LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos archyvo fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 749 5 Motula mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 749 6 Bobut bobut, kiaulės darže Plačiau
LTRF pl 749 7 Tėveli mano, tėveli, širdela Plačiau
LTRF pl 750 1 Tėvas su motina savo, kirvija Plačiau
LTRF pl 750 2 Turėja bobutė žilą oželį Plačiau
LTRF pl 750 3 Oi motula mano Plačiau
LTRF pl 750 4 Oi, dzieduli dzieduli Plačiau
LTRF pl 750 5 Ar vėjelis pūtė Plačiau
LTRF pl 750 6 Išjoj bernelis į didžią kelionę Plačiau
LTRF pl 750 7 Oi, tu Chaike Chaike Plačiau
LTRF pl 750 8 Mažiunų berneliai alučio norėjo Plačiau
LTRF pl 750 9 Užsimanė mano vyras Plačiau
LTRF pl 750 10 Žali girios medeliai Plačiau
LTRF pl 750 11 Šią naktelą, per naktelą Plačiau
LTRF pl 750 12 Gersim arielką geltoną Plačiau
LTRF pl 751 1 Išėj brolis mandravot Plačiau
LTRF pl 751 2 Auštra auštrelė, šviesus pazarėlis Plačiau
LTRF pl 751 3 Vai, kaip aš augau pas savo tėvelį Plačiau
LTRF pl 751 4 Aik, dukruže, už kriaučiuko Plačiau
LTRF pl 751 5 Tankūs krūmai, beržynėliai Plačiau
LTRF pl 751 6 Ant marių krantelio Plačiau
LTRF pl 751 7 Už klėties ant pievaitės Plačiau
LTRF pl 751 8 Mergaitė lokio žmona (I dalis) Plačiau
LTRF pl 752 1 Mergaitė lokio žmona (II dalis) Plačiau
LTRF pl 752 2 Mergaitė lokio žmona (III dalis) Plačiau
LTRF pl 753 1 Mergaitė lokio žmona (IV dalis) Plačiau
LTRF pl 753 2 Šiaučiaus ir muzikanto laimė (I dalis) Plačiau
LTRF pl 754 1 Šiaučiaus ir muzikanto laimė (II dalis) Plačiau
LTRF pl 754 2 Šiaučiaus ir muzikanto laimė (III dalis) Plačiau
LTRF pl 755 1 Šiaučiaus ir muzikanto laimė (IV dalis) Plačiau
LTRF pl 755 2 Šiaučiaus ir muzikanto laimė (V dalis) Plačiau
LTRF pl 756 1 Šiaučiaus ir muzikanto laimė (VI dalis) Plačiau
LTRF pl 756 2 Šiaučiaus ir muzikanto laimė (VII dalis) Plačiau
LTRF pl 757 1a Šiaučiaus ir muzikanto laimė (VIII dalis) Plačiau
LTRF pl 757 1 Karvė Plačiau
LTRF pl 757 2 Veršiukas Plačiau
LTRF pl 757 3 Kiaulė Plačiau
LTRF pl 757 4 Paršiukas Plačiau
LTRF pl 757 5 Šuo Plačiau
LTRF pl 758 1 Gandras Plačiau
LTRF pl 758 2 Gandras Plačiau
LTRF pl 758 3 Varna Plačiau
LTRF pl 758 4 Lapė Plačiau
LTRF pl 758 5 Šuo ir katė Plačiau
LTRF pl 758 6 Katė Plačiau
LTRF pl 758 7 Višta Plačiau
LTRF pl 758 8 Gaidys Plačiau
LTRF pl 758 9 Antis Plačiau
LTRF pl 758 10 Pelėda Plačiau
LTRF pl 760 1 Būk, panela, spakaina Plačiau
LTRF pl 760 2 Pas seną bajorą aukštajam dvare Plačiau
LTRF pl 760 3 Vai daugel daugel mūsų brolalių Plačiau
LTRF pl 761 1 Aj davatka per bažnyčią Plačiau
LTRF pl 761 2 Šviesus dangaus kraštas Plačiau
LTRF pl 761 3 Kaip alučio negert Plačiau
LTRF pl 761 4 Ko nuliūdai, mergela Plačiau
LTRF pl 761 5 Dukrela, vaikeli, kas kamaroj braška Plačiau
LTRF pl 761 6 Kukuoja gegutė šiltoj vasarėlėj Plačiau
LTRF pl 762 1 Čiulba ulba paukšteliai Plačiau
LTRF pl 762 2 Vai gėriau gėriau, gerdamas dūmojau Plačiau
LTRF pl 762 3 Mes broliukai du du du Plačiau
LTRF pl 762 4 Vai, kai aš ganiau Plačiau
LTRF pl 762 5 Kad aš turėčiau pas tėvelį valalą Plačiau
LTRF pl 762 6 Vai šalta šalta vienam gulėte Plačiau
