LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos archyvo fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 719 1 Lygioj lankoj, lygioj lankoj Plačiau
LTRF pl 719 2 Pas Dunojėlį, pas šalcinėlį Plačiau
LTRF pl 719 3 Pjausim ožį veseilei Plačiau
LTRF pl 719 4 Per visą naktį miego nemigau Plačiau
LTRF pl 719 5 Šių naktelį, per naktelį Plačiau
LTRF pl 719 6 Nėra svieti bernelio Plačiau
LTRF pl 719 7 Šiltas, gražus rudenėlis Plačiau
LTRF pl 719 8 Šokinėkit, berniokai, šokinėkit, mergiotės Plačiau
LTRF pl 720 1 Kur buvai, sesule Plačiau
LTRF pl 720 2 Oi pakelėje, pavieškelėje Plačiau
LTRF pl 720 3 Mušė mani vyras Plačiau
LTRF pl 720 4 Gerkim, brolaliai, dūmokim namo Plačiau
LTRF pl 720 5 Oi ant kalno, oi ant kalno šalcinėlis Plačiau
LTRF pl 720 6 Vilniuj buvo žalias rūmas Plačiau
LTRF pl 720 7 Oi tu sakal sakale, sakalėli raibasai Plačiau
LTRF pl 721 1 Lėkė lėkė sakalėlis Plačiau
LTRF pl 721 2 Oi aš aisiu tan sodelin Plačiau
LTRF pl 721 3 Subatėlės gera diena Plačiau
LTRF pl 721 4 Tu gegula, tu raiboji mana Plačiau
LTRF pl 721 5 Kol man jaunai negerti Plačiau
LTRF pl 721 6 Nykštukas Plačiau
LTRF pl 722 1a Nykštukas Plačiau
LTRF pl 722 1 Nykštukas Plačiau
LTRF pl 722 2 Avinėliu paverstas broliukas Plačiau
LTRF pl 723 1 Dainuoja kaulai Plačiau
LTRF pl 723 2 Dainuoja kaulai Plačiau
LTRF pl 723 3 Žalčio žmona Plačiau
LTRF pl 724 1 Žalčio žmona Plačiau
LTRF pl 724 2 Žalčio žmona Plačiau
LTRF pl 724 3 Polka Plačiau
LTRF pl 725 1 Rauda prie mirusios sesers Plačiau
LTRF pl 725 2 Rauda lydint į kapines Plačiau
LTRF pl 725 3 Rauda ant kapų Plačiau
LTRF pl 725 4 (...) Marijai panelai švenciausiai Plačiau
LTRF pl 726 1 Įvažiavo meška šiūbuose Plačiau
LTRF pl 726 2 Tekėk, dukra, už šiaučiuko Plačiau
LTRF pl 726 3 Išein kunigs komendorius Plačiau
LTRF pl 726 4 Piršleli, tavi plaks Plačiau
LTRF pl 726 5 Neprailga čia man būti Plačiau
LTRF pl 726 6 Padarė žvirblelis saldų alutį Plačiau
LTRF pl 726 7 Turiu kapą baravykų Plačiau
LTRF pl 726 8 Kynuo ti margi dvarai Plačiau
LTRF pl 726 9 Par šilelį juojau Plačiau
LTRF pl 727 1 O tu sakal sakaleli Plačiau
LTRF pl 727 2 Užaugau kaimely Plačiau
LTRF pl 727 3 Mėlynasis balandeli Plačiau
LTRF pl 727 4 Uo, kas ten traška Plačiau
LTRF pl 727 5 Andriušaitis didis ponas Plačiau
LTRF pl 727 6 An tuo balta stala Plačiau
LTRF pl 727 7 Mes eisim čianai Plačiau
LTRF pl 727 8 Jau sauleli leiduos Plačiau
LTRF pl 728 1 Oi aisiu aisiu, aš čia nebūsiu Plačiau
LTRF pl 728 2 Oi ūžkit, gauskit, girios medeliai Plačiau
LTRF pl 728 3 Tam tankyne grėbė šieną Plačiau
LTRF pl 728 4 Padaisniusme mes sustuoję Plačiau
LTRF pl 728 5 Susieda laukus apsieja Plačiau
LTRF pl 728 6 Aš pas matušę valę turiejau Plačiau
LTRF pl 728 7 Aš pas motušį valelėj augau Plačiau
LTRF pl 728 8 Gėrė dieną, gėrė naktį Plačiau
LTRF pl 729 1 Pavasarelis mirga saulutė Plačiau
LTRF pl 729 2 Kam verkti, liūdieti Plačiau
LTRF pl 729 3 Šviesi saulė, šiltas uoras Plačiau
LTRF pl 729 4 Aš išėjau į giraitę vuolungių šaudyti Plačiau
LTRF pl 729 5 Išeja tievelis į mišką Plačiau
LTRF pl 729 6 Šią naktelę, par naktelę Plačiau
