LLTILietuvių tautosakos archyvas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė English
Paieška

Iš viso surasta: 319

Eil. nr. Šifras Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
1. LTRF mg 899 1 Išbėgs, išbėgs pelė iš miško Plačiau
2. LTRF mg 899 2 Tarnvau, vargavau pas poną Plačiau
3. LTRF mg 899 3 Čiulba gieda volungėlės Plačiau
4. LTRF mg 899 4 Kukuoja gegelė Plačiau
5. LTRF mg 899 5 Ko liūdi, sesele Plačiau
6. LTRF mg 899 6 Pas seną bajorą aukštajam dvare Plačiau
7. LTRF mg 899 7 Prastovėjai, prarymojai Plačiau
8. LTRF mg 899 8 O aš viena dukrelė Plačiau
9. LTRF mg 899 9 Eisim, Onyte Plačiau
10. LTRF mg 899 10 Auga darže dagilėlis Plačiau
11. LTRF mg 899 11 Sergu, negaliu, lovelėj guliu Plačiau
12. LTRF mg 899 12 Žiba žvaigždės ant dangaus Plačiau
13. LTRF mg 899 13 Pavasario gražiaus ore Plačiau
14. LTRF mg 899 14 Skamba skambutis, čiulba čiulbutis Plačiau
15. LTRF mg 899 15 Kad noriu, tai verkiu Plačiau
16. LTRF mg 899 16 Tarp krūmelių tarp žalių Plačiau
17. LTRF mg 899 17 Tankūs krūmai, beržynėliai Plačiau
18. LTRF mg 899 18 Vis kalbėjo man mamytė Plačiau
19. LTRF mg 899 19 Oi tu žirge, žirge Plačiau
20. LTRF mg 899 20 Kai aš jojau par žalią girelę Plačiau
21. LTRF mg 899 21 Šią naktelę per naktelę Plačiau
22. LTRF mg 899 22 Ateis rudenėlis Plačiau
23. LTRF mg 899 23 Kad aš vakar nei namie nebuvau Plačiau
24. LTRF mg 899 24 Šėriau žirgelį per savaitėlę Plačiau
25. LTRF mg 899 25 Ant aukšto kalnelio Plačiau
26. LTRF mg 899 26 Išaudė berneliui tuos marškinėlius Plačiau
27. LTRF mg 899 27 Aš išjodams į vaiską Plačiau
28. LTRF mg 899 28 Tekėk, mergele, tu už manęs Plačiau
29. LTRF mg 899 29 Vai sakyk, sakyk, grožybe mano Plačiau
30. LTRF mg 899 30 Kai aš buvau mažas Plačiau
31. LTRF mg 899 31 Plaukė gulbelės per ežerėlį Plačiau
32. LTRF mg 899 32 Skauda, skauda Onytei galvelę Plačiau
33. LTRF mg 899 33 Anoj pusėj Dunojaus Plačiau
34. LTRF mg 899 34 Dainuok, mergele, pakol čėselis Plačiau
35. LTRF mg 899 35 Lakštingalai gieda, jau netoli diena Plačiau
36. LTRF mg 899 36 Pakol jaunas buvau Plačiau
37. LTRF mg 899 37 Oi skauda, skauda manei galvelę Plačiau
38. LTRF mg 899 38 Kai aš ėjau per girią Plačiau
39. LTRF mg 899 39 Oi lankė lankė mane bernelis Plačiau
40. LTRF mg 899 40 Palik sveika, miela močiute Plačiau
41. LTRF mg 899 41 Per dieną mislijau Plačiau
42. LTRF mg 899 42 Žalioj girelėj Plačiau
43. LTRF mg 899 43 Motinėle nemeilinga Plačiau
44. LTRF mg 899 44 Tu kregždela, gerai žinai Plačiau
45. LTRF mg 899 45 Šiame mūsų jaunimely Plačiau
46. LTRF mg 899 46 Vont ateina laivelis Plačiau
47. LTRF mg 899 47 Girdim žmonės apkalba Plačiau
