LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos archyvo fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 1266 2 Užgraudė gražumas Batlėjaus miesti Plačiau
LTRF pl 1266 3 Miegok, sūneli, mažutėli Plačiau
LTRF pl 1266 4 Tėvulio dvarely trys rūtų darželiai Plačiau
LTRF pl 1266 5 Kas avis, kas avis Plačiau
LTRF pl 1266 6 Ajo šventas Petras ir šventas Povilas Plačiau
LTRF pl 1267 1 Sveika, žvaigždė ankstyvoji Plačiau
LTRF pl 1267 2 Šviesybė svieto visa Plačiau
LTRF pl 1267 3 Kuris į apieką Dievo Plačiau
LTRF pl 1267 5 Mieliausioji ponia Plačiau
LTRF pl 1267 6 Iš rojaus linksmo miesto Plačiau
LTRF pl 1268 1 [...] kap lado krygelė Plačiau
LTRF pl 1268 2 Sveika, Marija Plačiau
LTRF pl 1268 3 Jėzau mielas, kaip tu klūpai Plačiau
LTRF pl 1269 1 Kad mes buvom trys brolaliai Plačiau
LTRF pl 1269 2 Malu malu viena Plačiau
LTRF pl 1269 3 Čiuvi čiuvi pavasaris Plačiau
LTRF pl 1269 4 Ploju ploju kaciutį Plačiau
LTRF pl 1269 5 Oi brolali, bracia Plačiau
LTRF pl 1269 6 Joja joja diedukas Plačiau
LTRF pl 1269 7 O dūšia kiekviena Plačiau
LTRF pl 1270 1 Vėčiau vėtelį, šlaviau dvarelį Plačiau
LTRF pl 1270 2 Šiū naktelį, per naktelį Plačiau
LTRF pl 1270 3 Sėk, tėvuli, linelius Plačiau
LTRF pl 1270 4 Vaikščioj tėvas po dvarelį Plačiau
LTRF pl 1270 5 Oi, gėrėm gėrėm Plačiau
LTRF pl 1270 6 Oi aš vakar vakarėlį Plačiau
LTRF pl 1271 1 Dar nejokie tu našlali Plačiau
LTRF pl 1271 2 Kas ty miški braška Plačiau
LTRF pl 1271 3 An tėvulio dvarelio Plačiau
LTRF pl 1271 4 Oi tykus bernelis Plačiau
LTRF pl 1271 5 Oi ir atjojo jaunas bernelis Plačiau
LTRF pl 1271 6 Visi medziai sužaliavo Plačiau
LTRF pl 1271 7 Aš nuvejau vyšnių sodelin Plačiau
LTRF pl 1272 2 Oi kelias kelias Plačiau
LTRF pl 1272 3 Turėjo bobutė žilų oželį Plačiau
LTRF pl 1272 4 Oi pakelėje pavieškelėje Plačiau
LTRF pl 1272 7 Slauna slauna motinėlė Plačiau
LTRF pl 1272 8 O kap mani vyras muš Plačiau
LTRF pl 1273 1 Kur ciej šalcinėliai Plačiau
LTRF pl 1273 4 Oi žirge žirgeli Plačiau
LTRF pl 1273 5 Ir atlėkė busilas Plačiau
LTRF pl 1273 6 Gerkit, sveteliai, gerkit Plačiau
LTRF pl 1273 7 Šali kelio karčiama Plačiau
LTRF pl 1273 8 Ar neliko bulbų Plačiau
LTRF pl 1274 2 Oi aš pjaunu pjovėjėlė Plačiau
LTRF pl 1274 4 Vaikštinėjo tėvulis parugėmis Plačiau
LTRF pl 1274 5 Tai mandrumas bernelio Plačiau
LTRF pl 1274 6 Motula mano, sena galvela Plačiau
LTRF pl 1275 1 Sauliutė laidosi vėlų vakarėlį Plačiau
