LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos archyvo fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF v 1 1 Plaukė žąselė per Nemunėlį Plačiau
LTRF v 2 1 Stovi žirgelis kieme pabalnotas Plačiau
LTRF v 3 1 Dai lakštava lakštuote in marių Plačiau
LTRF v 4 1 Sėjau rūtą, sėjau mėtą Plačiau
LTRF v 4 2 Liūdi berželis, liūdi žaliasai Plačiau
LTRF v 5 1 Tutučio tunčius trijuose Plačiau
LTRF v 5 2 Tutučio tunčius keturiuose Plačiau
LTRF v 5 3 Tė-tė trijuose Plačiau
LTRF v 5 4 Bitytė sadi, sadauja Plačiau
LTRF v 6 1 Lakštingalėle, liūdna paukštele Plačiau
LTRF v 7 1 Aš turėjau dviratuką Plačiau
LTRF v 8 1 Turėjo bobutė žilą oželį Plačiau
LTRF v 9 1 Mano darželis rūtelėm apsėtas Plačiau
LTRF v 10 1 Ausk, močiute, drobeles Plačiau
LTRF v 11 1 Augo girelėj žalia liepelė Plačiau
LTRF v 12 1 Kas do čėsas, do gadynė Plačiau
LTRF v 13 1 Gane mergela jautelius Plačiau
LTRF v 14 1 Pulkim ant kelių Plačiau
LTRF v 15 1 Ant tėvelio didžio dvaro Plačiau
LTRF v 16 1 Bernužėli, dobilėli, kur buvai Plačiau
LTRF v 18 1 Tegul girios šlama ūžia Plačiau
LTRF v 19 1 Ant kalnelio šaltinėlis Plačiau
LTRF v 20 1 Šią naktelę, per naktelę Plačiau
LTRF v 21 1 Tykus buvo vakarėlis Plačiau
LTRF v 22 1 Žalioj girelė jau geltonuoja Plačiau
LTRF v 23 1 Ant ežerėlio rymojau, rymojau Plačiau
LTRF v 24 1 Mane motušė barė, linelių raut išvarė Plačiau
LTRF v 24 2 Ir sukriko krikužės jūrelėj Plačiau
LTRF v 25 1 Sėjau rūtas, sėjau mėtas Plačiau
LTRF v 25 2 Marga višta kiaušius dėjo Plačiau
LTRF v 26 1 Sėdžiu pasėdžiu, aš miegelio noriu Plačiau
LTRF v 26 2 Gieda gaideliai, giedos ir antri Plačiau
LTRF v 27 1 Aš pasėjau linelius, pasėjau žaliuosius Plačiau
LTRF v 27 2 O kaip gražus kraštas brangios Žemaitijos Plačiau
LTRF v 28 1 Siunte matula, siunte viešnela Plačiau
LTRF v 28 2 Žalia volungėla gajely giedoja Plačiau
LTRF v 29 1 Dėkui motinėlei, dėkui tėveliui Plačiau
LTRF v 30 1 Augino močiutė sau mielą dukrelę Plačiau
LTRF v 30 2 Ant tėvelio dvaro sakalai krypavo Plačiau
LTRF v 30 3 Iškasiu šulnelį ant savo dvarelio Plačiau
LTRF v 31 1 Vai žydėk, žydėk, balta obelėlė Plačiau
LTRF v 31 2 Tykiai, tykiai Nemunėlis teka Plačiau
LTRF v 32 1 Siuntė motulė, siuntė širdelė Dunojin vandenėlio Plačiau
LTRF v 32 2 Močiute mano, senoji mano, kam mane mažą valioj auginai Plačiau
LTRF v 32 3 Šių tamsių naktelį, tolimas kelelis, toli mano mergužėlė Plačiau
LTRF v 33 1 Nei ugnė kurta, nei vanduo verda Plačiau
LTRF v 33 2 Bepiga gert, uliotie, kad užmigdžiau bernelį Plačiau
LTRF v 34 1 Oi, kad aš gertau dieną, naktelę Plačiau
LTRF v 34 2 Oi aš vakar labai girta buvau Plačiau
LTRF v 34 3 Šiltas, gražus rudenėlis Plačiau
LTRF v 35 1 Verkė močiutė ir bėdavojo Plačiau
