LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 989 1b Du riešutu Plačiau
LTRF pl 989 1c Du riešutu Plačiau
LTRF pl 989 2 Skepetinis Plačiau
LTRF pl 989 3 Čigonas Plačiau
LTRF pl 989 4 Vokietukas Plačiau
LTRF pl 990 1 Jonelis ant dvaro tai dailiai Plačiau
LTRF pl 990 2 Kad mes jaugom trys balti broleliai Plačiau
LTRF pl 990 3 Jaug ant kalno berželis Plačiau
LTRF pl 990 4 Jeisma vedu į tą šalį Plačiau
LTRF pl 990 5 Iškrita vuorelis iš anžūleli Plačiau
LTRF pl 990 6 Užaugau sodely, apleidau miestelį Plačiau
LTRF pl 990 7 Par žalią guojų jaunikaitis jojo Plačiau
LTRF pl 990 8 Motušelė numirdama Plačiau
LTRF pl 991 1 Vivat, ei Plačiau
LTRF pl 991 2 Jaugino tėtušis tris duktereles Plačiau
LTRF pl 991 3 Po visą svietą pijoks kiekvienas Plačiau
LTRF pl 991 4 Jaina šiaučius par miestelį Plačiau
LTRF pl 991 5 Svuotai, svuotai, bestijų šmuotai Plačiau
LTRF pl 991 6 Valgykit, valgykit, svotukai Plačiau
LTRF pl 991 7 Vaikščiuojau, vaikščiuojau Plačiau
LTRF pl 991 8 Tas vainikelis, tas žaliukelis Plačiau
LTRF pl 991 9 Du balande klane gėrė Plačiau
LTRF pl 991 10 Matušeli tu mona Plačiau
LTRF pl 992 1 Siedi rūta Plačiau
LTRF pl 992 2 Trijų velnių šokis Plačiau
LTRF pl 992 3 Puoduškelė Plačiau
LTRF pl 992 4 Aug ant kalno berželis Plačiau
LTRF pl 992 5 Švenčiausia pana Plačiau
LTRF pl 992 6 Vai Juonai, Juoneli Plačiau
LTRF pl 992 7 Vynam galelie šoka panelie Plačiau
LTRF pl 992 8 Kamara pravira Plačiau
LTRF pl 992 9 Uria, uria Plačiau
LTRF pl 992 10 Kad kulia viens Plačiau
LTRF pl 992 11 Kad kul du Plačiau
LTRF pl 992 12 Kad kul trys Plačiau
LTRF pl 993 1 Čia du, čia du Plačiau
LTRF pl 993 2 Kampe betupęs Plačiau
LTRF pl 993 3 Šeputis kampe betupęs Plačiau
LTRF pl 993 4 Lenta nutašyta kampe pastatyta Plačiau
LTRF pl 993 5 Balta lenta nutašyta Plačiau
LTRF pl 993 6 Kad kulia du Plačiau
LTRF pl 993 7 Kad kul trys Plačiau
LTRF pl 993 8 Kad kul keturi Plačiau
LTRF pl 993 9 Kulia penki Plačiau
LTRF pl 993 10 Kad kulia šeši Plačiau
LTRF pl 993 11 Kad kul septyni Plačiau
LTRF pl 993 12 Lenta nutašyta balta Plačiau
LTRF pl 993 13 Užkeikti pinigai Plačiau
LTRF pl 994 1 Nuo pat aukšto dvaro Plačiau
LTRF pl 994 2 Vai auštra auštrelė Plačiau
LTRF pl 994 3 Vai tai dėkui močiutei Plačiau
LTRF pl 994 4 Kas gražiai žydi vidur naktelės Plačiau
LTRF pl 994 5 Šią naktelę, per naktelę Plačiau
LTRF pl 994 6 Oi neapkenčia manęs brolalis Plačiau
LTRF pl 994 7 Penki brolaliai lankoj šieną pjovė Plačiau
