LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos archyvo fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 1344 8 Vai tu sakalėli, kur gi tu lakioji Plačiau
LTRF pl 1344 9 Vai ir ankstųjį rytelį kelia mani anyta Plačiau
LTRF pl 1345 1 Nedėlios rytų, vai ir ankstųjį Plačiau
LTRF pl 1345 2 Išvažavo tėvulis dzidziona kelionėlėn Plačiau
LTRF pl 1345 3 Ant kalno malūnėlis Plačiau
LTRF pl 1345 4 Povelis po dvarelį vaikščiojo Plačiau
LTRF pl 1345 5 Augo liepelė, augo, lapojo Plačiau
LTRF pl 1346 1a Siuntė anyta savo martelį Plačiau
LTRF pl 1346 1 Siuntė anyta savo martelį Plačiau
LTRF pl 1346 2 Ant to kalnelio aukštojo Plačiau
LTRF pl 1346 3 Liepė tėvas man žanytis Plačiau
LTRF pl 1346 4 Dvejis, trejis metelius Plačiau
LTRF pl 1347 1 Ko tyli, sese, galvą nuleidus Plačiau
LTRF pl 1347 2 Brangi sesute, gražių dainelių Plačiau
LTRF pl 1347 3 Teka Nemunas ištvinęs Plačiau
LTRF pl 1347 4 Kaip aš turėjau kaime mergelė Plačiau
LTRF pl 1349 1 Gėriau aš degtinę Plačiau
LTRF pl 1349 2 Kad vieną kart pavasarį Plačiau
LTRF pl 1349 3 Pilnos pievos gėlių raudonųjų Plačiau
LTRF pl 1349 4 Eikš, jauna, graži mergele Plačiau
LTRF pl 1350 1 Vakar meiliai pažiūrėjau Plačiau
LTRF pl 1350 2 Tūkstantis žingsnelių nuo mano namelių Plačiau
LTRF pl 1350 3 Oi tėveli, motinėle, prašau išvaduoti Plačiau
LTRF pl 1350 4 Augo putinas, augo, žaliavo Plačiau
LTRF pl 1350 5 Aušra švito, rasa krito Plačiau
LTRF pl 1350 6 Šiaurus vėjas baisiai pūtė Plačiau
LTRF pl 1350 7 O pavasaris malonus Plačiau
LTRF pl 1350 8 Kaip Lietuvos žemėj patrankos dundėjo Plačiau
LTRF pl 1350 9 Lietuvos žaliuos laukuos Plačiau
LTRF pl 1351 1 Ne gegutė kukavo Plačiau
LTRF pl 1351 2 O ajo ajo nuo kalno lobelin Plačiau
LTRF pl 1351 3 Žalias ųžuolėli, kol tu nežaliuoji Plačiau
LTRF pl 1351 4 Neščėslyva toj karčmelė Plačiau
LTRF pl 1351 5 Sergu, negaliu, galvelį sopa Plačiau
LTRF pl 1351 8 Leliumoj, gaidžiai gieda, leliumoj Plačiau
LTRF pl 1351 9 Oi daugel daugel mano brolalių Plačiau
LTRF pl 1351 10 Žaliam vyšnių sodely Plačiau
LTRF pl 1351 11 Niekas manį tai nežinos Plačiau
LTRF pl 1352 1 Dzievuliau ma, vargas ma Plačiau
LTRF pl 1352 2 Ak tu marci juoda Plačiau
LTRF pl 1352 3 Šėriau šėriau sau žirgelį Plačiau
LTRF pl 1352 4 Taurule, mano brolule Plačiau
LTRF pl 1352 5 Taurule, mano brolule Plačiau
LTRF pl 1352 6 Ažužvink ažužvink, kumelėla Plačiau
LTRF pl 1352 7 Nusprausk nusprausk, devyniabrola Plačiau
LTRF pl 1352 8 Čiau riau riau nusprausk nusprausk Plačiau
