LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos archyvo fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 346 7 O kad aš ganiau pilkas aveles Plačiau
LTRF pl 346 8 Sutvėrei mane mieliausias Plačiau
LTRF pl 347 1 Ką tu veiksi sesutėla Plačiau
LTRF pl 347 2 Mes išgersim po stikliuką Plačiau
LTRF pl 347 3 Ruoškis sesute Plačiau
LTRF pl 347 4 Važiuokit sveteliai namo Plačiau
LTRF pl 347 5 Augau pas motulą Plačiau
LTRF pl 347 6 Atvažiuoj Rygos kupčiai Plačiau
LTRF pl 363 1 Minkšti pierinaičiai Plačiau
LTRF pl 363 2 Šėriau šėriau sau žirgelį Plačiau
LTRF pl 363 3 Atvažiavo kupčiai Plačiau
LTRF pl 363 4 Oi ir pastatė ant tilto Plačiau
LTRF pl 363 5 Per pačius pietus Plačiau
LTRF pl 363 6 Užmušiau žvirblį Plačiau
LTRF pl 365 1 Motula mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 365 2 Oi, kur buvai, mergela Plačiau
LTRF pl 365 3 Gaidys po ūlyčias gieda Plačiau
LTRF pl 365 4 Ant tėvelio dvaro Plačiau
LTRF pl 365 8 Nėr ant sveito bernužėlio Plačiau
LTRF pl 366 2 Ūžė girelė, ūžė Plačiau
LTRF pl 366 5 Liepė man, liepė man Plačiau
LTRF pl 367 1 Pagiedosiu gražių dainų Plačiau
LTRF pl 367 2 Šiokie medžiai, tokie medžiai Plačiau
LTRF pl 367 3 Aš pasėjau linelį Plačiau
LTRF pl 367 4 Du gaidukai, du gaidukai Plačiau
LTRF pl 367 5 Noriu šokc, noriu šokc Plačiau
LTRF pl 367 6 Oi tu bitaite leliuma Plačiau
LTRF pl 367 7 Oi, kaip aš buvau žmogus turtingas Plačiau
LTRF pl 367 8 Tykus, gražus vakarėlis Plačiau
LTRF pl 368 3 Pas tėvulį valią turėjau Plačiau
LTRF pl 368 4 Duok man, pone dieve Plačiau
LTRF pl 368 8 Žirgelis lankoj, juodbėrėlis lankoj Plačiau
LTRF pl 368 9 Sesutėla, ką pamislijai Plačiau
LTRF pl 368 10 Atsimink, bernužėli Plačiau
LTRF pl 368 11 Padainuosiu dainuškėlę Plačiau
LTRF pl 368 12 Aš jaunas būdamas Plačiau
LTRF pl 369 1 Du broliukai neženoti Plačiau
LTRF pl 369 2 Pavakarėlį rūtelę sėjau Plačiau
LTRF pl 369 3 Rūtų daržely žydi graži žolelė Plačiau
LTRF pl 369 4 Kai aš mažas buvau Plačiau
LTRF pl 369 5 Oi pasigyrė jaunas bernelis Plačiau
LTRF pl 369 6 Perstok mislyti apie mane Plačiau
LTRF pl 369 7 Tu žirgeli juodbėrėli Plačiau
LTRF pl 369 8 Pagirių miestely auga du kleveliai Plačiau
LTRF pl 369 9 Sena motinėlė paskendusi varguose Plačiau
LTRF pl 369 10 Atskrida povelė Plačiau
LTRF pl 369 11 Atsikėlus ankstų rytų Plačiau
LTRF pl 369 12 Užugdžiau dukrutę Plačiau
LTRF pl 369 13 Oi pūtė pūtė šiaurus vėjelis Plačiau
LTRF pl 369 14 Ėjau per kiemelį Plačiau
LTRF pl 370 4 Sulaukėm čėso, šalta begalo Plačiau
LTRF pl 370 5 Oi smūtnas smūtnas Plačiau
LTRF pl 370 6 Išvažiuokit, mieli svečiai Plačiau
LTRF pl 370 7 Petriukai jaunasai Plačiau
LTRF pl 370 8 Kas geria arielkų Plačiau
LTRF pl 370 9 Po kalnelį vaikščiodama Plačiau
LTRF pl 370 10 Kai tėvulis mano mirė Plačiau
LTRF pl 370 11 Padarė alų miežio grūda Plačiau
LTRF pl 371 1 Skyniau skyniau skynimėlį Plačiau
LTRF pl 371 2 Auš aušrelė, tek saulelė Plačiau
LTRF pl 371 3 Kur tie berželiai, kur tie žolynėliai Plačiau
LTRF pl 371 4 Gaideliai giedojo, šuneliai sulojo Plačiau
LTRF pl 371 5 Šėriau žirgelį per savaitėlę Plačiau
