LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos archyvo fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 781 7 Saldi gardi arielkėlė Plačiau
LTRF pl 781 8 Nedaug pragėriau Plačiau
LTRF pl 782 1 Ko nuliūdai, mergele Plačiau
LTRF pl 782 2 Oi, ko nėra, oi, ko nėra Plačiau
LTRF pl 782 3 Lakštingalėla, linksma paukštela Plačiau
LTRF pl 782 4 Oi ir insėdau į vežimėlį Plačiau
LTRF pl 782 5 Jaunas bernelis ženytis norėjo Plačiau
LTRF pl 782 6 Oi svotuli nebus nieko Plačiau
LTRF pl 782 7 Oi čyčiu vyčiu Plačiau
LTRF pl 782 8 Pagiedosiu aš giesmelę Plačiau
LTRF pl 783 1 Laukėm laukėm svočiutių Plačiau
LTRF pl 783 2 Dėkavojam svočiutėm Plačiau
LTRF pl 783 3 Sakė mūsų svočiutės Plačiau
LTRF pl 783 4 Važiavau dienų, važiavau naktį Plačiau
LTRF pl 783 5 Mūsų broliukas dar neženotas Plačiau
LTRF pl 783 6 Du krėslaliai stovėjo Plačiau
LTRF pl 783 7 Mislinau mislalį Plačiau
LTRF pl 784 1 Eikim, seselės, linelių rauti Plačiau
LTRF pl 784 2 Kukavo gegulė vyšnelių sodely Plačiau
LTRF pl 784 3 Statysiu klėtelį Plačiau
LTRF pl 784 4 Ankstų rytelį vyšnių sodely Plačiau
LTRF pl 784 5 Kristus Dievas mūsų Plačiau
LTRF pl 784 6 Šitam dvari graži mergelė Plačiau
LTRF pl 785 1 Šiaurus vėjas pūtė Plačiau
LTRF pl 785 2 Devynios rūtų šakelės Plačiau
LTRF pl 785 3 Mergela jaunoji Plačiau
LTRF pl 785 4 Pjausim ožį veseiliai Plačiau
LTRF pl 785 5 Oi ant dvaro dvarelio Plačiau
LTRF pl 785 6 Stokite, ponai Plačiau
LTRF pl 785 7 Bėkit, bareliai Plačiau
LTRF pl 785 8 Linko jievaras vartuose Plačiau
LTRF pl 786 1 Vaikštinėjo tėvulis pabarėm Plačiau
LTRF pl 786 2 Jaučia jaučia širdis mano Plačiau
LTRF pl 786 3 Parveža martelį Plačiau
LTRF pl 786 4 Kad aš ėjau per dvarelį Plačiau
LTRF pl 786 5 Verpsiu linelius Plačiau
LTRF pl 787 1 Verpsiu linelius Plačiau
LTRF pl 787 2 Tai tykus bernelis Plačiau
LTRF pl 787 3 Žalioj lankoj dovilėlis Plačiau
LTRF pl 787 4 Nedaug pragėriau Plačiau
LTRF pl 787 5 Žirgeliai sukinkyti Plačiau
LTRF pl 787 6 Aisiu ant kalnelio Plačiau
LTRF pl 788 1 Malu malu viena Plačiau
LTRF pl 788 1a Malu malu viena Plačiau
LTRF pl 788 2 Išėja panela linelių rautų Plačiau
LTRF pl 788 3 Liūlia liūlia, sūnutėlis mana Plačiau
LTRF pl 788 3a Liūlia liūlia, sūnutis mana, liūlia Plačiau
LTRF pl 788 4 Jedro karvytės jedro Plačiau
LTRF pl 788 5 Ralio karvytės ralio Plačiau
LTRF pl 788 6 Tpruk, žaliukės, margiukės, tpruk Plačiau
LTRF pl 788 6a Tpruk tpruk, žaloja Plačiau
LTRF pl 788 7a Stingo, karvytė, stingo Plačiau
LTRF pl 788 7 Stingo, karvyte, stingo Plačiau
LTRF pl 788 8 Šiū namo pargeno Plačiau
LTRF pl 789 1 Nelyk, lietuti Plačiau
LTRF pl 789 2 Du broliukai kuniguos Plačiau
LTRF pl 789 3 Valioj dalgela valioj Plačiau
LTRF pl 789 4 Da gi jūsų broliukai lydimai Plačiau
LTRF pl 789 5 Trepute martela Plačiau
LTRF pl 789 6 Ko jūs sujojot Plačiau
LTRF pl 789 7 Paminrodyk, Aniute Plačiau
LTRF pl 789 8 Ko jūs sujojot Plačiau
LTRF pl 789 9 Aš mažas vaikelis Plačiau
LTRF pl 790 1 Vyrelis mana, sena galvela Plačiau
LTRF pl 790 2 Vieni pjauna rugelius Plačiau
LTRF pl 790 3 Prašom, ponai, vainikėlis Plačiau
LTRF pl 790 4 Oi tu pelėda, aukštai medy sėdi Plačiau
LTRF pl 790 5 Oi gaidžiai gaidžiai Plačiau