LTRF pl 1352 9 Čiu žirgai, čiu arkliai Plačiau
LTRF pl 1353 1 Oi, Dievuliau brangus Plačiau
LTRF pl 1353 2 Septyni rūtų lapelai Plačiau
LTRF pl 1353 3 Ak, kūliau kūliau šiaudus be grūdų Plačiau
LTRF pl 1353 4 Gaspadinė mitri anksti rytą kielė Plačiau
LTRF pl 1353 5 Sužvingo kiemi žirgeliai Plačiau
LTRF pl 1354 1 Oi, Juze, Juzeli, kami vandravoji Plačiau
LTRF pl 1354 2 Pamylėjau mergužėlę Plačiau
LTRF pl 1354 3 Žyd rūteliai, žyd roželiai Plačiau
LTRF pl 1354 4 Vaikštinėjo graži pana Plačiau
LTRF pl 1354 5 Lieki, varnele, lieki, varnele Plačiau
LTRF pl 1354 6 Tamsioji naktelė Plačiau
LTRF pl 1355 1 Auga kalne berželis Plačiau
LTRF pl 1355 2 Mes trys broleliai Plačiau
LTRF pl 1355 3 Jau aušrelė beauštanti Plačiau
LTRF pl 1355 4 Žali žolelė pri lygumellės Plačiau
LTRF pl 1355 5 Aš užsiedau už staleli Plačiau
LTRF pl 1355 6 Nusipyniau vainikelį Plačiau
LTRF pl 1355 7 Siuntė moni motinelė Plačiau
LTRF pl 1355 8 Pasaka apie katinėlį Plačiau
LTRF pl 1355 9 Pasaka apie katinėlį Plačiau
LTRF pl 1356 1 Ko bernelis liūdnas Plačiau
LTRF pl 1356 2 Gerkite, sveteliai, dūmokit namo Plačiau
LTRF pl 1356 3 Ką dūmoji, sesytėle Plačiau
LTRF pl 1356 4 Pasakyk, sesute, ko nėra didžian dvari Plačiau
LTRF pl 1356 5 Gyrėsi svotas labai bagotas Plačiau
LTRF pl 1356 6 Sakė mūsų svotkelės Plačiau
LTRF pl 1356 7 Užsidek, motula, tris žvakelas Plačiau
LTRF pl 1356 8 Gana mergelai puikiai vaikščioti Plačiau
LTRF pl 1356 9 Kur buvai, mergela Plačiau
LTRF pl 1356 10 Močiute mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 1356 11 Ankstų rytelį kėliau Plačiau
LTRF pl 1356 12 Teka upė per žvyryną Plačiau
LTRF pl 1356 13 Kam vakaras, kam vakaras Plačiau
LTRF pl 1356 14 Ant kalno kalnelio bajorai žydėjo Plačiau
LTRF pl 1356 15 Šioj naktelėj miegodamas sapnavau Plačiau
LTRF pl 1356 16 Augo girioj stadulėlė Plačiau
LTRF pl 1357 1 Atsikelkie, mielas drauge Plačiau
LTRF pl 1357 2 Praeis vasarėlė, ateis rudenėlis Plačiau
LTRF pl 1357 3 Šėriau žirgelį per savaitėlį Plačiau
LTRF pl 1357 4 Šėriau žirgelį per savaitėlį Plačiau
LTRF pl 1357 5 Oi tu ąžuol, ąžuolėli Plačiau
LTRF pl 1357 6 Surašysim laiškelius apie jaunus bernelius Plačiau
LTRF pl 1357 7 Šalia kelio karčiama Plačiau
LTRF pl 1358 1 Ant Nemuno krantelio Plačiau
LTRF pl 1358 2 Žiedas ant žiedo Plačiau
LTRF pl 1358 3 Oi ir ant kalnelio, oi ir ant aukštojo Plačiau
LTRF pl 1358 4 Rengėsi bernelis į karą išjoti Plačiau
LTRF pl 1358 5 Mūs šalalėn naujiena Plačiau
LTRF pl 1358 6 Kad aš turėtau balsą gegutės Plačiau
