LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos archyvo fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF v 79 3 Ir susprogo visi medžiai, ne visi žydėjo Plačiau
LTRF v 79 4 Iškasiu šulnelį viduj dvaralio Plačiau
LTRF v 79 5 Kelkis, bernai, ar neaušta Plačiau
LTRF v 79 6 Oi eisiu eisiu, aš čia nebūsiu Plačiau
LTRF v 79 7 Ir šen einu ir ten einu Plačiau
LTRF v 80 1 Oi tu sesut sesutėle, ko nieko neveiki Plačiau
LTRF v 80 2 Tu bernelia juodbruvį, ko neatjoji in mani Plačiau
LTRF v 80 3 Oi aš ėjau per kiemų, pas darželį stovi dvi Plačiau
LTRF v 80 4 Aš buvau žmogus, labai turtingas Plačiau
LTRF v 80 5 Oi žydėk žydėk, sena obelėle Plačiau
LTRF v 80 6 Kur gegutė kukavo, ten mergelė verkavo Plačiau
LTRF v 80 7 Aš ėjau pamarėmis, mėlynomis pakrantėmis Plačiau
LTRF v 80 8 Oi prapuolė mano dallė, prapuolė Plačiau
LTRF v 80 9 Oi mes buvom du brolaliai, abu neženoti Plačiau
LTRF v 87 1 Dūdarius mano, gaspadarius mano Plačiau
LTRF v 87 2 Kur dūda dūduos, ten mani nuduos Plačiau
LTRF v 87 3 Ryto rasa krito Plačiau
LTRF v 87 4 Iš kur tu mergelė, iš kur tu Plačiau
LTRF v 91 1 Mergaičiute mano, gražaičiute mana, ko eidama krypuoji Plačiau
LTRF v 91 2 Susirinko pulkas, kad čia būtų antras Plačiau
LTRF v 91 3 Ai sužving sužving bėras žirgelis ant lygaus laukelio Plačiau
LTRF v 111 1 Oi, aš dainuorius, aš dainuorelis Plačiau
LTRF v 111 2 Vai namo namo, balti broleliai prie sunkiųjų darbelių Plačiau
LTRF v 111 3 Oi eisma eisma, mes čia nebūsma Plačiau
LTRF v 111 4 Ir atėjo rudenėlis, ir atjoja jauns bernelis Plačiau
LTRF v 112 1 Vai dudu dudu, šiaudai be grūdų Plačiau
LTRF v 112 2 Vai, dukrele, grįšk atgal Plačiau
LTRF v 112 3 Auga ant kalna berželis, vo po tuo berželiu bernelis Plačiau
LTRF v 112 4 Apie darželį augo liepelė, vidury jovarėlis Plačiau
LTRF v 113 1 Vai, žirgeli, juodbėreli, taisyk kojas į kelelį Plačiau
LTRF v 113 2 Aš užgimiau Lietuvoj, aš užaugau toj pačioj Plačiau
LTRF v 113 3 Skyniau sodne obuolėlį, pamačiau bitelę Plačiau
LTRF v 113 4 Marga žalia karietelė Plačiau
LTRF v 114 1 Oi oi oi oi strazdas dejavo Plačiau
LTRF v 114 2 Šiandien broliukai žaliojoj lankoj Plačiau
LTRF v 114 3 Ko nuliūdai, mergele, ko nuliūdai, jaunoji Plačiau
LTRF v 114 4 Bepig gaideliui anksti giedoti Plačiau
LTRF v 114 5 Šią naktelę, per naktelę, miego nemiegojau Plačiau
LTRF v 114 6 Julijona graži pana, priimk mane už bernelį Plačiau