LTRF pl 790 6 Išeik, motinėla Plačiau
LTRF pl 790 7 Gieda gaideliai raliuoja Plačiau
LTRF pl 790 8 Auga karklai šali kelio Plačiau
LTRF pl 791 1 Atvažiavo Rygos kupčiai Plačiau
LTRF pl 791 2 Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus Plačiau
LTRF pl 791 3 Šimokėli Ridokėli Plačiau
LTRF pl 791 4 Pas mana tėvelį balti dobilėliai Plačiau
LTRF pl 791 5 Tupi žvirblis ant kuknios Plačiau
LTRF pl 791 6 Veda veda verubė Plačiau
LTRF pl 792 1 Dukrute mana Plačiau
LTRF pl 792 2 Galu lauka lazdynėlis Plačiau
LTRF pl 792 3 Dėja kraitį da nepilnų Plačiau
LTRF pl 792 4 Tas apynėlis plačia lapelis Plačiau
LTRF pl 792 5 Aisme, sesutės, sodelio skinti Plačiau
LTRF pl 792 6 Oi lygiai lygiai man mergos myli Plačiau
LTRF pl 792 7 Duli duli dulina meška pečių kūrina Plačiau
LTRF pl 792 8 Pasėjau rūtų, žilviti tūta Plačiau
LTRF pl 792 9 Ši važiuoke, svočiula Plačiau
LTRF pl 792 10 Gaidys kakarieku Plačiau
LTRF pl 792 11 Ponas Dievas ropes rauna Plačiau
LTRF pl 793 1 Kozilėli kozilio Plačiau
LTRF pl 793 2 Pažiūrėk, bernužėli Plačiau
LTRF pl 793 3 Vyti vyti per virvytį Plačiau
LTRF pl 793 4 Sesuo ieško devynių brolių Plačiau
LTRF pl 794 1 Sesuo ieško devynių brolių Plačiau
LTRF pl 794 2 Devynių brolių sesuo ir devyngalvis Plačiau
LTRF pl 794 3 Devynių brolių sesuo ir devyngalvis Plačiau
LTRF pl 794 4 Gimė karaliaus sūnus Plačiau
LTRF pl 794 5 Snieguolė Plačiau
LTRF pl 795 1 Snieguolė Plačiau
LTRF pl 795 2 Išsipildęs prakeikimas Plačiau
LTRF pl 795 3 Našlaitė ir karalaitis Plačiau
LTRF pl 795 4 Našlaitė ir karalaitis Plačiau
LTRF pl 796 1 Našlaitė ir karalaitis Plačiau
LTRF pl 796 2 Un krašta marių Plačiau
LTRF pl 796 3 Oi miega miega miegelio Plačiau
LTRF pl 796 4 Nupjovėm rugius Plačiau
LTRF pl 796 5 Apvaliojom Plačiau
LTRF pl 796 6 Maruška zeliona Plačiau
LTRF pl 796 7 Zuikys po pečiu Plačiau
LTRF pl 796 8 Kerčioj betupįs Plačiau
LTRF pl 797 3 Kad Kasčiuška jojo Plačiau
LTRF pl 797 4 Margi dvara Plačiau
LTRF pl 797 6 Aisime į lunką Plačiau
LTRF pl 797 8 Atvažiuoj bernelis Plačiau
LTRF pl 798 1 Oi goje goje, žaliame gojely Plačiau
LTRF pl 798 2 Atein bernelis per laukelį Plačiau
LTRF pl 798 3 Oi eiso eiso, čiuonai nebūsio Plačiau
LTRF pl 798 4 Žiūru, veizu pro langelį Plačiau
LTRF pl 798 5 Pjaun lunkuo šyną Plačiau
LTRF pl 798 6 Valioj mona dalgela Plačiau
LTRF pl 798 7 Augin augin matušelė Plačiau
LTRF pl 798 8 Žalioji plečkelė Plačiau
LTRF pl 798 9 An tilta stovėjau Plačiau
LTRF pl 798 10 Vilniaus miesti žalia broma Plačiau
LTRF pl 800 1 Ganė seselė žirgelius Plačiau
LTRF pl 800 2 Kur žiba žiburėlis Plačiau
LTRF pl 800 3 Balti linele Plačiau
LTRF pl 800 4 Pradeda aušra aušti Plačiau
LTRF pl 800 5 Oi matuši matušeli Plačiau
LTRF pl 802 1 Oi kūliau kūliau Plačiau
LTRF pl 802 2 Aina sesės šieno grėbti Plačiau
LTRF pl 802 3 Ganiau karves ant kalnelia Plačiau
LTRF pl 802 4 Aš karvutei žalia šiena Plačiau
LTRF pl 802 5 Apynys rietė plonus lapelius Plačiau
LTRF pl 802 6 Prūsai, prūsai, tavo ilgi ūsai Plačiau
LTRF pl 802 7 Laume, laume, kur padėjai vyrų Plačiau
LTRF pl 802 8 Antyte tu tu tu Plačiau
LTRF pl 803 1 Bernelis gimė Betliejuj Plačiau