LTRF v 35 2 Tai gražiai paukšteliai čilba Plačiau
LTRF v 35 3 Oi sopa sopa mano galvelė, per visą rudenėlį Plačiau
LTRF v 36 1 Gardus alutis avižėlių Plačiau
LTRF v 37 1 Raškiau gražų obuolėlį, pamačiau bitėlį Plačiau
LTRF v 37 2 Žalias berželis susilinkė Plačiau
LTRF v 38 1 Turėjo bobulė žilų oželį Plačiau
LTRF v 39 1 Žalias žolynėli, žalias diemedėli Plačiau
LTRF v 40 1 Sėčiau rūtų, daržo neturiu Plačiau
LTRF v 40 2 Kolai buvau jaunas bernelis, augau kaip kvietkelis Plačiau
LTRF v 41 1 Oi, Dievul Dievul, nedalelė mano Plačiau
LTRF v 42 1 Dai lakštava lakštuote in marių Plačiau
LTRF v 43 1 Plaukė žąselė per Nemunėlį Plačiau
LTRF v 47 1 Sakale, paukšteli, dai aukštai skraidzioji Plačiau
LTRF v 48 1 Nuvė brolalis šiena šienaucie Plačiau
LTRF v 49 1 Kalėdinė giesmė Plačiau
LTRF v 50 1 Dūdava dūdelė už karklyna Plačiau
LTRF v 50 2 Gavau vieną vyrą ir tą nevalyvą Plačiau
LTRF v 51 1 Augo augo apynelis tevelio sodely Plačiau
LTRF v 52 1 Dainos melodija Plačiau
LTRF v 54 1 Ant tėvelio dvaro, ant didžiojo Plačiau
LTRF v 55 1 Vai kilau kilau Plačiau
LTRF v 56 1 Nelaimingas kermošėlis, kur aš gėriau, uliavojau Plačiau
LTRF v 56 2 Oi daugel daugel mūsų brolelių, ne visi pas tėvelį Plačiau
LTRF v 56 3 Daržely rūtelė pražydo Plačiau
LTRF v 57 1 Viršuj medelio pelėda sėdėjo Plačiau
LTRF v 57 2 Pasėjau kanapę ant krašto marelių Plačiau
LTRF v 58 1 Pavasarėlio trumpa naktelė, dar mano mergelė nori miegelio Plačiau
LTRF v 58 2 Oi žirge žirgeli, oi šyvasai, ar būsi laimingas ant kelelio Plačiau
LTRF v 59 1 Oi broliai broliai Plačiau
LTRF v 59 2 Kvietkos mano kvietkos Plačiau
LTRF v 59 3 Nedaug aš išgėriau Plačiau
LTRF v 59 4 O tai dyvai Plačiau
LTRF v 60 1 Iš kur teka tos upelės Plačiau
LTRF v 60 2 Tai tau Mariula Plačiau
LTRF v 61 1 Jojo bernelis, jojo jaunasai Plačiau
LTRF v 61 2 Vargau vargelį Plačiau
LTRF v 61 3 Anksti rytelį gieda gaideliai Plačiau
LTRF v 62 1 Stovi liepa gali svirno Plačiau
LTRF v 62 2 Pakirsta rūtelė Plačiau
LTRF v 62 3 Anksti rytą kėliau Plačiau
LTRF v 63 1 Devinti metai ne viena diena Plačiau
LTRF v 63 2 Kas apsakys tas linksmybes jaunųjų dienelių Plačiau
LTRF v 63 3 Aukšti mūrai Plačiau
LTRF v 63 4 Oi, tu pinavija Plačiau
LTRF v 64 1 Kaip atskris gegužė Plačiau
LTRF v 64 2 Ėjo brolalis šieno šienaucie Plačiau
LTRF v 64 3 Saniai buvau, saniai ūlio[ja]u Plačiau
LTRF v 65 1 Dai kas ty verkia, kamara dunda Plačiau
LTRF v 65 2 Užuminsim mes mįslalį svočiutei Plačiau
LTRF v 65 3 Tu svočiute baltrankelė Plačiau
LTRF v 65 4 O su malda dūšiai saldu Plačiau
LTRF v 65 5 Kad aš žinočiau, kur tėvulis duoda Plačiau
LTRF v 66 1 Teka upelė, dobile, dobiluci dobile Plačiau
