LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos archyvo fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 602 7 Leliumai, gili gili upelė Plačiau
LTRF pl 602 8 Nedėlios rytų ankstųjį Plačiau
LTRF pl 602 9 Subatos vakarėlį Plačiau
LTRF pl 602 10 Prie žalios girelės Plačiau
LTRF pl 603 1 Prie žalios girelės Plačiau
LTRF pl 603 2 Kai aš ėjau per miestelį Plačiau
LTRF pl 603 3 Oi, kieno dvaraly Plačiau
LTRF pl 603 4 Gėriau dienelę, tamsią naktelę Plačiau
LTRF pl 603 5 Šelmis tu buvai Plačiau
LTRF pl 603 6 Nuo putinėlių, nuo šermukšnėlių Plačiau
LTRF pl 603 7 Be reikalo, motin Plačiau
LTRF pl 603 8 Oi du du du du Plačiau
LTRF pl 603 9 Vai dūdū dūdelė Plačiau
LTRF pl 603 10 Ko sėdi, broleli Plačiau
LTRF pl 604 1 Oi, noriu miegelio Plačiau
LTRF pl 604 2 Nemitęs ožys bliovė Plačiau
LTRF pl 604 3 Oi tu, eglele, girios dukrele Plačiau
LTRF pl 604 4 Aš kelaliu keliavau Plačiau
LTRF pl 604 5 Voi dunda dunda kelalis Plačiau
LTRF pl 604 6 Voi dunda dunda kelalis Plačiau
LTRF pl 604 7 Tupi žvirblis pabalin Plačiau
LTRF pl 604 8 Kas tai zo gegutė Plačiau
LTRF pl 604 9 Oi kur josi, broleli Plačiau
LTRF pl 604 10 O kas ten žydi vidur giralės Plačiau
LTRF pl 604 11 O kas ten žydi vidur giralės Plačiau
LTRF pl 604 12 Pavasarėlis tai linksmas yra Plačiau
LTRF pl 605 1 Tai verkiau, tai verkiau Plačiau
LTRF pl 605 2 Siuvė svoka marškinaičius Plačiau
LTRF pl 605 3 Žalioj girioj paukščiai čiulba Plačiau
LTRF pl 605 4 Adavė motka dukrelį Plačiau
LTRF pl 605 5 Siuntė mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 605 6 Vai tu, mergela, lelijėla Plačiau
LTRF pl 605 7 Oi, sėdžiu, snaudžiu Plačiau
LTRF pl 605 8 A kukū, o dėl ko? Plačiau
LTRF pl 605 9 Tai dar barsiu mergužėlę Plačiau
LTRF pl 605 10 Oi gi liūdnos liūdnos Plačiau
LTRF pl 606 1 Vargely gimiau, vargely augau Plačiau
LTRF pl 606 2 Motinėle tu mano Plačiau
LTRF pl 606 3 Nukirsiu liepelį Plačiau
LTRF pl 606 4 Ant tėvulio dvaro Plačiau
LTRF pl 606 5 Gražus mūsų jaunimėlis Plačiau
LTRF pl 606 6 Katinas an pečiaus sėdėjo Plačiau
LTRF pl 606 7 Čigonėlis duos duos Plačiau
LTRF pl 606 8 Kotūris šilais jojo Plačiau
LTRF pl 606 9 Paėmiau žmoną tai gaspadinę Plačiau
LTRF pl 606 10 Vėrubė šilais lėkė Plačiau
LTRF pl 606 11 Išjojo ricierėlis Plačiau
LTRF pl 607 1 Per žalias girias Plačiau
LTRF pl 607 2 Ūkininkas Plačiau
LTRF pl 607 3 Paduškėlė Plačiau
LTRF pl 607 4 Šilta gryčioje gulėti Plačiau
LTRF pl 607 5 Sveikas, kūmai Lazauske Plačiau
LTRF pl 607 6 Papūskie, vėjeli Plačiau
LTRF pl 607 7 Aš audėja, aš verpėja Plačiau
LTRF pl 607 8 Važiavau mylių Plačiau
LTRF pl 607 9 Einu per sodelį Plačiau
LTRF pl 608 1 Kas mūsų martelai Plačiau
LTRF pl 608 2 Kas tar tek per dvarelį Plačiau
LTRF pl 608 3 Kas tar tek per dvarelį Plačiau
LTRF pl 608 4 Tupėja vanagas Plačiau
LTRF pl 609 1 Tupėjo vanagas Plačiau
LTRF pl 609 2 Tūto, kadai buvo geri metai Plačiau
LTRF pl 609 3 Tūto, kadai buvo geri metai Plačiau
LTRF pl 609 4 Vidur dvaro trys ųžuolai Plačiau
LTRF pl 609 5 Vidur dvaro trys ųžuolai Plačiau
LTRF pl 609 6 Trinku trinkutėla Plačiau
LTRF pl 609 7 Trinku trinkutėla Plačiau
LTRF pl 609 8a Žiba, tvaska žolalė Plačiau
