LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos archyvo fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 577 3 Prašės brolis brolyston Plačiau
LTRF pl 577 4 Gražūs brolaliai apsikabinį Plačiau
LTRF pl 577 5 Mes turim brolaliam Plačiau
LTRF pl 577 6 Nekukuokie gegužėla Plačiau
LTRF pl 577 7 Oi dariau dariau eželas Plačiau
LTRF pl 578 1 Ganiau ganiau jautelius Plačiau
LTRF pl 578 2 Kas norit valioj būti Plačiau
LTRF pl 578 3 Oi, tėvuli, širdela Plačiau
LTRF pl 578 4 Pasgėrė voras, bus gražus oras Plačiau
LTRF pl 578 5 Šių tamsių naktelį Plačiau
LTRF pl 578 6 Oi seniai seniai pas motuli buvau Plačiau
LTRF pl 579 1 Šviesi saule nusileido Plačiau
LTRF pl 579 2 Augino motulė sau vieną dukrelę Plačiau
LTRF pl 579 3 Aš pažįstu gaspadorių Plačiau
LTRF pl 579 4 Lėkįs lėkįs sakalėlis Plačiau
LTRF pl 579 5 Motula mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 579 6 Aš parduosiu baltų vištų Plačiau
LTRF pl 580 1 Vai kaip aš buvau pas savo motulę Plačiau
LTRF pl 580 2 Gerkit, mano sveteliai Plačiau
LTRF pl 580 3 Neščėslyvas tas kermošius Plačiau
LTRF pl 580 4 Oi, sėdžiu, snaudžiu Plačiau
LTRF pl 580 5 Mergela lelijėla, šėnavok vainikėlį Plačiau
LTRF pl 580 6 Saulutė raudona Plačiau
LTRF pl 581 1 Aušrelė, aušrelė Plačiau
LTRF pl 581 2 Ralio ralio, karvute mano Plačiau
LTRF pl 581 3 Ai tu, žvirbli, tu tu tu Plačiau
LTRF pl 581 4 Aš ožiukas Plačiau
LTRF pl 581 5 Atplauks atplauks lydys per upę Plačiau
LTRF pl 581 6 Ratasai Plačiau
LTRF pl 581 7 Tiltas šitas Plačiau
LTRF pl 582 1 Polka Plačiau
LTRF pl 582 2 Polka Plačiau
LTRF pl 582 3 Polka Plačiau
LTRF pl 582 4 Polka Plačiau
LTRF pl 582 5 Mikita Plačiau
LTRF pl 582 6 Maršas pakelingas Plačiau
LTRF pl 582 7 Maršas pamergėms Plačiau
LTRF pl 582 8 Polka stop! Plačiau
LTRF pl 582 9 Ir mes žinom, ką tas gudas daro Plačiau
LTRF pl 583 1 Šarvelį veža, pasogų veda Plačiau
LTRF pl 583 2 Mergelės bajorkos Plačiau
LTRF pl 583 3 O jo jo joj dievuliau, kas gi tai yra Plačiau
LTRF pl 583 4 Ko žvengia žirgelis Plačiau
LTRF pl 583 5 Aš nusėdau nuo žirgelio Plačiau
LTRF pl 583 6 Pirma buvo Marusia Plačiau
LTRF pl 584 1 Parjodiau žirgelį, parjodiau ir kitų Plačiau
LTRF pl 584 2 Vai bėda bėda Plačiau
LTRF pl 584 3 Užgiedojo kazokėlis Plačiau
LTRF pl 584 4 Ant tėvulio dvaro Plačiau
LTRF pl 584 5 Klausykim, sesula, iš kur vėjas pučia Plačiau
LTRF pl 584 6 Subatos rytelį Plačiau
LTRF pl 584 7 Oi leidžia duoda Plačiau
LTRF pl 584 8 Kad gėriau, tai gėriau Plačiau
LTRF pl 584 9 Mergelės, ką jūs čion veikiat? Plačiau
LTRF pl 584 10 Oi kieno šoblalės, oi rylium rylium Plačiau
LTRF pl 584 11 Tu, šermuonėli, trumpakojėli, tatato tanarilio Plačiau
LTRF pl 584 12 Aš turiu daržely pinavijų Plačiau
LTRF pl 584 13 Kotūris kalnais jojo Plačiau
LTRF pl 585 1 O jau manas mielas Plačiau
LTRF pl 585 2 Ant marių mėlynųjų Plačiau
LTRF pl 585 3 Ne dėl obuolių aš kelalį keliavau Plačiau
LTRF pl 585 4 Gėriau dienelę, tamsią naktelę Plačiau