LTRF pl 729 7 Par dienelę sunkiai pruocavuojau Plačiau
LTRF pl 729 8 Gersim puo lašiuką Plačiau
LTRF pl 729 9 Mūsų seselė uliauninkelė Plačiau
LTRF pl 730 1 Siuntė mane muotinelė Plačiau
LTRF pl 730 2 Ain meškutė par lendrynus Plačiau
LTRF pl 730 3 An kalna karklai siūbava Plačiau
LTRF pl 730 4 Ąžuoleli, žalus medi Plačiau
LTRF pl 730 5 Siunte muni muotineli Plačiau
LTRF pl 730 6 Ano pusė Dunojelia Plačiau
LTRF pl 730 7 Ant Nemuno kranto Plačiau
LTRF pl 730 8 Kad išeja tievelis į didžią keliuonelę Plačiau
LTRF pl 730 9 Dar gaideliai negyduoja Plačiau
LTRF pl 730 10 Svuočiutė ateidama, kepurelę atnešdama Plačiau
LTRF pl 731 1 Šermukšniukas (Ir išdygo šermukšnis) Plačiau
LTRF pl 731 2 Trys seselės an kalnelia Plačiau
LTRF pl 731 3 Kas subatos vakarelį Plačiau
LTRF pl 731 4 Piršleli, tavi plaks Plačiau
LTRF pl 731 5 Vėjas pučia, laivą neša Plačiau
LTRF pl 732 1 Verk, biedna dūšia šiandiena Plačiau
LTRF pl 732 2 Pagyduosme šventas giesmes Plačiau
LTRF pl 732 3 Kas mana širdį visaduos palinksmins Plačiau
LTRF pl 732 4 Šventa pana Ruozalija Plačiau
LTRF pl 732 5 Aaa vaiką, kur motkelė laika Plačiau
LTRF pl 732 6 Oi aš užaugau tarp susiedėlių Plačiau
LTRF pl 732 7 Dūdų polka Plačiau
LTRF pl 732 8 Polka Plačiau
LTRF pl 733 1 Paulausko valsas Plačiau
LTRF pl 733 2 Paulausko valsas Plačiau
LTRF pl 733 3 Abromaičių valsas Plačiau
LTRF pl 733 4 Mergaičių polka "Rudakikė" Plačiau
LTRF pl 733 5 Abromaičių polka Plačiau
LTRF pl 733 6 Butkaus polka Plačiau
LTRF pl 734 1 Valseriuko polka Plačiau
LTRF pl 734 2 Čialedino valsas Plačiau
LTRF pl 734 3 Vestuvinins maršas Plačiau
LTRF pl 734 4 Zuikelis Plačiau
LTRF pl 734 5 Mikita Plačiau
LTRF pl 734 6 Skepetinė Plačiau
LTRF pl 735 1 Skepetinė Plačiau
LTRF pl 735 2 Angelčikas Plačiau
LTRF pl 736 1 Valčikas Plačiau
LTRF pl 736 2 Kepurinė Plačiau
LTRF pl 736 3 Padušečka Plačiau
LTRF pl 736 4 Duja Plačiau
LTRF pl 736 5 Avietėlė Plačiau
LTRF pl 736 6 Kazokas arba Priseduška Plačiau
LTRF pl 737 1 Gilių mergos durnos buvo Plačiau
LTRF pl 737 2 Žvirblelis Plačiau
LTRF pl 737 3 Suktinis Plačiau
LTRF pl 737 4 Kryžiokas Plačiau
LTRF pl 737 5 Šalabanas Plačiau
LTRF pl 738 1 Kazokas Plačiau
LTRF pl 738 2 Siuntė mane Plačiau
LTRF pl 738 3 Polkikė Plačiau
LTRF pl 738 4 Maršas Plačiau
LTRF pl 738 5 Polka Plačiau
LTRF pl 738 6 Kadrilius Plačiau
LTRF pl 739 1 Polka Plačiau
LTRF pl 739 2 Valsas Plačiau
LTRF pl 739 3 Užaugo liepa, lioj dautuvo Plačiau
LTRF pl 739 4 Išjos brolutėlis, sodauto Plačiau
LTRF pl 739 5 Tu, tu strazdėli, tutu tatato Plačiau
LTRF pl 739 6 Oi tu, kuosala, tu kuosytala Plačiau
LTRF pl 740 1 Myniau myniau minagaučio lylia Plačiau
LTRF pl 740 2 Untinas untalį vadinojo vadinojo Plačiau
LTRF pl 740 3 Lioj saudaila vokaro Plačiau
LTRF pl 740 4 Ričiau rotų dobilio Plačiau
LTRF pl 740 5 Lioj siūdi ko gervynas Plačiau
LTRF pl 740 6 Arielkyta tutu tutoj tuto Plačiau
LTRF pl 740 7 Tūtoj, kų čia veži, kų čia veži, tūtoj Plačiau
LTRF pl 740 8 Tūtoj, sveika gyva, sveika gyva, tūtoj Plačiau
LTRF pl 740 9 Burkovo karvėliai žaliojam sodėly Plačiau
