Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ekspedicija Žarėnuose - Atlaidai

Atlaidai Žarėnų bažnyčioje 

Žarėnai – labai mažas miestelis, jo centras – bažnyčia, kultūros namai ir dvi parduotuvės, nėra net kavinės. Miestelio vyrai dažniausiai susitinka pakeliui į darbą, muzikalus jaunimas susiburia kapelos repeticijų kambaryje, o moterys pasišneka šventoriuje. Kultūros renginiai miestelyje vyksta retai, todėl iškilmingesnės pamaldos bažnyčioje ir atlaidai būna išties svarbūs įvykiai.

Kasmet Žarėnų bažnyčioje vykstantys Švenčiausios Panelės Marijos Škaplierinės atlaidai  sujudino visus miestelio gyventojus. Stoviniuodami prie bažnyčios vartų turėjome progą dar kartą pasisveikinti su visais savo lankytais pasakotojais, dainininkais ir muzikantais, kurie pasipuošę rinkosi į bažnyčią. Į atlaidus plaukė ne vien senosios kartos žmonės, bet ir jaunimas, kuris taip pat buvo pakiliai nusiteikęs.

Pasakodami apie savo parapiją, žmonės kalbėjo, kad bažnyčioje retai girdisi senųjų giedotojų balsai, dažniau gieda jaunimas. Ir gerai – jauni balsai gražiau skamba. Kalbėjusieji gyrė kunigą Virgilijų Pocių ir vargonininkę Birutę Alšauskienę, pritarė jų pastangoms įtraukti į katalikišką veiklą kuo daugiau jaunų tikinčiųjų. Parapijiečiai ypač džiaugėsi procesija, nulingavusia aplink bažnyčią. Kelios moterys prasitarė, kad gražią procesiją surengti ne taip lengva – nėra kam nešti baldakimo...  

Tą dieną sakytas pamokslas taip pat buvo gilesnis ir įsimintinesnis nei paprastai. Dalyvaujant atlaiduose susidarė įspūdis, kad mažyčio miestelio bažnyčioje išlaikoma pusiausvyra tarp pastovumo ir kintamumo. Čia tęsiamos tradicijos, bet taip pat ir siekiama atsinaujinti, stiprinti tikėjimą kalbant su žmonėmis šiuolaikine kalba, padedant jiems tobulinti save ir savo gyvenimą.

Austė Nakienė

© 2006 LLTI