LTRF v 115 1 Dūdelės melodija (Melodje na fujarce) Plačiau
LTRF v 115 2 Dūdelės melodija (Melodje na fujarce) Plačiau
LTRF v 115 3 Dūdelės melodija (Melodje na fujarce) Plačiau
LTRF v 115 4 Kazačok Plačiau
LTRF v 115 5 Kazačok Plačiau
LTRF v 115 6 Barynia Plačiau
LTRF v 116 1 Bėrą žirgą šėriau, su žirgu kalbėjau Plačiau
LTRF v 116 2 Aš iš jaunų dienelių, turiu vyrą mylimą Plačiau
LTRF v 116 3 Išdygo darže žolelė, nelinksma mano širdelė Plačiau
LTRF v 116 4 Pas močiutę augau, vargo nepažinau Plačiau
LTRF v 117 1 Da dobranoc Plačiau
LTRF v 117 2 Oj žuravko žuravko Plačiau
LTRF v 117 3 Uže sonce za horu, za horu Plačiau
LTRF v 117 4 Volodar Plačiau
LTRF v 126 1 Atein visi šventi, laikas išvažiuoti Plačiau
LTRF v 126 2 Oi, gieriau gieriau, gerdams dūmuojau Plačiau
LTRF v 126 3 Buvo giedra diena, daug supjoviau šiena Plačiau
LTRF v 126 4 Mėnuo teka, jau pazaras Plačiau
LTRF v 126 5 Tris dienas, tris naktis keleliu jojau Plačiau
LTRF v 126 6 Tos durelės vieno vario, anos pačios atsidarė Plačiau
LTRF v 127 1 Mylėjau mergelę pustrečių metelių Plačiau
LTRF v 127 2 Palangiais palangiais saulutė teka Plačiau
LTRF v 127 3 Per kiemelį eidams, raseles braukdamas Plačiau
LTRF v 127 4 Balandis brukavo, kad balandes nėr Plačiau
LTRF v 134 1 Oi diemedi diemedėli, diemedžio šakele Plačiau
LTRF v 134 2 Eik, sesute, darželin Plačiau
LTRF v 135 1 Gražių dainelių daug girdėjau tyliuoju vakaro laiku Plačiau
LTRF v 139 1 Šitie krūmai, beržynėliai, žalieji lapeliai Plačiau
LTRF v 139 2 Saulutė raudona Plačiau
LTRF v 140 1 Šitie krūmai, beržynėliai, žalieji lapeliai Plačiau
LTRF v 140 2 Pas motinėlę valelėj augau, po stiklo langeliu drobeles audžiau Plačiau
LTRF v 140 3 Tamsios naktelės Plačiau
LTRF v 143 1 Oi aria aria, pačioj pakrūmėlėj Plačiau
LTRF v 143 2 Eičia in girių pasiklausyti, kas žalioj girelėj subilda Plačiau
LTRF v 143 3 Žalia žolelė prie paklanėlės, slauni dukrelė prie motinėlės Plačiau
LTRF v 143 4 Pabaigė sesutė vaikščiot jaunimėlį, reikės ir nustoti nešiot vainikėlį Plačiau
LTRF v 145 1 Raškiau sode obalėlį Plačiau
LTRF v 145 2 Dėkui tau, motule Plačiau
LTRF v 145 3 Oi, Dieve Dievuli, netropijau Plačiau
LTRF v 146 1 Ateis šaltas rudenėlis Plačiau
LTRF v 146 2 Žiba žiba žiburėlis Plačiau
LTRF v 146 3 Dienele parvaikščiojau Plačiau
LTRF v 146 4 Pašily pašily linelius roviau Plačiau
LTRF v 146 5 Kūmas kūmą mylėjo Plačiau
LTRF v 147 1 Valioj mano grėblelis Plačiau
