LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos archyvo fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 493 6 Nūnai balto Jono Plačiau
LTRF pl 493 7 Augin tėvai sūnelį Plačiau
LTRF pl 493 8 Kaip aš buvau jaunas bernelis Plačiau
LTRF pl 493 9 Ant tėvulio dvaro Plačiau
LTRF pl 493 10 Kai kišeniuj turėjau Plačiau
LTRF pl 494 1 Tai genelio genumai Plačiau
LTRF pl 494 2 Vai atvažiuoja šventos Kalėdos Plačiau
LTRF pl 494 3 Gerk gerk bernužėli Plačiau
LTRF pl 494 4 Aš pas savo susiedėlį Plačiau
LTRF pl 494 5 Aš nesiženysiu, nesiklapatysiu Plačiau
LTRF pl 494 6 Oi šiokis tokis mano mielas vyras Plačiau
LTRF pl 494 7 Gana mergele taip puikiai vaikščioti Plačiau
LTRF pl 494 8 Stovi ant kalno stainelė Plačiau
LTRF pl 494 9 Susivijo žvirblelis karklyne lizdelį Plačiau
LTRF pl 494 10 Močiute širdute tai turiu bėdą Plačiau
LTRF pl 495 1 Močiute širdute tai turiu bėdą Plačiau
LTRF pl 495 2 Šalia kelio liepelė Plačiau
LTRF pl 495 3 Arielkėle tu pilkoji Plačiau
LTRF pl 495 4 Susvarstyk antela Plačiau
LTRF pl 495 5 Tykiai tykiai Nemunėlis eina Plačiau
LTRF pl 495 6 Ko man vėlai gultis Plačiau
LTRF pl 495 7 Daržely ožys bliovė Plačiau
LTRF pl 495 8 Užaugau kiemely pas savo tėvelį Plačiau
LTRF pl 495 9 Pas mus vyno upė teka Plačiau
LTRF pl 495 10 Nukirsiu liepelę ir ąžuolėlį Plačiau
LTRF pl 495 11 Vai aš josiu į tą ponią Plačiau
LTRF pl 495 12 Tai genelio genumai Plačiau
LTRF pl 495 13 Vai atvažiuoja šventos Kalėdos Plačiau
LTRF pl 496 1 Iš karčiamėlės be kepurėlės Plačiau
LTRF pl 496 2 Pasigėrė voras, bus geras oras Plačiau
LTRF pl 496 3 Augin tėvas tris dukreles Plačiau
LTRF pl 496 4 Ko verki mergužėle Plačiau
LTRF pl 496 4a Ko verki mergužėle Plačiau
LTRF pl 496 5 Vai kaip aš buvau Plačiau
LTRF pl 496 6 Motule mano, širdele mano Plačiau
LTRF pl 496 7 Lėk sakale per marias Plačiau
LTRF pl 496 8 Davė Dievulis dalią Plačiau
LTRF pl 497 1 Gieda gaideliai ryliuoja Plačiau
LTRF pl 497 2 Šią naktelę per naktelę Plačiau
LTRF pl 497 3 Noriu šokt, noriu šokt Plačiau
LTRF pl 497 4 Vai tu paukšteli Plačiau
LTRF pl 497 5 Bėginėjo lapukėlė Plačiau
LTRF pl 497 6 Vai ant kalno kalnelio Plačiau
LTRF pl 497 7 Pavasarėlio trumpa naktelė Plačiau
LTRF pl 497 8 Oi ūlyčios ūlyčios Plačiau
LTRF pl 497 9 Saulutė tekėjo padangėj raudona Plačiau
LTRF pl 497 10 Vai tu žeke žekeli Plačiau
LTRF pl 498 1 Vai ant kalnelio liepelė Plačiau
LTRF pl 498 2 Vai tu rūta mėta Plačiau
LTRF pl 498 3 Vai gėriau tai gėriau Plačiau
LTRF pl 498 4 Mes du broliai i abu radnieji Plačiau
LTRF pl 498 5 Vai sunki sunki mano jaunos dalelė Plačiau
LTRF pl 498 6 Vai kaip aš jojau per žalią girelę Plačiau
LTRF pl 498 7 Mano bernelis tai geras Plačiau
LTRF pl 499 1 O kaip gi man linksmai būti Plačiau
LTRF pl 499 2 Vai kas girioj pamigo Plačiau
LTRF pl 499 3 Augo darže putinėlis Plačiau
LTRF pl 499 4 Vai broliai broliai Plačiau
LTRF pl 499 5 Pavasarėlio trumpa naktelė Plačiau
LTRF pl 499 6 Per šilelį jojau, šile šėką pjoviau Plačiau
LTRF pl 499 7 Tai gardu gerti kad myli Plačiau
