LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos archyvo fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 968 3 Taip kalbėja linelėla Plačiau
LTRF pl 968 4 Subatos rytą tep anksti Plačiau
LTRF pl 968 5 Oi to to to, kalba nendrelė Plačiau
LTRF pl 969 1 Kas tau, motula, linelius nuraus Plačiau
LTRF pl 969 2 Išdainuoja šokio melodiją Plačiau
LTRF pl 969 3 Poželi žyta Plačiau
LTRF pl 969 4 Oi kur mudu eisim Plačiau
LTRF pl 969 5 Rūta žalioj, blusos kalį papjovė Plačiau
LTRF pl 969 6 žalioj girelėj putinėlis auga Plačiau
LTRF pl 969 7 Už marelių, už mėlynųjų Plačiau
LTRF pl 970 1 Pas ežerėlį, pas vandenėlį Plačiau
LTRF pl 970 2 Pasigyrė bernužėlis Plačiau
LTRF pl 970 3 Bėdavojo motinėla Plačiau
LTRF pl 970 4 Dieve mano, Dievulėliau Plačiau
LTRF pl 970 5 Bėras žirgelis, nauja žagrelė Plačiau
LTRF pl 970 6 Oi varge, varge, vargeli mano Plačiau
LTRF pl 970 7 Ryt ankstam rytelį Plačiau
LTRF pl 970 8 Už melynų marelių Plačiau
LTRF pl 971 1 Gelažiniu pjautuvėliu Plačiau
LTRF pl 971 2 Motula mano, motula Plačiau
LTRF pl 971 3 Pabėk, bareli Plačiau
LTRF pl 971 4 Lygiam lauke, dobilyne Plačiau
LTRF pl 971 5 O jo jo jo jo Dievuli mano Plačiau
LTRF pl 972 1 Motula mano, kas tau linelius nuraus Plačiau
LTRF pl 972 2 Ainu per kiemą, girdžiu per sieną Plačiau
LTRF pl 972 3 Liūdna dūšia ties kūnu Plačiau
LTRF pl 972 4 O dūšia negal žinoti Plačiau
LTRF pl 972 5 Oi tu, varne juodasparni Plačiau
LTRF pl 972 6 Oi žinau, žinau, niekam nesakau Plačiau
LTRF pl 973 1 Po dvarelį dundinau, dundinau Plačiau
LTRF pl 973 2 Tykiai, tykiai Nemunėlis teka Plačiau
LTRF pl 973 3 Ar čia siena, ar čia durys Plačiau
LTRF pl 973 4 Už ežerų ugnė dega Plačiau
LTRF pl 973 5 Malu, malu viena Plačiau
LTRF pl 974 1 Išlėk, sakuole, ilgai nesivėlyk Plačiau
LTRF pl 974 2 Pabėk, bareli, skersai laukelį Plačiau
LTRF pl 974 3 Pabėk, bareli, skersai laukelį Plačiau
LTRF pl 974 4 Lydu, laidu saulele Plačiau
LTRF pl 975 1 Supykau, berneli Plačiau
LTRF pl 975 2 Ko nuliūdai, sesele Plačiau
LTRF pl 975 3 Siuntė mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 975 4 Vai ir atplaukia, vai ir atliūliuoja Plačiau
LTRF pl 975 5 Vai prastos prastos Plačiau
LTRF pl 975 6 Vai tu kleveli, garsusis medeli Plačiau
LTRF pl 975 7 Pakelėj, pavieškelėj Plačiau
LTRF pl 975 8 Vai močiute, motinėle Plačiau
LTRF pl 975 9 Močiute, noriu miego Plačiau
LTRF pl 976 1 Ką kalbėjai, motinėle Plačiau
LTRF pl 976 2 Caras sės ant sosto Plačiau
LTRF pl 976 3 Stosime, broliai, į ratą Plačiau
LTRF pl 976 4 Pastačiau dvarelį Plačiau
LTRF pl 976 5 Pasakyk, mergele Plačiau
LTRF pl 976 6 Išgėrė, išrijo visą į dugną Plačiau
LTRF pl 976 7 Veža mano kraitelius Plačiau
LTRF pl 976 8 Muzikantą katinai papjovė Plačiau
LTRF pl 976 9 Sakė tave, svočiule Plačiau
LTRF pl 976 10 Atvažiavo piršlys, liliumai Plačiau
LTRF pl 976 11 Ar gerą kelią svočia turėjo Plačiau
LTRF pl 976 12 Verkė žydas apie dvarą vaikščiodams Plačiau
LTRF pl 977 Žydi, klesčia radastėlė Plačiau
LTRF pl 977 1 Tas mūsų gaidys Plačiau
LTRF pl 977 2 Aina ponai bajorai Plačiau
LTRF pl 977 3 Vai giria, giria Plačiau
