LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos archyvo fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 907 3 Vyšnelių sodely paukšteliai čiulbėjo Plačiau
LTRF pl 907 4 An marių mėlynų antelė plūkavo Plačiau
LTRF pl 907 5 Oi aš sėdžiu po langeliu Plačiau
LTRF pl 907 6 Tu ųžuole, tu žaliasai Plačiau
LTRF pl 907 7 Oi durna durna, durna aš buvau Plačiau
LTRF pl 907 8 Sidabrėlio vainikėliai ant mano galvelės Plačiau
LTRF pl 908 1 Kad aš būtau žinojus Plačiau
LTRF pl 908 2 Aš pažįstu gaspadorių Plačiau
LTRF pl 908 3 Kad žinotau tų žinelį Plačiau
LTRF pl 908 4 Ir papluko antelė an marių Plačiau
LTRF pl 908 5 Tai mano dukra, tai gaspadinė Plačiau
LTRF pl 908 6 Oi berneli mano, o dza o dza dza Plačiau
LTRF pl 909 1 An kalno, an aukšto Plačiau
LTRF pl 909 2 Išlėk, sakalėli, iš žalios girelės Plačiau
LTRF pl 909 3 Ni kuma, ni duša Plačiau
LTRF pl 909 4 Ū džiu džiu namo Plačiau
LTRF pl 909 5 Vai tai užkrito gailioji rasa Plačiau
LTRF pl 909 6 Gėriau dzienelį, o ir naktelį Plačiau
LTRF pl 910 1 Vai ko siūbavo kalni berželis Plačiau
LTRF pl 910 2 Vai an kalno, an aukštojo Plačiau
LTRF pl 910 3 Rūta žalioj, jau vakaras vakarėlis Plačiau
LTRF pl 910 4 Oi aš pjaunu rugelius Plačiau
LTRF pl 910 5 Stovi aglalė aglyni Plačiau
LTRF pl 910 6 Oi kūkali kūkali Plačiau
LTRF pl 911 1 Kiškuli, vai kur tu buvai Plačiau
LTRF pl 911 2 Nedėliona anksti ryto Plačiau
LTRF pl 911 3 Kalėdų rytų dzyvai pasdarė Plačiau
LTRF pl 911 4 Oi tu kregždela, mėlynoj paukštela Plačiau
LTRF pl 911 5 Prašinėjo kanapėlė sėjėjėlio Plačiau
LTRF pl 912 1 Oi an dvarelio, oi an didžiojo Plačiau
LTRF pl 912 2 Subatos vakarėlį mergelė dvarų šlavė Plačiau
LTRF pl 912 3 Šaliu šalcinėlio razni žolynėliai Plačiau
LTRF pl 912 4 Šelmis melagis, ne mano bernelis Plačiau
LTRF pl 912 5 Užsimanė mano vyras avižų kisieliaus Plačiau
LTRF pl 913 1 Verpk, motula, linelius Plačiau
LTRF pl 913 2 Oi sakale sakale, ko tep aukštai lakioji Plačiau
LTRF pl 913 3 Oi aš ajau per kalnelį Plačiau
LTRF pl 913 4 Gaidžiukas ir vištytė Plačiau
LTRF pl 914 1 Atsibusk, žmogau, pakelk akis savo Plačiau
LTRF pl 914 2 O Dieve, tau šlovė ant amžių Plačiau
LTRF pl 914 3 Linksminkis, dangau Plačiau
LTRF pl 914 4 Buvo žmogus bagotas Plačiau
LTRF pl 914 5 Kiek tik tai yr žmonių Plačiau
LTRF pl 914 6 Striok, striok, kada žmogus Plačiau
LTRF pl 915 1 Juozupai šventas, būk pagarbintas Plačiau
LTRF pl 915 2 Dieve mano malonybė Plačiau
LTRF pl 915 3 Išmesk iš šono, Dieve Tėve, loską Plačiau
LTRF pl 915 4 Aukštas kryžius Jėzaus mūkos Plačiau