LTRF pl 1275 2 Arė brolalis pūdymėlį Plačiau
LTRF pl 1275 3 Kap aš turėjau tų vienų vištukį Plačiau
LTRF pl 1275 4 Saulala, motula, užtekėk Plačiau
LTRF pl 1275 5 A a a a mažų, duos Dzievulis gražų Plačiau
LTRF pl 1275 6 Krėsiu rėsiu, vaikas verkia Plačiau
LTRF pl 1275 7 Šventa žemelė, šventa raselė Plačiau
LTRF pl 1275 8a Saulala, motula, nusilaisk Plačiau
LTRF pl 1275 8 Oi augin augin motka dukrelį Plačiau
LTRF pl 1275 9 Linko ievaras vartuose Plačiau
LTRF pl 1275 10 Stokitės, ponai, po viena porai Plačiau
LTRF pl 1276 1 Vai kūkali kūkali Plačiau
LTRF pl 1276 2 Oi, šalin stokitės Plačiau
LTRF pl 1276 3 Motula mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 1277 1 Žali gražūs pagirėliai Plačiau
LTRF pl 1277 2 Gale tėvo sodo Plačiau
LTRF pl 1277 3 Zylutė vyšnių sodely Plačiau
LTRF pl 1277 4 Tėvelis dūsavo, po dvarelį vaikščiojo Plačiau
LTRF pl 1277 5 Vai tu berželi Plačiau
LTRF pl 1277 6 Vai augin augin Plačiau
LTRF pl 1277 7 Skraido gieda volungėlė Plačiau
LTRF pl 1278 1 Man dalgėla vieno plieno Plačiau
LTRF pl 1278 1a Man dalgėla vieno plieno Plačiau
LTRF pl 1278 2 Kelkis, bernėli, unksčiausia Plačiau
LTRF pl 1278 3 Jaunasai bernėli, kų padūmojai Plačiau
LTRF pl 1278 4 Šimtų kartų artojėlis Plačiau
LTRF pl 1278 5 Kinkykit, svečiai, arklius Plačiau
LTRF pl 1278 5a Kinkykit, svečiai, arklius Plačiau
LTRF pl 1279 1a Tas bernelis balamūtas Plačiau
LTRF pl 1279 1 Tas bernelis balamūtas Plačiau
LTRF pl 1279 2 Užaugina man motuta Plačiau
LTRF pl 1279 3 Sudie, panala, sudie, jaunoji Plačiau
LTRF pl 1279 4 Šimtų kartų artojėlis Plačiau
LTRF pl 1279 5 Sasutyt jaunuolyt, greit nuskynė kap rūtyt Plačiau
LTRF pl 1279 6 Saulala raudona, vakaras netoli Plačiau
LTRF pl 1280 1 Tas mano palvys, tai geras arklys Plačiau
LTRF pl 1280 2 Tėveliai išmirė, nameliai liko Plačiau
LTRF pl 1280 3 Jojau, jojau ūlyčia Plačiau
LTRF pl 1280 4 Oi tu sakal sakalėli Plačiau
LTRF pl 1280 7 Jonukas Onytėlį pamylėjo Plačiau
LTRF pl 1281 1 Tai man dyvas, tai man dyvas Plačiau
LTRF pl 1281 2 Išaušo Lietuvoj vasaros dienelė Plačiau
LTRF pl 1281 3 Kur Nemunas ir Dauguva Plačiau
LTRF pl 1281 4 Jūs mergos bajorkos Plačiau
LTRF pl 1281 5 Budavojau trobukį balandų Plačiau
LTRF pl 1281 7 Sėdi diedas ant klojimo Plačiau
LTRF pl 1281 8 Šiaurus vėjas pučia Plačiau
LTRF pl 1282 1 Šiaurus vėjas pučia Plačiau
LTRF pl 1282 3 Vedė bobutė ožukų turgun Plačiau