LTRF pl 995 1 Aš jaunutė mergužėlė Plačiau
LTRF pl 995 2 Skęsti, Mariute, skęsti Plačiau
LTRF pl 995 3 Nedėlios rytelį kukau gegužėlė Plačiau
LTRF pl 995 4 Tu volungėle, drabna paukštele Plačiau
LTRF pl 995 5 Oi žydėk, žydėk, sausa obelėle Plačiau
LTRF pl 995 6 Nusišėriau sau žirgelį Plačiau
LTRF pl 995 7 Oi laukiu, laukiu šventos dienelės Plačiau
LTRF pl 995 8 Pjovė tėvelis jautelį Plačiau
LTRF pl 995 9 Ainu pro dvarelį Plačiau
LTRF pl 996 1 Kirtau, kirtau kirtimėlį Plačiau
LTRF pl 996 2 Oi Dieve mano Plačiau
LTRF pl 996 3 Oi daugel, daugel mūsų broliukų Plačiau
LTRF pl 996 4 Prašau pas Dievą per visą dieną Plačiau
LTRF pl 996 5 Prapuoliau, motula Plačiau
LTRF pl 996 6 Sesute mūsų, jauna martele Plačiau
LTRF pl 996 7 Skautės, seselės, geros mergelės Plačiau
LTRF pl 996 8 Trake berželis stovėjo Plačiau
LTRF pl 997 1 Nebil kokia aš mergelė buvau Plačiau
LTRF pl 997 2 Oi aš mislinau, jaunas dūmojau Plačiau
LTRF pl 997 3 Tykiai, tykiai Nemunėlis teka Plačiau
LTRF pl 997 4 Oi sakal, sakalėli Plačiau
LTRF pl 997 5 Ūžia girioj medeliai Plačiau
LTRF pl 997 6 Arė bernelis pūdymėlį Plačiau
LTRF pl 998 1 O kas dyvai, kas tai zo dyveliai Plačiau
LTRF pl 998 2 Oi pūtė, pūtė šiaurus vėjelis Plačiau
LTRF pl 998 3 Oi toli toli, už Nemunėlio Plačiau
LTRF pl 998 4 Sidabriniai vainikeliai ant manos galvelės Plačiau
LTRF pl 998 5 Oi po tiltu, tilteliu Plačiau
LTRF pl 998 6 Aš nesėsiu nog žirgelio Plačiau
LTRF pl 998 7 Ajo mergužėlė per Vilniaus miestelį Plačiau
LTRF pl 999 1 Oi tai giedokim mes dvi sesiulės Plačiau
LTRF pl 999 2 Šalti šultinėliai, razni žolynėliai Plačiau
LTRF pl 999 3 Oi ant kalno Plačiau
LTRF pl 999 4 Voi tu strazdeli, dimnas paukšteli Plačiau
LTRF pl 999 5 Ant tėvulio dvaro Plačiau
LTRF pl 999 6 Oi mergela, mergela Plačiau
LTRF pl 1000 1 Tu ųžuole, tu žaliasai Plačiau
LTRF pl 1000 2 Oi pakelaje, pavieškelaje Plačiau
LTRF pl 1000 3 Putinėli raudonasai Plačiau
LTRF pl 1000 4 Oi buvo buvo Plačiau
LTRF pl 1000 5 Nebile krūmo aš rykštelę išlaušiu Plačiau
LTRF pl 1000 6 Kur tu buvai, bernužėli Plačiau
LTRF pl 1000 7 Saldi gardi arielkėlė Plačiau
LTRF pl 1000 8 Rudzynai purvynai Plačiau
LTRF pl 1000 9 Oi ir atjojo du radni brolaliai Plačiau
LTRF pl 1001 1 Ažeri vanduo tai apsistojo Plačiau
LTRF pl 1001 2 Susikalbėjo du žolynėliai Plačiau
LTRF pl 1001 3 Oi sunku sunku tam akmenėliui Plačiau
LTRF pl 1001 4 Šią naktelį, per naktelį Plačiau