LTRF pl 915 5 Saldžiausias Jėzau, dėlei vardo Plačiau
LTRF pl 915 6 Vardas Marijos malonės Plačiau
LTRF pl 916 1 Gaidžiukas ir vištytė Plačiau
LTRF pl 916 2 Builys nenori žvirblio supti Plačiau
LTRF pl 916 3 Vilko dainavimas Plačiau
LTRF pl 916 4 Vilko dainavimas Plačiau
LTRF pl 917 1 Vilko dainavimas Plačiau
LTRF pl 917 2 Sveika auštrioja, žvaigždė šviesi Plačiau
LTRF pl 917 3 O Marija, pana čysta Plačiau
LTRF pl 917 4 Lanko iš dangaus aniuolas Mariją Plačiau
LTRF pl 918 1 Lanko iš dangaus aniuolas Mariją Plačiau
LTRF pl 918 2 Marija, būk pagarbinta Plačiau
LTRF pl 918 3 O geras Jėzau, geriausias pone Plačiau
LTRF pl 918 4 O geras Jėzau, geriausias pone Plačiau
LTRF pl 918 5 Kas gali man ašaras duoti Plačiau
LTRF pl 918 6 O dūšia negal žinoti Plačiau
LTRF pl 919 1 Liūdna dūšia ties kūnu stojos Plačiau
LTRF pl 919 2 Ak ką darysim tuo metu Plačiau
LTRF pl 919 3 Gana jau gana, gana uliavotie Plačiau
LTRF pl 919 4 O nepasiektas amžiaus ilgumas Plačiau
LTRF pl 919 5 Švenčiausia pana Marija Plačiau
LTRF pl 919 6 O žmogau griešnas Plačiau
LTRF pl 919 7 Sveika, karaliene dangaus Plačiau
LTRF pl 920 1 Sveika, karalienė dangaus Plačiau
LTRF pl 920 2 Per čysčiaus ugnis, karštybes Plačiau
LTRF pl 920 3 Jėzau, daržely alpstantis Plačiau
LTRF pl 920 4 O švenčiausia Marija Plačiau
LTRF pl 920 5 Apveizėjimą ir Dievo galybė Plačiau
LTRF pl 920 6 Oi verpsiu verpsiu aš verpėjėlė Plačiau
LTRF pl 920 7 Dieve o Dieve, štai iš miego keliuos Plačiau
LTRF pl 920 8 O Švenčiausia Marija Plačiau
LTRF pl 921 1 Močiute mano, mano širdele Plačiau
LTRF pl 921 2 Vai, niekur nėra tokio dvaružėlio Plačiau
LTRF pl 921 3 Vai an kalnelio aukštojo Plačiau
LTRF pl 921 4 Oi giria giria, girele žalioji Plačiau
LTRF pl 921 5 Vai, jojau jojau, jodams dūmojau Plačiau
LTRF pl 921 6 Jojau lauką, jojau antrą Plačiau
LTRF pl 921 7 Gieda gaideliai, giedos ir antri Plačiau
LTRF pl 922 1 Aš išdainavau visas dainužėles Plačiau
LTRF pl 922 2 Anksti ryto keldama Plačiau
LTRF pl 922 3 Aš mergelę auginau, kai vyšnelę nokinau Plačiau
LTRF pl 922 4 An Nemuno krantelio Plačiau
LTRF pl 922 5 Močiute mano, mano širdele Plačiau
LTRF pl 922 6 Varšavėly, Krokavėly sėdi brolelis nevalioj Plačiau
LTRF pl 923 1 Gegute raiboji, kur šią nakt nakvojai Plačiau
LTRF pl 923 2 Močiute noriu miego Plačiau
LTRF pl 923 3 Kalbin mergelę dieverėliai Plačiau
LTRF pl 923 4 Vai kad aš jojau pro uošvės dvarą Plačiau
LTRF pl 923 5 Linelius roviau, rankas mazgojau Plačiau
LTRF pl 923 6 Kampe tupi, kampe tupi Plačiau
LTRF pl 924 1 Rūpinosi Lietuvos broleliai Plačiau
