LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos archyvo fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 258 8 Myli mane jauni ir seni Plačiau
LTRF pl 258 9 žalia girelė jau geltonuoja Plačiau
LTRF pl 258 10 Vaikščioj motušė po margų dvarelį Plačiau
LTRF pl 260 1 Vai kai aš buvau pas savo Plačiau
LTRF pl 260 2 Nedėlios rytelį sėdžiu po langeliu Plačiau
LTRF pl 260 3 Visi medžiai sykį sprogo Plačiau
LTRF pl 260 11 Pavasarėlio trumpa naktelė Plačiau
LTRF pl 260 12 Vai kytra kytra girios paukštelė Plačiau
LTRF pl 267 2 Tūto strazdeli Plačiau
LTRF pl 267 3 Tūto be tūto Plačiau
LTRF pl 267 4 Trepute martela Plačiau
LTRF pl 270 1 Jauns, jauns bernelis Plačiau
LTRF pl 270 1a Jauns, jauns bernelis Plačiau
LTRF pl 270 2a Kai mes buvom, dalijo Plačiau
LTRF pl 270 2 Kai mes buvom, dalijo Plačiau
LTRF pl 270 3 Verkia lylio našlaitėla Plačiau
LTRF pl 270 4 Trep trepo lelijo Plačiau
LTRF pl 274 1 Čibi ribi ožys Plačiau
LTRF pl 274 2 Kaziulio Plačiau
LTRF pl 274 4 Augo putins su šermukšniu Plačiau
LTRF pl 278 1 Žilvitis žaliavo, čiūto rūto Plačiau
LTRF pl 278 2 Eisim broliai tūto Plačiau
LTRF pl 278 3 Šiaip sėjo linelį, teip sėjo linelį Plačiau
LTRF pl 278 4 Tėvelis kalnely stovėjo Plačiau
LTRF pl 279 2 Obelėla kadujo Plačiau
LTRF pl 279 3 Aviža prašė Plačiau
LTRF pl 279 4 Trijūla ta ta to Plačiau
LTRF pl 279 5 Dobilio dobilio Plačiau
LTRF pl 279 6 Eisim broliai dobilio Plačiau
LTRF pl 280 2 Eisim broliai dobilio Plačiau
LTRF pl 280 3 Sesė sodų sodina Plačiau
LTRF pl 282 1 Kazilio Plačiau
LTRF pl 282 2 Jeglala aukštuola, ladūto Plačiau
LTRF pl 282 3 Augo putins su šermukšniu Plačiau
LTRF pl 282 4 Tu gervela, dalilio Plačiau
LTRF pl 286 4 Kai man vežė iš namų Plačiau
LTRF pl 286 5 Kas dienelę vėjas pūtė Plačiau
LTRF pl 286 6 Valioj pievela valioj Plačiau
LTRF pl 286 7 Ėdro karvute Plačiau
LTRF pl 286 8 Valioj pievela valioj Plačiau
LTRF pl 287 1 Kur vėjelis pūtė Plačiau
LTRF pl 287 2 Kas tėn ateina, kas tė atdūluoji? Plačiau
LTRF pl 287 3 Oi sesute sesutėla Plačiau
LTRF pl 287 4 Valioj pievela valioj Plačiau
LTRF pl 287 5 Ėsk karvyte žalią šieną Plačiau
LTRF pl 287 6 Anksti rytelį Plačiau
LTRF pl 287 7 Kai mes buvom du broliukai Plačiau
LTRF pl 289 1 Miške palikta mergaitė Plačiau
LTRF pl 289 2 Miške palikta mergaitė Plačiau
LTRF pl 299 1 Sušvilpino kazokėliai Plačiau
LTRF pl 299 2 Išauginau mergelę Plačiau
LTRF pl 299 4 Vai skauda mano galvelę Plačiau
LTRF pl 299 5 Vai kur aš eisiu Plačiau
LTRF pl 299 6 Vai tu ieva ievuže Plačiau
LTRF pl 299 7 Mano žirgas širmas Plačiau
LTRF pl 302 2 Ėjo močiutė per didį dvarą Plačiau
LTRF pl 302 3 Žaliojoj giraitėj augo drebulaitė Plačiau
LTRF pl 302 4 Oi žiba žiburužiai Plačiau
LTRF pl 302 5 Ko verki, sesele Plačiau
LTRF pl 302 6 Ji tik nieko neveikė Plačiau
LTRF pl 302 7 Kad pasėjau rūtelę Plačiau
LTRF pl 305 1 Šilinė polka Plačiau
LTRF pl 305 1 Šilinė polka Plačiau
LTRF pl 305 4 Mikita Plačiau
LTRF pl 305 8 Engelčikas Plačiau