LTRF pl 762 7 Tu kūmuli, tu liūbuli Plačiau
LTRF pl 763 1 Čiučiulio miego noriu Plačiau
LTRF pl 763 2 Vai tu seni, tu diedeli Plačiau
LTRF pl 763 3 Oi, ko žvengi, žirgeli Plačiau
LTRF pl 763 4 Iškasiau šulnelį ant tėvo dvarelio Plačiau
LTRF pl 763 5 Žydi grūšia, obelėlė Plačiau
LTRF pl 763 6 Oi, uošvi uošvi uošveli tėveli Plačiau
LTRF pl 763 7 Aš audėja moku austi Plačiau
LTRF pl 763 8 Mergela tancių, lelijėla tancių Plačiau
LTRF pl 764 1 Vakar gėriau, tai girta buvau Plačiau
LTRF pl 764 2 Labas vakars, jaunoji sesele Plačiau
LTRF pl 764 3 Jau žirgeliai sukinkyti Plačiau
LTRF pl 764 4 Rūpinosi motinėlė Plačiau
LTRF pl 764 5 Ant kalno malūnėlis Plačiau
LTRF pl 764 6 Eisim, seselės, mes pažiūrėti Plačiau
LTRF pl 764 7 Sėjau rūtą, sėjau mėtą Plačiau
LTRF pl 764 8 Oi, kad jojau jojau Plačiau
LTRF pl 764 9 Nevalia svotam už stalo sėdėti Plačiau
LTRF pl 765 1 Tek saulelė, aušt aušrelė Plačiau
LTRF pl 765 2 Jatvažiuoja piršlys, liliumai Plačiau
LTRF pl 765 3 Išgėriau vieną, kai saldų pieną Plačiau
LTRF pl 765 4 Gerk, ženteli, mylimasis Plačiau
LTRF pl 765 5 Ar žiba žiburužiai Plačiau
LTRF pl 765 6 Oi dukrele dukrele Plačiau
LTRF pl 765 7 Graikit, muzikėlės Plačiau
LTRF pl 765 8 Anoj pusėj Dunojo Plačiau
LTRF pl 765 9a Anoj pusėj ežero Plačiau
LTRF pl 765 9 Anoj pusėj ežero Plačiau
LTRF pl 766 1 Ryliškių berneliai mandri kavalieriai Plačiau
LTRF pl 766 2 Tužiajo sakalėlis Plačiau
LTRF pl 766 3 Išilgai Dunojėlio Plačiau
LTRF pl 766 4 Tėvulio prievartėliai Plačiau
LTRF pl 766 5 Pjaukime, mergos Plačiau
LTRF pl 766 6 Laiskis, saulala Plačiau
LTRF pl 766 7 Oi tu, kregždela Plačiau
LTRF pl 766 8 Jau vakaras vakarėlis Plačiau
LTRF pl 767 1 Saulė raudona Plačiau
LTRF pl 767 2 Subatėlės vakarėlį Plačiau
LTRF pl 767 3 Susirinkit, giminėlės Plačiau
LTRF pl 767 4 Jau motulė vaikščiodama Plačiau
LTRF pl 767 5 Kol man negerti Plačiau
LTRF pl 767 6 Subatėlės gera diena Plačiau
LTRF pl 767 7 Aš motulai pašoksiu Plačiau
LTRF pl 767 8 Oi tu, bitaite, tu tu tu Plačiau
LTRF pl 767 9 Aš turėjau daržely Plačiau
LTRF pl 767 10 Pasdabojo bernelis mergelį Plačiau
LTRF pl 767 11 Aš pasėjau miežalį Plačiau
LTRF pl 768 1 Prapuoliau motula Plačiau
LTRF pl 768 2 Vilniaus miestelis Plačiau
LTRF pl 768 3 Siuntė mani motinėlė Plačiau
LTRF pl 768 4 Tu berneli tu ir gerk Plačiau
LTRF pl 768 5 Šiltas, gražus rudenėlis Plačiau
LTRF pl 768 6 Motula mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 769 1 Sėdziu po langeliu Plačiau
LTRF pl 769 2 Buvo šiaučius daugel metų Plačiau
LTRF pl 769 3 Oi kab aš buvau pas mielų motulį Plačiau
LTRF pl 769 4 Oi tai dėkui dzievuliui Plačiau
LTRF pl 769 5 Oi aisiu aisiu, aš čia nebūsiu Plačiau
LTRF pl 769 6 Aisim girelėj mudu Plačiau
LTRF pl 769 7 Oi gėriau gėriau Plačiau
LTRF pl 769 8 Nedaug išgėriau, cik pusgortėlį Plačiau
LTRF pl 770 1 Margarytka Plačiau
LTRF pl 770 2 Polka „Povil Povil“ Plačiau
LTRF pl 770 3 Polka „Man žadėjo“ Plačiau
LTRF pl 770 4 Šok gėręs, šok negėręs Plačiau
LTRF pl 770 5 Suktinėlis „Ėjo merga“ Plačiau
LTRF pl 770 6 Polka „Šalta, pyragai nemalta“ Plačiau
