LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos archyvo fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 547 1 Ei išskrido pilkas saklėlis Plačiau
LTRF pl 547 2 Gali lauko lazdynėlis Plačiau
LTRF pl 547 3 Išjoja joja sodauto Plačiau
LTRF pl 547 4 Untynas untelį vadinoja Plačiau
LTRF pl 547 5 Atjoja bernužėlis par lygius laukėlius Plačiau
LTRF pl 547 6 Sese sesiula, mudri poniula Plačiau
LTRF pl 548 1 Oi lyliai tatatai Plačiau
LTRF pl 548 2 Tas vienos lelijos Plačiau
LTRF pl 548 3 Vaikščiojau vaikščiojau Plačiau
LTRF pl 548 4 Aja Biškis karčemėlėn Plačiau
LTRF pl 548 5 Mergyčiute jaunoja Plačiau
LTRF pl 548 6 Jūs broliukai dobiliukai Plačiau
LTRF pl 549 1 Apynėli žaliasai Plačiau
LTRF pl 549 2 Gėriau alutį saldų midutį Plačiau
LTRF pl 549 3 Šluok,mergyte, dvarelį Plačiau
LTRF pl 549 4 Atvažiavo man piršlaliai, čiudrala Plačiau
LTRF pl 549 5 Oi nėra niekur tokio bernelia Plačiau
LTRF pl 549 6 Čivili, paukšteli, čivili Plačiau
LTRF pl 549 7 Par motulį augau Plačiau
LTRF pl 549 8 Išgėriau čierkelytę Plačiau
LTRF pl 550 1 Tai kad gražiai joja, lingela Plačiau
LTRF pl 550 2 Nu nu nu nu nu šiaudai be grūdų Plačiau
LTRF pl 550 3 Papjoviau gaidį Plačiau
LTRF pl 550 4 Aisūs kunklaliai Plačiau
LTRF pl 550 5 Barboriūte, širdela tu mana Plačiau
LTRF pl 550 6 Plaukia untalė per upytalį Plačiau
LTRF pl 550 7 Kur mano tėvelis geria Plačiau
LTRF pl 550 8 Aukšti dvarai, stiklo lungai Plačiau
LTRF pl 550 9 Saulalė raudona Plačiau
LTRF pl 550 10 Gali sodo pasedėlėj Plačiau
LTRF pl 551 1 Kai aš jojau jojau Plačiau
LTRF pl 551 2 Par devynius darželius Plačiau
LTRF pl 551 3 Joja bernelis pro šalį Plačiau
LTRF pl 551 4 Sveika gyva svočiula Plačiau
LTRF pl 551 5 Prašau tomstų, sveteli Plačiau
LTRF pl 551 6 Anos šalės svotai Plačiau
LTRF pl 551 7 Būtų gražus bernelis Plačiau
LTRF pl 551 8 Kam dera, tai dera Plačiau
LTRF pl 551 9 Keno daržely lelija Plačiau
LTRF pl 552 1 Atvažiuoja, atvažiuoja jaunas bernelis Plačiau
LTRF pl 552 2 Pamanyki sesiulė Plačiau
LTRF pl 552 3 Stovi bernas lunkaj Plačiau
LTRF pl 552 4 Ai bėdos mano, klapatai Plačiau
LTRF pl 552 5 Oi smūtna, liūdna širdelė Plačiau
LTRF pl 554 1 Vanagėlis tupėja žaliam sodi Plačiau
LTRF pl 554 2 Kaip aš jojau pas savo panelį Plačiau
LTRF pl 554 3 Aš išlaidžiau un kelia Plačiau
LTRF pl 554 4 Turėjo bobulė žilų oželį Plačiau
LTRF pl 554 5 Užtekėja saulalė Plačiau
LTRF pl 554 6 Siuntė mani motinėla Plačiau
LTRF pl 554 7 Lyja lietus, sninga sniegas Plačiau
LTRF pl 554 8 Ir nudavė man tėvulis Plačiau
LTRF pl 554 9 Vištela kuoduota Plačiau
LTRF pl 556 1 Už aukštųjų kalnalių Plačiau
LTRF pl 556 2 Gaideliai gieda, ryliuoja Plačiau
LTRF pl 556 3 O jūs broliukai, balti dobiliukai Plačiau
LTRF pl 556 4 Kur vaikelį vystisme Plačiau
LTRF pl 556 5 Oi žinau žinau Plačiau
LTRF pl 557 1 Siuntė mani motinėla Plačiau
LTRF pl 557 2 Susėda sesiula unt viena suola Plačiau
LTRF pl 557 3 Kai mes išjosma karaliui slūžyt Plačiau
LTRF pl 557 4 Oi tu mergyčiūte Plačiau
LTRF pl 557 5 Taigi paliksiu aš jum sesaitės Plačiau
LTRF pl 557 6 Sidir vidir žalynėlis Plačiau