LTRF pl 1282 5 Mėlynas upelis per lauką tekėjo Plačiau
LTRF pl 1282 6 Labas vakars, panele Plačiau
LTRF pl 1282 7 Oi varge varge, vargeli mano Plačiau
LTRF pl 1283 1 Mes kada išgėrėm Plačiau
LTRF pl 1283 2 Išaugo žalia liepa Plačiau
LTRF pl 1283 3 Augino tėvelis sau vieną sūnelį Plačiau
LTRF pl 1283 6 Linksmykis, dangau Plačiau
LTRF pl 1285 1 Dėkui motulai, dėkui širdelai Plačiau
LTRF pl 1285 2 Duok, svociute, sūro, sūro Plačiau
LTRF pl 1285 3 Gali kaimelio graži lygi lankelė Plačiau
LTRF pl 1285 6 Gėriau alucį, saldų miducį Plačiau
LTRF pl 1286 3 Mani mergos visos myli Plačiau
LTRF pl 1286 4 Nusižvengė žirgelis ant dvaro Plačiau
LTRF pl 1286 5 Oi už marelių, už mėlynųjų Plačiau
LTRF pl 1286 6 Oi ko liūdzi, oi ko liūdzi, mergela Plačiau
LTRF pl 1286 7 Po tėvulio stiklo langu Plačiau
LTRF pl 1286 8 Pro žalių girelį saulala tekėjo Plačiau
LTRF pl 1287 1 Patalėlis iš pūkų Plačiau
LTRF pl 1287 2 Sidabriniai vainikaičiai Plačiau
LTRF pl 1287 3 Siūbavo liepelė žalia be vėjo Plačiau
LTRF pl 1287 4 Siūbavo lendrelė vėjo pučiama Plačiau
LTRF pl 1287 6 Sėjau rūtų, sėjau mėtų Plačiau
LTRF pl 1287 7 Subatėlės vakarėlį Plačiau
LTRF pl 1287 9 Šių naktelį, per naktelį Plačiau
LTRF pl 1288 1 Tu kiškeli, leliumoj Plačiau
LTRF pl 1288 3 Vilniuje buvom, Vilniuje gėrėm Plačiau
LTRF pl 1288 4 Gieda paukštelė, gieda Plačiau
LTRF pl 1288 5 Kur mūs svotuliai gėrė Plačiau
LTRF pl 1288 6 Jūs, mergytės, ko nešokat Plačiau
LTRF pl 1288 7 O dūšia žmogaus kiekvieno Plačiau
LTRF pl 1289 1 Bernų polka Plačiau
LTRF pl 1289 2 Kadrilis Plačiau
LTRF pl 1289 3 Valcius Plačiau
LTRF pl 1289 4 Šeinys su vagim Plačiau
LTRF pl 1289 5 Greitpolkė Plačiau
LTRF pl 1289 6 Tigras (tigri) Plačiau
LTRF pl 1290 1 Žemaičių polka Plačiau
LTRF pl 1290 2 Mergelių polka Plačiau
LTRF pl 1290 3 Marytės polka Plačiau
LTRF pl 1290 4 Maršas Plačiau
LTRF pl 1290 5 Averlingio polka Plačiau
LTRF pl 1290 6 Žemaičių maršas Plačiau
LTRF pl 1290 7 Instrumentinis kūrinys Plačiau
LTRF pl 1291 1 Brolalis manas Plačiau
LTRF pl 1291 2 Šioj tamsioj naktelėj Plačiau
LTRF pl 1292 1 Ai užūžė žaliojoj girelėj Plačiau
LTRF pl 1292 2 Sutekėjo trys upelės Plačiau
LTRF pl 1292 3 Einu keliu dainuodama Plačiau
LTRF pl 1292 4 Aš šią naktį nemigau Plačiau
LTRF pl 1293 1 Aš kelaliu važiavau Plačiau
LTRF pl 1293 2 Gale lauko ežerėlis Plačiau
LTRF pl 1293 3 Brolalis manas Plačiau