LTRF pl 770 7 Piemenuko melodija Plačiau
LTRF pl 770 8 Piemenų raliavimas Plačiau
LTRF pl 770 9 Žiūriu pro langą Plačiau
LTRF pl 771 1 Per šilalį jojau Plačiau
LTRF pl 771 2 Sėda nusėda Plačiau
LTRF pl 771 3 Oi ty po Vilnium, po vieškelėliu Plačiau
LTRF pl 771 4 Vai du du du šiaudai be grūdų Plačiau
LTRF pl 771 5 Aš išjodams į karą Plačiau
LTRF pl 771 6 Žąsela girga Plačiau
LTRF pl 772 1 Čiulba gieda volungėlė Plačiau
LTRF pl 772 2 Oi kaip aš buvau pas motinėlę Plačiau
LTRF pl 772 3 Tu svotukai mažasai Plačiau
LTRF pl 772 4 Vai, kur svočiutės ilgai vėlavot Plačiau
LTRF pl 772 5 Dėkojam, svočiute už gardų pyragų Plačiau
LTRF pl 772 6 Aušta aušrela kaip gelumbėlė Plačiau
LTRF pl 773 1 Vai aisiu aisiu aukšta kalnelin Plačiau
LTRF pl 773 2 Oi aš aisiu in sodelį Plačiau
LTRF pl 773 3 Kaip aš buvau mažutėlis Plačiau
LTRF pl 773 4 Kaip aš mažas buvau Plačiau
LTRF pl 773 5 Sakė ant mani šiokia Plačiau
LTRF pl 773 6 Rinkom jovarų laukuose Plačiau
LTRF pl 773 7 Ty ant kalno koplyčėla Plačiau
LTRF pl 774 1 Ko liūdi, berneli Plačiau
LTRF pl 774 2 Oi girioj girioj, žalioj girelėj Plačiau
LTRF pl 774 3 Oi žiba žiburėlis Plačiau
LTRF pl 774 4 Nusipirkau žiedelį Plačiau
LTRF pl 774 5 Oi tu močiut močiute Plačiau
LTRF pl 774 6 Mergužėle, lelijėle Plačiau
LTRF pl 775 1 Pasėjau rūtelę Plačiau
LTRF pl 775 2 Nuo putino, nuo avietės Plačiau
LTRF pl 775 3 Oi ir atlėkia pilkas karvelėlis Plačiau
LTRF pl 775 4 Ty po Vilnium viešuoju kelaliu Plačiau
LTRF pl 775 5 Dėjo ant lantelas Plačiau
LTRF pl 775 6 Beauštanti dienelė Plačiau
LTRF pl 776 1 Lėkė, puolė du karveliai Plačiau
LTRF pl 776 2 Auga liepelė vienoj pusėj Plačiau
LTRF pl 776 3 Eisim mes, sesula Plačiau
LTRF pl 776 4 Išlėk, sakale, ilgai nesivėlink Plačiau
LTRF pl 776 5 Lydu laidu saulala Plačiau
LTRF pl 776 6 Karvelėli mielas Plačiau
LTRF pl 777 1 Aš šių naktį per naktelį Plačiau
LTRF pl 777 2 Pakelk galvą ar neaušta Plačiau
LTRF pl 777 3 Ausk, motula, drobelas Plačiau
LTRF pl 777 4 Ain mergela per kiemelį Plačiau
LTRF pl 777 5 Oi sėdžiu, snaudžiu Plačiau
LTRF pl 777 6 Oi tu sakuol sakuole Plačiau
LTRF pl 778 1 Motula širdela, tu mano miela Plačiau
LTRF pl 778 2 Motula mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 778 3 Dėkui, motulai, mielai širdelai Plačiau
LTRF pl 778 4 Prapuoliau, motula Plačiau
LTRF pl 778 5 Oi, kai aš buvau Plačiau
LTRF pl 779 1 Siuntė mani močiutė Plačiau
LTRF pl 779 2 Verkė motulė Plačiau
LTRF pl 779 3 Oi ųžuole ųžuolėli Plačiau
LTRF pl 779 4 Kas tai dyvai Plačiau
LTRF pl 779 5 Tėvuli mano Plačiau
LTRF pl 779 6 Kas norit valioj būtie Plačiau
LTRF pl 780 1 Oi pūtė pūtė Plačiau
LTRF pl 780 2 Putinėli raudonasai Plačiau
LTRF pl 780 3 Mergela jaunoji Plačiau
LTRF pl 780 4 Pavasario dzienelį Plačiau
LTRF pl 780 5 Oi smūtna liūdna Plačiau
LTRF pl 780 6 Oi, tu diemed diemedėli Plačiau
LTRF pl 781 1 Siuntė anyta Plačiau
LTRF pl 781 2 Dvarelį šlaviau Plačiau
LTRF pl 781 3 Oi tu sakal sakale Plačiau
LTRF pl 781 4 Išejo mislinčius Plačiau
LTRF pl 781 5 Oi tu kuosela Plačiau
LTRF pl 781 6 Oi, kas ty sodi pamigo Plačiau