LTRF v 66 2 Ko tu, bitele, ko tu, bitele, lylia Plačiau
LTRF v 66 3 Žalias žalias žolynelis, ciuta ciutela Plačiau
LTRF v 66 4 Žalias žalias žalynelis Plačiau
LTRF v 67 1 Aš pasėjau kanapėlę ant krašto marelių Plačiau
LTRF v 67 2 Sako mane šiokia, sako mane tokia Plačiau
LTRF v 67 3 Oi tu lakštingelė Plačiau
LTRF v 67 4 Susilinko pušys, susirinko giminėlė Plačiau
LTRF v 67 5 Aš siratelė iš mažų dienų Plačiau
LTRF v 67 6 Ūžė girelė, ūžė žalioji Plačiau
LTRF v 68 1 Tu kiškeli, lelimo Plačiau
LTRF v 68 2 Rūtela žalioja, kur tavi sodino Plačiau
LTRF v 68 3 Tu diemedeli, žalias žolyneli Plačiau
LTRF v 68 4 Unksci rytą rytelį Plačiau
LTRF v 68 5 Augo augo apynėlis Plačiau
LTRF v 69 1 Oi ugdė ugdė tėvas sūnelį Plačiau
LTRF v 69 2 Tu gegute, mandri poni Plačiau
LTRF v 69 3 Karštas mieželi, tatata Plačiau
LTRF v 69 4 Eisim sesutelė, lylia, laukelin ulioti, lylia Plačiau
LTRF v 69 5 Beržo šakelė nusilinko Plačiau
LTRF v 69 6 Oi skraidžiojo marga, graži paukštelė Plačiau
LTRF v 69 7 Ir nekukuoja gegužėlė unksti Plačiau
LTRF v 70 1 Vaikščiojo motulė po dvarą Plačiau
LTRF v 70 2 Po ąžuožėliu, po garbuonėliu Plačiau
LTRF v 70 3 Saldžios uogelės ant vyšnios, kas tau berneli ant mislių Plačiau
LTRF v 70 4 Oi, kai mes buvom dvi sesužėlės Plačiau
LTRF v 70 5 Kad aš turėčiau sakalo akeles Plačiau
LTRF v 70 6 Turėjo močia tris dukreles Plačiau
LTRF v 70 7 Eikie, sirata, kur saulelė teka Plačiau
LTRF v 70 8 Žalioj lankoj dobilynėj, ten Kasiutė jaučius ganė Plačiau
LTRF v 70 9 Nukirtau liepelį ir ąžuolaitį, padariau tiltelį per Nemunaitį Plačiau
LTRF v 71 1 Prapuoliau močiute, prapuoliau širdele Plačiau
LTRF v 71 2 Oi ant kalno, ant aukštojo, stovi balta karūnėlė Plačiau
LTRF v 71 3 Oi, pakelėje pavieškelėje stovi nauja karčiamėlė Plačiau
LTRF v 71 4 Ir už marių mėlynų, ir už girelių žalių Plačiau
LTRF v 71 5 Ant tėvulio dvaro žaunieriai stovėjo, oi liūli liūli Plačiau
LTRF v 71 6 Aš šią naktį per naktelę nemigau, nemigau Plačiau
LTRF v 71 7 Akmuo be kraujo, vanduo be sparno, papartis be žiedelio Plačiau
LTRF v 71 8 Dieną per dieną, prašiau pas Dievą, kad duotų ryt gerą dieną Plačiau
LTRF v 72 1 Tykiai tykiai Nemunėlis teka Plačiau
LTRF v 72 2 Trys keleliai suartiniai ir rugeliai pasėtiniai Plačiau
LTRF v 72 3 Oi ant tilto, ant tiltelio, tenai žėlė žalia žolė Plačiau
LTRF v 72 4 Pušelių šakos linko, berželių lapai krito Plačiau
LTRF v 72 5 Teka upė sravi, per tų upį lieptas Plačiau
LTRF v 72 6 Siuntė mane motinelė į Dunojų vandenelio Plačiau
LTRF v 72 7 Eisim sesės į darželį, skinsim pinsim vainikėlį Plačiau
LTRF v 72 8 Ir atjojo bernutėlis, baltas gražus dobilėlis Plačiau
LTRF v 73 1 Žaliojoj lankelėj baltieji dobilėliai Plačiau