LTRF pl 1358 7 Štai tūkstantis metų Plačiau
LTRF pl 1358 8 Kai mes buvom du broliukai Plačiau
LTRF pl 1359 1 Oi dieve dieve, dievuli mano Plačiau
LTRF pl 1359 2 Šimtą metų pragyvenis Plačiau
LTRF pl 1359 3 Oi aš vyras ąžuolinis Plačiau
LTRF pl 1359 4 Atvažiavo prūsai Plačiau
LTRF pl 1359 5 Jau ir Vokietijoj kalbama plačiai Plačiau
LTRF pl 1359 6 Ant kalnelio malūnėlis Plačiau
LTRF pl 1359 7 Kentėjau, aš kentėjau Plačiau
LTRF pl 1359 8 Šuva loja, gaidys gieda Plačiau
LTRF pl 1359 9 Kai aš dar buvau visai jaunutė Plačiau
LTRF pl 1360 1 Šypsodama skina ji rūtą Plačiau
LTRF pl 1360 2 Už ką aš tave taip mylėjau Plačiau
LTRF pl 1360 3 Ant Nemuno kranto Plačiau
LTRF pl 1360 4 Po tavo buvimo, atsitolinimo Plačiau
LTRF pl 1360 5 Ėjo bernelis per lygius laukus Plačiau
LTRF pl 1360 6 Melsk tėvelio, motinėlės mane išvaduoti Plačiau
LTRF pl 1360 7 Pamylėjau aš jį daug karščiau nei ugnis Plačiau
LTRF pl 1361 1 Pašilėj ąžuolas lingavo Plačiau
LTRF pl 1361 2 Pamylėjau aš žvaigždutę Plačiau
LTRF pl 1361 3 Gali lauko ežerėlis Plačiau
LTRF pl 1361 4 Išvažiavo tėvelis Plačiau
LTRF pl 1361 5 Oi žinau, žinau Plačiau
LTRF pl 1362 1 Vaikeliai mani mieli Plačiau
LTRF pl 1362 2 Bebenčiuk, Bebenčiuk, išeik kraštan Plačiau
LTRF pl 1362 3 Bebenčiuk, Bebenčiuk, išeik kraštan Plačiau
LTRF pl 1362 4 Maria, ū ū ū, lentelė lep lep lep Plačiau
LTRF pl 1362 5 Prirodino geri žmonės Plačiau
LTRF pl 1362 6 Aš su savo kaimynu Plačiau
LTRF pl 1362 7 Malė ponas kviečius Plačiau
LTRF pl 1362 8 Tu čigone, tu vagis Plačiau
LTRF pl 1362 9 Kukū gegute Plačiau
LTRF pl 1362 10 Mūsų Šimukas šiaučius buvo Plačiau
LTRF pl 1363 1 Karvelėlis pilkas, raibas Plačiau
LTRF pl 1363 2 Aš pasėjau kanapėlį Plačiau
LTRF pl 1363 3 Nenuliūskit, draugai, ateis puikūs laikai Plačiau
LTRF pl 1363 4 Oi kur buvai, Raulai Plačiau
LTRF pl 1363 5 Tai joja į karą jauni berneliai Plačiau
LTRF pl 1363 6 Ten netoli miško Plačiau
LTRF pl 1363 9 Pati roželę aš pasėjau Plačiau
LTRF pl 1363 10 Vai dienelės jūs laimingos Plačiau
LTRF pl 1363 11 Susibėgo dvi upelės Plačiau
LTRF pl 1364 1 Tu gegute, tu raiboji Plačiau
LTRF pl 1364 2 Kai aš užaugau dvylikos metelių Plačiau
LTRF pl 1364 3 Man jau nusibodo Plačiau
LTRF pl 1364 4 Turėj tėvas du sūneliu Plačiau
LTRF pl 1364 5 Mėlynos akys, raudonos lūpos Plačiau
LTRF pl 1364 6 Plaukia mano laivelis Plačiau
LTRF pl 1365 1 Kaip gaila praeitų dienelių Plačiau
LTRF pl 1365 2 Oi, tu pilkas balandėli Plačiau
LTRF pl 1365 3 Vai aš pjaunu rugelius Plačiau
LTRF pl 1365 4 Kas geria vyną, alų Plačiau
