LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos archyvo fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 1301 7 Aš vargdienė merguželė Plačiau
LTRF pl 1301 8 Žydo skundas Plačiau
LTRF pl 1301 9 Po tavo nuog mūsų atsitolinima Plačiau
LTRF pl 1301 10 Užkalbėjimas nuo utėlių Plačiau
LTRF pl 1301 11 Užkalbėjimas nuo utėlių Plačiau
LTRF pl 1302 2 Kai žalia rūtelė Plačiau
LTRF pl 1302 5 Oi mudu du brolužėliai Plačiau
LTRF pl 1302 6 Aukštam danguj, šviesios žvaigždės Plačiau
LTRF pl 1302 7 Per žalią gojų Plačiau
LTRF pl 1302 8 Oi kas atjojo per žalią girelę Plačiau
LTRF pl 1302 9 Atpūsk, vėjeli, svirno dureles Plačiau
LTRF pl 1303 2 Gražūs mano mieželiai lankoj Plačiau
LTRF pl 1303 3 Dzidzi dzyvai, stebuklai stojos Plačiau
LTRF pl 1303 4 Šalia viešo kelelio Plačiau
LTRF pl 1304 1 Gerk gėris broliukai Plačiau
LTRF pl 1305 5 Atsikėliau anksti rytą Plačiau
LTRF pl 1305 6 Pasėjau linelį, geltoną grūdelį Plačiau
LTRF pl 1306 1 Saldus, gardus medutėlis Plačiau
LTRF pl 1306 2 Pas tėvelį augau Plačiau
LTRF pl 1306 4 Slūžija Jonas pas poną Plačiau
LTRF pl 1306 5 O kur buvai, dieduk mano Plačiau
LTRF pl 1306 6 Aš mylėjau mergužėlę Plačiau
LTRF pl 1306 7 Sens tėvelis nieka nežinojo Plačiau
LTRF pl 1307 4 Gėriau dienelį, tamsių naktelį Plačiau
LTRF pl 1307 5 Nuvažiavo bernelis pas mergelį Plačiau
LTRF pl 1308 1 Vai kytra, kytra girios paukštela Plačiau
LTRF pl 1308 2 Stovi stoinelė ant dvaro Plačiau
LTRF pl 1308 2a Tu putine raudonasai Plačiau
LTRF pl 1308 3 Tu putine raudonasai Plačiau
LTRF pl 1308 4 Pavasario dienelę Plačiau
LTRF pl 1309 5 Kelkis, berne, ba jau aušta Plačiau
LTRF pl 1309 6 Aikim, sesiula, žalion girelėn Plačiau
LTRF pl 1310 2 Jaunas būdamas ženytis norėjau Plačiau
LTRF pl 1310 3 Lygus tavo laukelis Plačiau
LTRF pl 1311 2 Kol man negertie Plačiau
LTRF pl 1311 3 Toj mergelė skįsdama Plačiau
LTRF pl 1311 4 Vai ant kalno, ant aukštojo Plačiau
LTRF pl 1311 5 Ant kalnelio šaltinėlis Plačiau
LTRF pl 1312 1 Vaikščiojo tėvulis po rugelius Plačiau
LTRF pl 1312 4 Nelinksma, nelinksma Plačiau
LTRF pl 1314 2 Aš pasėjau balandėlį po langeliu Plačiau
LTRF pl 1314 3 Pastatiau klėtelį ant marių krantelio Plačiau
LTRF pl 1314 4 Per didį dvarų saulė tekėjo Plačiau
LTRF pl 1316 1 Berneli mano, senasai Plačiau
LTRF pl 1316 2 Diemedėlio linko šakos Plačiau
LTRF pl 1316 5 Vai kad pavirstų Plačiau
LTRF pl 1316 6 Vai mana motula Plačiau
