LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos rankraštyne išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 189
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Kosto Miškinio ir Julijonos Maminskaitės tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu. Rašalas pašviesėjęs, tapęs blyškiai rudos spalvos. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 21x33,3 cm, 13x14,2 cm, 16x20 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 9
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD III 251 (Pastabos: Kosto Miškinio užrašytų dainų rinkinio nuorašas.)

Anotacija: Rinkinį sudaro 64 tikėjimai, 3 pasakojimai, 2 sakmės, 1 maldelė, 1 etnografinis aprašas.
Bendras turinio vienetų kiekis: 70
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. TIKĖJIMAI (1-54, 59-69)
2. ETNOGRAFINIS APRAŠAS (71)
3. MITOLOGINĖS SAKMĖS (57, 58)
4. PASAKOJIMAI (37, 55, 56)
5. MALDELĖS (70)
Užrašymo metai: nuo: 1916 iki: 1928
Užrašymo metų pastabos: Visi kūriniai, išskyrus nr. 70, 71, užrašyti 1928 m. Pastarieji užrašyti 1916-1917 m.
Užrašytojas: 1. Kostas Miškinis (pastabos: aps. vnt.: 1-69)
2. Julijona Maminskaitė (pastabos: aps. vnt.: 70, 71)
Užrašymo vieta: 1. Musteika k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Musteikos k., Kabelių par., Marcinkonių vls. , pastabos: Nr. 1-69)
2. Švenčionys sen., , Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Švenčionių parapija , pastabos: Nr. 70, 71)
Pateikėjai: 1. Vikta Krušienė , gyvenamoji vieta: Musteika k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 21-29)
2. Jonas Gaidys , gyvenamoji vieta: Musteika k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 30-40)
3. Pranas Gaidys , gyvenamoji vieta: Musteika k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 41-43)
4. Adolfas Vilčinskas (orig: Adolpas Vilčinskas), gyvenamoji vieta: Musteika k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 59-69)
5. Dovydas Gaidys (orig: Divida Gaidys), gyvenamoji vieta: Musteika k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 44-58)
6. Rožė Miškinienė , gyvenamoji vieta: Musteika k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 1-20)
Kitų žmonių įnašai: 1. Rima Visackienė - inventorino (Inventorinimas patikslintas 2010 m.)
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

← Į sąrašą