LTRF pl 1367 1 Oi kleve klevėli Plačiau
LTRF pl 1367 2 Oi kūliau kūliau Plačiau
LTRF pl 1367 3 Šią naktelę, per naktelę Plačiau
LTRF pl 1367 4 Žaliojoj lankelėj slauni kirtejeliai Plačiau
LTRF pl 1367 5 Žaliame gojely paukšteliai čiulbėjo Plačiau
LTRF pl 1367 6 Oi kūmai, susiedai, nebaidyk balundių Plačiau
LTRF pl 1367 7 Oi rūtele, oi žalioji Plačiau
LTRF pl 1367 8 Aukšti kalnai, tiesios pušys Plačiau
LTRF pl 1367 9 Augin tėvas du sūneliu Plačiau
LTRF pl 1367 10 Vai tu rugeli, vai tu žiemkentėli Plačiau
LTRF pl 1367 11 Aukšti kalneliai, margi dvareliai Plačiau
LTRF pl 1367 12 Lietelis lynoja, dvariškiai atjoja Plačiau
LTRF pl 1367 13 Turiu maistą menką Plačiau
LTRF pl 1368 2 Tylus vakaras pavasarelia Plačiau
LTRF pl 1368 3 Virš Paryžiaus lietus Plačiau
LTRF pl 1368 4 Mūs lietuvaitės darbščios mergaitės Plačiau
LTRF pl 1368 5 Liūdnos mano dienos Plačiau
LTRF pl 1368 6 Mergužėle, nesvajok Plačiau
LTRF pl 1368 7 Sėjau gėles į darželį Plačiau
LTRF pl 1368 8 Ant kalnelio, ant žalio Plačiau
LTRF pl 1368 10a Pučia vėjas vakarų Plačiau
LTRF pl 1368 10 Pučia vėjas vakarų Plačiau
LTRF pl 1368 11 Aš pasėjau ąžuolą Plačiau
LTRF pl 1369 1 Kaip yra linksmas pavasario laikas Plačiau
LTRF pl 1369 2 Išvažiavo bočius su boba Plačiau
LTRF pl 1369 3 Mano tėvas žvejys Plačiau
LTRF pl 1369 4 Trai rai rai susikuko dobilai Plačiau
LTRF pl 1369 5 Sėdi boba ant grindų Plačiau
LTRF pl 1369 6 Kaip aš šiandien nelaiminga Plačiau
LTRF pl 1369 7 Kaip šitas ratas yr platus Plačiau
LTRF pl 1369 8 Po ratelį vaikščiojau Plačiau
LTRF pl 1369 9 Po ratelį liūdna vaikščiojau Plačiau
LTRF pl 1369 10 Vaikščiojo seselės po rūtų darželį Plačiau
LTRF pl 1369 11 Vaikščiojo trys seselės Plačiau
LTRF pl 1369 12 Klevo šakos linko linko Plačiau
LTRF pl 1369 13 Linksmas pavasaris Plačiau
LTRF pl 1369 14 Mes vaikščiojom po sodelį Plačiau
LTRF pl 1370 1 Pirmų rytų bernelį Plačiau
LTRF pl 1370 2 Vai aš išeisiu Plačiau
LTRF pl 1370 3 Pavasarėlio trumpa naktelė Plačiau
LTRF pl 1370 4 Po girelį, po žalioj Plačiau
LTRF pl 1370 5 Oi ant kalno Plačiau
LTRF pl 1370 6 Oi ko smūtna Plačiau
LTRF pl 1370 7 Siuntė mane motulė Plačiau
LTRF pl 1371 1 Siuntė mane motulė Plačiau
LTRF pl 1371 2 Oi palei kelią, pakelėj Plačiau
LTRF pl 1371 3 Nujojau mylalį, sutikau Plačiau
LTRF pl 1372 1 Taisyk svirne patalą Plačiau
LTRF pl 1372 4 Motinėlė gailiai verkė Plačiau
LTRF pl 1372 5 Kai aš jojau pro bažnyčią Plačiau
LTRF pl 1372 6 Žaliavo liepelė Plačiau
LTRF pl 1372 7 Ganiau ožius Plačiau