LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos archyvo fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 1 1 Du gaigalėliu plaukė Plačiau
LTRF pl 1 2 Išleidau dukrytę Plačiau
LTRF pl 1 3 Kad aš numirsiu Plačiau
LTRF pl 1 4 Šunes loja Plačiau
LTRF pl 1 7 Kol aš dar augau pas motinėlę Plačiau
LTRF pl 1 8 Oi eisim eisim, mes čia nebūsim Plačiau
LTRF pl 1 9 Prieš kalną beržai, pakalnėj klevai Plačiau
LTRF pl 5 3 Netankiai jojo tais vieškelėliais Plačiau
LTRF pl 5 4 Sėdžiu už stalelio Plačiau
LTRF pl 5 6 Vai, kur nužėgliosiu Plačiau
LTRF pl 5 7 Negi rūstus augau Plačiau
LTRF pl 5 8 Vaikščioj povas po dvarą Plačiau
LTRF pl 12 1 Vai žydi žydi Plačiau
LTRF pl 12 2 Vai augo dygo Plačiau
LTRF pl 12 3 Du broleliai stovėjo Plačiau
LTRF pl 13 1 Aukšti kalneliai naujos seklyčios Plačiau
LTRF pl 13 3 Vai niekur nėra Plačiau
LTRF pl 13 4 Ėjo šiaučius Plačiau
LTRF pl 13 5 Vai augo augo Plačiau
LTRF pl 22 1 Ten už kluono ant upės Plačiau
LTRF pl 22 2 Žalioj girelėj, tamsioj naktelėj Plačiau
LTRF pl 22 3 Stovi grūšelė Plačiau
LTRF pl 22 4 Vai jojau jojau Plačiau
LTRF pl 22 5 Prašvis pavasaris Plačiau
LTRF pl 22 6 Ausk, močiute, drobeles Plačiau
LTRF pl 23 1 Ant kalno malūnėlis Plačiau
LTRF pl 23 2 Vai skauda skauda mano galvelę Plačiau
LTRF pl 23 3 Pagiriais vaikščiojau, uogeles rankiojau Plačiau
LTRF pl 23 4 Jojau lauką, jojau antrą Plačiau
LTRF pl 24 1 Vai aš tau sakiau Plačiau
LTRF pl 24 2 Šėriau žirgelį Plačiau
LTRF pl 24 3 Uliavoki, dukra mano Plačiau
LTRF pl 24 4 Vai kad aš augau pas motinėlę Plačiau
LTRF pl 26 1 Kad aš išginiau pilkas aveles Plačiau
LTRF pl 26 2 Užtekėjo mėnesėlis Plačiau
LTRF pl 26 3 Ko liūdit, sveteliai, ko nedainuojat? Plačiau
LTRF pl 26 4 Dėkui močiutei, dėkui širdelei Plačiau
LTRF pl 26 5 Kai aš buvau neženotas Plačiau
LTRF pl 26 6 Užkukavo gegutė Plačiau
LTRF pl 27 1 Per girių važiavau Plačiau
LTRF pl 27 2 Vai tu rugeli, vai tu rugeli žiemkentėli Plačiau
LTRF pl 27 3 Aš prašiau tėvo Plačiau
LTRF pl 27 4 Vai giria giria, girele žalioji Plačiau
LTRF pl 27 5 Ženykis, berneli Plačiau
LTRF pl 27 6 Kaip aš buvau puikus Plačiau
LTRF pl 27 7 Augo kanapėlė šali vieškelėlio Plačiau
LTRF pl 27 8 Vedė mane senas diedas Plačiau
LTRF pl 28 1 Žydi klesčia radastėlė Plačiau
LTRF pl 28 2 Ant kalno klevelis stovėjo Plačiau
LTRF pl 28 3 Paskutinis vakarėlis Plačiau