LTRF pl 609 8 Žiba, tvaska žolalė Plačiau
LTRF pl 609 8b Žiba, tvaska žolalė Plačiau
LTRF pl 610 1 Ųžuol ųžuolėli, žaliasai gražiasai Plačiau
LTRF pl 610 2 Ųžal ųžalėli, žaliasai gražiasai Plačiau
LTRF pl 610 3 Pulkun pulkun, broliukai Plačiau
LTRF pl 610 4 Pulkun pulkun, broliukai Plačiau
LTRF pl 610 5 Pulkun pulkun, broliukai Plačiau
LTRF pl 610 6 Išsivedžiau ožį Plačiau
LTRF pl 610 7 Išsivedžiau ožį Plačiau
LTRF pl 610 8 Aviža praše gražiai pasėte Plačiau
LTRF pl 610 9 Aviža praše gražiai pasėte Plačiau
LTRF pl 611 1 Du dobilėliai, trys dobilėliai Plačiau
LTRF pl 611 2 Du dobilėliai, trys dobilėliai Plačiau
LTRF pl 611 3 Ko palinko suolalis Plačiau
LTRF pl 611 4 Ko palinko suolalis Plačiau
LTRF pl 611 5 Siūli siulingėla, sudiev, sesute Plačiau
LTRF pl 611 6 Siūli siulingėla, sudiev, sesute Plačiau
LTRF pl 611 7 Skumbu teršku žiedeliai Plačiau
LTRF pl 611 8 Skumbu teršku žedeliai Plačiau
LTRF pl 611 9 Skumba terška žiedeliai Plačiau
LTRF pl 612 1 Martela bajore, linagalvytėla Plačiau
LTRF pl 612 2 Martela bajore, linagalvytėla Plačiau
LTRF pl 612 3 Bitela bičiuke, dobile Plačiau
LTRF pl 612 4 Bitela bičiuke, dobile Plačiau
LTRF pl 612 5 Bitela bičiuke, dobile Plačiau
LTRF pl 612 6 Du broliai, du ųžuolėliai Plačiau
LTRF pl 612 7 Du broliai, du ųžuolėliai Plačiau
LTRF pl 612 8 Užugdė užugdė tėvelis sūnelį Plačiau
LTRF pl 612 9 Užugdė užugdė tėvelis sūnelį Plačiau
LTRF pl 612 10 Apvynėlis augo Plačiau
LTRF pl 613 1a Sesė sodų sodina Plačiau
LTRF pl 613 1 Apynėlis augo čiūto rūto Plačiau
LTRF pl 613 2 Sesė sodų sodina Plačiau
LTRF pl 613 3 Sesė sodų sodina Plačiau
LTRF pl 613 4 Aguon jaguonėla, tu jaguonėla jaguono Plačiau
LTRF pl 613 5 Aguon jaguonėla, tu jaguonėla jaguono Plačiau
LTRF pl 613 6 Žydi žirneliai, balti žiedeliai Plačiau
LTRF pl 614 1 Žydi žirneliai, balti žiedeliai Plačiau
LTRF pl 614 2 Obelyte tuto tutavo Plačiau
LTRF pl 614 3 Obelėla tūto tutavo Plačiau
LTRF pl 614 4 Šalavijas augo šalavijėlis Plačiau
LTRF pl 614 5 Šalavijas augo šalavijėlis Plačiau
LTRF pl 614 6 Šalavijas augo šalavijėlis Plačiau
LTRF pl 614 7 Tutū strazdeli, tutū Plačiau
LTRF pl 614 8 Tutū strazdeli, tutū Plačiau
LTRF pl 614 9 Dobilutėli dobilio, susidūmoja, dobilio Plačiau
LTRF pl 614 10 Dobilutėli dobilio, susidūmoja, dobilio Plačiau
LTRF pl 614 11 Tūto tūto valijo Plačiau
LTRF pl 614 12 Tuto tuto valijo Plačiau
LTRF pl 615 1 Skumbina kunklaliai Plačiau
LTRF pl 615 2 Skumbina kunklaliai Plačiau
LTRF pl 615 3 Bitela bite dobilio Plačiau
LTRF pl 615 4 Bitela bite dobilio Plačiau
LTRF pl 615 5 Tūto, jei tūto, jėjau rytelį, tūto Plačiau
LTRF pl 615 6 Tūto, jei tūto jėjau rytelį, tūto Plačiau
LTRF pl 615 7 Tūto, jei tūto jėjau rytelį, tūto Plačiau
LTRF pl 615 8 Trijula ta ta to Plačiau
LTRF pl 615 9 Trijula ta ta to Plačiau
LTRF pl 615 10 Nuslaido saulala Plačiau
LTRF pl 615 11 Nuslaido saulala Plačiau
LTRF pl 616 1 Či važiuoji svočiute Plačiau
LTRF pl 616 2 Či važiuoji svočiute Plačiau
LTRF pl 616 3 Per girią jojau Plačiau
LTRF pl 616 4 Per girią jojau Plačiau
LTRF pl 616 5 Dar gaideliai negiedojo Plačiau
LTRF pl 616 6 Pušų dureles prasiverdama Plačiau
LTRF pl 616 7 Jau ne vietoj mano širdis Plačiau