48. LTRF mg 899 48 Atlėkė karveliai Plačiau
49. LTRF mg 899 49 Turiu dvi, turiu dvi Plačiau
50. LTRF mg 899 50 Žydi žirniai ir vikiai Plačiau
51. LTRF mg 899 51 O kas dainuoja arielką gerdami Plačiau
52. LTRF mg 899 52 Ta Onytė žlugtą skalbė Plačiau
53. LTRF mg 900 1 Malonu būtų, kad mano būtų Plačiau
54. LTRF mg 900 2 Ačiū jums ženteliai Plačiau
55. LTRF mg 900 3 Kad aš vakar vakare Plačiau
56. LTRF mg 900 4 [... ] Jinai niekad nenorėjo Plačiau
57. LTRF mg 900 5 Augino močiutė mus tris kaip vieną Plačiau
58. LTRF mg 900 6 [...] Prie šalies raudoja Plačiau
59. LTRF mg 900 8 Girdėjau, piršleli, krautuvėj buvai Plačiau
60. LTRF mg 900 9 Sesute jaunoji, ko neverki Plačiau
61. LTRF mg 900 10 Suvirpėjo du rateliai Plačiau
62. LTRF mg 900 11 [...]Įsimylėjo mergužėlė Plačiau
63. LTRF mg 900 12 [...] Eisiu, eisiu pažiūrėt į tą jaunimėlį Plačiau
64. LTRF mg 900 13 Močiute mano Plačiau
65. LTRF mg 900 14 Jojau per laukelį Plačiau
66. LTRF mg 900 15 Aš prašiau, meldžiau Plačiau
67. LTRF mg 900 16 Pri kranto jūrų marių Plačiau
68. LTRF mg 900 17 Eina garsas nuo rubežiaus Plačiau
69. LTRF mg 900 18 Utarnyke po pietelių Plačiau
70. LTRF mg 900 19 Džiaugės tėvas ir motina Plačiau
71. LTRF mg 900 20 Saulė nusileis už aukštų kalnų Plačiau
72. LTRF mg 900 21 Berneli šiokis, berneli tokis Plačiau
73. LTRF mg 900 22 Vai ko verki, meiluže Plačiau
74. LTRF mg 900 23 Čiulba ulba paukšteliai Plačiau
75. LTRF mg 900 24 Reikė bajorams į Rygą joti Plačiau
76. LTRF mg 900 25 ... jūsų duris varstydams Plačiau
77. LTRF mg 900 26 Sekmadieni ryta Plačiau
78. LTRF mg 900 27 Tris meitinas lelij are Plačiau
79. LTRF mg 900 28 Ant kalnelio putinas Plačiau
80. LTRF mg 900 29 Vai liūdnas, liūdnas žiemos metelis Plačiau
81. LTRF mg 900 30 Žalia žolelė po žolynėlį Plačiau
82. LTRF mg 900 31 Wisla, Wisla plyni Plačiau
83. LTRF mg 900 32 [... ]w puzniej pože nastala Plačiau
84. LTRF mg 900 33 Stoji jawar zielionij, zielionij Plačiau
85. LTRF mg 900 34 Augin, augin motinėlė Plačiau
86. LTRF mg 900 35 Ant tėvelio dvaro Plačiau
87. LTRF mg 900 36 Ulanai, ulanai Plačiau
88. LTRF mg 900 37 Gaudžia trimitai Plačiau
89. LTRF mg 900 38 Aukštas svirnas, žalios durys Plačiau
90. LTRF mg 900 39 Aušta aušrelė Plačiau
91. LTRF mg 900 40 Serga mergelė, negali Plačiau
92. LTRF mg 900 41 Pas močiutę augau Plačiau
93. LTRF mg 900 42 Krauk, močiute, kraitelį Plačiau
94. LTRF mg 900 43 Prasiverk, sesulyte Plačiau
95. LTRF mg 900 44 Ant marių kranto Plačiau
96. LTRF mg 900 45 Jis mane myli Plačiau
97. LTRF mg 900 46 Džiaugiuos, giriuos Plačiau
98. LTRF mg 900 47 Ir išjojo Danila Plačiau