LTRF pl 1293 4 Einu keliu dainuodama Plačiau
LTRF pl 1293 5 Sutekėjo trys upelės Plačiau
LTRF pl 1293 6 Ai užūžė žaliojoj girelėj Plačiau
LTRF pl 1294 1 Da gaideliai negiedojo Plačiau
LTRF pl 1294 2 Vai už upės ant kranto Plačiau
LTRF pl 1294 3 Šilai pušynai, trakai beržynai Plačiau
LTRF pl 1294 4 Vai žinau, žinau Plačiau
LTRF pl 1294 5 Ant gilaus dūnojo Plačiau
LTRF pl 1294 6 Vedė vilkas ožką turgun Plačiau
LTRF pl 1295 1 Vai tu aglala Plačiau
LTRF pl 1295 2 Ant kalnelio pušynėlis Plačiau
LTRF pl 1295 3 Per šilalį jojau Plačiau
LTRF pl 1295 4 Vai du du du du šiaudai be grūdų Plačiau
LTRF pl 1295 5 Kas aš vakar vakarėlį Plačiau
LTRF pl 1295 6 Lėkė, puolė du karveliai Plačiau
LTRF pl 1296 1 Aukštai dangus, žemai žvaigždės Plačiau
LTRF pl 1296 2 Kur tas šaltas šaltinėlis Plačiau
LTRF pl 1296 3 Kol man negerti Plačiau
LTRF pl 1296 4 Aukšti kalneliai, tankūs rugeliai Plačiau
LTRF pl 1296 5 Vai čiūčiai liūliai laivas ant marių Plačiau
LTRF pl 1296 6 Sakyk, pasakyk, mano mergužėle Plačiau
LTRF pl 1297 1 Šią nedėlėlą, per nedėlėlą Plačiau
LTRF pl 1297 2 Akmuo be kraujo Plačiau
LTRF pl 1297 3 Aš eisiu į kalnelį Plačiau
LTRF pl 1297 4 Gieda gaideliai, ryliuoja Plačiau
LTRF pl 1297 5 Vai gėriau, gėriau Plačiau
LTRF pl 1297 6 Visi bajorai į Ryga jojo Plačiau
LTRF pl 1298 1 Penki brolaliai šienelį pjovė Plačiau
LTRF pl 1298 2 Motute mano, širdele mano Plačiau
LTRF pl 1298 3 Turi našlė du sūnu Plačiau
LTRF pl 1298 4 Augin tėvas sūnelį Plačiau
LTRF pl 1298 5 Oi mala mala sieros girnelės Plačiau
LTRF pl 1298 6 Vai kas tai kiemas Plačiau
LTRF pl 1299 1 Vai giria giria, žalia girelė Plačiau
LTRF pl 1299 2 Vai tik dėkui, motule Plačiau
LTRF pl 1299 3 Išgėriau stiklalį Plačiau
LTRF pl 1299 4 Kūmute, širdela, gersim po vienų Plačiau
LTRF pl 1299 5 Negailios širdies Onutė Plačiau
LTRF pl 1299 6 Aš eisiu į kalnelį Plačiau
LTRF pl 1300 1 Tykiai, tykiai Nemunėlis teka Plačiau
LTRF pl 1300 2 Oi kap mes augom Plačiau
LTRF pl 1300 3 Du karveliai klone gėrė Plačiau
LTRF pl 1300 4 Gieda gaideliai, giedos Plačiau
LTRF pl 1300 5 Oi tu strazde, strazdeli Plačiau
LTRF pl 1300 6 Vakar buvo gyva Plačiau
LTRF pl 1300 7 Ožka dobiluose, builis patvoriuose Plačiau
LTRF pl 1301 2 Mum seniukai pasakuoja Plačiau
LTRF pl 1301 3 Mum seniukai pasakuoja Plačiau
LTRF pl 1301 4 Antuka Antuka Plačiau
LTRF pl 1301 5 Velykų oracija Plačiau
LTRF pl 1301 6 Akum bukum, lauku bėga Plačiau