LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos archyvo fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 1023 4 Pastauni meteliai pas tėvužį Plačiau
LTRF pl 1023 5 Pakelėje, paviešėje Julijona Plačiau
LTRF pl 1023 6 Oi tu dziemed dziemedėli Plačiau
LTRF pl 1024 1 Močiutė vaikštinėjo Plačiau
LTRF pl 1024 2 Pakelėje, paviešėje linai derėjo Plačiau
LTRF pl 1024 3 Per žaliąsias gireles Plačiau
LTRF pl 1024 4 Ant močiutės didžio dvaro Plačiau
LTRF pl 1024 5 Ant tiltelio žolė žėlė Plačiau
LTRF pl 1024 6 Iš mažumėlės be motinėlės Plačiau
LTRF pl 1024 7a Oi ko papratai, bernužėli mano Plačiau
LTRF pl 1024 7 Oi ko papratai, bernužėli mano Plačiau
LTRF pl 1025 1 Viduj žalios girelės Plačiau
LTRF pl 1025 2 Oi ko dūsavo jaunas šienpjovėlis Plačiau
LTRF pl 1025 3 Oi tu kregždelė mėlyna paukštelė Plačiau
LTRF pl 1025 4 Už jūrų marelių, už vandenėlių Plačiau
LTRF pl 1025 5 Tų ųžuole, tu žaliasai Plačiau
LTRF pl 1025 6 Krugu saulalė krugu Plačiau
LTRF pl 1025 7 Tu kleveli, skambusai medeli Plačiau
LTRF pl 1025 8 Tėvelis senas, brolelis mažas Plačiau
LTRF pl 1025 9 Juozapai šventas, būk pagarbintas Plačiau
LTRF pl 1026 1 Palinkui palinkui saulelė teka Plačiau
LTRF pl 1026 2 Oi kai aš augau pas motinėlę Plačiau
LTRF pl 1026 3 Žali lapeliai ant vyšnių Plačiau
LTRF pl 1026 4 Šiltas, gražus rudenėlis Plačiau
LTRF pl 1026 5 Oi lenkis lenkis, šviesi saulelė Plačiau
LTRF pl 1026 6 Aušta aušrelė, teka saulelė Plačiau
LTRF pl 1026 7 Valužėj augau pas savo tėvelį Plačiau
LTRF pl 1027 1 Per Akmenių slauną kaimą Plačiau
LTRF pl 1027 2 Turėj motka vieną sūnelį Plačiau
LTRF pl 1027 3 Oi už marelių, už mėlynųjų Plačiau
LTRF pl 1027 4 Augo girioj stadulėlė Plačiau
LTRF pl 1027 5 Tu žalnierėli, kelaininkėli Plačiau
LTRF pl 1027 6 Bernelis ant dvaro žirgelį balnojo Plačiau
LTRF pl 1027 7 Jau saulutė leidžias Plačiau
LTRF pl 1027 8 Oi žirge, žirgeli juodbėrėli Plačiau
LTRF pl 1028 1 Oi dėkui, dėkui senai motelei Plačiau
LTRF pl 1028 2 Oi smūtnas, liūdnas miški berželis Plačiau
LTRF pl 1028 3 Oi kai aš ėjau, keliu keliavau Plačiau
LTRF pl 1028 4 Marijaitė mano, lelijaitė mano Plačiau
LTRF pl 1028 5 Sėdzi dziedas ant klojimo Plačiau
LTRF pl 1028 6 Juozapai šventas, būk pagarbintas Plačiau
LTRF pl 1029 1 Žaliom lankom raiti jojom Plačiau
LTRF pl 1029 2 Ant vinkšnos rago kuršis šnekėjo Plačiau
LTRF pl 1029 3 Fricai, ko tu taip švilpauji Plačiau
LTRF pl 1029 4 Mano Juras kai parėjo Plačiau
LTRF pl 1029 5 Tu mergele, lelijėle Plačiau
LTRF pl 1029 6 Katinėlis raštą rašė Plačiau
LTRF pl 1029 7 Čiučiulio miego noriu Plačiau
LTRF pl 1030 1 Išjoj bernelis Plačiau
LTRF pl 1030 2 Gegutė kukavo, dar ir palekėjo Plačiau
LTRF pl 1030 3 Oi žinau, žinau, niekam nesakau Plačiau
LTRF pl 1030 4 Saulelė leidosi, vakaras netoli Plačiau
LTRF pl 1030 5 Oi močiute, oi širdele Plačiau
LTRF pl 1030 6 Dar man jaunos dienos Plačiau
LTRF pl 1030 7 Oi žirge, žirgeli juodbėrėli Plačiau
LTRF pl 1031 1 Sėjau rūtą, linksma buvau Plačiau
LTRF pl 1031 2 Dūmojau dūmelę šią mielą dienelę Plačiau
LTRF pl 1031 3 Viena guliu, viena keliu Plačiau
