LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos archyvo fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 516 8 Oi pakelėje, pavieškelėje Plačiau
LTRF pl 517 1 Sėdžiu po langeliu Plačiau
LTRF pl 517 2 Kūmute, širdute, ar gėrei vyno Plačiau
LTRF pl 517 3 Oi aš eisiu į sodelį Plačiau
LTRF pl 517 4 Paporysiu, pasakysiu paukštukų veseilių Plačiau
LTRF pl 517 5 Oi aš jojau vieškelėliu Plačiau
LTRF pl 517 6 Kap aš galiu gertie Plačiau
LTRF pl 517 7 Oi ir užaugo du brolužėliai Plačiau
LTRF pl 517 8 Ant marių jūrių trys sieri akmenėliai Plačiau
LTRF pl 517 9 Aš pasėjau mieželius Plačiau
LTRF pl 518 1 Oi lyja lietus per pačius pietus Plačiau
LTRF pl 518 2 Vakar vėlų vakarėlį Plačiau
LTRF pl 518 3 Paliksiu geriant, paliksiu šokant Plačiau
LTRF pl 518 4 Mūs svotulis, opa opa Plačiau
LTRF pl 518 5 Oi diena diena Plačiau
LTRF pl 518 6 Iš kur tu, mergela Plačiau
LTRF pl 518 7 Oi liūdna motinėlė Plačiau
LTRF pl 518 8 Oi, kur buvai, Raulai Plačiau
LTRF pl 518 9 Nedaug pragėriau tik puskvortėlį Plačiau
LTRF pl 518 10 O, kaip mane vyras muš Plačiau
LTRF pl 519 1 Rišau žirgelį prie jievarėlio Plačiau
LTRF pl 519 2 O, kap aš buvau pas motinėlį Plačiau
LTRF pl 519 3 Jokim, broliai, brolaliai Plačiau
LTRF pl 519 4 Oi tu, kregždela, mėlynoj paukštela Plačiau
LTRF pl 519 5 Prašinėjo kanapėlė Plačiau
LTRF pl 519 6 Stokitės, ponai, po vienai porai Plačiau
LTRF pl 519 7 Parveža martelį, kur ji bus padėc Plačiau
LTRF pl 519 8 Siuntė mani motulė Plačiau
LTRF pl 520 1 Grajna volungėlė vyšnelių sodely Plačiau
LTRF pl 520 2 Oi aš gėriau, pasigėriau Plačiau
LTRF pl 520 3 Gerkim gerkim, sveteliai Plačiau
LTRF pl 520 4 Ajo merga vandenėlio Plačiau
LTRF pl 520 5 Gale tėvo lauko Plačiau
LTRF pl 520 6 Žalion girelėn, lygion lankelėn Plačiau
LTRF pl 520 7 O tai daina, tai daina Plačiau
LTRF pl 520 8 Ganė aveles pamarėm Plačiau
LTRF pl 520 9 Ir atlėkė sakalėlis Plačiau
LTRF pl 520 10 Per plačiusias ulyčėlas Plačiau
LTRF pl 520 11 Rūta žalioj, jau vakaras Plačiau
LTRF pl 521 1 Debesy, pro šalį Plačiau
LTRF pl 521 2 Ant tėvulio dvaro Plačiau
LTRF pl 521 3 Oi svotule, kad tu mani imtai Plačiau
LTRF pl 521 4 Gertau - nenoriu, šoktau - nemoku Plačiau
LTRF pl 521 5 Motulė mane barė Plačiau
LTRF pl 521 6 Vijosi apynėlis aplink tėvo sodą Plačiau
LTRF pl 521 7 Budavojau trobukį balandžių Plačiau
LTRF pl 521 8 Kalbino vėjelis liepelę Plačiau
LTRF pl 521 9 Oi tu, bitaite, leliumai Plačiau
LTRF pl 521 10 Oi, kas ty girioj pamigo Plačiau
LTRF pl 521 11 Ak, nuilsau čia bėgdams Plačiau
LTRF pl 521 12 Aš mažas vaikelis Plačiau
LTRF pl 524 1 Tingiu vingiu darbelio dirbti Plačiau
LTRF pl 524 2 Įšoko oželis į rūtų daržą Plačiau
LTRF pl 524 3 Jau saulelė leidžias Plačiau
LTRF pl 524 4 Trys broleliai keliu jojo Plačiau
LTRF pl 524 5 Už beržyno, už gojyno Plačiau
LTRF pl 524 6 Oi tu, Lietuva, tu šventa žeme Plačiau
LTRF pl 524 7 Stok ant akmenėlio Plačiau
LTRF pl 524 8 Oi, aš vienas žalnierėlis Plačiau
LTRF pl 524 9 Oi, mergele, jaunos dienos Plačiau
LTRF pl 524 10 Šeinis Plačiau
LTRF pl 524 11 Zėnai Dieva praša Plačiau
LTRF pl 525 1 Žėkeli žėkelaiti Plačiau