LTRF v 147 2 Augo kieme dagilėlis Plačiau
LTRF v 147 3 Po kalnelį vaikščiodama Plačiau
LTRF v 153 1 Prapuoliau, motule Plačiau
LTRF v 153 2 Balnosiu aš žirgelį Plačiau
LTRF v 153 3 Oi aš paprašysiu savo motulį Plačiau
LTRF v 153 4 Oi motule mano Plačiau
LTRF v 153 5 Oi, kur aš gėriau Plačiau
LTRF v 154 1 Šol ja lesom Plačiau
LTRF v 154 2 Gražus Kaunas, mūsų miestas Plačiau
LTRF v 155 1 Slauna mano giminėlė Plačiau
LTRF v 155 2 Paukštute lakštute Plačiau
LTRF v 155 3 Iškasiau šulnelį Plačiau
LTRF v 155 4 Ja u milogo byla Plačiau
LTRF v 155 5 Sobiralis kazaki Plačiau
LTRF v 155 6 Žyla bieda v Valkininkach Plačiau
LTRF v 156 1 Sėskis, piršly Plačiau
LTRF v 156 2 Oi močiute Plačiau
LTRF v 156 3 Vai panela Plačiau
LTRF v 156 4 Pasakyk, panela Plačiau
LTRF v 156 5 Vaikščioj tėvas Plačiau
LTRF v 157 1 Pakirsta rūtelė Plačiau
LTRF v 157 2 Važiavau dienų Plačiau
LTRF v 157 3 Močiute mano Plačiau
LTRF v 157 4 Palankėj palankėj Plačiau
LTRF v 158 1 Ai rascvetaj Plačiau
LTRF v 158 2 Čto na poliu Plačiau
LTRF v 158 3 Para domoi Plačiau
LTRF v 158 4 Sidel zaika Plačiau
LTRF v 158 5 Pavalnam žitam Plačiau
LTRF v 159 1 Razoronaja Plačiau
LTRF v 159 2 V šesdesiat vosmom godu Plačiau
LTRF v 159 3 Našy chrabry Plačiau
LTRF v 160 1 Oj gody moi Plačiau
LTRF v 160 2 Maskva Plačiau
LTRF v 162 1 Paginėjom Plačiau
LTRF v 163 1 Atjoja bernelis Plačiau
LTRF v 163 2 Sėdau po langeliu Plačiau
LTRF v 163 3 Vai tai aš nujojau Plačiau
LTRF v 163 4 Oi eisiu eisiu Plačiau
LTRF v 165 1 Pasakyk, panele Plačiau
LTRF v 165 2 Parvažiavo mano mielas Plačiau
LTRF v 165 3 Prašytau tėvulio Plačiau
LTRF v 165 4 Oi motula, oi širdela Plačiau
LTRF v 165 5 Dar aš nenujojau Plačiau
LTRF v 166 1 Dar aš pabalnojau Plačiau
LTRF v 166 2 Po sodelį vaikščiojau Plačiau
LTRF v 166 3 Gana, mergela Plačiau
LTRF v 166 4 Kam linksmumas, kam gražumas Plačiau
LTRF v 167 1 Susirinko kazokėliai Plačiau
LTRF v 167 2 Jau vakaras Plačiau
LTRF v 167 3 Turiu turiu bernužėlį Plačiau
LTRF v 167 4 Stovi žirgelis Plačiau
LTRF pl 1 1 Du gaigalėliu plaukė Plačiau
LTRF pl 1 2 Išleidau dukrytę Plačiau
LTRF pl 1 3 Kad aš numirsiu Plačiau
LTRF pl 1 4 Šunes loja Plačiau
LTRF pl 1 7 Kol aš dar augau pas motinėlę Plačiau
LTRF pl 1 8 Oi eisim eisim, mes čia nebūsim Plačiau
LTRF pl 1 9 Prieš kalną beržai, pakalnėj klevai Plačiau
LTRF pl 5 3 Netankiai jojo tais vieškelėliais Plačiau
LTRF pl 5 4 Sėdžiu už stalelio Plačiau
LTRF pl 5 6 Vai, kur nužėgliosiu Plačiau