LTRF pl 1001 5 Gerai gyvenim pas motinėlį Plačiau
LTRF pl 1001 6 Užgiedoj bernelis Plačiau
LTRF pl 1001 7 Oi gėriau gėriau Plačiau
LTRF pl 1001 8 Mano bernelis karčiamoj geria Plačiau
LTRF pl 1001 9 Aš mislinau stonužėlėj Plačiau
LTRF pl 1002 1 Apynėlis buinas, ba jis labai durnas Plačiau
LTRF pl 1002 2 Sirata be tėvo, sirata be motkos Plačiau
LTRF pl 1002 3 Snaudžiu pasnaudžiu Plačiau
LTRF pl 1002 4 Ir išbėgo žirgelis iš gojaus Plačiau
LTRF pl 1002 5 Tai gražiai žydi baltas putinėlis Plačiau
LTRF pl 1002 6 Pro sodų jodamas Plačiau
LTRF pl 1002 7 Žvenk, žirgeli, žvenk, bėrali Plačiau
LTRF pl 1002 8 Oi mergela, lelijėla Plačiau
LTRF pl 1002 9 Marija Magdalena Plačiau
LTRF pl 1002 10 Oi mes gėrėm, uliavojom Plačiau
LTRF pl 1003 1 Sėdžiu sėdžiu po langeliu Plačiau
LTRF pl 1003 2 Kalne rugeliai, klonėj kvieteliai Plačiau
LTRF pl 1003 3 Prieg žaliam šilaičio Plačiau
LTRF pl 1003 4 Tai kelsiuos, tai kelsiuos Plačiau
LTRF pl 1003 5 A ja ja ja Dievuliau mano Plačiau
LTRF pl 1003 6 Kokis dabar čėsas yra Plačiau
LTRF pl 1003 7 Aukštai dangus, šviesios žvaigždės Plačiau
LTRF pl 1004 1 Motula mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 1004 2 Oi pas šaltinėlį, pas tą šaltojį Plačiau
LTRF pl 1004 3 Aš keleliu keliavau Plačiau
LTRF pl 1004 4 Aš pasėjau žalią rūtą Plačiau
LTRF pl 1004 5 Išleidai, motule, išleidai, širdele Plačiau
LTRF pl 1004 6 Oi jaučiu jaučiu pakelėj našlelę Plačiau
LTRF pl 1004 7 Lipo grūšion pelėda Plačiau
LTRF pl 1004 8 Ko sėdi, sesule, ko neverki Plačiau
LTRF pl 1005 1 Prašės brolis brolyston Plačiau
LTRF pl 1005 2 Gėriau dienelį, oi ir naktelį Plačiau
LTRF pl 1005 3 Šinkorkėla, oi duoki an manį Plačiau
LTRF pl 1005 4 Sėdzi, prisėdzi mergelių suolas Plačiau
LTRF pl 1005 5 Kloj mergelė linelius Plačiau
LTRF pl 1005 6 Oi Dieve Tėve, Dieve maloningas Plačiau
LTRF pl 1005 6a Oi Dieve Tėve, Dieve maloningas Plačiau
LTRF pl 1005 7 Ajo šventas Petras Plačiau
LTRF pl 1005 8 Sviestas mušant, jei nesusmušant Plačiau
LTRF pl 1005 9 Palaidziu jauna sava cykų alasėlį Plačiau
LTRF pl 1005 10 Kap gaila stojo Plačiau
LTRF pl 1005 11 Pasakojimas apie raudos raudojimą Plačiau
LTRF pl 1006 1 Mazurka Plačiau
LTRF pl 1006 2 Oi bernelis nenaudėli Plačiau
LTRF pl 1006 3 Mergaitė lokio namely Plačiau
LTRF pl 1006 4 Uojajajajai, Dzievuliau manas Plačiau
LTRF pl 1007 1 Aš atsikelsiu anksti rytelį Plačiau
LTRF pl 1007 2 Vai teka, bėga vakarinė žvaigždelė Plačiau
