LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos archyvo fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 468 8 Turėj bėdų motinėlė Plačiau
LTRF pl 468 9 Dievuli, padėk Plačiau
LTRF pl 469 1 Rūtela mana Plačiau
LTRF pl 469 2 Tėveli mano Plačiau
LTRF pl 469 3 Oi svočiutės bajorkaitės Plačiau
LTRF pl 469 4 Oi svočiutės bajorkaitės Plačiau
LTRF pl 469 5 Vai barė barė mani motulė Plačiau
LTRF pl 469 6 Oi graži yra žolelė Plačiau
LTRF pl 469 7 Oi pakelėje nauja karčema Plačiau
LTRF pl 469 8 Dovanoja seselė Plačiau
LTRF pl 469 9 Mūs brolalis barsto Plačiau
LTRF pl 469 10 Atsišaukit, giminėlės Plačiau
LTRF pl 470 1 Kalni pucinėlis, klony šermukšnėlis Plačiau
LTRF pl 470 2 Vai kalnai kalnai, kalneliai aukščiausi Plačiau
LTRF pl 470 3 Vai seniai seniai pas motulį buvau Plačiau
LTRF pl 470 4 Turėjo bobutė baltų ožukų Plačiau
LTRF pl 470 5 Vai motula, vai širdela Plačiau
LTRF pl 470 6 Vai paviešėje, vai pakelėje Plačiau
LTRF pl 470 7 Jau saulelė leidžias, vėjas vakaruose Plačiau
LTRF pl 471 1 Turėjo motulė vieną dukrelį Plačiau
LTRF pl 471 2 Tai Lenkijos tai berniukai Plačiau
LTRF pl 471 3 Paviešėje pakelėje stovi rūtų darželis Plačiau
LTRF pl 471 4 Vai per beržynaitį, per eglynaitį Plačiau
LTRF pl 471 5 Kad aš turėtau pas tėvulį valalį Plačiau
LTRF pl 471 6 Šėriau žirgą, šėriau bėrą Plačiau
LTRF pl 471 7 Atšvirkščina kazokėlis svecimos šaalės Plačiau
LTRF pl 471 8 Arė bernas dirvelę, kreivai varė vagelę Plačiau
LTRF pl 471 9 Šalta žiemelė ir rudenėlis Plačiau
LTRF pl 472 1 Kas nori nutekėte, vargelio nevargte Plačiau
LTRF pl 472 2 Vai bėda bėda su senu tėvužėliu Plačiau
LTRF pl 472 3 Subatos vakarėlį atjos bernužėlis Plačiau
LTRF pl 472 4 Kas ti brazda, kas ti taranduoja Plačiau
LTRF pl 472 5 Atvažiuoja svietukai Plačiau
LTRF pl 472 6 Kas ty miški bumterėja Plačiau
LTRF pl 472 7 Eik, Vinculi, greitai Plačiau
LTRF pl 472 8 Eik, mergela, greitai Plačiau
LTRF pl 472 9 Klausė dėdė pas dėdienį Plačiau
LTRF pl 473 1 Ganė avelas pamarėm Plačiau
LTRF pl 473 2 Ja pajada na turgų Plačiau
LTRF pl 473 3 Vaikštinėjo povas po žalių girelį Plačiau
LTRF pl 473 4 Kur tas šaltinėlis, kur aš jaunas gėriau Plačiau
LTRF pl 473 5 Gerkim svotuliai, dūmokim namo Plačiau
LTRF pl 473 6 Aš turėjau pinigutį opa pa Plačiau
LTRF pl 473 7 Gegulė kukavo, vasarėlė džiaugės Plačiau
LTRF pl 473 8 Vai motula, vai širdela Plačiau
LTRF pl 473 9 Vai lėkis lėkis sieras sakalėlis Plačiau
LTRF pl 474 1 Aukšti kalnai dobilaiciai Plačiau
LTRF pl 474 2 Vai, pūtė pūtė šiaurus vėjelis Plačiau