LTRF pl 5 7 Negi rūstus augau Plačiau
LTRF pl 5 8 Vaikščioj povas po dvarą Plačiau
LTRF pl 12 1 Vai žydi žydi Plačiau
LTRF pl 12 2 Vai augo dygo Plačiau
LTRF pl 12 3 Du broleliai stovėjo Plačiau
LTRF pl 13 1 Aukšti kalneliai naujos seklyčios Plačiau
LTRF pl 13 3 Vai niekur nėra Plačiau
LTRF pl 13 4 Ėjo šiaučius Plačiau
LTRF pl 13 5 Vai augo augo Plačiau
LTRF pl 22 1 Ten už kluono ant upės Plačiau
LTRF pl 22 2 Žalioj girelėj, tamsioj naktelėj Plačiau
LTRF pl 22 3 Stovi grūšelė Plačiau
LTRF pl 22 4 Vai jojau jojau Plačiau
LTRF pl 22 5 Prašvis pavasaris Plačiau
LTRF pl 22 6 Ausk, močiute, drobeles Plačiau
LTRF pl 23 1 Ant kalno malūnėlis Plačiau
LTRF pl 23 2 Vai skauda skauda mano galvelę Plačiau
LTRF pl 23 3 Pagiriais vaikščiojau, uogeles rankiojau Plačiau
LTRF pl 23 4 Jojau lauką, jojau antrą Plačiau
LTRF pl 24 1 Vai aš tau sakiau Plačiau
LTRF pl 24 2 Šėriau žirgelį Plačiau
LTRF pl 24 3 Uliavoki, dukra mano Plačiau
LTRF pl 24 4 Vai kad aš augau pas motinėlę Plačiau
LTRF pl 26 1 Kad aš išginiau pilkas aveles Plačiau
LTRF pl 26 2 Užtekėjo mėnesėlis Plačiau
LTRF pl 26 3 Ko liūdit, sveteliai, ko nedainuojat? Plačiau
LTRF pl 26 4 Dėkui močiutei, dėkui širdelei Plačiau
LTRF pl 26 5 Kai aš buvau neženotas Plačiau
LTRF pl 26 6 Užkukavo gegutė Plačiau
LTRF pl 27 1 Per girių važiavau Plačiau
LTRF pl 27 2 Vai tu rugeli, vai tu rugeli žiemkentėli Plačiau
LTRF pl 27 3 Aš prašiau tėvo Plačiau
LTRF pl 27 4 Vai giria giria, girele žalioji Plačiau
LTRF pl 27 5 Ženykis, berneli Plačiau
LTRF pl 27 6 Kaip aš buvau puikus Plačiau
LTRF pl 27 7 Augo kanapėlė šali vieškelėlio Plačiau
LTRF pl 27 8 Vedė mane senas diedas Plačiau
LTRF pl 28 1 Žydi klesčia radastėlė Plačiau
LTRF pl 28 2 Ant kalno klevelis stovėjo Plačiau
LTRF pl 28 3 Paskutinis vakarėlis Plačiau
LTRF pl 28 4 Aš tvorą tvėriau Plačiau
LTRF pl 28 5 Vai tėveli, vai širdele Plačiau
LTRF pl 28 6 Vai kap aš augau Plačiau
LTRF pl 29 1 Vai Jonai Joneli Plačiau
LTRF pl 29 2 Ant tilto žolė augo Plačiau
LTRF pl 29 3 Kur tave, sesele Plačiau
LTRF pl 29 4 Aš pasėjau rūtelę Plačiau
LTRF pl 29 5 Žalioje giraitėj nauja seklyčaitė Plačiau
LTRF pl 29 6 Aš neisiu šįmet, nė kitą metą Plačiau
LTRF pl 29 7 Tėveli mano, mano širdele Plačiau
LTRF pl 29 8 Ant tėvelio didžio dvaro Plačiau
LTRF pl 30 1 Gyreisi, piršly, kad tu razumnas Plačiau
LTRF pl 30 2 Svočiute rože Plačiau
LTRF pl 30 3 Vai kad aš augau Plačiau