LTRF pl 28 4 Aš tvorą tvėriau Plačiau
LTRF pl 28 5 Vai tėveli, vai širdele Plačiau
LTRF pl 28 6 Vai kap aš augau Plačiau
LTRF pl 29 1 Vai Jonai Joneli Plačiau
LTRF pl 29 2 Ant tilto žolė augo Plačiau
LTRF pl 29 3 Kur tave, sesele Plačiau
LTRF pl 29 4 Aš pasėjau rūtelę Plačiau
LTRF pl 29 5 Žalioje giraitėj nauja seklyčaitė Plačiau
LTRF pl 29 6 Aš neisiu šįmet, nė kitą metą Plačiau
LTRF pl 29 7 Tėveli mano, mano širdele Plačiau
LTRF pl 29 8 Ant tėvelio didžio dvaro Plačiau
LTRF pl 30 1 Gyreisi, piršly, kad tu razumnas Plačiau
LTRF pl 30 2 Svočiute rože Plačiau
LTRF pl 30 3 Vai kad aš augau Plačiau
LTRF pl 30 4 Vai kad aš augau Plačiau
LTRF pl 33 1 Klausinėjo mergelė juodbėrėlio žirgelio Plačiau
LTRF pl 33 2 Vai bodit bodit mani broleliai Plačiau
LTRF pl 33 3 O vyšnių sodely Plačiau
LTRF pl 33 4a Apėjau lauką, rugiai žaliuoja Plačiau
LTRF pl 33 4 Daržely buvau, rūteles skyniau Plačiau
LTRF pl 33 5 Apėjau lauką, rugiai žaliuoja Plačiau
LTRF pl 33 6 Kad Dievulis duotų Plačiau
LTRF pl 33 7 Dukrele mano, balta lelijėlė Plačiau
LTRF pl 33 8 Oi ant kalnelio, ant aukštojo Plačiau
LTRF pl 34 1 Anksti rytelį kėliau Plačiau
LTRF pl 34 2 Augo ąržuolėlis vidury girelės Plačiau
LTRF pl 34 4 Seno diedelio žila galvelė Plačiau
LTRF pl 34 5 Išvažiav tėvelis į žalią girelę Plačiau
LTRF pl 35 1 Kas numynė tuos takelius Plačiau
LTRF pl 35 2 Aš pajaugau jaunikys Plačiau
LTRF pl 35 3 Aš pajaugau jaunikys Plačiau
LTRF pl 35 4 Tupėjo žvirblelis ant ulyčios galo Plačiau
LTRF pl 35 5 Turėja bobelė reibį oželį Plačiau
LTRF pl 38 1 Per naktelę guliu, rūpestėlį turiu Plačiau
LTRF pl 38 2 Kokie dyvai ir stebūklai buvo Plačiau
LTRF pl 38 3 Eisim į girią pasiklausyti Plačiau
LTRF pl 38 4 Anksti rytą keldama Plačiau
LTRF pl 39 1 Kad dievas duotų ryto pagadą Plačiau
LTRF pl 39 2 Už jūrių, už marelių Plačiau
LTRF pl 39 3 Verkė kudlius už vartų Plačiau
LTRF pl 39 4 Oi tu piršly, tu melagi Plačiau
LTRF pl 40 1 Ėjo šiaučius per miestelį Plačiau
LTRF pl 40 2 Oi mergele lelijėle Plačiau
LTRF pl 40 4 Par šilyną jojau Plačiau
LTRF pl 41 1 Telšių miestely nauja karčiamėlė Plačiau
LTRF pl 41 2 Augin tėvas du sūneliu Plačiau
LTRF pl 41 3 Padėk dieve, Julijana Plačiau
LTRF pl 57 1 Tam ta tedri Plačiau
LTRF pl 57 2 Švies mėlynė Plačiau
LTRF pl 57 3 Ružavais kraštais Plačiau