LTRF pl 585 5 Kalnai kalneliai Plačiau
LTRF pl 585 6 Saulalė motulė, užkaisk užkaisk Plačiau
LTRF pl 585 7 Baronėlis baltas Plačiau
LTRF pl 585 8 Gaspadoriau, nu kū čia Plačiau
LTRF pl 585 9 Anoj pusėj dunojėlio Plačiau
LTRF pl 585 10 Vakar iš vakaro Plačiau
LTRF pl 585 11 Ko liūdi, susiedėli, Plačiau
LTRF pl 585 12 Neduok duonos Plačiau
LTRF pl 585 13 Pargena skerdžius Plačiau
LTRF pl 585 14 Tai dar gersiu uliosiu Plačiau
LTRF pl 585 15 Oi du du du du Plačiau
LTRF pl 586 1 Ok, upela, upela Plačiau
LTRF pl 586 2 Aš turėjau dryžą kumelaitę Plačiau
LTRF pl 586 3 Tu nedziauki, sesule Plačiau
LTRF pl 586 4 Oi, sūneli, oi, raiteli Plačiau
LTRF pl 586 5 Oi aš užsikėliau Plačiau
LTRF pl 586 6 Už jūrių marių, už mėlynųjų Plačiau
LTRF pl 586 7 O jau mergelei galvelę sopa Plačiau
LTRF pl 586 8 Aaaa mažų Plačiau
LTRF pl 586 9 Aš ajau per girią Plačiau
LTRF pl 586 10 Oi mano širdela Plačiau
LTRF pl 586 11 Pasilik sveikas, tėvuli seniausias Plačiau
LTRF pl 586 12 Suvartukas Plačiau
LTRF pl 587 1 Vai, kas vaikščiojo Plačiau
LTRF pl 587 2 Ėjau per kiemelį Plačiau
LTRF pl 587 3 Skrynelas veža, žemelė dreba Plačiau
LTRF pl 587 4 Ežerai ežerai, ei! Plačiau
LTRF pl 587 5 Ant to dvaro, ant to didžiojo Plačiau
LTRF pl 587 6 Motule širdele, tai tau, tai tau Plačiau
LTRF pl 587 7 Bėda man, bėda Plačiau
LTRF pl 587 8 Ūžia girelė, ūžia Plačiau
LTRF pl 587 9 Verkė motulė, tai bėdavojo Plačiau
LTRF pl 587 10 Padainuosiu gražių dainų Plačiau
LTRF pl 587 11 Tu, ąžuole, tu žaliasai Plačiau
LTRF pl 587 12 Eikie, panele, per didį dvarą Plačiau
LTRF pl 587 13 Du sakalu lauku lėkė Plačiau
LTRF pl 587 14 Pas vyšnių sodelį Plačiau
LTRF pl 588 1 Vai, ko liūdi, martele, rūta Plačiau
LTRF pl 588 2 Aš ketinau netekėt Plačiau
LTRF pl 588 3 Lydėjo tėvelis, sena motinėlė Plačiau
LTRF pl 588 4 Ant žirgo sėdau Plačiau
LTRF pl 588 5 Ei, aš kelaliu važiavau Plačiau
LTRF pl 588 6 Tu, šinkorka, jaunoji Plačiau
LTRF pl 588 7 Eikie, martela, nor pasilsėti Plačiau
LTRF pl 588 8 Mano bernelis tai geras Plačiau
LTRF pl 588 9 Gėriau dienelį, tamsių naktelį Plačiau
LTRF pl 588 10 Ant marių krantelio Plačiau
LTRF pl 588 11 Žema klonelė Plačiau
LTRF pl 588 12 Putinėlį laužiau Plačiau
LTRF pl 588 13 Vai, mano broleli Plačiau
LTRF pl 589 1 Šocas Plačiau
LTRF pl 589 2 Mazurpolkė Plačiau
LTRF pl 589 3 Šocas Plačiau
LTRF pl 589 4 Valsas Plačiau
LTRF pl 589 5 Šocas Plačiau
LTRF pl 589 6 Valsas Plačiau
LTRF pl 589 7 Sėjau rūtą Plačiau
LTRF pl 590 1 Šėriau žirgelį Plačiau
LTRF pl 590 2 Lakštingalėli Plačiau
LTRF pl 590 3 Šienpjūvio daina Plačiau
LTRF pl 590 4 Ant tėvelio dvaro Plačiau
LTRF pl 590 5 Ko nuliūdot, sveteliai Plačiau
LTRF pl 590 6 Šocas Plačiau
LTRF pl 591 1 Juodupėnų polka Plačiau
LTRF pl 591 2 Polka Plačiau
LTRF pl 591 3 Valsas Plačiau
LTRF pl 591 4 Suktinis Plačiau
LTRF pl 591 5 Tykiai ramiai Plačiau
LTRF pl 591 6 Polka Plačiau
LTRF pl 592 1 Nesuskaitys žiedelių Plačiau
LTRF pl 592 2 Užtekėjo šviesi saulė Plačiau
LTRF pl 592 3 Seni žmonės iš malonės Plačiau
