Suvalkijos dainos ir muzika
Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika
Žemaitijos dainos ir muzika
Dzūkijos dainos ir muzika

 
Suvalkijos dainos ir muzika. 1935–1939 metų fonografo įrašai. Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas. 42 kūrinių įrašai ir melodijų transkripcijos, 25 tekstai, 13 nuotraukų, 2 straipsniai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, 103 p. ISMN M-706239-02-6

Šiuo leidiniu pradedami skelbti 1935–1939 metų fonografo įrašai, sukaupti Lietuvių tautosakos archyve, išsaugoję mums senųjų liaudies dainų skambėjimą, tarmišką šneką bei įvairių instrumentų garsus.

Kompaktinėje plokštelėje „Suvalkijos dainos ir muzika“ pateikiamos palyginti nedidelėje vietovėje – Marijampolės ir Vilkaviškio apskrityse – skambėjusios suvalkiečių dainos bei instrumentinė muzika. Čia sudėti šio krašto dainininkų Agotos Mikulevičienės, Magdalenos Radzevičienės, Vinco Kazimiersko, Marės Žemaitienės, Marės Arnastauskienės bei muzikantų Juozo Radzevičiaus, Jurgio Gudyno, Jurgio Bylos, Jono Stadalniko, Prano Puskunigio ir kitų atliekami kūriniai. Į „Suvalkijos dainų ir muzikos” kolekciją pateko ir viena Martyno Jankaus padainuota daina iš Mažosios Lietuvos.

Plokštelėje skelbiamos įvairių žanrų dainos: rugiapjūtės, jaunimo, meilės, vestuvių, vaišių, šeimos. Įdomu, kad visos 1935–1939 metais įrašytos suvalkiečių dainos yra vienbalsės, joms būdinga savita monodinė raiška: grakščiai išvingiuotos melodinės linijos, subtilus dermės pojūtis, kintantys metrai, melizmai. Į plokšteles įrašytai šio krašto instrumentinei, kaip ir vokalinei, muzikai būdingi monodinio stiliaus bruožai. Dauguma kolekcijos instrumentinių melodijų griežiamos būtent monodiniais muzikos instrumentais – smuiku, birbyne, švilpyne.

Suvalkijos smuikininkų repertuare vyrauja populiariosios polkos – kompaktinėje plokštelėje atsispindi visa jų melodikos ir išraiškos priemonių įvairovė. XX a. pirmojoje pusėje Suvalkijos muzikantai mielai griežė taip pat ir valsus, maršus, pasiutpolkes, krakoviaką, šocą, mazurpolkę. Aptariant kanklėmis skambinamą repertuarą, reikia pastebėti, kad jomis buvo kankliuojami ne tik šokiai, bet ir dainos. Klausytojus galėtų sudominti žymaus Skriaudžių muzikanto Prano Puskunigio (subūrusio kanklininkų ansamblį bei išleidusio kanklių muzikos vadovėlį) atliekami kūriniai.

Knygoje „Suvalkiečių dainos ir muzika“ pateikiami tekstai, melodijos, komentarai ir dainininkų bei muzikantų nuotraukos.

© 2004 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 

 

 

Įrašų pavyzdžiai:

1. Kelk, dukrele, pamigai (vestuvinė daina)
Agota Mikulevičienė

2. Polka (smuikas)
Jurgis Byla

3. Vai giria giria, girele žalioji (vestuvinė daina)
Magdalena Radzevičienė

4. Mazurpolkė (birbynė)
Jonas Stadalnikas