LTRF pl 57 4 Liulioj liliula, kas ty gražiai žydėjo Plačiau
LTRF pl 57 5 Liulioj liliula (pabaiga) Plačiau
LTRF pl 57 6 Ir pasėjau vieną pupą Plačiau
LTRF pl 57 7 Pjaun broliukai geltonus linelius Plačiau
LTRF pl 60 1 Birženska polka Plačiau
LTRF pl 60 2 Pandėlio polka Plačiau
LTRF pl 60 3 Kuzma polka Plačiau
LTRF pl 60 4 Kuzma (Tuina) polka Plačiau
LTRF pl 60 5 Lapienės polka Plačiau
LTRF pl 60 6 Savicko I polka Plačiau
LTRF pl 86 1 Tiesk baltą ranką, vesk į ratelį Plačiau
LTRF pl 86 2 Ant ežerėlio rymojau, rymojau Plačiau
LTRF pl 86 3 Pasėjau linelius ant pylimo Plačiau
LTRF pl 86 4 Pavasaris jau atkeliavo Plačiau
LTRF pl 86 5 Aš jaunas bernelis Plačiau
LTRF pl 87 1 Kur mūsų tėveliai geria Plačiau
LTRF pl 87 2 Oi eisiu eisiu, aš čia nebūsiu Plačiau
LTRF pl 87 3 Kai nuvažiavau į Rokiškį Plačiau
LTRF pl 87 4 Gieda gaideliai Plačiau
LTRF pl 87 5 Ant kalno rugiai Plačiau
LTRF pl 87 6 Vaikščiojo mergelė Plačiau
LTRF pl 89 1 Polka „Nedėlios rytelį“ Plačiau
LTRF pl 89 2 Polka „Beržytas“ Plačiau
LTRF pl 89 3 Maršas jaunąją išleidžiant Plačiau
LTRF pl 89 6 Svoč svoč, pasigodykim Plačiau
LTRF pl 90 1 Valioj pievų pievutėlį Plačiau
LTRF pl 90 2 Čiutyta rūtela Plačiau
LTRF pl 90 3 Justino polka Plačiau
LTRF pl 90 4 Maršas Plačiau
LTRF pl 90 5 Gegutėlė sodely kukavo Plačiau
LTRF pl 90 6 Sužaliavo daržely rūtelės Plačiau
LTRF pl 92 1 Valioj pievų pievutėlį Plačiau
LTRF pl 92 2 Čigonėlis Plačiau
LTRF pl 92 3 Beržytos polka Plačiau
LTRF pl 92 4 Motinėla miela Plačiau
LTRF pl 92 6 Čiutyta rūtela Plačiau
LTRF pl 93 1 Atsikėlus anksti rytą Plačiau
LTRF pl 93 2 Oi panytėle, kaip aš tau mylėjau Plačiau
LTRF pl 94 1 Išdygo mano daržely šioj negadnioji žolele Plačiau
LTRF pl 94a 1 Kad aš jojau per krūmytį Plačiau
LTRF pl 94b 1 Išdygo mano daržely šio negadnioj žolele Plačiau
LTRF pl 94 2 Pavasaris linksmas yra Plačiau
LTRF pl 94 3 Kaip aš jojau per krūmytį Plačiau
LTRF pl 95 1 Tykus buva vakarėlis, šviete skaistus mėnesėlis Plačiau
LTRF pl 95 2 Pūtė pūtė šiurkštus vėjelis Plačiau
LTRF pl 95 3 Kai aš buvau mažutėlė Plačiau
LTRF pl 95 4 Čiūžinėjo laputėlė Plačiau
LTRF pl 96 1 Sėjau pasėjau vienų rūtalį Plačiau
LTRF pl 96 2 Sėdžiu už stalelio Plačiau
LTRF pl 96 3 Augino močiutė sau pirmą dukrelę Plačiau
LTRF pl 97 1 Oi jūs susiedai, mieli susiedėliai Plačiau
LTRF pl 97 2 Marjonyt, sakalyt, karveliuk, pasakyk Plačiau