LTRF v 73 2 Subatėlės vakarėlį, kloj mergelė patalėlį Plačiau
LTRF v 73 3 Subatos vakarą, nedėlios rytelį Plačiau
LTRF v 73 4 Putinėli raudonasai, ko pavirtai ant šalelės Plačiau
LTRF v 73 5 Kaip aš buvau pas motulę Plačiau
LTRF v 73 6 Eršketėli, garbuoneli, nestovėk prie kelio Plačiau
LTRF v 73 7 Bepigu beržui augti, žaliam vyšnių sodely Plačiau
LTRF v 73 8 Gana jau gana uliavoti Plačiau
LTRF v 73 9 Pavasarėlio trumpa naktelė Plačiau
LTRF v 74 1 Berneli šiokis, berneli tokis, berneli puikorėli Plačiau
LTRF v 74 2 Oi tu rūtelė, tu žalioji Plačiau
LTRF v 74 3 Oi pakelėje, pavieškelėje, stovi karčmelė naujai stacyta Plačiau
LTRF v 74 4 Siuntė anyta, jauną martelę šulnin vandenio Plačiau
LTRF v 74 5 Močiute mano, senoji mano, kam man mažą valioj auginai Plačiau
LTRF v 74 6 Kalba mane šioki, kalba mane toki Plačiau
LTRF v 74 7 An tėvelio dvarelio stov nauja stoinelė Plačiau
LTRF v 74 8 Oi daugel daugel mūsų brolelių, ne visi pas tėvulį Plačiau
LTRF v 74 9 Oi ant dvarelio, oi ant didžiojo, stov žalias jovarėlis Plačiau
LTRF v 75 1 Per didį dvarą saulė tekėjo, oi lelijėle, saulė tekėjo Plačiau
LTRF v 75 2 O ant kalno, ant aukštojo nauji dvarai budavoti Plačiau
LTRF v 75 3 Bėkit, bareliai, galan valako Plačiau
LTRF v 75 4 Prašinėjo kanapėlė sejėjėlio, artojėlio Plačiau
LTRF v 75 5 Sustokit, ponai, po vienai šaliai Plačiau
LTRF v 75 6 Augo ievaras laukuose, oi ievar ievar žaliasai Plačiau
LTRF v 75 7 Oi žirge žirge, žirgeli bėras Plačiau
LTRF v 75 8 Dar aš neišaugau nei pusės stogelio Plačiau
LTRF v 76 1 Per šilelį jojau Plačiau
LTRF v 76 2 Per beržinaitį, par karklynaitį Plačiau
LTRF v 76 3 Muzikėlės graikit Plačiau
LTRF v 76 4 Aš nelaušiu bile kokio krūmo Plačiau
LTRF v 76 5 Pabuvau aš metelius, pabuvau kitus Plačiau
LTRF v 76 6 Turėjo tėvelis mus tris kaip vieną Plačiau
LTRF v 76 7 Kaip aš buvau maža, maža nedidelė Plačiau
LTRF v 76 8 Eikime, mergos, per ievaro tiltą Plačiau
LTRF v 77 1 Pucinėli raudoniausias Plačiau
LTRF v 77 2 Atsiminus jaunas dienas Plačiau
LTRF v 77 3 Tai tu močiute, tai tu širdele Plačiau
LTRF v 77 4 Kap sutekėj trys upelės Plačiau
LTRF v 77 5 Močiute širdele, tai tau, tai tau Plačiau
LTRF v 77 6 Ketinau, žadėjau davatkėli būti Plačiau
LTRF v 77 7 Tankūs krūmai, beržynai, neramu man vienai Plačiau
LTRF v 78 1 Kur prapuolė tas takelis Plačiau
LTRF v 78 2 Kūmai kūmai gerk arielką Plačiau
LTRF v 78 3 Skyniau sode obuolėlį Plačiau
LTRF v 78 4 Oi aš aisiu aisiu ant kalno didžiausio Plačiau
LTRF v 78 5 Augo augo šile berželiai Plačiau
LTRF v 78 6 Nei ugnis kūrta Plačiau
LTRF v 78 7 Tai tu man, mergela Plačiau
LTRF v 79 1 Kur tie darželėliai, žali žolynėliai Plačiau
LTRF v 79 2 Oj oj oj, Dievuliau, Dievulėli mano Plačiau