LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos archyvo fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 662 5 Noriu miego, saldaus miego Plačiau
LTRF pl 662 6 Suktinis Plačiau
LTRF pl 662 7 Gegutė Plačiau
LTRF pl 662 8 Motorinė valtis Plačiau
LTRF pl 662 9 Kiškio švilpimas Plačiau
LTRF pl 663 1 Pempė Plačiau
LTRF pl 663 2 Paukščių balsai Plačiau
LTRF pl 663 3 Paukščių balsai Plačiau
LTRF pl 663 4 Paukščių balsai Plačiau
LTRF pl 663 5 Meleta Plačiau
LTRF pl 663 6 Volungė Plačiau
LTRF pl 663 7 Paukštis, kuris čiulba gegužės mėnesį Plačiau
LTRF pl 664 1 Vai noriu noriu miegelio Plačiau
LTRF pl 664 2 Kai aš buvau mažutukas Plačiau
LTRF pl 664 3 Ateis šaltas rudenėlis Plačiau
LTRF pl 664 4 Ar gegutė kukavo Plačiau
LTRF pl 664 5 Paviešėj pakelėj Plačiau
LTRF pl 664 6 Turėj našlė du sūnus Plačiau
LTRF pl 664 7 Anoj pusėj Dunojėlio Plačiau
LTRF pl 665 1 Vai, kur josi, brolale Plačiau
LTRF pl 665 2 Užgirdau, girdėjau gegulį kukuojant Plačiau
LTRF pl 665 3 Turėj močiutė tris dukružėles Plačiau
LTRF pl 665 4 Per tiltų jojau Plačiau
LTRF pl 665 5 Oi aš aisiu aisiu Plačiau
LTRF pl 665 6 Oi teka bėga vakarinė žvaigždelė Plačiau
LTRF pl 666 1 Oi teka bėga vakarinė žvaigždelė Plačiau
LTRF pl 666 2 Vai kas klėty pamigo Plačiau
LTRF pl 666 3 Atbėgo elnias devyniaragis Plačiau
LTRF pl 666 4 Vakar buvau Vilniaus miesti Plačiau
LTRF pl 666 4a Vakar buvau Vilniaus miesti Plačiau
LTRF pl 666 5 Parjoja brolis iš Vilniaus Plačiau
LTRF pl 666 6 Vai leliumai gili gili upelė Plačiau
LTRF pl 667 1a Tu lapela, kytra paukšte Plačiau
LTRF pl 667 1 Tu lapela kytra paukšte Plačiau
LTRF pl 667 2 Ant ulyčių, ant plačiųjų Plačiau
LTRF pl 667 3 Žaliami sodi obelėlė Plačiau
LTRF pl 667 4 Kvolijosi šilo meška Plačiau
LTRF pl 667 5 Vakar vėlų vakarėlį Plačiau
LTRF pl 667 6 Išjojo karaliūnas girelėn Plačiau
LTRF pl 667 6a Ojojoj Dievuliau mano Plačiau
LTRF pl 668 1 Ojojoj Dievuliau mano Plačiau
LTRF pl 668 2 Oi aš vakar vakarėlį Plačiau
LTRF pl 668 3 Augo kanapėlė, augo žalioji Plačiau
LTRF pl 668 4 Oi pakelėje, oi paviešėje Plačiau
LTRF pl 668 5 Augo girioj serbenta Plačiau
LTRF pl 668 6 Oi diemedi diemedėli Plačiau
LTRF pl 668 7 Vargi buvo motinėlė Plačiau
LTRF pl 668 8 Dvi upelės suzbėgėjo Plačiau
LTRF pl 669 1 Vai gegula gegula Plačiau
LTRF pl 669 2 Oi, kad geriu, tai geriu Plačiau
LTRF pl 669 3 Mušė mani vyras Plačiau
LTRF pl 669 4 Užkukavo gegužėlė Plačiau
LTRF pl 669 5 Vai, kad aš gėriau Plačiau
LTRF pl 669 6 Žvengė šyvas žirgelis Plačiau
LTRF pl 669 7 Motinėla, vai kas bus Plačiau
LTRF pl 670 1 Nečieslyva adynėlė Plačiau
LTRF pl 670 2 Tolimas kelelis Plačiau
LTRF pl 670 3 Siuntė motulė jaunų dukrelį Plačiau
LTRF pl 670 4 Už jūrų marų, už mėlynųjų Plačiau
LTRF pl 670 5 Vai kalnai kalnai Plačiau
LTRF pl 670 6 Aukšti kalnai, dirvonai Plačiau
LTRF pl 671 1 Mazurpolkė Plačiau
LTRF pl 671 2a Teta tetule Plačiau
LTRF pl 671 2 Piemenų maršas Plačiau