LTRF pl 371 6 Siuntė mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 371 7 Anoj pusėj Dunojėlio Plačiau
LTRF pl 371 8 Jaunasis bernužėli, tu mane mylėjai Plačiau
LTRF pl 383 3 Kožnas vienas jaunikaitis Plačiau
LTRF pl 383 4 Bėdavojo motinėlė oi oi oi Plačiau
LTRF pl 383 5 Ant kalno rugeliai Plačiau
LTRF pl 389 1 Nebegroja muzikantai Plačiau
LTRF pl 389 2 Oi, smūtnas smūtnas vakarėlis Plačiau
LTRF pl 389 3 Anos šalies svočia Plačiau
LTRF pl 389 4 Ko liūdi sesiula Plačiau
LTRF pl 389 5 Jūs urodžiai tinginiai Plačiau
LTRF pl 389 6 Oi, bodžias bodžias Plačiau
LTRF pl 390 1 Aušt aušrala, tek saulala Plačiau
LTRF pl 390 2 Šašurėlis sanas tėvelis Plačiau
LTRF pl 390 3 Sveiki gyvi svotai mūsų Plačiau
LTRF pl 390 4 Sveika gyva, svočia mūsų Plačiau
LTRF pl 390 5 Braliukai jaunasis, kų padūmojai Plačiau
LTRF pl 396 1 Pakalnėj klevynas Plačiau
LTRF pl 396 2 Parsivedžiau sau mergaitę Plačiau
LTRF pl 396 3 Oi kada augau pas savo tėvelį Plačiau
LTRF pl 396 5 Gaspadinė vakar dieną Plačiau
LTRF pl 396 6 Ir išdygo sodely berželis Plačiau
LTRF pl 396 7 Kinkykit žirgus jau važiuosim Plačiau
LTRF pl 396 8 Eisim sesės į darželį Plačiau
LTRF pl 396 9 Atvažiavo piršlys leliumai Plačiau
LTRF pl 397 1 Aš in svirnelį Plačiau
LTRF pl 397 2 Aukšta laiba dėl ponaičio Plačiau
LTRF pl 397 3 Mergužėle mano, balta lelijėle Plačiau
LTRF pl 397 4 Vaikščioj vilkas apie kluoną Plačiau
LTRF pl 397 5 Oi kaip mes ėjom dvylika žydelių Plačiau
LTRF pl 397 6 Atvažiavo svočia ratais Plačiau
LTRF pl 397 7 Močiute mano, širdele mano Plačiau
LTRF pl 397 8 Dovanoj ma bernuželis Plačiau
LTRF pl 397 9 Oi lėkė lėkė gulbių pulkelis Plačiau
LTRF pl 398 1 Bėda ma be pačios Plačiau
LTRF pl 398 2 Oi kur buvai dieduk mano Plačiau
LTRF pl 398 3 Sauliutė nusilaido Plačiau
LTRF pl 398 4 O už marių mėlynųjų Plačiau
LTRF pl 398 5 Už artojaus netekėsiu Plačiau
LTRF pl 398 6 Močiute širdele Plačiau
LTRF pl 398 7 Kur mūs sesutės gėrė Plačiau
LTRF pl 398 8 Rūtų daržely žydi lelijėlė Plačiau
LTRF pl 398 9 Aš degtinės negeriu Plačiau
LTRF pl 399 1 O aš pati nemaža Plačiau
LTRF pl 399 2 Vai du du du du Plačiau
LTRF pl 399 3 Susipraskim svečiai patys Plačiau
LTRF pl 399 4 Pas motinėlę visa valelė Plačiau
LTRF pl 399 5 Dėkui močiutei, dėkui širdelei Plačiau
LTRF pl 399 6 Mergužėle lelijėle Plačiau
LTRF pl 399 7 Vai arė arė Plačiau
LTRF pl 399 8 Mažas piemenėlis Plačiau
LTRF pl 400 1 Aš prašiau Dievą Plačiau
LTRF pl 400 2 Kaip aš buvau mažuliukas Plačiau
LTRF pl 400 3 Aš užgimiau prasčiokėlis Plačiau
LTRF pl 400 4 Kelk dukrele, pamigai Plačiau
LTRF pl 400 5 Svočiule rože, svočia lelijėle Plačiau
LTRF pl 400 6 In kilpą stojau, in žirgo sėdau Plačiau
LTRF pl 400 7 Da bėkie žirgeli Plačiau
LTRF pl 400 8 Kelk dukrele, pamigai Plačiau
LTRF pl 401 1 Svočiule rože, svočia lelijėle Plačiau
LTRF pl 401 2 In kilpą stojau, in žirgo sėdau Plačiau
LTRF pl 401 3 Da bėkie žirgeli Plačiau
LTRF pl 401 4 Kelk dukrele, pamigai Plačiau
LTRF pl 401 5 Tetervinas ūžia mala Plačiau
LTRF pl 401 6 Pjoviau šieną per visą dieną Plačiau
LTRF pl 401 7 Gerk gerk, svočiute Plačiau