LTRF pl 977 4 Kolei jaunas buvau Plačiau
LTRF pl 977 5 Kad aš augau pas močiutę Plačiau
LTRF pl 977 6 Žydi, klesčia radastėlė Plačiau
LTRF pl 977 7 Aušros aušrelė, šviesus pazarėlis Plačiau
LTRF pl 977 8 Lygioj lankelėj, žalioj pievelėj Plačiau
LTRF pl 978 1 Ne tiek aš verpiau Plačiau
LTRF pl 978 2 Joja bernelis per lygias lankas Plačiau
LTRF pl 978 3 O kad aš augau pas motinėlę Plačiau
LTRF pl 978 4 Tie Vižaidai per kalnelį Plačiau
LTRF pl 978 5 Iš Vilniaus, iš Vilniaus Plačiau
LTRF pl 978 6 Aš nesiženysiu, nesiklapatysiu Plačiau
LTRF pl 978 7 Kap aš jojau pas mergelę Plačiau
LTRF pl 978 8 Už Nemunėlio ant akmenėlio Plačiau
LTRF pl 978 9 Eičia į veseilią Plačiau
LTRF pl 978 10 Pas tėvelį augau Plačiau
LTRF pl 978 11 Vai, kad aš ganiau Plačiau
LTRF pl 979 1 Šėriau, šėriau sau žirgelį Plačiau
LTRF pl 979 2 Vai jojau, jojau Plačiau
LTRF pl 979 3 Linelius roviau Plačiau
LTRF pl 979 4 Augin tėvas du sūneliu Plačiau
LTRF pl 979 5 Eisim, muter, į karčiamą Plačiau
LTRF pl 979 6 Iššoko oželis į rūtų daržą Plačiau
LTRF pl 979 7 Tas mano vyras karčiamoj gėrė Plačiau
LTRF pl 979 8 Močiute mano, širdele mano Plačiau
LTRF pl 979 9 Auk, sesute, greitai Plačiau
LTRF pl 979 10 Kad sėdau už stalelio Plačiau
LTRF pl 980 1 Kai linelius sėjau, dailiai apakėjau Plačiau
LTRF pl 980 2 Minkit, minkit linelius Plačiau
LTRF pl 980 3 Sausė lėnele išdžiuovintė Plačiau
LTRF pl 980 4 Pasėjau kanapę jūros pakraštėlį Plačiau
LTRF pl 980 5 Augin tėvas du sūneliu Plačiau
LTRF pl 980 6 Vieverselis po sodelį Plačiau
LTRF pl 980 7 Ant vieno vingio gegelė kukavo Plačiau
LTRF pl 980 8 Serbentėlė saldi uogelė Plačiau
LTRF pl 980 9 Ganė mergelė jautelius Plačiau
LTRF pl 981 1 Turiu arklį labai jauną Plačiau
LTRF pl 981 2 Margi dvarai, margi dvarai Plačiau
LTRF pl 981 3 Pavinčiavonė Plačiau
LTRF pl 981 4 Pavinčiavonė Plačiau
LTRF pl 981 5 Pavinčiavonė Plačiau
LTRF pl 981 6 Piemenų pamokslas Plačiau
LTRF pl 981 7 Jautis statosi namą Plačiau
LTRF pl 982 1 Vai tu rugeli Plačiau
LTRF pl 982 2 Aš užeinu ant kalno Plačiau
LTRF pl 982 3 Šalia kelio ievaras stovėjo Plačiau
LTRF pl 982 4 Aš pareinu iš lauko Plačiau
LTRF pl 982 5 Išeik, močiute, ant dvaro Plačiau
LTRF pl 982 6 Vai tu aglele Plačiau
LTRF pl 983 1 O kad aš augau pas motinėlę Plačiau
LTRF pl 983 2 Aš šią naktelę Plačiau
LTRF pl 983 3 Sėdžiu už stalo rymau Plačiau
LTRF pl 983 4 Ant to kalnelio, ant to aukštojo Plačiau
LTRF pl 983 5 Oi aukšti, aukšti girios medeliai Plačiau
LTRF pl 983 6 Žalioj girelėj, tamsioj naktelėj Plačiau
LTRF pl 984 1 Žali gražūs pagirėliai Plačiau
LTRF pl 984 2 Šaly kelio vieškelėlio Plačiau
LTRF pl 984 3 Per girelę važiavau Plačiau
LTRF pl 984 4 Oi tu vyre, vyre Plačiau
LTRF pl 984 5 Mamele mano, širdele mano Plačiau
LTRF pl 985 1 Ko nėr šitam dvarely Plačiau
LTRF pl 985 2 Aukštai dangus, šviesios žvaigždės Plačiau
LTRF pl 985 3 Vaikštinėjo meškutė pustynėm Plačiau
LTRF pl 985 4 Pūtė, pūtė šiaurus vėjelis Plačiau
LTRF pl 985 5 Kas kalnelio aukštumas Plačiau
LTRF pl 986 1 Šalia viešo kelelio Plačiau
LTRF pl 986 2 Šaly viešo kelelio Plačiau
