LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos archyvo fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 937 3 Juozapai pamažu Plačiau
LTRF pl 937 4 Ant aukšto kalno gilus ežerėlis Plačiau
LTRF pl 937 5 Prasti žmonės šitep kalba Plačiau
LTRF pl 938 1 Magiškas bėgimas Plačiau
LTRF pl 939 2 Pelės kilmė Plačiau
LTRF pl 939 3 Eisim, sesute, namo Plačiau
LTRF pl 940 1 Vai aš pjaunu pjovėjėlė Plačiau
LTRF pl 940 2 Rūta žalioj, puola saulė ant medzių Plačiau
LTRF pl 940 3 Vaikštinėjo tėvulis pabarėliais Plačiau
LTRF pl 940 4 Linko ievaras vartuosna Plačiau
LTRF pl 940 5 Linelius roviau, rankas mazgojau Plačiau
LTRF pl 941 1 Už marių maružių, už mėlynųjų Plačiau
LTRF pl 941 2 Aš šių naktį nemigau, nemigau Plačiau
LTRF pl 941 3 Šių tamsių naktelį tolimas kelalis Plačiau
LTRF pl 941 4 Sakė mūsų švoškutė žirgelių neturi Plačiau
LTRF pl 941 5 Oi marci marci, martela mano Plačiau
LTRF pl 941 6 Susmislyke, mergužėla, aplaidai darželį Plačiau
LTRF pl 941 7 Ankstų rytelį kėliau Plačiau
LTRF pl 942 2 Oi aš aisiu tan sodelin Plačiau
LTRF pl 942 3 Oi gegula tu raibioji mano Plačiau
LTRF pl 942 4 Kad aš turėtau pas tėvulį valalį Plačiau
LTRF pl 942 5 Šali kelio karčiama Plačiau
LTRF pl 942 6 Motula mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 942 7 Oi žinau žinau ir gerai žinau Plačiau
LTRF pl 942 8 Šimtą kartų artojėliui Plačiau
LTRF pl 943 1 Oi an tilto, an tiltelio Plačiau
LTRF pl 943 2 Oi kur aš gėriau, uliavojau Plačiau
LTRF pl 943 3 Kap aš buvau maža Plačiau
LTRF pl 943 4 Atais rudenėlis, kris nog medžių lapai Plačiau
LTRF pl 943 5 Oi kap aš buvau pas savo motulį Plačiau
LTRF pl 943 6 Oi tu sakali sakalėli Plačiau
LTRF pl 943 7 Ka mes augom du broliukai Plačiau
LTRF pl 944 1 Tekėk, dukra, už čigono Plačiau
LTRF pl 944 2 Oi tėvuli mano, oi širdela mano Plačiau
LTRF pl 944 3 Iš kur, iš kur svotai atvažiavo Plačiau
LTRF pl 944 4 Tūras ponas kalneliais jojo Plačiau
LTRF pl 944 5 Pelalė rugiuosna, rugiuosna Plačiau
LTRF pl 944 6 Lėkis, lėkis sakalėlis Plačiau
LTRF pl 944 7 Oi kas ty sodi pamigo Plačiau
LTRF pl 944 8 Ir atvažiuoja leliu kalėda Plačiau
LTRF pl 945 1 Per tiltą jojau, nuo žirgo puoliau Plačiau
LTRF pl 945 2 Nedėlios dienelę, ankstų rytelį Plačiau
LTRF pl 945 3 O Dieve Tėve, Dieve maloningas Plačiau
LTRF pl 945 4 Juozapai pamažu Plačiau
LTRF pl 945 5 Ajo šventas Petras Plačiau
LTRF pl 945 6 Malu malu aš viena Plačiau
LTRF pl 945 7 Oi tu strazdeli, mėlynas paukšteli Plačiau
