LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos rankraštyne išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 456
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Kazimiero Simanavičiaus (Simonavičiaus), Antano Nito ir Liudvikos Didžiulienės-Nitaitės rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis prastos būklės, rinkinio viršelis nuplyšęs. Rašyta juodu ir violetiniu rašalu lenkiškais rašmenimis, prierašai – paprastu, raudonu ir mėlynu pieštuku. Rašalas pablukęs. Raštas gerai įskaitomas. Rinkinio parametrai – 18x22 cm.
Pastabos: Rinkinį sudaro 6 pluoštai. Medžiaga rinkta skirtingu laiku įvairių užrašytojų. Nemaža dalis dainų – literatūrinės. Antrame puslapuje mėlynu pieštuku prierašas: „L. Didžiulienės. Dainos. Su kun. Strazdo ir Vienažindžio eilėmis“. Paprastu ir mėlynu pieštuku prie dainų užrašytas autorius. 2, 12, 73, 135, 199, 223, 268 puslapiai pažymėti LMD 1907 m. antspaudu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 293
Kalbos: 1. lietuvių
Anotacija: Rinkinį sudaro 171 daina, 2 pasakos, 83 mįslės. Inventorinimas patikslintas 2011 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 256
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1–20, 77–81, 81a, 82–156, 156a, 157–186, 186a, 187–224 )
2. PASAKOS (75, 76)
3. MĮSLĖS (21–35, 35a-z, 36–54, 54a, 55–74, 75a-c)
Užrašymo metai: nuo: 1854 iki: 1856
Užrašymo metų pastabos: Tikslūs rinkinio užrašymo metai nenurodyti. Antras pluoštas užrašytas 1854–1856 m., trečiame pluošte po 129 daina prierašas: „23.11.91 priraszita“.
Užrašytojas: 1. Antanas Nitas
2. Liudvika Didžiulienė-Žmona (orig: Nitaicza) (pastabos: Ludwika Nitaicza)
3. Kazimieras Simanavičius (Simonavičius)
Užrašymo vieta: 1. Aknystos k., Debeikių sen., Anykščių r. sav., Utenos apskr. (originale: Aknystos parapijoje )
2. Antazavė sen., , Zarasų r. sav., Utenos apskr. (originale: Antuzawos parapijoje )
3. Kamajai sen., , Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Kamaju parapijoje )
4. Paketuriai k., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Paketuriu ulyczoje artė Kupiszkio )
5. Pandėlys sen., , Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Pandelo parapijoje )
6. Panemunėlis sen., , Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Panemunelo parapijoje )
7. Raguva sen., , Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Raguwos parapijoje )
8. Rokiškis sen., , Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Rokiszkio parapijoje )
9. Skiemonys mstl., Skiemonių sen., Anykščių r. sav., Utenos apskr. (originale: Skėmoniu ulyczoje Rokiszkio parapijos )
10. Viešintos sen., , Anykščių r. sav., Utenos apskr. (originale: Weszintu parapijoje )
Kitų žmonių įnašai: 1. Edmunda Rusteikienė - inventorino
2. Bronė Kazlauskienė - katalogino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291

 

← Į sąrašą