LTRF pl 1318 1 Aš pasėjau balandėlį daržely Plačiau
LTRF pl 1318 2 Aš pasėjau balandėlį daržely Plačiau
LTRF pl 1318 3 Jojau laukų, jojau antrų Plačiau
LTRF pl 1318 4 Gėriau dienelį Plačiau
LTRF pl 1318 5 Motula širdela, da mano miela Plačiau
LTRF pl 1319 2 Jojau per girių, per ųžuolijų Plačiau
LTRF pl 1319 3 Jojau per girių, per girelę žaliąją Plačiau
LTRF pl 1319 4 Gale svirno vyšnių sodas Plačiau
LTRF pl 1319 5 Motule mano nuo seniausia Plačiau
LTRF pl 1319 6 Kad aš būčiau žinojis Plačiau
LTRF pl 1320 2 Vai gėriau gėriau Plačiau
LTRF pl 1320 3 Ėjau per dvarų, ėjau per didį Plačiau
LTRF pl 1320 4 Eikim, sesele, mes kermošėlin Plačiau
LTRF pl 1320 5 Putinėlį laužiau, pas mergelę klausiau Plačiau
LTRF pl 1320 6 Teka upė per žvyryną Plačiau
LTRF pl 1320 7 Ėjau per dvarelį Plačiau
LTRF pl 1321 1 O kur buvai, Raulai Plačiau
LTRF pl 1321 2 Užkukavo gegutėlė Plačiau
LTRF pl 1321 3 Čiulba paukštutė, drabna lakštutė Plačiau
LTRF pl 1321 4 Ir išėjo uošvelė šile rugius pjauti Plačiau
LTRF pl 1321 5 Oi žirge, žirgeli, aš tave parduosiu Plačiau
LTRF pl 1321 6 Tamošiukas nuogas, greitai rinko uogas Plačiau
LTRF pl 1321 7 Ir atjojo totoraitis subatos dienelę Plačiau
LTRF pl 1321 8 Augino motka savo dukrelį Plačiau
LTRF pl 1322 2 Aukšti kalnai, dirvonai Plačiau
LTRF pl 1322 3 Aš dvarelį dajodamas Plačiau
LTRF pl 1322 4 Nedaug išgėriau, tik pusgortėlį Plačiau
LTRF pl 1322 6 Eikit, mergos, jaunos marčios Plačiau
LTRF pl 1322 7 Tai dar dėkui motulai Plačiau
LTRF pl 1322 8 Oi brolali, kad tu man imtum Plačiau
LTRF pl 1324 2 Močiute, širdela, tai tau tai tau Plačiau
LTRF pl 1324 3 Pasakyk, mergela, pasakyk Plačiau
LTRF pl 1324 4 Pasėjau linelius nedidelius Plačiau
LTRF pl 1324 6 Gieda gaideliai, ryliuoja Plačiau
LTRF pl 1324 7 Pilnos gryčios ir staklyčios Plačiau
LTRF pl 1324 8 Oi kur tu buvai, pijokėli mano Plačiau
LTRF pl 1325 1 Kap linelius sėjau Plačiau
LTRF pl 1325 2 Ugdė tėvas du sūnelius Plačiau
LTRF pl 1325 3 Šermukšneli žaliasai Plačiau
LTRF pl 1325 4 Aš turėjau daržely Plačiau
LTRF pl 1325 5 Sėdziu po lungu Plačiau
LTRF pl 1325 7 Gertau, seseryte Plačiau
LTRF pl 1325 8 Davė Dievas vyrų Plačiau
LTRF pl 1325 9 Oi gaidžiai, gaidžiai Plačiau
LTRF pl 1327 1 Artojų polka Plačiau
LTRF pl 1327 2 Kaimo polka Plačiau
LTRF pl 1327 3 Kanariuko polka Plačiau
LTRF pl 1327 4 Tragedijos valsas Plačiau
LTRF pl 1327 5 Ar aš einu, ar važiuoju Plačiau