LTRF pl 1031 4 Oi Dieve mano, kaip man liūdna Plačiau
LTRF pl 1031 5 Tykiai, tykiai Nemunėlis teka Plačiau
LTRF pl 1031 6 Išėjo mislinčius girion palevot Plačiau
LTRF pl 1031 7 Ar velys motulė man darželin eiti Plačiau
LTRF pl 1031 8 Mergele mano, jaunoji mano Plačiau
LTRF pl 1032 1 Oi rūta rūtele Plačiau
LTRF pl 1032 2 Du broliai rašė Plačiau
LTRF pl 1032 3 Iškasiau šulnelį ant tėvelio dvaro Plačiau
LTRF pl 1032 4 Šią nedėlią, per nedėlią Plačiau
LTRF pl 1032 5 Su Agotu polkų šoku Plačiau
LTRF pl 1032 6 Kam šėrei žirgelį Plačiau
LTRF pl 1032 7 Ganė aveles pamarėm Plačiau
LTRF pl 1032 8 Oi tu apynėli, tu aukštabūdi Plačiau
LTRF pl 1033 1 Šėriau žirgų juodbėrėlį Plačiau
LTRF pl 1033 2 Gėriau alutį, saldų midutį Plačiau
LTRF pl 1033 3 Einu per kiemą, girdžiu per sieną Plačiau
LTRF pl 1033 4 Vijo lizdą pelėda Plačiau
LTRF pl 1033 5 Pažinom brolius rinktus, dabytus Plačiau
LTRF pl 1033 6 Pažinom dručkas dar netekėjusias Plačiau
LTRF pl 1033 7 Tu svotuli, šelma Plačiau
LTRF pl 1033 8 Laukėm svočiučių per visą dienelę Plačiau
LTRF pl 1033 9 Tėvas su motina savo Plačiau
LTRF pl 1034 1 Laidos saulalė Plačiau
LTRF pl 1034 2 Nusilaido saulalė vakaruosna Plačiau
LTRF pl 1034 3 Vai iš kur svočiutės Plačiau
LTRF pl 1034 4 Kam šėrei žirgelį Plačiau
LTRF pl 1034 5 Tai gi sakyk, svotule, sveikas Plačiau
LTRF pl 1034 6 Tėveli mano, širdele mano Plačiau
LTRF pl 1034 7 Motinėla mano Plačiau
LTRF pl 1035 1 Atjoja piršlaliai Plačiau
LTRF pl 1035 2 Dainuok, sesute, dabar čėselis Plačiau
LTRF pl 1035 3 Tai dėkui motulei Plačiau
LTRF pl 1035 4 Ruoškis, sesute Plačiau
LTRF pl 1035 5 Valgykit, valgykit, sveteliai Plačiau
LTRF pl 1035 6 Sakė pajaunėliai, ė čia žydelėliai Plačiau
LTRF pl 1035 7 Oi svotuli, ne savo Plačiau
LTRF pl 1035 8 Atvažiavo Rygos kupčiai Plačiau
LTRF pl 1035 9 Užugde močiute, užugde senute Plačiau
LTRF pl 1036 1 Nedėlios rytelį žiūriu pro langelį Plačiau
LTRF pl 1036 2 Kaip aš buvau jaunas bernelis Plačiau
LTRF pl 1036 3 Per girį jojau Plačiau
LTRF pl 1036 4 Per girį jojau Plačiau
LTRF pl 1036 5 Dieve mano, kaip man linksma Plačiau
LTRF pl 1036 6 Kur banguoja Nemunėlis Plačiau
LTRF pl 1036 7 Nejok, bernužėli, pavasaružį Plačiau
LTRF pl 1037 1 Kas tau kaltas, panela jaunoji Plačiau
LTRF pl 1037 2 Vaikščiojau, vaikščiojau Plačiau
LTRF pl 1037 3 Aš atsikėliau anksti rytelia Plačiau
LTRF pl 1037 4 Rimtas mano žirgas Plačiau
LTRF pl 1037 5 Kur tu buvai, dukterėla Plačiau
LTRF pl 1037 6 Veversukas in dirvono Plačiau
LTRF pl 1037 7 Pavasarėlis ramus ateina Plačiau
LTRF pl 1037 8 Subatos pavakarėlį Plačiau
LTRF pl 1037 9 Tu eglute, tu eglute Plačiau
LTRF pl 1038 1 Berneli mano, jaunasis Plačiau
LTRF pl 1038 2 Per šilelį jojau, stabt ir atsitojau Plačiau
LTRF pl 1038 3 Eisma, brolaliai, namo namo Plačiau
LTRF pl 1038 4 Liūlia liūlia mažutėlį Plačiau
LTRF pl 1038 5 Aš rugelius pjausiu Plačiau
LTRF pl 1038 6 Dainuojantys kaulai Plačiau
LTRF pl 1039 1 Mes prasti artojai vargi būdami Plačiau
LTRF pl 1039 2 Oi panyte panela Plačiau
LTRF pl 1039 3 Auga medelis vidur girelių Plačiau