LTRF pl 946 1 žaliojoj girelėj nauja karčiama Plačiau
LTRF pl 946 2 Oi ko verki, mergela Plačiau
LTRF pl 946 3 Supūtė vėjelis iš visų šalių Plačiau
LTRF pl 946 4 Tu svotukas mažasai Plačiau
LTRF pl 946 5 Namo, svotai, namo Plačiau
LTRF pl 946 6 Kad apsirgo mano vyras Plačiau
LTRF pl 946 7 Ant tėvelio dvaro trys rūtų Plačiau
LTRF pl 946 8 Neščėslyva motinėlė, ką pagimdė Plačiau
LTRF pl 946 9 Rūpinosi motinėlė Plačiau
LTRF pl 947 Broliukas mano, raitelis mano Plačiau
LTRF pl 947 D?kavojam, svo?iut?s Plačiau
LTRF pl 947 1 Kad verkiau, tai verkiau Plačiau
LTRF pl 947 2 Devinti metai, ne viena diena Plačiau
LTRF pl 947 3 Atvažiavo svočiutės Plačiau
LTRF pl 948 1 Liūdna dūšia ties kūnu Plačiau
LTRF pl 948 2 Verk, biedna dūšia Plačiau
LTRF pl 948 3 Mikita Plačiau
LTRF pl 948 4 Pjovė diedas rugelius Plačiau
LTRF pl 948 5 Čigonėlis Plačiau
LTRF pl 948 6 Kukū gegute Plačiau
LTRF pl 948 7 Sveika, kūma Plačiau
LTRF pl 948 8 Aš išėjau kermošėlin Plačiau
LTRF pl 948 9 Mikučiukas grikius sėjo Plačiau
LTRF pl 949 1 Už stalo sėdėjau, per langą žiūrėjau Plačiau
LTRF pl 949 2 Neščėslyva motinėlė ką pagimdė Plačiau
LTRF pl 949 3 Močiute mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 949 4 Aušta aušrelė, šviesi pazarėlė Plačiau
LTRF pl 949 5 Kazimierai, žinom gerai Plačiau
LTRF pl 949 6 Oi aš pjoviau pjovėjėlė Plačiau
LTRF pl 950 1 Laivelis su pinigais Plačiau
LTRF pl 950 2 Oi kur tu josi, brolali mano Plačiau
LTRF pl 950 3 Kas nor išmokti dainų dainuoti Plačiau
LTRF pl 950 4 Oi tu žirge, žirge Plačiau
LTRF pl 950 5 Tetutėla, Velykų, aš neturiu čeverykų Plačiau
LTRF pl 950 6 Ir sukriko antela ant marių Plačiau
LTRF pl 951 1 Oi kap mes buvom dvi seserėlės Plačiau
LTRF pl 951 2 Gali svirno balta liepa Plačiau
LTRF pl 951 3 Vai aisiu, aisiu in Nemunėlį Plačiau
LTRF pl 951 4 Oi daugel, daugel mūsų brolalių Plačiau
LTRF pl 952 1 Vai aisiu, aisiu aš čia nebūsiu Plačiau
LTRF pl 952 2 Kur tu, svočia, vėlavai Plačiau
LTRF pl 952 3a Voi ty ant kalno Plačiau
LTRF pl 952 3 Voi ty ant kalno Plačiau
LTRF pl 952 4 Oi žinau, žinau Plačiau
LTRF pl 952 5 Kada noriu verkiu Plačiau
LTRF pl 952 6 Vaikščioja pova po balelę Plačiau
LTRF pl 953 1 Sopa galvelį, skauda galvelį Plačiau
LTRF pl 953 2 Vaikščiojo mergelė po rūtų darželį Plačiau
LTRF pl 953 3 Vai aš pjaunu pjovėjėlė Plačiau
LTRF pl 953 4 Pūtė vėjas, vėjelis ąžuolėlin Plačiau
LTRF pl 953 5 Verkia mergelė, verkia jaunoji Plačiau
LTRF pl 954 1 Žadėjau, ketinau arielkos negerti Plačiau
