LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
2022-04-01
Jurgis Ambraziejus Pabrėža – dvasininkas, gydytojas, žemaičių šventasis