LTRF pl 474 3 Kap aš jojau per dvarelį Plačiau
LTRF pl 474 4 Išjojo bernelis marelių lankytie Plačiau
LTRF pl 474 5 Aukso krėslai stovėjo Plačiau
LTRF pl 474 6 Toj bitelė po laukelį medų kopinėjo Plačiau
LTRF pl 474 7 Aš kelaliu važiavau Plačiau
LTRF pl 474 8 Aš nujosiu ant turgelio Plačiau
LTRF pl 475 1 Vai aš gėriau gėriau, gerdamas dūmojau Plačiau
LTRF pl 475 2 Kas atėjo, kas atėjo, o aš atvažiavau Plačiau
LTRF pl 475 3 Augino močiulė sau vienų dukrelį Plačiau
LTRF pl 475 4 Ant tėvulio dvarelio trys rūtų darželiai Plačiau
LTRF pl 475 5 Vai kytra kytra girios paukštelė Plačiau
LTRF pl 475 6 Tai niekur nėra tokio žolyno Plačiau
LTRF pl 475 7 Prašinėjo dukružėlė pas savo motulį Plačiau
LTRF pl 475 8 Pėtnyčios rytų pašėriau Plačiau
LTRF pl 475 9 Vai aš vakar vakarėlį Plačiau
LTRF pl 475 10 An gronyčios, an pruskos Plačiau
LTRF pl 476 1 Teka upė per beržyną Plačiau
LTRF pl 476 2 Jojo prijojo pilnas dvaras svetelių Plačiau
LTRF pl 476 3 Tai pas mano tėvulį Plačiau
LTRF pl 476 4 Tai kvolinosi jauna mergelė Plačiau
LTRF pl 476 5 Ant to kalno žalia liepa Plačiau
LTRF pl 476 6 Vai kur mumi diedas dėt Plačiau
LTRF pl 476 7 Mušė mani vyras Plačiau
LTRF pl 476 8 Kad aš jojau per miestelį Plačiau
LTRF pl 476 9 Aš arielkos negeriu, kopūstų nevalgau Plačiau
LTRF pl 476 10 Vai, eisiu eisiu in motinėlį Plačiau
LTRF pl 476 11 Sopa man galvelį Plačiau
LTRF pl 477 1 Uždeke, motule, tris žvakelas Plačiau
LTRF pl 477 2 Užsimanė šešurėlis Plačiau
LTRF pl 477 3 Pas mano tėvulį tai visko yra Plačiau
LTRF pl 477 4 Aš turėjau tris dukreles Plačiau
LTRF pl 477 5 Čilba ulba karvelėlis Plačiau
LTRF pl 477 6 Vakar vakarėlį pjoviau gaidužėlį Plačiau
LTRF pl 477 7 Kam vakaras vakarėlis Plačiau
LTRF pl 477 8 Vai tu ožy didžiaragi Plačiau
LTRF pl 477 9 Sodai mano tai žaliausi Plačiau
LTRF pl 477 10 Augo girioj stadalėlė Plačiau
LTRF pl 478 1 Žaliona girelė, lygiona lankelė Plačiau
LTRF pl 478 2 Vai vieversi vieversi, tu drobnas paukšteli Plačiau
LTRF pl 478 3 Paviešė pakelė balti lineliai Plačiau
LTRF pl 478 4 Vai rada rada da da, kokia nūnai vigada Plačiau
LTRF pl 478 5 Ūžia girioj medeliai Plačiau
LTRF pl 478 6 Nevalne nevalne žiemų malkų kirste Plačiau
LTRF pl 478 7 Tai genelio genumai Plačiau
LTRF pl 478 8 Sėdo prisėdo bernelių suolas Plačiau
LTRF pl 478 9 Vidury dvaro meška karo Plačiau
LTRF pl 479 1 Stovėjo žirgelis pabalnotas Plačiau
LTRF pl 479 2 Aš pasėjau žalių rūtų Plačiau
LTRF pl 479 3 Gėriau dienelį, tamsių naktelį Plačiau