LTRF pl 311 1 Čiūčiavo liūliavo Plačiau
LTRF pl 311 4 Kalėdų rytų ežeras šąlo Plačiau
LTRF pl 311 8 Oi žirge žirgeli Plačiau
LTRF pl 311 9 Vai ko siūbavo Plačiau
LTRF pl 311 10 Vai kokis ten žolynėlis Plačiau
LTRF pl 316 1 Per beržynaičius, per karklynaičius Plačiau
LTRF pl 316 2 Ant tėvulio didžio dvaro Plačiau
LTRF pl 316 3 Augino tėvas, augino motka Plačiau
LTRF pl 316 4 Aukso krėslas stovėjo Plačiau
LTRF pl 316 5 Privažiavo svečių būrys Plačiau
LTRF pl 316 6 Susiedo rugius susėjo Plačiau
LTRF pl 316 7 Vai ko siūbavo šile eglė Plačiau
LTRF pl 316 8 Vai močiute, močiute Plačiau
LTRF pl 316 9 Vai kap aš buvau Plačiau
LTRF pl 322 5 Dūdelės melodija Plačiau
LTRF pl 322 6 Vai ką kalba kiliškėlis Plačiau
LTRF pl 322 7 Subatėlės vakarėlį Plačiau
LTRF pl 333 1 Šių naktį per naktį Plačiau
LTRF pl 333 1 Ši? nakt? per nakt? Plačiau
LTRF pl 333 2 Kam dera, kam negera Plačiau
LTRF pl 333 3 Ano šono svotai rygailio Plačiau
LTRF pl 333 4 Suvažiavo Rygos kupčiai Plačiau
LTRF pl 333 5 Aisma laukan apsdairytų Plačiau
LTRF pl 333 6 Trys mylios girelės Plačiau
LTRF pl 333 7 Augin matute Plačiau
LTRF pl 333 8 Išejau, išejau Plačiau
LTRF pl 334 1 Anos šalies svotai, rygailia Plačiau
LTRF pl 334 2 Pajaunėliai ridulia Plačiau
LTRF pl 334 3 Kad aš jojau ant vainos Plačiau
LTRF pl 334 4 Subatos vakarėlį Plačiau
LTRF pl 334 5 Susapnava panaitėla Plačiau
LTRF pl 334 6 Seni šoka, dantys kleba Plačiau
LTRF pl 334 7 Ko snaudi snauduolėla Plačiau
LTRF pl 334 8 Mes broliukai ir sesytės Plačiau
LTRF pl 334 9 Tėvas sūnų veža Plačiau
LTRF pl 335 1 Žaliam berže gegutė kukavo Plačiau
LTRF pl 335 2 Vėjelis pučia Plačiau
LTRF pl 335 3 Per ūlyčių jojau Plačiau
LTRF pl 335 4 Eik, Onyte, gryčion Plačiau
LTRF pl 335 5 Kai aš jaunas buvau Plačiau
LTRF pl 335 6 Tykus vakars be vėjo Plačiau
LTRF pl 335 7 Sudainuosim mes sustoję Plačiau
LTRF pl 336 1 Einu per kiemelį Plačiau
LTRF pl 336 2 Putinėli vėtrela Plačiau
LTRF pl 336 3 Tykiai ramiai saulutė tekėjo Plačiau
LTRF pl 336 4 Čilba čiulbutis, gieda lakštutis Plačiau
LTRF pl 336 5 Šiū namo šiū namo Plačiau
LTRF pl 336 6 Mingelėnai totoriai totoriai Plačiau
LTRF pl 336 7 Mano tėvas Jurgelėnas Plačiau
LTRF pl 336 8 Dainuškas dainavo Plačiau
LTRF pl 336 9 Augin motutė, augin motinytė Plačiau
LTRF pl 337 1 Gražus pulkelis Plačiau
LTRF pl 337 2 Močiutė numirdama Plačiau
LTRF pl 337 3 Tai mūsų sesutyte Plačiau
LTRF pl 337 4 Kai ašei sėdėjau Plačiau
LTRF pl 337 5 Padainuosim gražią dainą Plačiau
LTRF pl 337 6 Aušo dienelė Plačiau
LTRF pl 337 7 Ko gi suėjo šitie sveteliai Plačiau
LTRF pl 337 8 Tėveliukai, mano mielas Plačiau
LTRF pl 337 9 Motinyte, mano mieloji Plačiau
LTRF pl 337 10 Atveža martelę Plačiau
LTRF pl 338 1 Dėkui tamstai, tėvutėli, Plačiau
LTRF pl 338 2 Jurginėli našlaitėli Plačiau
LTRF pl 338 3 Turėjo bobutė Plačiau
LTRF pl 338 4 Eina mergelė keleliu Plačiau
LTRF pl 338 5 Oi, tu strazdeli Plačiau
LTRF pl 338 6 Aš išlaidžiau ant kelio Plačiau
LTRF pl 338 7 Nėr man tėvelio dalelei skirti Plačiau