LTRF pl 924 2 Lietuvos bajorai žirgus balnojo Plačiau
LTRF pl 924 3 Vai an kalnelio, po putinėliu Plačiau
LTRF pl 924 4 Turiu mažą melnyčaitę Plačiau
LTRF pl 924 5 Saulute, motinute, užtekėk Plačiau
LTRF pl 924 6 Čiūčiuok, liūliuok laivelį Plačiau
LTRF pl 925 1 Čiūčiuok liūliuok pati Ona Plačiau
LTRF pl 925 2 O Dieve, gėrybė amžina Plačiau
LTRF pl 925 3 Šventas Antanai, vietos Liugaminskos Plačiau
LTRF pl 925 4 Juozupai šventas, būk pagarbintas Plačiau
LTRF pl 925 5 Juozupai šventas, būk pagarbintas Plačiau
LTRF pl 926 1 Tenai, kur ošia žalia girelė Plačiau
LTRF pl 926 2 Penkiolikos metų jaunutė aš buvau Plačiau
LTRF pl 926 3 Ar tai melas, ar teisybė Plačiau
LTRF pl 926 4 Motule, atverk langines Plačiau
LTRF pl 926 5 Ne pušys vaitoja ten audrai pabudus Plačiau
LTRF pl 926 6 Anoj pusėj Dunojėlio Plačiau
LTRF pl 926 7 Kirtau, kirtau kirtimėlį Plačiau
LTRF pl 927 1 Atsikėlus anksti rytą Plačiau
LTRF pl 927 2 Ko liūdi, berželi, ko liūdi Plačiau
LTRF pl 927 3 Gale lauko toli trys epušės stovi Plačiau
LTRF pl 927 4 Aš myliu vasaros rugiagėlę Plačiau
LTRF pl 927 5 Kas duos duonos, tai bus ponas Plačiau
LTRF pl 927 6 Išgerk, išgerk, broleli, vieną Plačiau
LTRF pl 927 7 Ar aušta rytas, ar diena Plačiau
LTRF pl 927 8 Ant melsvų ežero bangų Plačiau
LTRF pl 927 9 Atsimenu, kaip augau kūdikėlis Plačiau
LTRF pl 928 1 Uošvė žinta nepažina Plačiau
LTRF pl 928 2 Gieda gaideliai ryliuoja Plačiau
LTRF pl 928 3 Anoj pusėj ežera stovi žalia liepelė Plačiau
LTRF pl 928 4 Tėveliui mirus, vargus datyrus Plačiau
LTRF pl 928 5 Oi tu rūta rūta, rūtela žalioji Plačiau
LTRF pl 928 6 Apynėli žaliasai žaliasai Plačiau
LTRF pl 928 7 Nuraškiau sodi obuolėlį Plačiau
LTRF pl 929 1 Vavarsėlis unt dirvono Plačiau
LTRF pl 929 2 Pakelk galvų ar išaušo Plačiau
LTRF pl 929 3 Sesutėla mana, jaunuolėla mana Plačiau
LTRF pl 929 4 Žalioj girelėj medžiai braškėjo Plačiau
LTRF pl 929 5 Subatėlės vakarėlį susirinka giminėlė Plačiau
LTRF pl 929 6 Buvo žydelis iš miesta Plačiau
LTRF pl 929 7 Jau saulutė laidžias Plačiau
LTRF pl 930 1 Bajorai bajorėli, tu nežinai nieka Plačiau
LTRF pl 930 2 Sėk, sesiula, žalias rūtas Plačiau
LTRF pl 930 3 Gėriau alutį, saldų midutį Plačiau
LTRF pl 930 4 Atvažiava Rygos kupčiai Plačiau
LTRF pl 930 5 Prašom, prašom paklausyti Plačiau
LTRF pl 930 6 Vai smūtnas smūtnas, smūtnas vakarėlis Plačiau
LTRF pl 931 1 Ugde motute, ugde motinyte Plačiau
LTRF pl 931 2a Ateina žiemela balta kai vyšnela Plačiau
LTRF pl 931 2 Par mužikų ir par ponų Plačiau
LTRF pl 931 3 Pa beržynų vaikščiojau Plačiau