LTRF pl 479 4 Tai man dyvas, tai man dyvas Plačiau
LTRF pl 479 5 Ko negiedat, gaideliai, leliuma Plačiau
LTRF pl 479 6 Vai našlali našlali, tu mane dabojai Plačiau
LTRF pl 479 7 Prašiau motulės mielais žodeliai Plačiau
LTRF pl 479 8 Žmonių mergos pietus neša Plačiau
LTRF pl 479 9 Ant tėvulio dvaro pas rūtų darželį Plačiau
LTRF pl 479 10 Ant tėvulio dvaro sausas beržynaitis Plačiau
LTRF pl 480 1 Grįskime, mergos, ievaro tiltų Plačiau
LTRF pl 480 2 Lėkis lėkis, sakalėlis Plačiau
LTRF pl 480 3 Du sakalu lauku lėkė Plačiau
LTRF pl 480 4 Gieda gaideliai ant vartų Plačiau
LTRF pl 480 5 Nedėlios rytų ežerai šąlo Plačiau
LTRF pl 480 6 Dėkui dievuliui, manai motulai Plačiau
LTRF pl 480 7 Pašilėj ugnelė dega Plačiau
LTRF pl 480 8 Bėkit, bareliai, bėkit, bareliai Plačiau
LTRF pl 480 9 Stov melnyčia an ta kalno Plačiau
LTRF pl 480 10 Vai, pūtė pūtė šiaurus vėjelis Plačiau
LTRF pl 481 1 Vai kalnai kalnai, kalneliai aukščiausi Plačiau
LTRF pl 481 2 Kaip aš jojau per žalių girelį Plačiau
LTRF pl 482 1 Tupi katins an tvoros Plačiau
LTRF pl 482 2 Kalė kalė genelis Plačiau
LTRF pl 482 3 Nors aš nežinojau Plačiau
LTRF pl 482 4 Subartonių berneliai mandri kavalieriai Plačiau
LTRF pl 482 5a Tu svokela čiudna Plačiau
LTRF pl 482 5 Tu žvirbleli lėktasai Plačiau
LTRF pl 482 6 Mislino svokelė, važiu važiavo Plačiau
LTRF pl 482 7 Mislino broliai apsnigci Plačiau
LTRF pl 482 8 Važiavo svotas pro pirtį Plačiau
LTRF pl 482 9 Iš Vilniaus, iš Vilniaus, iš miesciniko Plačiau
LTRF pl 483 1 Vakar iš vakaro Plačiau
LTRF pl 483 2 An kalno, an aukštojo Plačiau
LTRF pl 483 3 Vaikščiojo tėvulis pabarėmis Plačiau
LTRF pl 483 4 Gerkit, mano sveteliai Plačiau
LTRF pl 483 5 Prašėsi pati pas savo vyrą Plačiau
LTRF pl 483 6 Nevalna, nevalna žiemų malkų kirste Plačiau
LTRF pl 483 7 Kad aš turėtau jaunų mergelį Plačiau
LTRF pl 484 1 Dega ugnės už ežero Plačiau
LTRF pl 484 2 Mano tėvuli Plačiau
LTRF pl 484 3 Žvengia šyvas žirgelis Plačiau
LTRF pl 484 4 Atlėkė juodas varnas Plačiau
LTRF pl 484 5 Vaikščioj našlė po sodą Plačiau
LTRF pl 484 6 Rūta žalioj, vakars vakarėlis Plačiau
LTRF pl 485 1 Velnias ir merga Plačiau
LTRF pl 485 2 Ragana gadina gyvulius Plačiau
LTRF pl 485 3 An kalno, jan aukštojo Plačiau
LTRF pl 485 4 Vaikščiojo tėvulis pabarėmis Plačiau
LTRF pl 486 1 Oi, turėj turėj motka dukrelį Plačiau
LTRF pl 486 2 Oi pakelėje rūtelių naujas daržas Plačiau
LTRF pl 486 3 Šėriau žirgelį per du meteliu Plačiau
LTRF pl 486 4 Šių nedėlėlį per nedėlėlį Plačiau