LTRF pl 525 2 Esu daili audėjėlė Plačiau
LTRF pl 525 3 Žėkeli žėkelaiti Plačiau
LTRF pl 525 4 Ragelio melodija Plačiau
LTRF pl 525 5 Ant kalno karklai Plačiau
LTRF pl 526 1a Snausk snausk, snaudiale Plačiau
LTRF pl 526 1 Snausk snausk, snaudiale Plačiau
LTRF pl 526 2 Oi tu, leliuše, ta ta ta to Plačiau
LTRF pl 526 3 Un sveklyčių veda Plačiau
LTRF pl 526 4 Kai Mikita rugius sėjo Plačiau
LTRF pl 526 5 Rititatatoji, kas kiškelį kėlė Plačiau
LTRF pl 526 6 Mūsų avytės, valio Plačiau
LTRF pl 526 7 Anyta verkė, mati šokinėjo Plačiau
LTRF pl 527 1 Šiaučius Plačiau
LTRF pl 527 2 Marcinkauskas Plačiau
LTRF pl 527 3 Daugel metų pragyvenau Plačiau
LTRF pl 527 4 Aš keleliu važiavau Plačiau
LTRF pl 527 5 Atvažiuoja žolynai Plačiau
LTRF pl 527 6 Ajo Dievas žebravocia Plačiau
LTRF pl 527 7 Sveika, kūma Plačiau
LTRF pl 527 8 Gėriau alulį, saldų midulį Plačiau
LTRF pl 527 8a Tai šavė, tai davė Plačiau
LTRF pl 528 1 Oi šavė, tai davė Plačiau
LTRF pl 528 2 Oi, atvažiuoja šventos Kalėdos Plačiau
LTRF pl 528 3 Lėkis lėkis sakalėlis Plačiau
LTRF pl 528 4 Lakiojo dagilėlis Plačiau
LTRF pl 528 5 Išjojo brolelis an vainelės Plačiau
LTRF pl 528 6 Turėjo bobutė žilą ožiuką Plačiau
LTRF pl 528 7 Svetimos šalelės neslauni broleliai Plačiau
LTRF pl 529 1 Kur tas šaltinėlis Plačiau
LTRF pl 529 2 Liuliuci, miegelio noriu Plačiau
LTRF pl 529 3 Aš pasėjau žalią pupą Plačiau
LTRF pl 529 4 Putinėli raudonasai Plačiau
LTRF pl 529 5 Mano duona gardzi buvo Plačiau
LTRF pl 529 6 Kai pas motulį buvau Plačiau
LTRF pl 529 7 Sodino brolis obelėlį Plačiau
LTRF pl 529 8 O kap aš buvau jauna mergelė Plačiau
LTRF pl 529 9 Utarnyko dienelį Plačiau
LTRF pl 530 1 Utarnyko dienelį Plačiau
LTRF pl 530 2 Sėdžiu po langeliu Plačiau
LTRF pl 530 3 Liuliai liūliai šitų Plačiau
LTRF pl 530 4 Pargena šargena Plačiau
LTRF pl 530 5 Kucu kucu bė bė Plačiau
LTRF pl 530 6 Kepa prūsas pečiun Plačiau
LTRF pl 530 7 Oi, ko sėdi, motula Plačiau
LTRF pl 530 8 Sėd brolukas an krėslalio Plačiau
LTRF pl 530 9 Ir atlėkė juodas varnas Plačiau
LTRF pl 531 1 Tirliavimas Plačiau
LTRF pl 531 2 Tirliavimas Plačiau
LTRF pl 531 3a Tirliavimas Plačiau
LTRF pl 531 3 Tirliavimas Plačiau
LTRF pl 531 4 Tadeušas Plačiau
LTRF pl 532 1 Retoj vietoj dobilas augo Plačiau
LTRF pl 532 2 Augo augo apynėlis Plačiau
LTRF pl 532 3 Dėkui tau, motute Plačiau
LTRF pl 532 4 Žib žiburėlis, lab vakarėlis Plačiau
LTRF pl 532 5 Tykus buvo vakarėlis Plačiau
LTRF pl 532 6 An pavasarėlio atskrenda paukšteliai Plačiau
LTRF pl 532 7 Ėjau per girelį Plačiau
LTRF pl 532 8 Gieda gaideliai, ryliuoja Plačiau
LTRF pl 532 9 An ežerėlio rymojau Plačiau
LTRF pl 533 1 Ten po žaliu goju Plačiau
LTRF pl 533 2 Aš važiavau lauku Plačiau
LTRF pl 533 3 Oi, gėriau gėriau Plačiau
LTRF pl 533 4 Ganė mergelė Plačiau
LTRF pl 533 5 Jojau per girią, per pušinėlį Plačiau
LTRF pl 533 6 Oi, žirge žirgeli Plačiau
LTRF pl 533 7 Ko atjojai, bernužėli Plačiau
LTRF pl 534 1 Oi tu, motinyte, oi tu, sengalvyte Plačiau
LTRF pl 534 2 Šėmi jaučiai prie kiemo maurojo Plačiau
LTRF pl 534 3 Skyniau skyniau skynimėlį Plačiau