LTRF pl 499 8 Motule mano, širdele mano Plačiau
LTRF pl 499 9 Kikili, kikili laibakoji Plačiau
LTRF pl 499 10 Vasarėlės kai sulaukiau Plačiau
LTRF pl 499 11 Jau saulutė leidžias Plačiau
LTRF pl 500 1 Kai mes buvom du brolukai Plačiau
LTRF pl 500 2 Mūs svočiulė, opapa Plačiau
LTRF pl 500 3 O kaip aš turėjau žilą kumelaitę Plačiau
LTRF pl 500 4 Vai augom augom Plačiau
LTRF pl 500 5 Žalias rūtų vainikėlis Plačiau
LTRF pl 500 6 Kai mes buvom du broliai Plačiau
LTRF pl 500 7 Kur upelė teka Plačiau
LTRF pl 500 8 Aa liūlia liūlaukų Plačiau
LTRF pl 500 9 Pargena šargena Plačiau
LTRF pl 500 10 Debesėli kepersėli Plačiau
LTRF pl 501 1 Sukčius Plačiau
LTRF pl 501 2 Dribsiukas Plačiau
LTRF pl 501 3 Penkiokas Plačiau
LTRF pl 501 3a Penkiokas Plačiau
LTRF pl 501 4 Grįskime, mergos Plačiau
LTRF pl 501 5 Atvažiuoja žalymai Plačiau
LTRF pl 502 1a Utitiūtitiut Plačiau
LTRF pl 502 1b Utitiūtitiut Plačiau
LTRF pl 502 1c Utitiūtitiut Plačiau
LTRF pl 502 2a Utitiūtitiut Plačiau
LTRF pl 502 2b Utitiūtitiut Plačiau
LTRF pl 502 2c Utitiūtitiut Plačiau
LTRF pl 503 1b Intakas Plačiau
LTRF pl 503 1c Intakas Plačiau
LTRF pl 503 1d Intakas Plačiau
LTRF pl 503 1a Intakas Plačiau
LTRF pl 503 2a Tytytitit Plačiau
LTRF pl 503 2b Tytytitit Plačiau
LTRF pl 503 2c Tytytitit Plačiau
LTRF pl 503 2d Tytytitit Plačiau
LTRF pl 504 1a Katė Plačiau
LTRF pl 504 1c Katė Plačiau
LTRF pl 504 1d Katė Plačiau
LTRF pl 504 1e Katė Plačiau
LTRF pl 504 1b Katė Plačiau
LTRF pl 504 2 Utitiūtitiut Plačiau
LTRF pl 504 3 Intakas atskiri balsai Plačiau
LTRF pl 505 1 Tytytitit Plačiau
LTRF pl 505 2 Katė Plačiau
LTRF pl 505 3a Berneli, kur buvai Plačiau
LTRF pl 505 3 Katė Plačiau
LTRF pl 505 4 O, kai mes broliukai Plačiau
LTRF pl 505 5 Lioj siaudėla, lioj gaudėla Plačiau
LTRF pl 506 1 Oi tu, berneli, tu mane mylėjai Plačiau
LTRF pl 506 2 Nėra man mielos Plačiau
LTRF pl 506 3 Kur kalneliai, ten dvareliai Plačiau
LTRF pl 506 4 Šilai pušynai, trakai beržynai Plačiau
LTRF pl 506 5 Koks medis sedula Plačiau
LTRF pl 506 6 Žalioj girioj gegutė kukavo Plačiau
LTRF pl 506 7 Iš kriaučystės Kuncės Jonas Plačiau
LTRF pl 506 8 Treji gaidžiai negiedojo Plačiau
LTRF pl 506 9 Tamsios naktelės, ilgas kelelis Plačiau
LTRF pl 507 1 Augo augo apynėlis Plačiau
LTRF pl 507 2 Augino močiutė vienturtę dukrelę Plačiau
LTRF pl 507 3 Jūs berneliai bernužėliai Plačiau
LTRF pl 507 4 Žilvičio stūgos, putino karoliai Plačiau
LTRF pl 507 5 Dzingiškių kaimas yra labai slaunas Plačiau
LTRF pl 507 6 Tykumai rytelio, gražumai dienelės Plačiau
LTRF pl 507 7 Kiškis į strielčių žiūrėdams Plačiau
LTRF pl 507 8 Jurginėli našlaitėli, oi Plačiau
LTRF pl 507 9 Eičiau į girelę pasivaikštinėti Plačiau
LTRF pl 507 10 Aukšta kalva žemuoginė Plačiau
LTRF pl 507 11 Motinyte mana, senoji mana Plačiau
LTRF pl 507 12 Antyte, tilingu, žąsyte, ralingu Plačiau
LTRF pl 507 13 Aš pasėjau linelius Plačiau
LTRF pl 508 1 Maišas Plačiau
LTRF pl 508 2 Abrūsas Plačiau
LTRF pl 508 3 Bukietėlis Plačiau