LTRF pl 557 7 Patsai veda karvį Plačiau
LTRF pl 557 8 Rūtelių daržely Plačiau
LTRF pl 557 9 Sudieu sudieu, nebe jūsų Plačiau
LTRF pl 558 1 Sėdžiu už stalelia Plačiau
LTRF pl 558 2 Tu tu tu, kas būtų Plačiau
LTRF pl 558 3 Karvelėli tu pilkasai Plačiau
LTRF pl 558 4 Gaili rasa, o aš basa Plačiau
LTRF pl 558 5 Nebil kaksai aš bernelis Plačiau
LTRF pl 558 6 Kai aš važiavau Plačiau
LTRF pl 558 7 Pabalnotas juodbėrėlis Plačiau
LTRF pl 558 8 Arti pa goju, arti pa žaliuoju Plačiau
LTRF pl 558 9 Atskrenda musė Plačiau
LTRF pl 559 1 Aš pajėmiau už runkelas Plačiau
LTRF pl 559 2 Kuzma Jonas Plačiau
LTRF pl 559 3 Išėja medinčius po girių Plačiau
LTRF pl 559 4 Pijolka rūta Plačiau
LTRF pl 559 5 Žirnyki, tyti tūta Plačiau
LTRF pl 559 6 Tūta tūtela tūta Plačiau
LTRF pl 560 1 Dobilutėli dobile Plačiau
LTRF pl 560 2 Tėveli senasai Plačiau
LTRF pl 560 3 Šova tėvas kėkštų Plačiau
LTRF pl 560 4 Oželi nabagėli, o kur tu buvai Plačiau
LTRF pl 560 4a Ratilėli ratilėli Plačiau
LTRF pl 560 5 Tu kiškeli mėlynasai Plačiau
LTRF pl 560 6 Ratilėli, ratilėli Plačiau
LTRF pl 560 7 Jau Misiulis vainelėn išjoja Plačiau
LTRF pl 560 8 Sliūžijau pas ponų Plačiau
LTRF pl 561 1 Šunta boba šustinėlius Plačiau
LTRF pl 561 2 O jūs broliukai mano Plačiau
LTRF pl 561 3 Aš oželis me-im pik-rim Plačiau
LTRF pl 561 4 Elena, sese Plačiau
LTRF pl 561 5 Vokietukas Plačiau
LTRF pl 561 6 Unt suolelia plakė Plačiau
LTRF pl 561 7 Trijula sesiula Plačiau
LTRF pl 561 8 Devyni broliai ir sesuo Elena Plačiau
LTRF pl 562 1 Devyni broliai ir sesuo Elena Plačiau
LTRF pl 562 2 Devyni broliai ir sesuo Elena Plačiau
LTRF pl 564 1 Mielas tėveli, sėk man gelsvus linelius Plačiau
LTRF pl 564 2 Atajoja bernelis Plačiau
LTRF pl 564 3 O jūs diedai, diedai Plačiau
LTRF pl 564 4 Anam gale lauko Plačiau
LTRF pl 564 5 Prisižiūrėjau, prisidabojau Plačiau
LTRF pl 564 6 Subatos naktį rūteles sėjau Plačiau
LTRF pl 565 1 Sėdžiu palungėj, žiūriu pro lungų Plačiau
LTRF pl 565 2 Augo jauna pana Plačiau
LTRF pl 565 3 Ataina bernelis su plieno dalgeliu Plačiau
LTRF pl 565 4 Oi voverėla per miškų pleškėja Plačiau
LTRF pl 565 5 Kad pavasarėlia paukšteliai giedoja Plačiau
LTRF pl 565 6 Moterėlių suėjimas, rasodėlių pasėjimas Plačiau
LTRF pl 565 7 Sėdžiu palungėj, žiūriu pro lungų Plačiau
LTRF pl 565 8 Oi lėkė lėkė gulbių pulkelis Plačiau
LTRF pl 565 9 Oi lėkė lėkė gulbių pulkelis Plačiau
LTRF pl 565 10 O kai aš augau pas savo tėvelį Plačiau
LTRF pl 566 1 Sutema tema tumsi naktela Plačiau
LTRF pl 566 1a Gardi arielkėla cukravota Plačiau
LTRF pl 566 2 Stovi žirgelis kiemi pabalnotas Plačiau
LTRF pl 566 3 Ulioj bitela, ulioj Plačiau
LTRF pl 566 4 Sėdžiu palungėj, žiūriu pro lungų Plačiau
LTRF pl 566 4a Sėdžiu palungėj, žiūriu pro lungų Plačiau
LTRF pl 566 5 Eisma laukun pažiūrėtų Plačiau
LTRF pl 566 6 Gieda gaideliai Plačiau
LTRF pl 566 7 Čerška čerškutė, čiulba lakštutė Plačiau
LTRF pl 567 1 Šėriau žirgelį par nedėlalai Plačiau
LTRF pl 567 2 Sveiki tėveliai, sveiki broleliai Plačiau
LTRF pl 567 3 Perbuvįs plotų šalia pačtoriaus Plačiau
LTRF pl 567 4 Mūsų gražesni žmonės Plačiau