LTRF pl 986 3 Gegute raiboji, kur šią nakt nakvojai Plačiau
LTRF pl 986 4 Aš esu siųstas paslas Plačiau
LTRF pl 986 5 Pūtė pūtė šiaurus vėjelis Plačiau
LTRF pl 987 1 Du riešutu Plačiau
LTRF pl 988 1 Du riešutu Plačiau
LTRF pl 989 1 Du riešutu Plačiau
LTRF pl 989 1a Du riešutu Plačiau
LTRF pl 989 1b Du riešutu Plačiau
LTRF pl 989 1c Du riešutu Plačiau
LTRF pl 989 2 Skepetinis Plačiau
LTRF pl 989 3 Čigonas Plačiau
LTRF pl 989 4 Vokietukas Plačiau
LTRF pl 990 1 Jonelis ant dvaro tai dailiai Plačiau
LTRF pl 990 2 Kad mes jaugom trys balti broleliai Plačiau
LTRF pl 990 3 Jaug ant kalno berželis Plačiau
LTRF pl 990 4 Jeisma vedu į tą šalį Plačiau
LTRF pl 990 5 Iškrita vuorelis iš anžūleli Plačiau
LTRF pl 990 6 Užaugau sodely, apleidau miestelį Plačiau
LTRF pl 990 7 Par žalią guojų jaunikaitis jojo Plačiau
LTRF pl 990 8 Motušelė numirdama Plačiau
LTRF pl 991 1 Vivat, ei Plačiau
LTRF pl 991 2 Jaugino tėtušis tris duktereles Plačiau
LTRF pl 991 3 Po visą svietą pijoks kiekvienas Plačiau
LTRF pl 991 4 Jaina šiaučius par miestelį Plačiau
LTRF pl 991 5 Svuotai, svuotai, bestijų šmuotai Plačiau
LTRF pl 991 6 Valgykit, valgykit, svotukai Plačiau
LTRF pl 991 7 Vaikščiuojau, vaikščiuojau Plačiau
LTRF pl 991 8 Tas vainikelis, tas žaliukelis Plačiau
LTRF pl 991 9 Du balande klane gėrė Plačiau
LTRF pl 991 10 Matušeli tu mona Plačiau
LTRF pl 992 1 Siedi rūta Plačiau
LTRF pl 992 2 Trijų velnių šokis Plačiau
LTRF pl 992 3 Puoduškelė Plačiau
LTRF pl 992 4 Aug ant kalno berželis Plačiau
LTRF pl 992 5 Švenčiausia pana Plačiau
LTRF pl 992 6 Vai Juonai, Juoneli Plačiau
LTRF pl 992 7 Vynam galelie šoka panelie Plačiau
LTRF pl 992 8 Kamara pravira Plačiau
LTRF pl 992 9 Uria, uria Plačiau
LTRF pl 992 10 Kad kulia viens Plačiau
LTRF pl 992 11 Kad kul du Plačiau
LTRF pl 992 12 Kad kul trys Plačiau
LTRF pl 993 1 Čia du, čia du Plačiau
LTRF pl 993 2 Kampe betupęs Plačiau
LTRF pl 993 3 Šeputis kampe betupęs Plačiau
LTRF pl 993 4 Lenta nutašyta kampe pastatyta Plačiau
LTRF pl 993 5 Balta lenta nutašyta Plačiau
LTRF pl 993 6 Kad kulia du Plačiau
LTRF pl 993 7 Kad kul trys Plačiau
LTRF pl 993 8 Kad kul keturi Plačiau
LTRF pl 993 9 Kulia penki Plačiau
LTRF pl 993 10 Kad kulia šeši Plačiau
LTRF pl 993 11 Kad kul septyni Plačiau
LTRF pl 993 12 Lenta nutašyta balta Plačiau
LTRF pl 993 13 Užkeikti pinigai Plačiau
LTRF pl 994 1 Nuo pat aukšto dvaro Plačiau
LTRF pl 994 2 Vai auštra auštrelė Plačiau
LTRF pl 994 3 Vai tai dėkui močiutei Plačiau
LTRF pl 994 4 Kas gražiai žydi vidur naktelės Plačiau
LTRF pl 994 5 Šią naktelę, per naktelę Plačiau
LTRF pl 994 6 Oi neapkenčia manęs brolalis Plačiau
LTRF pl 994 7 Penki brolaliai lankoj šieną pjovė Plačiau
LTRF pl 995 1 Aš jaunutė mergužėlė Plačiau
LTRF pl 995 2 Skęsti, Mariute, skęsti Plačiau
LTRF pl 995 3 Nedėlios rytelį kukau gegužėlė Plačiau
LTRF pl 995 4 Tu volungėle, drabna paukštele Plačiau
LTRF pl 995 5 Oi žydėk, žydėk, sausa obelėle Plačiau
LTRF pl 995 6 Nusišėriau sau žirgelį Plačiau
LTRF pl 995 7 Oi laukiu, laukiu šventos dienelės Plačiau
LTRF pl 995 8 Pjovė tėvelis jautelį Plačiau
LTRF pl 995 9 Ainu pro dvarelį Plačiau