LTRF pl 803 2 Prie Dievo užgimimo Plačiau
LTRF pl 803 3 Juozapai, pamažu Plačiau
LTRF pl 803 4 Kristus Dievas mūsų Plačiau
LTRF pl 803 5 Ant metų naujų apsiliejo krauju Plačiau
LTRF pl 803 6 Ganau ganau aveles Plačiau
LTRF pl 803 7 Namo, sesutės, namo Plačiau
LTRF pl 804 1 Ko liūdi, sesute Plačiau
LTRF pl 804 2 Oi broli broli, brolali mano Plačiau
LTRF pl 804 3 Įšoko oželis į kopūstų daržą Plačiau
LTRF pl 804 4 Pastačiau dvarelį ant marių Plačiau
LTRF pl 804 5 Ei kiaulas varysiu Plačiau
LTRF pl 804 6 Ein davatka į Krinčiną Plačiau
LTRF pl 804 7 Auga kiemi dagilys Plačiau
LTRF pl 804 8 Auga kiemi dagilėlis Plačiau
LTRF pl 804 9 Karvelėli paukštužėli Plačiau
LTRF pl 804 10 Sudieu, Lietuva, man linksma buva Plačiau
LTRF pl 805 1 Oi aisim aisim, čianai nebūsim Plačiau
LTRF pl 805 2 Jankeli, Maušeli Plačiau
LTRF pl 805 3 Ubags ant tilto sėdėja Plačiau
LTRF pl 805 4 Rats ratą vijo Plačiau
LTRF pl 805 5 Kūlimas dviese Plačiau
LTRF pl 805 6 Kūlimas tryse Plačiau
LTRF pl 805 7 Kūlimas keturiese Plačiau
LTRF pl 805 8 Skalbimo garso pamėgdžiojimas Plačiau
LTRF pl 805 9 Būtų gražūs broliukėliai Plačiau
LTRF pl 805 10 Iš kur tie, iš kur tie svečiai atvažiavo Plačiau
LTRF pl 805 11 Kas duos duonos Plačiau
LTRF pl 806 1 Oi leido davė mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 806 2 Oi, kur tu buvai, bernyti mano Plačiau
LTRF pl 806 3 Oi leido davė mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 806 4 Kieno tie margi dvarai Plačiau
LTRF pl 806 5 Oi vaikščiojau vaikščiojau Plačiau
LTRF pl 806 6 Tėvužėli mano, sengalvėli mano Plačiau
LTRF pl 806 7 Šėriau žirgą, mudrinau Plačiau
LTRF pl 806 8 Pastačiau butelį ant marių krantelio Plačiau
LTRF pl 806 9 Ant ežerėlia rymojau Plačiau
LTRF pl 806 10 Oi džium džium džium Plačiau
LTRF pl 807 1 Marija gražiausia panelė Plačiau
LTRF pl 807 2 Pana, aniuolų linksmybė Plačiau
LTRF pl 807 3 Pripažinti turim Mariją Plačiau
LTRF pl 807 4 Sveika, Marija, Motin mieliausia Plačiau
LTRF pl 807 5 Ateik, Dvasia švenčiausia Plačiau
LTRF pl 807 6 Apieravoju, visagalis pone Plačiau
LTRF pl 808 1 Ai, ką darysim tuometu mes griešni Plačiau
LTRF pl 808 2 O dūšia kiekviena, mislyk sau kasdien Plačiau
LTRF pl 808 3 Jėzau, daržely alpstantis Plačiau
LTRF pl 808 4 Sveika, karaliene, dangaus motina meilinga Plačiau
LTRF pl 808 5 Diena rūsti, diena ana Plačiau
LTRF pl 808 6 Dievi aukščiausis, dievi mieliausis Plačiau
LTRF pl 809 1 Ašaras akių ir širdies kantrybė Plačiau
LTRF pl 809 2 Ant Kalvarijos matai atmaina Plačiau
LTRF pl 809 3 Oi dūšia, žmogaus kiekvieno Plačiau
LTRF pl 809 4 O Jėzau mieliausis ant kryžiaus ištemtas Plačiau
LTRF pl 809 5 Kaip elnias bėga giriomis trokšdamas Plačiau
LTRF pl 810 1 Sveika, panele, ciūdais pagarbinta Plačiau
LTRF pl 810 2 Juozapai šventas, būk pagarbintas Plačiau
LTRF pl 810 3 Juozapai šventas, būk pagarbintas Plačiau
LTRF pl 810 4 Laimingas, kursai už patroną Plačiau
LTRF pl 810 5 Šv. Kazimiero giesmė Plačiau
LTRF pl 810 6 Šv. Kazimiero giesmė Plačiau
LTRF pl 811 1 Pagiedosim šventą giesmę Plačiau
LTRF pl 811 2 Marija Magdalena, kad Jėzaus ieškojo Plačiau
LTRF pl 811 3 Atsibusk, žmogau, pakelk akis Plačiau