LTRF pl 1328 1 Artojų polka Plačiau
LTRF pl 1328 2 Kai aš turėjau kaime mergelę Plačiau
LTRF pl 1328 3 Ar aš einu, ar važiuoju Plačiau
LTRF pl 1329 1 Subatos vakarėlį balnojau juodberėlį Plačiau
LTRF pl 1329 2 Papūtė vėjelis iš visų šalių Plačiau
LTRF pl 1329 3 Atsisveikinimo maršas Plačiau
LTRF pl 1330 1 Polka Nr. 1 Plačiau
LTRF pl 1330 2 Polka Nr. 2 Plačiau
LTRF pl 1330 3 Polka Nr. 3 Plačiau
LTRF pl 1330 4 Polka Nr. 4 Plačiau
LTRF pl 1330 5 Polka Nr. 5 Plačiau
LTRF pl 1330 6 Čiulba, ulba paukšteliai Plačiau
LTRF pl 1330 7 Bepigu tau jaunas Plačiau
LTRF pl 1330 8 Pasisėjau žalią rūtą Plačiau
LTRF pl 1331 1 Valsas Plačiau
LTRF pl 1331 2 Šėriau žirgelį per savaitėlę Plačiau
LTRF pl 1331 3 Pasilik, sesute, sveika Plačiau
LTRF pl 1331 4 Maršas Plačiau
LTRF pl 1331 5 Polka Nr. 6 Plačiau
LTRF pl 1331 6 Polka Nr. 7 Plačiau
LTRF pl 1331 7 Valsas Plačiau
LTRF pl 1336 3 Atjojo bernelis Plačiau
LTRF pl 1336 4 Ankstų rytų kėliau Plačiau
LTRF pl 1336 5 Aš išjodams į karą Plačiau
LTRF pl 1336 6 Aš vargdienė mergužėlė Plačiau
LTRF pl 1336 6a (...) Plačiau
LTRF pl 1336 7 Aš jaunas bernelis Plačiau
LTRF pl 1336 8 Aš išėjau iš klėtelės Plačiau
LTRF pl 1336 10 Ant tėvulio dvaro Plačiau
LTRF pl 1336 11 Aukštas dangus Plačiau
LTRF pl 1336 12 Anon pusėn kamarnyko Plačiau
LTRF pl 1337 1 Aš kelaliu važiavau Plačiau
LTRF pl 1337 2 Aš pažinau gaspadinę Plačiau
LTRF pl 1337 3 Ar tai tavo, dėdula, žentulis Plačiau
LTRF pl 1337 4 Buvo kupčius Dominykas Plačiau
LTRF pl 1337 5 Buvo žmogus labai turtingas Plačiau
LTRF pl 1337 7 Dainuok, sesula, kolai čėselis Plačiau
LTRF pl 1337 8 Ėjo mergelė kelaliu Plačiau
LTRF pl 1337 9 Aisiu sodan, aisiu žalian Plačiau
LTRF pl 1337 10 Ainu per kiemų Plačiau
LTRF pl 1337 11 Aikim, sesiulės, mes kermošėlin Plačiau
LTRF pl 1337 12 Gali tėvo sodo Plačiau
LTRF pl 1337 13 Gali laukelio Plačiau
LTRF pl 1338 1 Gali kam vargelis Plačiau
LTRF pl 1338 2 Giedri saulutė tekėjo Plačiau
LTRF pl 1338 3 Gerkit, mieli sveteliai Plačiau
LTRF pl 1338 4 Gyrėsi svočios labai bagotos Plačiau
LTRF pl 1338 5 Ko nuliūdai, mergužėle Plačiau
LTRF pl 1338 6 Kad norit ne valioj būti Plačiau
LTRF pl 1338 7 Kad aš turėtau pas tėvulį valalį Plačiau
LTRF pl 1338 8 Ko nuliūdai, bernele Plačiau
LTRF pl 1338 9 Kai pas motutį buvau Plačiau
LTRF pl 1338 10 Karvelėli, burkuonele Plačiau
LTRF pl 1338 11 Kai aš buvau mažutukas Plačiau