LTRF pl 508 4 Jūsų linai dar nesėti Plačiau
LTRF pl 508 5 Gegutė Plačiau
LTRF pl 509 1 Už jūrių, už marių, už mėlynųjų Plačiau
LTRF pl 509 2 Eik, berneli, pas mani Plačiau
LTRF pl 509 3 Labas rytelis, pirmas žodelis Plačiau
LTRF pl 509 4 Bėg upelė vingurdama Plačiau
LTRF pl 509 5 Kikili kikili laibakoji Plačiau
LTRF pl 509 6 Kas mūsų darželį dailiai apžiūrės Plačiau
LTRF pl 509 7 Ko atejo maskoliai, a a a Plačiau
LTRF pl 509 8 Vanagienei stroks priėje Plačiau
LTRF pl 509 9 Išsirinkau sau žirgelį Plačiau
LTRF pl 510 1 Aš tų ožių neganysu Plačiau
LTRF pl 510 2 Kame tu buvojai, oželi mona Plačiau
LTRF pl 510 3 Kad Dievas duotų gerą pagadą Plačiau
LTRF pl 510 4 Baltu žiedu, obelelė, žydieje Plačiau
LTRF pl 510 5 Praded gaideliai gydoti Plačiau
LTRF pl 510 6 O, ko tu nuvytai, rūteli žalioji Plačiau
LTRF pl 510 7 Oi, rūtelės, jūs žaliosios Plačiau
LTRF pl 511 1 Ai ai ai guldams Plačiau
LTRF pl 511 2 Atein laivelis per Nemunėlį Plačiau
LTRF pl 511 3 Gul žvirblis šalia kuknės Plačiau
LTRF pl 511 4 Kad pamatė uošvis jaują Plačiau
LTRF pl 511 5 Auga auga apynelis Plačiau
LTRF pl 511 6 Devinti metele, ne viena dienelė Plačiau
LTRF pl 511 7 Dar neužaugo rugeliai Plačiau
LTRF pl 511 8 Spakainumą aš turėjau, tra lia lia Plačiau
LTRF pl 512 1 Vėdaras Plačiau
LTRF pl 512 2 Šiandien buvo šaltas vėjas Plačiau
LTRF pl 512 3 Šviesi naktis, mėnesiena Plačiau
LTRF pl 512 4 Vo, kur mudu aisva Plačiau
LTRF pl 512 5 Auga miškas, mišks unt kalno Plačiau
LTRF pl 512 6 Sumindytos, sudraskytos Plačiau
LTRF pl 512 7 Aš pasėjau vieną pupą Plačiau
LTRF pl 512 8 Tėveli, ką padarei Plačiau
LTRF pl 512 9 Tur melnykas dukterį Plačiau
LTRF pl 513 1 Einu einu per svirną Plačiau
LTRF pl 513 2 Ko smūtnos, mergelės Plačiau
LTRF pl 513 3 Jojau jojau ir prijojau Plačiau
LTRF pl 513 4 Augo unt kalna klevelis Plačiau
LTRF pl 513 5 Anksti rytą kėliau Plačiau
LTRF pl 513 6 Aja ubags per skiedryną Plačiau
LTRF pl 513 7 Už žalių girelių, už ežerėlių Plačiau
LTRF pl 513 8 Ir išaugo ųžuolelis Plačiau
LTRF pl 513 9 Leiskis, saule, tekėk, mėnuo Plačiau
LTRF pl 513 10 Ant kalno rugiai Plačiau
LTRF pl 514 1 Per visą naktelę iki gaidelių Plačiau
LTRF pl 514 2 Einu per dvarelį Plačiau
LTRF pl 514 3 Šiaučius Plačiau
LTRF pl 514 4 Buvo arklys labai senas Plačiau
LTRF pl 514 5 Kepurinskis Plačiau
LTRF pl 514 6 Vokytelis Plačiau
LTRF pl 514 7 Oželis Plačiau
LTRF pl 515 1 Čigonėlis Plačiau
LTRF pl 515 2 Gričytė mažutytė Plačiau
LTRF pl 515 3 Šiaučius Plačiau
LTRF pl 515 4 Grybai Plačiau
LTRF pl 515 5 Vai mano motula Plačiau
LTRF pl 515 6 Palaiziu jauną savo cykų alasėlį Plačiau
LTRF pl 515 7 Oi, močiute močiute Plačiau
LTRF pl 515 8 Pabaigėm rugius net pas gronyčių Plačiau
LTRF pl 516 1 Oi aš pragėriau šimtų šeštokų Plačiau
LTRF pl 516 2 Oi motula širdela Plačiau
LTRF pl 516 3 Trys upelės sutekėjo Plačiau
LTRF pl 516 4 Du krėslaliai stovėjo Plačiau
LTRF pl 516 5 Arškietėli, garbuonėli, Plačiau
LTRF pl 516 6 Oi tu bijūn bijūnėli Plačiau
LTRF pl 516 7 Tėvas su motuli savo Plačiau