LTRF pl 671 3 Teta tetule Plačiau
LTRF pl 671 4 Kerdžiau remenčiau Plačiau
LTRF pl 671 5 Tildutė Plačiau
LTRF pl 671 6 Mazurpolkė Plačiau
LTRF pl 671 7 Polka Plačiau
LTRF pl 671 8 Polka Plačiau
LTRF pl 671 9 Mazurpolkė Plačiau
LTRF pl 672 1 Polka Plačiau
LTRF pl 672 2 Julė Plačiau
LTRF pl 672 3 Kumbrys Plačiau
LTRF pl 672 4 Voverikė Plačiau
LTRF pl 672 5 Melninkas Plačiau
LTRF pl 672 6 Maršas žėlaunas Plačiau
LTRF pl 672 7 Paduškėlė Plačiau
LTRF pl 673 1 Polka Plačiau
LTRF pl 673 2 Tirliavimas Plačiau
LTRF pl 673 2a Tirliavimas Plačiau
LTRF pl 673 3 Tancius Plačiau
LTRF pl 673 4 Polka Plačiau
LTRF pl 673 5 Lakštingalos čiulbėjimas Plačiau
LTRF pl 673 6 Šimkaičių polka Plačiau
LTRF pl 673 7 Du broliukai Plačiau
LTRF pl 673 8 Birgiolo valsas Plačiau
LTRF pl 674 1 Jaunimo valsas Plačiau
LTRF pl 674 2 Kaimo maršas Plačiau
LTRF pl 674 3 Linksmas maršas Plačiau
LTRF pl 674 4 Atsisveikinimo maršas Plačiau
LTRF pl 674 5 Senas šaulys Plačiau
LTRF pl 674 6 Trejopas maršas Plačiau
LTRF pl 675 1 Greitpolkė Plačiau
LTRF pl 675 2 Opalcas valsas Plačiau
LTRF pl 675 3 Šleiperis Plačiau
LTRF pl 675 4 Plaukė žąselė Plačiau
LTRF pl 675 5 Skrickio valsas Plačiau
LTRF pl 676 1 Dieduko polka Plačiau
LTRF pl 676 2 Mergaičių polka Plačiau
LTRF pl 676 3 Patapo polka Plačiau
LTRF pl 676 4 Senoviška polka Plačiau
LTRF pl 676 5 Zuikelio polka Plačiau
LTRF pl 677 1 Duška Plačiau
LTRF pl 677 2 Amerikoniška polka Plačiau
LTRF pl 677 3 Lakštutės polka Plačiau
LTRF pl 677 4 Baisiogalos polka Plačiau
LTRF pl 677 5 Paalsių polka Plačiau
LTRF pl 678 1 Melninkas Plačiau
LTRF pl 678 2 Kelmickis mozūras Plačiau
LTRF pl 678 3 Mergaitė geltonkasė Plačiau
LTRF pl 678 4 Kuilys darže Plačiau
LTRF pl 678 5 Senoji polka Plačiau
LTRF pl 678 6 Jaunučio polka Plačiau
LTRF pl 679 1 Kidulių ubagėlis Plačiau
LTRF pl 679 2 Paduškėlė balta Plačiau
LTRF pl 679 3 Voverikė Plačiau
LTRF pl 679 4 Julė Plačiau
LTRF pl 679 5 Kumbrys Plačiau
LTRF pl 680 1 Senovės valsas Plačiau
LTRF pl 680 2 Naujas valsas Plačiau
LTRF pl 680 3 Polka Plačiau
LTRF pl 680 4 Polka Plačiau
LTRF pl 680 5 Mazurpolkė Plačiau
LTRF pl 680 6 Paklausykit jūs, lietuviai Plačiau
LTRF pl 681 1 Jau raudona saulė skęsta Plačiau
LTRF pl 681 2 Ponia paną nudaigoja Plačiau
LTRF pl 681 3 Kai aš jojau per žalią girelę Plačiau
LTRF pl 681 4 Atvažiavo piršlys, leliumai Plačiau
LTRF pl 681 5 Vėlyvi svotai, vėlyvi Plačiau
LTRF pl 681 6 Augo an dvaro liepelė Plačiau
LTRF pl 681 7 An ežerėlio rymojau Plačiau
LTRF pl 682 1 An ežerėlio rymojau Plačiau
LTRF pl 682 2 Valios panelė gražiai auginta Plačiau
LTRF pl 682 3 Mezgiau tinklelį žalių šilkelių Plačiau
LTRF pl 682 4 Saulutė leidos Plačiau
LTRF pl 682 5 Žalioj girelėj, lygioj lankelėj Plačiau
LTRF pl 682 6 Nekentei, močiute Plačiau
LTRF pl 683 1 Brolelis an dvaro žirgą balnojo Plačiau
LTRF pl 683 2 Jonelis an dvaro žirgelį balnojo Plačiau
LTRF pl 683 3 Augin tėvas sūnelį Plačiau