LTRF pl 1338 12 Kaip aš buvau jauna Plačiau
LTRF pl 1338 13 Kai pavasaris ateina Plačiau
LTRF pl 1339 1 Liūdnas man rytelis Plačiau
LTRF pl 1339 2 Liūdnas man rytelis Plačiau
LTRF pl 1339 3 Mūs svočiukės mažučiukės Plačiau
LTRF pl 1339 4 Nei ugnė kurta Plačiau
LTRF pl 1339 5 Nelaiminga toj karčmelė Plačiau
LTRF pl 1339 6 Nei gegutė kukavo Plačiau
LTRF pl 1339 7 Oi tėvulia, oi širdela Plačiau
LTRF pl 1339 8 Oi ant kalnelio Plačiau
LTRF pl 1339 9 Oi prie kelio karčiama Plačiau
LTRF pl 1339 10 Oi sesiula, seserėla Plačiau
LTRF pl 1339 11 Oi upela upela Plačiau
LTRF pl 1339 12 Oi, kur tie takeliai Plačiau
LTRF pl 1339 13 Oi, ko ožiukas bliauna Plačiau
LTRF pl 1339 14 Oi, kų kalba apynėlis Plačiau
LTRF pl 1339 15 Oi kalbino vėjelis klevelį Plačiau
LTRF pl 1340 1 Povinėjo povelis Plačiau
LTRF pl 1340 2 Per visą naktį miego nemigau Plačiau
LTRF pl 1340 3 Prie nedzidelio kaimelio Plačiau
LTRF pl 1340 7 Siuntė motulė, siuntė senoji Plačiau
LTRF pl 1340 8 Sėdau žirgelin, spyriau kilpelį Plačiau
LTRF pl 1340 9 Suskin, merga, rūtų kvietkų Plačiau
LTRF pl 1340 10 Statyk, tėvai, stonelį Plačiau
LTRF pl 1340 11 Šią naktelį, per naktelį Plačiau
LTRF pl 1342 1 Išeidami, pareidami Plačiau
LTRF pl 1342 2 Nedėlios dienelį, tamsųjį rytelį Plačiau
LTRF pl 1342 3 Sėdžiu po langeliu Plačiau
LTRF pl 1342 4 Ant tėvulio dvaro Plačiau
LTRF pl 1342 5 Oi aš einu vandenėlio Plačiau
LTRF pl 1342 5a Oi už marių, už mėlynų Plačiau
LTRF pl 1342 6 Oi svočiutės rožės Plačiau
LTRF pl 1342 7 Rūtela, pyniau vainikėlį, rūtela Plačiau
LTRF pl 1342 8 Iš kur, iš kur svečiai atvažiavo Plačiau
LTRF pl 1342 9 Ant kalno klevelis stovėjo Plačiau
LTRF pl 1342 10 Atjojo našlalis pas mani mergelį Plačiau
LTRF pl 1343 1 Bėkite, bareliai Plačiau
LTRF pl 1343 2 Jau saulalė netoli Plačiau
LTRF pl 1343 3 Valgykit valgykit, bralaliai mūsų Plačiau
LTRF pl 1343 4 Prašės brolis brolysnosna Plačiau
LTRF pl 1343 5 Mūs svociulės rožės Plačiau
LTRF pl 1343 6 Dėkui Dievui geri metai Plačiau
LTRF pl 1343 7 Ko nuliūdai, berneliau Plačiau
LTRF pl 1344 1 Atmink, sesiula, savo šalalį Plačiau
LTRF pl 1344 2 Liūdnas man rytelis Plačiau
LTRF pl 1344 3 Vai, ko ožiukas bliauna Plačiau
LTRF pl 1344 4 Kūmute, širdute, išgerk Plačiau
LTRF pl 1344 5 Atvažiavo meška šūbose Plačiau
LTRF pl 1344 6 Nebile krūmo aš rykštelį išlaušiu Plačiau
LTRF pl 1344 7 Augin močia tris dukrelas Plačiau