LTRF pl 1007 3 Per didį dvarą saulė tekėjo Plačiau
LTRF pl 1007 4 Vai ant kalno, ant aukštojo Plačiau
LTRF pl 1008 1 Vaikštinėjo tėvulis pabarėmis Plačiau
LTRF pl 1008 2 Sustokit, ponai, po vienai šaliai Plačiau
LTRF pl 1008 3 Prašinėjo kanapėlė Plačiau
LTRF pl 1008 4 Augo jievaras laukuose Plačiau
LTRF pl 1008 5 Kalėdų rytą rožė pražydo Plačiau
LTRF pl 1008 6 Vai, kas girioj pamigo Plačiau
LTRF pl 1008 7 Kieno tam dvare leliumoj Plačiau
LTRF pl 1008 8 Jišlėk, sakale, jišlėk, pilkasai Plačiau
LTRF pl 1009 1 Wilec, sakole, wilec Plačiau
LTRF pl 1009 2 Kap aš buvau pas močiutę Plačiau
LTRF pl 1009 3 Siuntė manį motenėlė Plačiau
LTRF pl 1009 4 Susidainuokim mes dvi sesulės Plačiau
LTRF pl 1009 5 Uoi žinau, žinau Plačiau
LTRF pl 1009 6 Šviesi saulutė tekėjo Plačiau
LTRF pl 1010 1 Gėriau dienelį, tamsių naktelį Plačiau
LTRF pl 1010 2 Voj, gėriau gėriau Plačiau
LTRF pl 1010 3 Voj, močiute močiute Plačiau
LTRF pl 1010 4 Ankstų rytelį kėliau Plačiau
LTRF pl 1010 5 Tamsioji naktelėj, tolimas kelalis Plačiau
LTRF pl 1010 6 Iš mažumėlės be motinėlės Plačiau
LTRF pl 1010 7 Uoj ant kalno, ant aukštojo Plačiau
LTRF pl 1010 8 Svotuli piršlali melagi Plačiau
LTRF pl 1011 1 Aš tavi, brolali, seniai pažinau Plačiau
LTRF pl 1011 2 Mes turim brolį labai mažukų Plačiau
LTRF pl 1011 3 Ant svočiutės galvos Plačiau
LTRF pl 1011 4 Oi kvietkai, jūs kvietkai Plačiau
LTRF pl 1011 5 Mergela mano, jaunoji mano Plačiau
LTRF pl 1011 6 Aš kelaliu važiavau Plačiau
LTRF pl 1011 7 Ūžia, gaudžia šiaurus vėjas Plačiau
LTRF pl 1012 1 Šėriau žirgelį per du metelius Plačiau
LTRF pl 1012 2 Siuntė manį motulė Plačiau
LTRF pl 1012 3 Stovi čerkelė pastatyta Plačiau
LTRF pl 1012 4 Sveika, kūma, sveika Plačiau
LTRF pl 1012 5 Mūs kūmulis bėdų turėja Plačiau
LTRF pl 1012 7 Oi kieno čionai dvi stojnios stovėjo Plačiau
LTRF pl 1012 8 Liepė man motulė Plačiau
LTRF pl 1013 1 Voi, kad iššauštų giedria dienelė Plačiau
LTRF pl 1013 2 Sėdžiu pasėdžiu, aš miegelio noriu Plačiau
LTRF pl 1013 3 Kas norit valioj būcia Plačiau
LTRF pl 1013 4 Gėriau alulį ir saldų medulį Plačiau
LTRF pl 1013 5 Vai an dvarelio, vai an didžiojo Plačiau
LTRF pl 1013 6 Vai ūlioj ūlioj jaunas bernelis Plačiau
LTRF pl 1013 7 Apynėlis buinas, ba jis labai šumnas Plačiau
LTRF pl 1014 1 Pamarėje, an kalnelio Plačiau
LTRF pl 1014 2 Tykiai, puikiai Nemunėlis teka Plačiau
LTRF pl 1014 3 Per didį dvarų saulė tekėjo Plačiau