LTRF pl 683 4 Brolelis an dvaro žirgelį balnojo Plačiau
LTRF pl 683 5 Šėriau šėriau žirgužėlį Plačiau
LTRF pl 683 6 Vai kieno nauji dvarai Plačiau
LTRF pl 683 7 Gieda gaideliai, giedos ir antri Plačiau
LTRF pl 684 1 Oi, kad augau pas motinėlę Plačiau
LTRF pl 684 2 Ant kalno Dunojėlis Plačiau
LTRF pl 684 3 Kas šią naktį per naktelę Plačiau
LTRF pl 684 4 Oi, kad aš ėjau per didį dvarą Plačiau
LTRF pl 684 5 Tu mano motinėle Plačiau
LTRF pl 684 6 Du karveliai klony gėrė Plačiau
LTRF pl 684 7 Mergužėle mano, balta lelijėle Plačiau
LTRF pl 684 8 Vėlyvi svotai vėlyvi Plačiau
LTRF pl 685 1 Eis seselė per dvarelį Plačiau
LTRF pl 685 2 Vai, jokit jokit, jauni broleliai Plačiau
LTRF pl 685 3 Ar žiba žiburužis Plačiau
LTRF pl 685 4 Susirinkit giminėlės Plačiau
LTRF pl 685 5 Neturi svotai pinigų Plačiau
LTRF pl 685 6 Sergėkis, seserėle, ateina motinėlė Plačiau
LTRF pl 685 7 Skęsti, sesute, skęsti Plačiau
LTRF pl 685 8 Oi, kur mūsų sesutė stovėjo Plačiau
LTRF pl 685 9 Sesute mano, sesute lelijėle Plačiau
LTRF pl 685 10 Negėręs negaliu būtie Plačiau
LTRF pl 686 1 Už stalo sėdau, gražiai dainavau Plačiau
LTRF pl 686 2 Oi, ką kalba apynėlis Plačiau
LTRF pl 686 3 Šalia viešo kelio marga karčemėlė Plačiau
LTRF pl 686 4 Vai tu eglele, vai tu eglele siūbuonėle Plačiau
LTRF pl 686 5 Oi tai dėkui saulutei, ką anksti nusileido Plačiau
LTRF pl 687 1 Oi tu rugeli, oi tu rugeli žiemkentėli Plačiau
LTRF pl 687 2 Išeik, močiute, an dvaro Plačiau
LTRF pl 687 3 Kelk, dukrele, pamigai Plačiau
LTRF pl 687 4 Augino močiutė dukterėlę Plačiau
LTRF pl 687 5 Vai tu kasele, šilkų saujele Plačiau
LTRF pl 687 6 Gaspadine Alenėle, pūskie greičiau balanėlę Plačiau
LTRF pl 687 7 Močiute mano, širdužėle Plačiau
LTRF pl 688 1 Šių namo, pargena Plačiau
LTRF pl 688 2 Tupi žvirblis Plačiau
LTRF pl 688 3 Rida rida Plačiau
LTRF pl 688 4 Senoviškas valsas Plačiau
LTRF pl 689 1 Ko ožys tvarti bliauna Plačiau
LTRF pl 689 2 Svetimos šalalės neslauni broleliai Plačiau
LTRF pl 689 3 Tu, brolali, mažasai Plačiau
LTRF pl 689 4 Duok, svočkela, sūrio sūrio Plačiau
LTRF pl 689 5a Nūdzienelį, per dzienelį Plačiau
LTRF pl 689 5 Nūdzienelį, per dzienelį Plačiau
LTRF pl 689 6 Sakė mūsų svokelės Plačiau
LTRF pl 689 7 Gražios mūs ponios svočios Plačiau
LTRF pl 689 8 Oi aš vienų svotkelį tai gerai pažinau Plačiau
LTRF pl 690 1 Oi aš josiu in tų ponių Plačiau
LTRF pl 690 2 Grįskime, mergos, jievaro ciltų Plačiau
LTRF pl 690 3 Kvolinosi vanagėlis, aleliuma rūtela Plačiau
LTRF pl 690 4 Gali laukų, leliuma Plačiau
LTRF pl 690 5 Jau mano mielas ankstų rytų kėlė Plačiau
LTRF pl 690 6 Oi atvažiuoja šventos Kalėdos Plačiau
LTRF pl 690 7 Ant kalno, ant aukštojo Plačiau
LTRF pl 690 8 Tu muzika, tu muzika Plačiau
LTRF pl 691 1 Neščeslyvas tas suolelis Plačiau
LTRF pl 691 2 Motula mano, kas linelius pasės Plačiau
LTRF pl 691 3 Oi ant kalno Nemunėlis Plačiau
LTRF pl 691 4 Aukšti kalnai, dzirvonai Plačiau