LTRF pl 401 8 Vai toli toli už Nemunėlio Plačiau
LTRF pl 401 9 Ant tilto stovėdams Plačiau
LTRF pl 402 1 Kirtau lazdelį Plačiau
LTRF pl 402 2 Ratilioj linkiau ratu Plačiau
LTRF pl 402 3 Sesutytė mano miela Plačiau
LTRF pl 402 4 Tūtoj sadūto Plačiau
LTRF pl 402 5 Du žali berželiai Plačiau
LTRF pl 402 6 O kur lapeliai Plačiau
LTRF pl 403 1 Sesė rūtas pasėjo Plačiau
LTRF pl 403 2 Gegutelė sodely kukavo Plačiau
LTRF pl 403 3 Aš sodely stovėjau Plačiau
LTRF pl 403 4 Augo dygo dobilėlis Plačiau
LTRF pl 403 5 Kirtau lazdelį Plačiau
LTRF pl 403 6 Ratilioj linkiau ratu Plačiau
LTRF pl 403 7 Sesutyte mano miela Plačiau
LTRF pl 404 1 O kur lapeliai Plačiau
LTRF pl 404 2 Sesė rūtas pasėjo Plačiau
LTRF pl 404 3 Gegutėlė sodely kukavo Plačiau
LTRF pl 404 4 Aš sodely stovėjau Plačiau
LTRF pl 404 5 Augo dygo dobilėlis Plačiau
LTRF pl 404 6 Dobilėli, kur tu augai Plačiau
LTRF pl 405 1 Tūtoj sadūto Plačiau
LTRF pl 405 2 Du žali berželiai Plačiau
LTRF pl 405 3 O kur lapeliai Plačiau
LTRF pl 405 4 Sesė rūtas pasėjo Plačiau
LTRF pl 405 5 Gegutėlė sodely kukavo Plačiau
LTRF pl 405 6 Aš sodely stovėjau Plačiau
LTRF pl 405 7 Augo dygo dobilėlis Plačiau
LTRF pl 405 8 Dobilėli, kur tu augai Plačiau
LTRF pl 406 1 Kanklių derinimas, skalė Plačiau
LTRF pl 406 2 Sesė rūtas pasėjo Plačiau
LTRF pl 406 3 Gegutėlė sodely kukavo Plačiau
LTRF pl 406 4 Derinimas, atleidus kanklių stygas Plačiau
LTRF pl 406 5 Aš sodely stovėjau Plačiau
LTRF pl 406 6 Augo dygo dobilėlis Plačiau
LTRF pl 406 7 Dobilėli, kur tu augai Plačiau
LTRF pl 407 1 Ėjo merga grybų raut Plačiau
LTRF pl 407 2 Išgėriau septynias Plačiau
LTRF pl 407 3 Oi tu strazde strazduži Plačiau
LTRF pl 407 4 Kas do čėsai, do gadynė? Plačiau
LTRF pl 407 5 Oi gieda gieda Plačiau
LTRF pl 407 6 Per lauką jojau, dūmojau Plačiau
LTRF pl 407 7 Kad aš vakar nė namie nebuvau Plačiau
LTRF pl 407 8 Grėblelį traukiau Plačiau
LTRF pl 407 9 Išeik, panuti, ant dvaro Plačiau
LTRF pl 409 2 Melodija karvėms iš girios sušaukti Plačiau
LTRF pl 409 3 Senybinė polka Plačiau
LTRF pl 409 4 Naujokų giesmė Plačiau
LTRF pl 410 1 Piemenukų maršas Plačiau
LTRF pl 410 2 Rytinė melodija keliant moteris Plačiau
LTRF pl 410 3 Gaspadinės aplojojimas Plačiau
LTRF pl 410 4 Merginų aplojojimas Plačiau
LTRF pl 410 5 Senybinė polka Plačiau
LTRF pl 410 6 Naujokų giesmė Plačiau
LTRF pl 410 7 Melodija karvėms iš girios sušaukti Plačiau
LTRF pl 411 1 Ruoškis sesute Plačiau
LTRF pl 411 2 Melodija karvėms iš girios sušaukti Plačiau
LTRF pl 411 3 Piemenukų maršas Plačiau
LTRF pl 411 4 Rytinė melodija keliant moteris Plačiau
LTRF pl 411 5 Gaspadinės aplojojimas Plačiau
LTRF pl 411 6 Merginų aplojojimas Plačiau
LTRF pl 412 1 Myliu tatušį, myliu matutį Plačiau
LTRF pl 412 2 Ir atjojo bernužėlis Plačiau
LTRF pl 412 3 Kai užeina vėtra Plačiau
LTRF pl 412 4 žalio miško lapeliai Plačiau
LTRF pl 412 5 Prašyčia Dievų Plačiau
LTRF pl 412 6 Tamsioj naktelėj Plačiau
LTRF pl 412 7 Ant kalno rugiai Plačiau
LTRF pl 412 8 Oi gi, Dieve Plačiau
LTRF pl 413 1 Šiam pavasarėly Plačiau
LTRF pl 413 2 Gėriau alutį Plačiau