LTRF pl 931 4 Oi gegute, puiki pone Plačiau
LTRF pl 931 5 Par tėvelį augau Plačiau
LTRF pl 931 6 Ruoškis, sesiula, ruoškis, jaunoja Plačiau
LTRF pl 931 7 Aisma, broli, šiena pjauti Plačiau
LTRF pl 931 8 Aisma, broli, rugių sėt Plačiau
LTRF pl 932 1 Rokiškia bažnyčia medinė buva Plačiau
LTRF pl 932 2 Prašvito prašvito, aušros žvaigždė prašvito Plačiau
LTRF pl 932 3 Subatos vakarėlį balnojau jadberėlį Plačiau
LTRF pl 932 4 Kiano ty gona, do do Plačiau
LTRF pl 932 5 Aisim sodelin pasivaikštinėt Plačiau
LTRF pl 932 6 Kaip gi gražus gražus Plačiau
LTRF pl 932 7 Alaus alaus giedotojams Plačiau
LTRF pl 932 8 Dieve malonus, Dieve visagalis Plačiau
LTRF pl 932 9 Oi Petriukai, tu Petriukai Plačiau
LTRF pl 932 10 Oi žinau žinau, niekam nesakau Plačiau
LTRF pl 932 11 Ok Mimas drūtas kaip bačka Plačiau
LTRF pl 933 1 Kikilis, kikilis laibakojis Plačiau
LTRF pl 933 2 Mikita Mikita, Mikičiukas Mikita Plačiau
LTRF pl 933 3 Šarka Katriutė, varna Mariutė Plačiau
LTRF pl 933 4 Kai jau prieja toj adyna Plačiau
LTRF pl 933 5 Kam tie ratai, kam tie ratai Plačiau
LTRF pl 933 6 Sunku gyventi žmogui ant svieta Plačiau
LTRF pl 933 7 Buvo dėdė Vilniuj Plačiau
LTRF pl 933 8 Kai aš ėjau par ūlyčių Plačiau
LTRF pl 933 9 Pasėjau dabilėlį unt aukšta kalnalia Plačiau
LTRF pl 933 10 Muzikontai, rėžk kazoką Plačiau
LTRF pl 933 11 Uk čiuk veseliutė, mano pati Rozaliutė Plačiau
LTRF pl 933 12 Matinyte, parduok gaidį Plačiau
LTRF pl 933 13 U ta ta sušalau Plačiau
LTRF pl 934 1 Ti buvau, ti buvau Plačiau
LTRF pl 934 2 Ko gi šitie vargeliai čionai suvažiavo Plačiau
LTRF pl 934 3 Labas vakars, marčiute Plačiau
LTRF pl 934 4 Kis kis Kamajuos Plačiau
LTRF pl 934 5 Valioj dalgela, valioj Plačiau
LTRF pl 934 6 Atvažiava rabinas ir atvežė laišką Plačiau
LTRF pl 934 7 Šorė kozu dojila Plačiau
LTRF pl 934 8 Gegutėla kukava, upka Plačiau
LTRF pl 934 9 Malu malu viena, pasižiūriu diena Plačiau
LTRF pl 934 10 Aria žmogus net sušilis Plačiau
LTRF pl 934 11 Tu tu tu, sadautoj užsiaugai Plačiau
LTRF pl 935 1 Kalnai kalnuoti, pakalnės nupliki Plačiau
LTRF pl 935 2 Kiriaeleison, Kristaleison Plačiau
LTRF pl 935 3 Kai mes buvom du broliukai Plačiau
LTRF pl 935 4 Vilniuj geriau, Vilniuj geriau Plačiau
LTRF pl 935 5 Vilniuj geriau, Vilniuj geriau Plačiau
LTRF pl 935 6 Atrada mani kamaroj sėdžiuntį Plačiau
LTRF pl 935 7 Tinginė dukra Plačiau
LTRF pl 935 8 Ko gi skaudu man širdelė Plačiau
LTRF pl 935 9 Malu malu viena, pasižiūriu diena Plačiau
LTRF pl 937 1 Nei nuoga, nei apsirengus Plačiau
LTRF pl 937 2 Kas naujo tėviškėj Plačiau