LTRF pl 592 4 Važiavo meškytė šiūbuose Plačiau
LTRF pl 592 5 Jau saulalė leidos Plačiau
LTRF pl 592 6 Ar aš tau, sese, nesakiau Plačiau
LTRF pl 592 7 Sėk, tetuši, linelius Plačiau
LTRF pl 592 8 Grėbiau šienelį be skarytėlės Plačiau
LTRF pl 593 1 Lietuvos šalelėj Plačiau
LTRF pl 593 2 Ant ežerėlio rymojau Plačiau
LTRF pl 593 3 Tyki naktelė, tyki be vėjo Plačiau
LTRF pl 593 4 Gieda gaideliai anksti rytelį Plačiau
LTRF pl 593 5 Gale lauko ųžuolas Plačiau
LTRF pl 593 6 Mes čia esam pavadinti Plačiau
LTRF pl 593 7 Šitie krūmai linguonėliai Plačiau
LTRF pl 593 8 Jūs karvytės mano, ralio Plačiau
LTRF pl 594 1 Prie pat jūros Palangos Plačiau
LTRF pl 594 2 Kačerga karkė, višta šokinėjo Plačiau
LTRF pl 594 3 Svečiai begėdžiai Plačiau
LTRF pl 594 4 Rido, karvytės, rido Plačiau
LTRF pl 594 5 Avytės mano, rido Plačiau
LTRF pl 594 6 Čiučia liūlia, mažutėlis Plačiau
LTRF pl 594 7 Ilsėk ilsėk, mažutėli Plačiau
LTRF pl 594 8 Kai aš jojau pas savo panelį Plačiau
LTRF pl 595 1 Augino man motutė Plačiau
LTRF pl 595 2 Siuntė mane tetušėlis Plačiau
LTRF pl 595 3 Gersim, broliukai, ir aš gersiu Plačiau
LTRF pl 595 4 Vis geriam, vis geriam Plačiau
LTRF pl 595 5 Pas močiutę augau Plačiau
LTRF pl 595 6 Močiute, senute, tai tau Plačiau
LTRF pl 596 1 Obelyt gražuolyt Plačiau
LTRF pl 596 2 Sidijo, beržel Plačiau
LTRF pl 596 3 Du žali berželiai Plačiau
LTRF pl 596 4 Gegutė sode Plačiau
LTRF pl 596 5 Šilo gegutėla kukavo Plačiau
LTRF pl 596 6 Šilo gegutėla kukavo Plačiau
LTRF pl 596 7 Skrido bitė kaip telyčia Plačiau
LTRF pl 597 1 Panytėla, ko tu liūdi Plačiau
LTRF pl 597 2 Mes susėsim ratu ratu Plačiau
LTRF pl 597 3 Turi svočia žųsį Plačiau
LTRF pl 597 4 Kas tinai kalnely stovėjo Plačiau
LTRF pl 597 5 Apvynytėl spurgolytėl Plačiau
LTRF pl 597 6 Eikš eikš šen, antyte Plačiau
LTRF pl 597 7 Sadūto rūto Plačiau
LTRF pl 597 8 Kazokas Plačiau
LTRF pl 599 1 Untytė Plačiau
LTRF pl 599 1a Untytė Plačiau
LTRF pl 599 1b Untytė Plačiau
LTRF pl 599 2 Atžagarinė Plačiau
LTRF pl 599 3 Du žaliūs berželiai Plačiau
LTRF pl 599 4 Du žaliūs berželiai Plačiau
LTRF pl 600 1 Išvaro iš namų velnią - šeimininkės meilužį Plačiau
LTRF pl 600 2 Žaliojoj girelėj Plačiau
LTRF pl 600 3 Atjojo bernelis Plačiau
LTRF pl 600 4 Iš vakaro Sindonelė šyvą žirgą balnoj Plačiau
LTRF pl 600 5 Oi tu, sakal sakale Plačiau
LTRF pl 601 1 Šlektą šlektą motinėlę turiu Plačiau
LTRF pl 601 2 Oi, dūzgia byzgia traki bicinėlis Plačiau
LTRF pl 601 3 Gale kaimelio graži lygi lankelė Plačiau
LTRF pl 601 4 Augino motka vieną dukrelę Plačiau
LTRF pl 601 5 Nedėlios rytelį balnojau žirgelį Plačiau
LTRF pl 601 6 Pasiūbavo klevelis Plačiau
LTRF pl 601 7 Atjoj bernelis pas mergelę Plačiau
LTRF pl 602 1 Atlėkė gegulė, gūdžiai užkukavo Plačiau
LTRF pl 602 2 Arė bernelis dirvelę Plačiau
LTRF pl 602 3 Oi žiba žiburėliai Plačiau
LTRF pl 602 4 Ant tėvelio dvaro Plačiau
LTRF pl 602 5 Ant tėvelio dvaro Plačiau
LTRF pl 602 6 Ant marių mėlynųjų Plačiau