LTRF pl 954 2 Oi kas ten pakajuj kalbėjo Plačiau
LTRF pl 954 3 Oi tu, ruduo, rudenėli Plačiau
LTRF pl 954 3a Oi tu, ruduo, rudenėli Plačiau
LTRF pl 954 4 Pyniau jovarą laukuose Plačiau
LTRF pl 954 5 Išjok, Kaziuli, išjok, jaunasai Plačiau
LTRF pl 954 6 Leidžias saulalė toli už miško Plačiau
LTRF pl 955 1 Para namo, para Plačiau
LTRF pl 955 2 Aisim į darželį Plačiau
LTRF pl 955 3 Pakulinis audeklas Plačiau
LTRF pl 955 4 Katinas ant pečiaus sėdėjo Plačiau
LTRF pl 955 5 Prisiausiu margų dryžių Plačiau
LTRF pl 955 6 Prisiausiu margų dryžių Plačiau
LTRF pl 955 7 Ajo kūmas palei sodą Plačiau
LTRF pl 955 8 Ai tu ruduo rudenėli Plačiau
LTRF pl 955 9 Motula mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 956 1 Oi žalioj, žalioj, žalioj giružėj Plačiau
LTRF pl 956 2 Žaliam vyšnių sodely Plačiau
LTRF pl 956 3a Kada tu mirsi, dieduli mano Plačiau
LTRF pl 956 3 Kada tu mirsi, dieduli mano Plačiau
LTRF pl 956 4 Ant to kalno ųžuolynas Plačiau
LTRF pl 956 5 Pastačiau klėtelį ant marių Plačiau
LTRF pl 956 6 Žmonių mergos pietus neša Plačiau
LTRF pl 956 7 Kai aš jojau per žalią girelę Plačiau
LTRF pl 958 1 Šilkų nytelės, nendrių skiedrelės Plačiau
LTRF pl 958 2 Pakelėje karčiama, karčiamėlė dar nauja Plačiau
LTRF pl 958 3 Tėvuli mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 958 4 Užaugau kaimelin, pas savo tėvelius Plačiau
LTRF pl 958 5 Ajo panelė per dzidzį dvarų Plačiau
LTRF pl 958 6 Vakar buvo Jono, o jau šiandien pono Plačiau
LTRF pl 959 1 Teka upelis leliuma Plačiau
LTRF pl 959 2 Oi aš josiu in tų ponių Plačiau
LTRF pl 959 3 Grįskime, mergos, jovarėlio tiltą Plačiau
LTRF pl 959 4 Duok, svociute, sūrio Plačiau
LTRF pl 959 5 Aš turėjau skatikucį, odrere Plačiau
LTRF pl 959 6 Ant motulės kapelio Plačiau
LTRF pl 959 7 Rymi rymi miltų kalnas Plačiau
LTRF pl 959 8 Vai žydėk, žydėk, sausa obelėla Plačiau
LTRF pl 960 1 Penki broliai šieną pjovė Plačiau
LTRF pl 960 2 Ui kaip mes augom Plačiau
LTRF pl 960 3 Oi ko tas ožys bliauna Plačiau
LTRF pl 960 4 Šių nedėlėlį, per nedėlėlį Plačiau
LTRF pl 960 5 Oi tu ųžuolėli, tu žalias medeli Plačiau
LTRF pl 960 6 Oi jūs jaunos mergelės Plačiau
LTRF pl 961 1 Oi noriu, noriu miegelio Plačiau
LTRF pl 961 2 Juozapai šventas, Kavaliausko žentas Plačiau
LTRF pl 961 3 Paviešėje, pakelėje linų birža Plačiau
LTRF pl 961 4 Važiavo žydelis viešuoju kelaliu Plačiau
LTRF pl 961 5 Per lygų laukelį mėlyni dūmeliai Plačiau
LTRF pl 961 6 Atbėga alnis devyniaragis Plačiau