LTRF pl 486 5 Gerkime, brolukai, dūmokim namo Plačiau
LTRF pl 486 6 Susirinkom mes brolaliai Plačiau
LTRF pl 486 7 Šių nedėlio per nedėlio Plačiau
LTRF pl 486 8 Oi tu rūtela, tu žalioji Plačiau
LTRF pl 487 1 Oi, augo augo kalni mieželis Plačiau
LTRF pl 487 2 Kelkis, sesula, negulėk Plačiau
LTRF pl 487 3 Oi šalin šalin, sakalėli Plačiau
LTRF pl 487 4 Kap aš buvau pas motulį Plačiau
LTRF pl 487 5 Aš pasėjau mieželį Plačiau
LTRF pl 487 6 Oi, ko kalba japynėlis Plačiau
LTRF pl 488 1 Augo putinas žalioj girioj Plačiau
LTRF pl 488 2 Oi aš vakar labai girta buvau Plačiau
LTRF pl 488 3 Iš karčiamėlės be kepurėlės Plačiau
LTRF pl 488 4 Vis tylėjau, vis tylėjau Plačiau
LTRF pl 488 5 Jojo prijojo pilnas dvaras svetelių Plačiau
LTRF pl 488 6 Oi kur aš buvau, uliavojau Plačiau
LTRF pl 488 7 Ateis šaltas rudenėlis Plačiau
LTRF pl 489 1 Oi augo augo šile berželiai Plačiau
LTRF pl 489 2 Siuntė motulė mane širdelė Plačiau
LTRF pl 489 3 Išjojo brolis vandravoti Plačiau
LTRF pl 489 4 O kaip aš buvau jauna mergelė Plačiau
LTRF pl 489 5 Balnoj brolelis šyvą žirgelį Plačiau
LTRF pl 489 6 Vijosi apvynėlis aplinkui viršūnėlę Plačiau
LTRF pl 489 7 Mušė mane vyras Plačiau
LTRF pl 489 8 Oi kokie tai za verteli virto Plačiau
LTRF pl 490 1 Žalioj girioj lygioj lankoj Plačiau
LTRF pl 490 2 Už ūlyčių už plačiųjų Plačiau
LTRF pl 490 3 Oi aukšti girios medeliai Plačiau
LTRF pl 490 4 Slūžijau aš pas poną Plačiau
LTRF pl 490 5 Oi dėkui dėkui manai motulai Plačiau
LTRF pl 490 6 Subatėlės vakarėlį Plačiau
LTRF pl 490 7 Užkukau gegulė Plačiau
LTRF pl 490 8 Atpučia vėjas, atsiūbuoja laivas Plačiau
LTRF pl 490 9 Ant marių krantelių Plačiau
LTRF pl 491 1 Aš tau, berneli, sakiau Plačiau
LTRF pl 491 2 Oi ant kalno ant aukštojo Plačiau
LTRF pl 491 3 Jau vakaras vakarėlis Plačiau
LTRF pl 491 4 Augo ievaras laukuose Plačiau
LTRF pl 491 5 Gana gerti uliavoti Plačiau
LTRF pl 491 6 Oi noriu noriu miegelio Plačiau
LTRF pl 492 1 Siuntė ponas ožką Plačiau
LTRF pl 492 2 Slūžijau aš pas poną Plačiau
LTRF pl 492 3 Už marių mėlynų Plačiau
LTRF pl 492 4 Vai bėda man bėdelė Plačiau
LTRF pl 492 5 Gieda gaideliai gieda raibieji Plačiau
LTRF pl 492 6 Joki joki bernužėli Plačiau
LTRF pl 492 7 Gaspadinei bėda Plačiau
LTRF pl 492 8 Gieda volungėlė vyšnelių sodely Plačiau
LTRF pl 493 1 Vai kytra kytra girios paukštelė Plačiau
LTRF pl 493 2 Iškasiau šulinėlį ant tėvo dvaro Plačiau
LTRF pl 493 3 Duok svotula sūrio Plačiau
LTRF pl 493 4 Dainuok, sesele, dabar laikelis Plačiau
LTRF pl 493 5 Putina serbenta Plačiau