LTRF pl 338 8 Nėr man tėvelio dalelei skirti Plačiau
LTRF pl 339 1 Nėr man tėvelio dalelei skirti Plačiau
LTRF pl 339 2 Oi žalioj žalioj Plačiau
LTRF pl 339 3 Gerk gėręs, berneli Plačiau
LTRF pl 339 4 Bėdavoja tėvutėlis Plačiau
LTRF pl 339 5 Šalta žiemelė, baltas sniegelis Plačiau
LTRF pl 339 6 Paukštuti strazduti Plačiau
LTRF pl 339 7 Labas rytas, uošvele, judabra Plačiau
LTRF pl 339 8 Motutė numirdama Plačiau
LTRF pl 340 1 Užteka teka šviesi saulala Plačiau
LTRF pl 340 2 Dainavo braliukai dainavo Plačiau
LTRF pl 340 3 Uta uta šalta Plačiau
LTRF pl 340 4 Tykumai vakaro Plačiau
LTRF pl 340 5 Sesutelė už našlelio Plačiau
LTRF pl 340 6 Kai aš jaunas buvau Plačiau
LTRF pl 340 7 Malu malu viena Plačiau
LTRF pl 340 8 Aš mergytė kaip rožytė Plačiau
LTRF pl 340 9 Šnapselį gerdamas Plačiau
LTRF pl 340 10 Liūdna man liūdna Plačiau
LTRF pl 340 11 Aštuoniolikos metelių Plačiau
LTRF pl 341 1 Statyčiau laivelį Plačiau
LTRF pl 341 2 Eik. sesute, darželin Plačiau
LTRF pl 341 3 Ralio anksti rytelį Plačiau
LTRF pl 341 4 Nusiveičiau žalion girion Plačiau
LTRF pl 341 5 Štai ataina tėvelis Plačiau
LTRF pl 341 6 Karvelėlis brukava Plačiau
LTRF pl 341 7 Vaikščioj mergelė pajūriais Plačiau
LTRF pl 341 8 Pilki žvirblaliai Plačiau
LTRF pl 341 9 Oi tu liepa žalioja Plačiau
LTRF pl 342 1 Ištiesk, motinyte, vienų Plačiau
LTRF pl 342 2 Man dalgele vieno plieno Plačiau
LTRF pl 342 3 Man dalgele vieno plieno Plačiau
LTRF pl 342 4 Tėvelio sodely beržai Plačiau
LTRF pl 342 5 Apie ubagą ir parmazoną Plačiau
LTRF pl 342 6 Trys broliai Plačiau
LTRF pl 343 1 Nepakarnūs mūsų svotai Plačiau
LTRF pl 343 2 Atsigėręs ir pavalgęs Plačiau
LTRF pl 343 3 Užaugino motinėle Plačiau
LTRF pl 343 4a Užaugino motinėle Plačiau
LTRF pl 343 4b Užaugino motinėle Plačiau
LTRF pl 343 5 Bajorėli, ko dūmoji Plačiau
LTRF pl 343 6 Ei močiute motinėle Plačiau
LTRF pl 343 7 Vaikščiojo panytė Plačiau
LTRF pl 344 1 Tai gražiai žydi Plačiau
LTRF pl 344 2 Linksminkis šiandiena Plačiau
LTRF pl 344 3 Žaliojoj girioj Plačiau
LTRF pl 344 4 Aš viens sūnelis Plačiau
LTRF pl 344 5 Panytela mana, smūtna širdis Plačiau
LTRF pl 344 6 Žalioji gireli Plačiau
LTRF pl 344 7 Po močiutės vartais Plačiau
LTRF pl 344 8 Aušt aušrele, tek saulele Plačiau
LTRF pl 345 1 Šaly kelia vieškelėlia Plačiau
LTRF pl 345 1a Voi tu moteriške Plačiau
LTRF pl 345 2 Sakė mane šiokia Plačiau
LTRF pl 345 3 Vai smūtna liūdna Plačiau
LTRF pl 345 4 Onyte mana, jaunoji mana Plačiau
LTRF pl 345 5 Aš į vaiską išjodamas Plačiau
LTRF pl 345 6 Skrido vanagas par pušinėlį Plačiau
LTRF pl 345 7 Turtingos panos visos susėjo Plačiau
LTRF pl 345 8 Krovė lizdą pelėda Plačiau
LTRF pl 345 9 Aš išdainavau visas daineles Plačiau
LTRF pl 346 1 Noriu miego saldaus miego Plačiau
LTRF pl 346 2 Anksti rytą keldama Plačiau
LTRF pl 346 3 Eisim mudu į tą šalį Plačiau
LTRF pl 346 4 Gerk mana susiedkėle Plačiau
LTRF pl 346 5 Skyniau skyniau skynimėlį Plačiau
LTRF pl 346 6 Valioj mana dalgeli Plačiau