LTRF pl 961 7 Siuntė mani motinėlė Plačiau
LTRF pl 961 8 Ateina rudenėlis, bernelių vargelis Plačiau
LTRF pl 962 1 Oi kas ty užu durų Plačiau
LTRF pl 962 2 Juozapai šventas, būk pagarbintas Plačiau
LTRF pl 962 3 Juozapai, eik pamažu Plačiau
LTRF pl 962 4 Linksminkis dangau Plačiau
LTRF pl 962 5 Kas ten miške subraškėj Plačiau
LTRF pl 962 6 Linksminkis dangau Plačiau
LTRF pl 962 7 Ščeslyvas artojų patronas Plačiau
LTRF pl 962 8 O nedasiektas amžiaus ilgumas Plačiau
LTRF pl 962 9 Sėdzi dziedas ant klojimo Plačiau
LTRF pl 962 10 Sėdzi dziedas ant klojimo Plačiau
LTRF pl 963 1 Žali gražūs pagirėliai Plačiau
LTRF pl 963 2 Ak, Vilniaus mieste Plačiau
LTRF pl 963 3 Augo šile pušelė Plačiau
LTRF pl 963 4 Tu rūtela, tu žalioji Plačiau
LTRF pl 963 5 Barė mani tėvelis Plačiau
LTRF pl 964 Å ilaly putinas, tum ty dra ta ta Plačiau
LTRF pl 964 1 Palenk, Onula, glotnių galvelį Plačiau
LTRF pl 964 2 Rūta žalioj, krenta rasa ant baro Plačiau
LTRF pl 964 3 Namo, svotai, namo begėdžiai Plačiau
LTRF pl 964 4 Ant tėvelia dvara sakalai Plačiau
LTRF pl 964 5 Kelikis, jaunas sūneli Plačiau
LTRF pl 964 6 Šilaly putinas, tum ty dra ta ta Plačiau
LTRF pl 965 1 Užsimanė mano diedas Plačiau
LTRF pl 965 2 Pasodinau kopūstėlius Plačiau
LTRF pl 965 3 Pakulinis audeklas Plačiau
LTRF pl 965 4 Ausk, mergela, aštuonytus Plačiau
LTRF pl 965 5 Aism, Katre, pupų kulc Plačiau
LTRF pl 965 6 Kavoli, bralali Plačiau
LTRF pl 965 7 Ateis šaltas rudenėlis Plačiau
LTRF pl 965 8 Tu, svotukas mažasai Plačiau
LTRF pl 965 9 Parvežė marčių verkiančių Plačiau
LTRF pl 965 10 Iš vakarėlia žirgelį pašėriau Plačiau
LTRF pl 966 1 Pasėjau, tėveli, geltonus kvietelius Plačiau
LTRF pl 966 2 Z tam toj stroni oziora Plačiau
LTRF pl 966 3 Tai jau nuliūdo mano širdelė Plačiau
LTRF pl 966 4 Liūlia liūlia šitų Plačiau
LTRF pl 966 5 Žydi vikiai ir grikiai Plačiau
LTRF pl 966 6 Tiur liur dūdela Plačiau
LTRF pl 966 7 Praėja meteliai, praėja ir kiti Plačiau
LTRF pl 966 8 Padarysiu alutį Plačiau
LTRF pl 967 1 Per ežerėlį plaukė laivelis Plačiau
LTRF pl 967 2 Oi aš pjaunu pjovėjėlė Plačiau
LTRF pl 967 3 Šiū namo galvijėliai Plačiau
LTRF pl 967 4 Nuveisiu, nuveisiu, žaliojon girelėn Plačiau
LTRF pl 967 5 Tu žvirblali tu tu tu Plačiau
LTRF pl 967 6 Pasakyk, mergela, balta lelijėla Plačiau
LTRF pl 967 7 Davė Dievas vyrą niekam negadlyvą Plačiau
LTRF pl 967 8 Iš kur, iš kur šiaurys vėjas Plačiau
LTRF pl 968 1 Gaspadoriau, Kalėdos Plačiau
LTRF pl 968 2 Oi ant kalno melnyčia Plačiau