LTRF pl 616 8 Pasakysiu oracijų kaip anksčiau vainikų duodava Plačiau
LTRF pl 617 1 Garbė Jėzui Kristui Plačiau
LTRF pl 617 2 Skyrė mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 617 3 Skyrė mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 617 4 Siuntė mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 617 5 Pasakysiu aracijų apie svočios čeverykus Plačiau
LTRF pl 617 6 Tu sakuoli sakuolėli Plačiau
LTRF pl 618 1 Kai aš jojau per laukelį Plačiau
LTRF pl 618 2 Pas motuly augau Plačiau
LTRF pl 618 3 Aukštai dangui šviečia žvaigždės Plačiau
LTRF pl 618 4 Vai motule mano Plačiau
LTRF pl 618 5 Šių nedėlėlį per nedėlėlį Plačiau
LTRF pl 618 6 Užlijo lietus, užtemė tamsa Plačiau
LTRF pl 618 7 Giedrią dienelę paukšteliai čiulbėjo Plačiau
LTRF pl 618 8 Pas mano tėvužėlį Plačiau
LTRF pl 618 9 Oi kokia ten zo vertelė Plačiau
LTRF pl 618 10 Bernelis mergelę labai pamylėjo Plačiau
LTRF pl 619 1 Kai aš jojau per žalią girelę Plačiau
LTRF pl 619 2 Per lygias lankas Plačiau
LTRF pl 619 3 Broleliai mano, raiteliai mano Plačiau
LTRF pl 619 4 Ant tėvulio didžio dvaro Plačiau
LTRF pl 619 5 Augo girioj sadulėlė Plačiau
LTRF pl 619 6 Ant marių krantelio Plačiau
LTRF pl 619 7 Kad dievulis duotų Plačiau
LTRF pl 619 8 Per beržynaičius, per alksnynaičius Plačiau
LTRF pl 619 9 Per girią giružę Plačiau
LTRF pl 619 10 Po beržyną vaikščiojau Plačiau
LTRF pl 620 1 Tai tyki mergelė Plačiau
LTRF pl 620 2 Nūnai švento Jono Plačiau
LTRF pl 620 3 Atpučia vėjas, atlyja lietus Plačiau
LTRF pl 620 4 Per laukų jojau, dūmojau Plačiau
LTRF pl 620 5 Oi namo namo Plačiau
LTRF pl 620 6 Iš trijų kampų vėjelis pūtė Plačiau
LTRF pl 620 7 Oi marti marti Plačiau
LTRF pl 620 8 O, kai aš buvau pas mielų motulį Plačiau
LTRF pl 620 9 Gerkime, broliukai Plačiau
LTRF pl 620 10 Žaliam vyšnių sodely Plačiau
LTRF pl 620 11 Žalioj girioj, lygioj lankoj Plačiau
LTRF pl 622 1 Kol sėdi, sesula, kol neverki Plačiau
LTRF pl 622 2 Šių naktelį, per naktelį Plačiau
LTRF pl 622 3 Geru paru motulė mani pagimdė Plačiau
LTRF pl 622 4 Per visą naktį keliu važiavau Plačiau
LTRF pl 622 5 Siuntė mani motinėlė Plačiau
LTRF pl 622 6 Piršlys atjojo, kai šuva lojo Plačiau
LTRF pl 622 7 Subatėlės vakarėlį pin sesulė vainikėlį Plačiau
LTRF pl 622 8 Vai aš išeisiu ant tėvulio dvarelio Plačiau
LTRF pl 622 9 Sesulį veža, žemelė dreba Plačiau
LTRF pl 622 10 Oi aš pjaunu pjovėjėlė Plačiau
LTRF pl 623 1 Vaikštinėjo tėvulis pabarėmis Plačiau
LTRF pl 623 2 Bėkit, bareliai Plačiau
LTRF pl 623 3 Upela Šerventėla, ko teki nenustoji Plačiau
LTRF pl 623 4 Pavasaris, pavandenis Plačiau
LTRF pl 623 5 Vijosi apynėlis Plačiau
LTRF pl 623 6 Dovanoja tėvulis dukrelį Plačiau
LTRF pl 623 6a Dovanoja tėvulis dukrelį Plačiau
LTRF pl 623 7 Dovanoja šidorėlis, dovanoja Plačiau
LTRF pl 623 8 Motula širdela, tai tau Plačiau
LTRF pl 623 9 Laukiam laukiam svotelių Plačiau
LTRF pl 623 10 Aš pasėjau pupų rėtį Plačiau
LTRF pl 624 1 Sūneli mano, baltas dobilėli Plačiau
LTRF pl 624 2 Motule mano Plačiau
LTRF pl 625 1 Oi, ūžkit gauskit Plačiau
LTRF pl 625 2 Augo girioj klevelis Plačiau
LTRF pl 625 3 Augo girioj dulelė Plačiau
LTRF pl 625 4 Kai aš turėjau gerą vyrelį Plačiau