LTRF pl 567 5 Siaudžia, griaudžia sau širdelę Plačiau
LTRF pl 567 6 Kitados Lietuva Plačiau
LTRF pl 567 7 Augo kieme serbenta Plačiau
LTRF pl 567 8 Broliukai mano, dobiliukai mana Plačiau
LTRF pl 567 9 Mes gėrėm, mes gėrėm Plačiau
LTRF pl 568 1 Kalnai kalnuoti Plačiau
LTRF pl 568 2 Dievulėliau mano Plačiau
LTRF pl 568 3 Tėve vargdienių Plačiau
LTRF pl 568 4 Šitam šaltam rudenėly Plačiau
LTRF pl 569 1 Vilk par upį Plačiau
LTRF pl 569 2 Pablogo metas Plačiau
LTRF pl 569 3 Griežtis saldžiausias, morka dar saldesnė Plačiau
LTRF pl 569 4 Šventas Jackau Plačiau
LTRF pl 569 5 Apie bambizų bažnyčią Plačiau
LTRF pl 569 6 Užauga auga sodi vyšnela Plačiau
LTRF pl 569 7 Lygūs laukeliai be takelių Plačiau
LTRF pl 570 1 Čiulba ulba sakalas Plačiau
LTRF pl 570 2 Aš pasėjau žalių rūtų Plačiau
LTRF pl 570 3 Tai aš pažįstu Plačiau
LTRF pl 570 4 Sėmė merga vandenį Plačiau
LTRF pl 570 5 Anksti rytelį kėliau Plačiau
LTRF pl 570 6 Ąžuolėlio šakos linko Plačiau
LTRF pl 570 7 O aš viena našlalė Plačiau
LTRF pl 570 8 Saulutė tekėjo palangėj Plačiau
LTRF pl 571 1 Nuog alaus galvų skaus Plačiau
LTRF pl 571 2 Nuvažavom į Krokuvą Plačiau
LTRF pl 571 3 Ganiau palšus jautelius Plačiau
LTRF pl 571 4 Šaukė bernelis in savi Plačiau
LTRF pl 571 5 Aš užsikėliau ankstų rytelį Plačiau
LTRF pl 571 6 Varė Šimas degutą Plačiau
LTRF pl 571 7 Aisim į darželį, rūtela Plačiau
LTRF pl 572 1 Ataina naktelė poilsį nešdama Plačiau
LTRF pl 572 2 Vai ko liūdi, martela rūta Plačiau
LTRF pl 572 3 Atvažiuoja Kalėdos Plačiau
LTRF pl 572 4 Vai atvažiavo jauni sveteliai Plačiau
LTRF pl 572 5 Vai mergela mano Plačiau
LTRF pl 572 6 Vai kas mūsų daržely injunko Plačiau
LTRF pl 572 6a Jaunas mėnulaitis Plačiau
LTRF pl 572 7 Tekėjau tekėjau Plačiau
LTRF pl 573 1 Tekėjau tekėjau Plačiau
LTRF pl 573 2 Saulutė laidžias Plačiau
LTRF pl 573 3 Vai kas tai do žolynas Plačiau
LTRF pl 573 4 Ko verki, mergela Plačiau
LTRF pl 573 5 Aš nueisiu į sodelį Plačiau
LTRF pl 573 6 Vai kano dvaras Plačiau
LTRF pl 573 7 Kirto genys malkų sausų Plačiau
LTRF pl 574 1 Motula mano miela Plačiau
LTRF pl 574 2 Oi linko linko žalia vyšnelė Plačiau
LTRF pl 574 3 Gerkite broliukai Plačiau
LTRF pl 574 4 Susvarcyk antela Plačiau
LTRF pl 574 5 Pavasario dienelį Plačiau
LTRF pl 574 6 Agrasta serbenta Plačiau
LTRF pl 574 7 Augino motulė mus tris Plačiau
LTRF pl 575 1 Ne bet kokia aš mergelė buvau Plačiau
LTRF pl 575 2 Teka mėnuo ir pažaras Plačiau
LTRF pl 575 3 Oi aukšti aukšti girios medeliai Plačiau
LTRF pl 575 4 Lygioj lankoj Plačiau
LTRF pl 575 5 Pašilėje pagirėje žolynėliai žydėjo Plačiau
LTRF pl 575 6 Liūdnas man rytelis Plačiau
LTRF pl 575 7 Oi sakyk, grožybe mano Plačiau
LTRF pl 575 8 Motula mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 575 9 Ganiau avelas pagiriais Plačiau
LTRF pl 576 1 Siuntė mani motulė Plačiau
LTRF pl 576 2 Oi an kalno an aukštojo Plačiau
LTRF pl 576 3 Vaikščiojo tėvulis Plačiau
LTRF pl 576 4 Oi aš pjaunu Plačiau
LTRF pl 576 5 Pjaukite mergos Plačiau
LTRF pl 576 6 Tu svočiute čiudna Plačiau
LTRF pl 577 1 Nesglausk, svočia in sienų Plačiau
LTRF pl 577 2 Oi ko oželis bliauna Plačiau