LTRF pl 97 3 Šią naktelę per naktelę Plačiau
LTRF pl 98 1 Oi rūta rūta, rūtele žalioji Plačiau
LTRF pl 98 2 Kaip kvietkelį man augino Plačiau
LTRF pl 98 3 Gėriau vieną, kad jų biesas Plačiau
LTRF pl 98 4 Gali lauko ežerėlis Plačiau
LTRF pl 99 1 Šiandien subatala Plačiau
LTRF pl 99 2 Jaunoliškių Juzuliukas Plačiau
LTRF pl 99 3 Apynėli žaliasai Plačiau
LTRF pl 99 4 Gale svirno liepužėlė Plačiau
LTRF pl 100 1 Švento Jono vakarėlį Plačiau
LTRF pl 100 2 Po kalnelį vaikščiodama Plačiau
LTRF pl 100 3 Bėdavojo tėtušėlis Plačiau
LTRF pl 100 4 Aš jaunas bernužėlis Plačiau
LTRF pl 101 1 Aš jaunas bernelis pasiuliojau Plačiau
LTRF pl 101 2 Sužvingo kieme žirgelis Plačiau
LTRF pl 101 3 Mielos panytelės Plačiau
LTRF pl 102 1 Einu per kiemelį sau dūmodama Plačiau
LTRF pl 102 2 Rūtytau mėtytau, aš tavį pasėjau Plačiau
LTRF pl 102 3 Aukštai dangus, šviečia žvaigždės Plačiau
LTRF pl 103 1 Oi, dariau dariau lyseles Plačiau
LTRF pl 103 2 Saulė šviesi užtekėjo Plačiau
LTRF pl 104 1 Aš augau pas tėvelį Plačiau
LTRF pl 104 2 Anksti rytelio prieš zarių Plačiau
LTRF pl 105 1 Dvi seseli linus rovė Plačiau
LTRF pl 105 2 Pučia vėjas, liūdnai rauda Plačiau
LTRF pl 105 3 Jau saulala teka Plačiau
LTRF pl 106 1 Tykumai gražumai pavasarėlio Plačiau
LTRF pl 107 1 Sėjo seselė žalių rūtelį Plačiau
LTRF pl 107 2 Vai cik neleiskie mane, močiute Plačiau
LTRF pl 107 3 Man vienos čerkelės mažai Plačiau
LTRF pl 107 4 Vai ir atjojo jaunas bernelis Plačiau
LTRF pl 107 5 Per pucino šakelį Plačiau
LTRF pl 107 6 Vai, kai tu sirgsi, Rauluti mano Plačiau
LTRF pl 107 7 Gali kaimelio graži lygi lankelė Plačiau
LTRF pl 109 1 An tėvulio didžio dvaro Plačiau
LTRF pl 109 2 Augo girioj stadulėlė Plačiau
LTRF pl 109 3 Augino močiutė tris jaunas dukreles Plačiau
LTRF pl 109 4 Mano tėvelis senas būdamas Plačiau
LTRF pl 109 5 Motinėle, ką darai Plačiau
LTRF pl 109 6 Pailsiau žirgelį, pailsiau ir kitų Plačiau
LTRF pl 109 7 Raibas pilkas karvelėli Plačiau
LTRF pl 109 8 Vai čiuciai liūliai mano mergelį Plačiau
LTRF pl 110 1 Sėdo senis ant kumelės Plačiau
LTRF pl 110 2 Vai tykiai tykiai Nemunėlis teka Plačiau
LTRF pl 110 3 Seni berneliai kiaulalas ganė Plačiau
LTRF pl 110 4 Pasakyk, mergele, balta lelijėle Plačiau
LTRF pl 110 5 Ko pavytai, rūtela Plačiau
LTRF pl 110 6 Girion paukšteliai čiulbėjo Plačiau