99. LTRF mg 900 48 Rūtele mano Plačiau
100. LTRF mg 900 49 [...] ir priplauksim aukštą kalną Plačiau
101. LTRF mg 900 50 Iš trijų brolių Plačiau
102. LTRF mg 900 51 Yra Vilniuj žalias bromas Plačiau
103. LTRF mg 900 52 Eisiu namo naktį Plačiau
104. LTRF mg 900 53 Seseraitės naminaitės Plačiau
105. LTRF mg 900 54 Atsiguliau į lovelę Plačiau
106. LTRF mg 900 55 Ant širmo žirgo Plačiau
107. LTRF mg 900 56 Šiandien dienelė nelinksma yra Plačiau
108. LTRF mg 900 57 Seniai nekenčia mane tėvelis Plačiau
109. LTRF mg 900 58 Pudri, pudri pudrilala Plačiau
110. LTRF mg 900 59 Pakirsiu klevelį Plačiau
111. LTRF mg 900 60 Šėriau žirgą juodbėrėlį Plačiau
112. LTRF mg 900 61 Girdim laiką nespakainą Plačiau
113. LTRF mg 900 62 Siuntė mane motinėlė Plačiau
114. LTRF mg 900 63 Stovi eglelė Plačiau
115. LTRF mg 900 64 Pasėjau kanapę ant marių krantelio Plačiau
116. LTRF mg 900 65 Aniuolėli mano, lėk į kitą šalį Plačiau
117. LTRF mg 900 66 Kad būčiau paukštelis Plačiau
118. LTRF mg 900 67 Į mišką ėjau, berželį kirtau Plačiau
119. LTRF mg 900 68 Ein davatkos į bažnyčią Plačiau
120. LTRF mg 900 69 Saulė nusileido už aukštų kalnų Plačiau
121. LTRF mg 900 70 Ridi ridikas Plačiau
122. LTRF mg 900 71 Kai aš užaugau pri Nemunėlio Plačiau
123. LTRF mg 900 72 Sesulyte jaunuolyte Plačiau
124. LTRF mg 900 73 Sėdžiu aš už balto stalo Plačiau
125. LTRF mg 900 74 Sudiev, draugai, kai aš numirsiu Plačiau
126. LTRF mg 900 75 Aukštas dangus Plačiau
127. LTRF mg 900 76 Ant kalno mūrai Plačiau
128. LTRF mg 900 77 Ėjo katins į miestą Plačiau
129. LTRF mg 900 78 Aš atsimenu namelį Plačiau
130. LTRF mg 900 79 Pavargęs žmogelis eina į veselę Plačiau
131. LTRF mg 900 81 O kur tu buvai, pijokėli mano Plačiau
132. LTRF mg 900 82 Karštai mylėjo jie vienas kitą Plačiau
133. LTRF mg 900 83 Tu žirgeli juodbėrasai Plačiau
134. LTRF mg 900 84 Pilna pieva gėlių raudonųjų Plačiau
135. LTRF mg 900 85 Laukiau metus, laukiua kitus Plačiau
136. LTRF mg 900 86 O kodėl, žalia giružė Plačiau
137. LTRF mg 900 87 Saulutė rausvai patekėjo Plačiau
138. LTRF mg 900 88 Par dieną prie sunkaus darbo Plačiau
139. LTRF mg 900 89 Išeisiu vieškeliu plačiu Plačiau
140. LTRF mg 900 90 Bėk bėk, žirgeli Plačiau
141. LTRF mg 900 91 Mergelė kelią keliavo Plačiau
142. LTRF mg 900 92 Per girią girelę saulelė tekėjo Plačiau
143. LTRF mg 900 93 ... kulsim, broliai, prakaituosim Plačiau
144. LTRF mg 900 94 Saulė teka, saulė leidžias Plačiau
145. LTRF mg 1056 1 Statyčiau laivelį Plačiau
146. LTRF mg 1056 2 Už jūrių, marių Plačiau
147. LTRF mg 1056 3 O ko verki, sesele Plačiau
148. LTRF mg 1056 4 Kad aš vakar Plačiau