LTRF pl 740 10 Niekas taip nepadainuos Plačiau
LTRF pl 741 1 Oi rytėlio rytėlio ieško brolis žirgėlio Plačiau
LTRF pl 741 2 Kur josta, broliukai, kur josta, raičiukai Plačiau
LTRF pl 741 3 Oi daugal daugal mūsų sesių Plačiau
LTRF pl 741 4 Kikilis kikilis vaspane laibakojis Plačiau
LTRF pl 741 5 Marčios korvių naganysiu Plačiau
LTRF pl 741 6 Unksti rytą keldama Plačiau
LTRF pl 741 7 Kada tavas sūnų ūgino Plačiau
LTRF pl 741 8 Eisma laukan pažiūratų Plačiau
LTRF pl 742 1 Neduok žirnių, išbarstysiu Plačiau
LTRF pl 742 2 Sunku gyventie žmogui ant svieto Plačiau
LTRF pl 742 3 Išėjo mergaitė, ant galvos rūtaitė Plačiau
LTRF pl 742 4 Aš pašoksiu tėvuliui Plačiau
LTRF pl 742 5 Išejo baisus smakas Plačiau
LTRF pl 742 6 Padabojau sau panelę Plačiau
LTRF pl 743 1 Vai, ko krykavo raiba antelė Plačiau
LTRF pl 743 2 Anksti rytą rytelį Plačiau
LTRF pl 743 3 Aušt aušrelė, tek saulelė Plačiau
LTRF pl 743 4 Vai tu eglala, vai tu eglala Plačiau
LTRF pl 743 5 Žalia rūtelė da radlyvoj Plačiau
LTRF pl 744 1 Kai bajoras per kaimą jojo Plačiau
LTRF pl 744 2 Kas do čėsai do gadynė Plačiau
LTRF pl 744 3 Vai tu bajor bajorėli Plačiau
LTRF pl 744 4 Kad tave perkūnas Plačiau
LTRF pl 744 5 Pasvarcyk, antela, cykiai plūkaudama Plačiau
LTRF pl 744 6 Labs vakaras, panele Plačiau
LTRF pl 744 7 Vilniuj buvau, Vilniuj augau Plačiau
LTRF pl 744 8 Jau aušta aušrelė Plačiau
LTRF pl 744 9 Ir užaugo ąžuolėlis Plačiau
LTRF pl 745 1 Vai mergele mano Plačiau
LTRF pl 745 2 Aš auginau mergelę Plačiau
LTRF pl 745 3 Pakavokit mane jauną Plačiau
LTRF pl 745 4 Dėkui, tau motula Plačiau
LTRF pl 745 5 Aušralei auštant užmigau Plačiau
LTRF pl 745 6 Dėkui, motula, dėkui, širdela Plačiau
LTRF pl 746 1 Kam šėrei žirgelį Plačiau
LTRF pl 746 2 Augo jievaras laukuose Plačiau
LTRF pl 746 3 Stokitės ponai po vienam šoni Plačiau
LTRF pl 746 4 Nusilaisk, saulala, vakaruosna Plačiau
LTRF pl 746 5 Ar aš pjaunu pjovėjėlė Plačiau
LTRF pl 747 1 Laukiam svočiutių per visa dienela Plačiau
LTRF pl 747 2 Mes mislinom, brolaliai Plačiau
LTRF pl 747 3 Semkitės, svočiutės, gardūs mūsų barščiai Plačiau
LTRF pl 747 4 Tu muzika, tu muzika Plačiau
LTRF pl 747 5 Išlaido jaunasas brolius palevoti Plačiau
LTRF pl 747 6 Prašom jaunikio mum libočite Plačiau
LTRF pl 747 7 Prašom nuotekos mum libočite Plačiau
LTRF pl 747 8 Dėkui svočiutiem už karvojėlį Plačiau
LTRF pl 747 9 Oi, iš kur svočiutės Plačiau
LTRF pl 748 1 Busil busil, ga-ga-ga Plačiau
LTRF pl 748 2 Tykiai tykiai Nemunėlis teka Plačiau
LTRF pl 748 3 Vokietukas, vokietukė Plačiau
LTRF pl 748 4 Kukavo geguželė vyšnelių sodely Plačiau
LTRF pl 748 5 Šėriau žirgelį visą rudenėlį Plačiau
LTRF pl 748 6 Berneli šiokie, berneli tokie Plačiau
LTRF pl 748 7 Oi merga mergela, mergela jaunoja Plačiau
LTRF pl 748 8 Tanki liepa, tanki Plačiau
LTRF pl 748 9 Pakirsta rūtela, daugiau nežaliuosi Plačiau
LTRF pl 748 10 Buvo kurpis mažučiukas Plačiau
LTRF pl 749 1 Laumės ir kūdikis Plačiau
LTRF pl 749 2 Žmonos verkia savo mirusių vyrų Plačiau
LTRF pl 749 3 Dzievas davė man vargelį Plačiau
LTRF pl 749 4 Kalne rugiai, sode obuoliai Plačiau