LTRF pl 534 4 Rūta žalia, jau raselė an baro Plačiau
LTRF pl 534 5 Gegutėlė sodely kukavo Plačiau
LTRF pl 534 6 Kai aš buvau mažutėlė Plačiau
LTRF pl 534 7 Anksti rytelį saulutė tekėjo Plačiau
LTRF pl 535 1 Žvirbli žvirbli, kiū kiū kiū Plačiau
LTRF pl 535 2 Ralio, karvytės Plačiau
LTRF pl 535 3 Stokit gulkit, galvijėliai Plačiau
LTRF pl 535 4 Čiūto čiūto Plačiau
LTRF pl 535 5 Kic kic turgun Plačiau
LTRF pl 535 6 Valioj, pievoj pievutėlėj Plačiau
LTRF pl 535 7 Skaudžiai sopa man širdelę Plačiau
LTRF pl 535 8 Ar atmeni, bernužėli Plačiau
LTRF pl 535 9 Oi, tu tu tu, strazdeli Plačiau
LTRF pl 536 1 Ožkytė ir vilkas Plačiau
LTRF pl 536 2 Užaugino mani motinala Plačiau
LTRF pl 536 3 Kožnas viena jaunikaitis Plačiau
LTRF pl 536 4 Anoj pusėj Dunojėlio Plačiau
LTRF pl 537 1 Marčiaus mėnuo stojos Plačiau
LTRF pl 537 2 Panytala mano, smūtna širdis tava Plačiau
LTRF pl 537 3 Retoj vietoj dobilas augo Plačiau
LTRF pl 537 4 Pražydo, prasvydo aušros žvaigždė Plačiau
LTRF pl 537 5 Užsiaugau pas motutį Plačiau
LTRF pl 538 1 Augo augo apvynėlis Plačiau
LTRF pl 538 2 Užaugo berželis žalioj lankoj Plačiau
LTRF pl 538 3 Aušt aušrala Plačiau
LTRF pl 538 5 Rytas vakarėlis žiūriu pro langelį Plačiau
LTRF pl 539 1 Našloita rūtala Plačiau
LTRF pl 539 2 Ko palingo suolaliai Plačiau
LTRF pl 539 3 Augo putins su šermukšniu Plačiau
LTRF pl 540 1 Kas nori dainuoti Plačiau
LTRF pl 540 2 Tykumas rytelia Plačiau
LTRF pl 540 3 Kai ašei augau Plačiau
LTRF pl 540 4 Tris mylias girelės Plačiau
LTRF pl 540 5 Kaip vasara visa žemė Plačiau
LTRF pl 542 1 Kieno ten dvarely Plačiau
LTRF pl 542 2 Tėvelis po dvarų vaikščiodamas Plačiau
LTRF pl 542 3 Mačiau bernelį pirmų kartelį Plačiau
LTRF pl 542 4 Klausinėjo man bernelis Plačiau
LTRF pl 542 5 Atskrenda sakalėlis Plačiau
LTRF pl 542 6 Apsiženijo uodas su muse Plačiau
LTRF pl 543 1 Skrido uodas par girių Plačiau
LTRF pl 543 2 Pasidainuosim mes dvi sesutos Plačiau
LTRF pl 543 3 Jau kai mes buvom Plačiau
LTRF pl 543 4 Pabalnokit man žirgelį Plačiau
LTRF pl 543 5 Seniai jau seniai par motulį buvau Plačiau
LTRF pl 543 6 Oi znaimu znaimu Plačiau
LTRF pl 544 1 Čiulba paukštelis lakštingalėla Plačiau
LTRF pl 544 2 Oi tu liepa žalioja Plačiau
LTRF pl 544 3 Nusiskrido povas Plačiau
LTRF pl 544 4 Tėveli mano, senasai mano Plačiau
LTRF pl 544 5 Oi tu bernužėli baltas dobilėli Plačiau
LTRF pl 544 6 Siūruok liepela Plačiau
LTRF pl 545 1 Kai mes buvom Plačiau
LTRF pl 545 2 Atbėga žirgas ataprunkštuoja Plačiau
LTRF pl 545 3 Panela jaunoja, kodėl atsimainei Plačiau
LTRF pl 545 4 Paklausykit didi maži Plačiau
LTRF pl 545 5 Panela mana, jaunoja Plačiau
LTRF pl 545 6 Išleidė leidė tėvas sūnelį Plačiau
LTRF pl 546 1 Žalias lunkas da nepjautas Plačiau
LTRF pl 546 2 Oi buvo buvo žydas bagotas Plačiau
LTRF pl 546 3 Karvelėli paukštužėli Plačiau
LTRF pl 546 4 Putinėlia vietoj upė tekėja Plačiau
LTRF pl 546 5 Gegiutėla, mudri ponia Plačiau
LTRF pl 546 6 Žalias girelas jau geltonuoja Plačiau
LTRF pl 546 7 Ta ta ta, liepė anyta Plačiau
LTRF pl 546 8 Mergyčiute jaunuolyte Plačiau
LTRF pl 546 9 Untynas untalį vadinoja Plačiau