149. LTRF mg 1056 5 Kai aš viena Plačiau
150. LTRF mg 1056 6 Gieda gaideliai Plačiau
151. LTRF mg 1056 7 Suskaityk, berneli Plačiau
152. LTRF mg 1056 8 Suka lizdą pelėda Plačiau
153. LTRF mg 1056 9 Kirvis virvės nekapojo Plačiau
154. LTRF mg 1056 10 Eik, dukra mano Plačiau
155. LTRF mg 1056 11 Rugiai, miežiai nederėjo Plačiau
156. LTRF mg 1056 12 Oi, kur mudu eisim Plačiau
157. LTRF mg 1056 13 Da gaideliai negiedojo Plačiau
158. LTRF mg 1056 14 O, kad aš jojau Plačiau
159. LTRF mg 1056 15 Kas dienelę laukiau Plačiau
160. LTRF mg 1056 16 Šaka palaužta nežaliuos Plačiau
161. LTRF mg 1056 17 Par lauką jojau Plačiau
162. LTRF mg 1056 18 O kad mane Plačiau
163. LTRF mg 1056 19 Komunai, komunai, jums dievs nepadės Plačiau
164. LTRF mg 1056 20 Šoko varna Plačiau
165. LTRF mg 1056 21 Ir pasėjau Plačiau
166. LTRF mg 1056 22 Gyveno ponas Plačiau
167. LTRF mg 1056 23 Tenai, kur Nemunas Plačiau
168. LTRF mg 1056 24 Šyvas žirgas nerimauja Plačiau
169. LTRF mg 1056 25 Ko, mergele, nuliūdai Plačiau
170. LTRF mg 1056 26 Aš pasėjau kanapėlę Plačiau
171. LTRF mg 1056 27 Vaikščiojo bernelis Plačiau
172. LTRF mg 1056 28 Mergužėle, lelijėle Plačiau
173. LTRF mg 1056 29 Toj močiutė nemeilinga Plačiau
174. LTRF mg 1056 30 Sudiev, močiute Plačiau
175. LTRF mg 1056 31 Aušta aušrelė Plačiau
176. LTRF mg 1056 32 O, kur tu buvai Plačiau
177. LTRF mg 1056 33 Kad ūkana diena būtų Plačiau
178. LTRF mg 1056 34 O, kur aš nueisiu Plačiau
179. LTRF mg 1056 35 Ką, močiute, padarei Plačiau
180. LTRF mg 1056 36 Na brzegim može Plačiau
181. LTRF mg 1056 37 Na brzegim Niemno Plačiau
182. LTRF mg 1056 38 Zolnierz wierny Plačiau
183. LTRF mg 1056 39 Czy juz tu wsrystkim Plačiau
184. LTRF mg 1056 40 Lenkiška daina Plačiau
185. LTRF mg 1056 41 Lenkiška daina Plačiau
186. LTRF mg 1056 42 Dukrele mano Plačiau
187. LTRF mg 1056 43 Mamele mano Plačiau
188. LTRF mg 1056 44 Nedėkavoja ta jauna panelė Plačiau
189. LTRF mg 1503 1 Per girelę jojau Plačiau
190. LTRF mg 1503 2 Sėdžiu už stalelio Plačiau
191. LTRF mg 1503 3 Nesprok nesprok, ąžuolėli Plačiau
192. LTRF mg 1503 4 Senas tėvelis, mažas sūnelis Plačiau
193. LTRF mg 1503 5 Kas apsakė tas linksmybes Plačiau
194. LTRF mg 1503 6 Ką, močiute, padarei Plačiau
195. LTRF mg 1503 7 Sudie, mergužėle Plačiau
196. LTRF mg 1503 8 Pilnos pievos prisėtos gėlių Plačiau
197. LTRF mg 1503 9 Tykus vakaras be vėjo Plačiau
198. LTRF mg 1503 10 Aš užgimęs Lietuvoj Plačiau
199. LTRF mg 1503 11 Oi tu dukrele Plačiau
200. LTRF mg 1503 12 Jaunas berneli, ką sudūmojai Plačiau
 
1 2
 

Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: irena@llti.lt