LTRF pl 1039 4 Auga sodely žalia vyšnela Plačiau
LTRF pl 1039 5 Auga sodi klevelis Plačiau
LTRF pl 1039 6 Myliu bernelį, dar labiau mylėsiu Plačiau
LTRF pl 1039 7 Oi gražus gražus rūtelių darželis Plačiau
LTRF pl 1039 8 Mes mieli broliukai, kurie čia nebūsime Plačiau
LTRF pl 1040 1 Ai tu pelėda, viršum medžių sėdi Plačiau
LTRF pl 1040 2 Tykus vakars be vėjo Plačiau
LTRF pl 1040 2a Tykus vakars be vėjo Plačiau
LTRF pl 1040 3 Motinėla mano Plačiau
LTRF pl 1040 4 Malu, traukiu viena Plačiau
LTRF pl 1040 5 Barelį varysim, Dievulį prašysim Plačiau
LTRF pl 1040 6 Lino mūka Plačiau
LTRF pl 1041 1 Tėvėlis sanas, brolalis mažas Plačiau
LTRF pl 1041 2 Kaip aš neturėjau dvidešimt metelių Plačiau
LTRF pl 1041 3 Guli mūsų sesutėlė Plačiau
LTRF pl 1041 4 Atsidusk, berneli, iš tikros širdelės Plačiau
LTRF pl 1041 5 Dūzgė bitelė, dūzgė Plačiau
LTRF pl 1041 6 ...tį jaunas bernelis šienėlį pjauna Plačiau
LTRF pl 1042 1 Čiulbute lakštute, kur tu naktavojai Plačiau
LTRF pl 1042 2 Augo augo dukralė, in savo tėvo dvarelį Plačiau
LTRF pl 1042 3 Ko tu, ieva, neūži Plačiau
LTRF pl 1042 4 Gera tau, sesutėla Plačiau
LTRF pl 1042 5 Ant ežerėlio rymėjau, rymėjau Plačiau
LTRF pl 1042 6 Nestuksėk, nedundėk Plačiau
LTRF pl 1042 7 Kas čia mano sodely vaikščiojo Plačiau
LTRF pl 1043 1 Miela mano panytėla Plačiau
LTRF pl 1043 2 Šoka pimpė po pievų Plačiau
LTRF pl 1043 3 Kalni berželis išdyga Plačiau
LTRF pl 1043 4 Užgiedojo gaidelis žaliajam sodely Plačiau
LTRF pl 1043 5 Dai kas žydi Plačiau
LTRF pl 1043 6 Kad priskrida paukštelių Plačiau
LTRF pl 1043 7 Dai skraidžioja marga, graži paukštela Plačiau
LTRF pl 1044 1 Tu jeglute žalioji Plačiau
LTRF pl 1044 2 Eik, motinėla, iš kamaros Plačiau
LTRF pl 1044 3 Ar nebuvai miške Plačiau
LTRF pl 1044 4 Ei, pajauniukas Plačiau
LTRF pl 1044 5 Ei, pamergiukai, kam tu katį suvalgei Plačiau
LTRF pl 1044 6 Graži mūsų jaunoji Plačiau
LTRF pl 1044 7 Ei, uošve, uošvela mana Plačiau
LTRF pl 1045 1 Rasriškite, parodykit Plačiau
LTRF pl 1045 2 Oi ąžuole, ąžuolėli Plačiau
LTRF pl 1045 3 Oi gaidy, gaidy, gaideli mano Plačiau
LTRF pl 1045 4 Jau žirgeliai pakinkyta Plačiau
LTRF pl 1045 5 Pasėjau dobilio Plačiau
LTRF pl 1045 6 Poželim žyta Plačiau
LTRF pl 1045 7 Nupjovėm rugius Plačiau
LTRF pl 1045 8 Od skuki neta Plačiau
LTRF pl 1045 9 Rusiška daina Plačiau
LTRF pl 1046 1 Dievuli mano Plačiau
LTRF pl 1046 2 Mergaitė lokio trobelėj Plačiau
LTRF pl 1046 3 Mergaitė lokio trobelėj Plačiau
LTRF pl 1047 1 Per tavo šventą prisikėlimą Plačiau
LTRF pl 1047 2 Velykinė oracija Plačiau
LTRF pl 1047 3 Velykų pasveikinimas Plačiau
LTRF pl 1047 4 Ginčijosi trys seselės Plačiau
LTRF pl 1047 5 Prašau visų ant jaučio Plačiau
LTRF pl 1047 6 Oi siuvau, siuvau Plačiau
LTRF pl 1047 7 Išeikit, slapikai, jau nuvej lupikai Plačiau
LTRF pl 1047 8 Petrai, Jonai ir Tamošiau Plačiau
LTRF pl 1047 9 Tegul bus pagarbintas Plačiau
LTRF pl 1048 1 Aš lenkiokas iš Maskvos Plačiau
LTRF pl 1048 2 Vai Jone, Joneli, kam šėrei žirgelį Plačiau
LTRF pl 1048 3 Aš parėjau iš karčiamos Plačiau
LTRF pl 1048 4 Atvažiavo poni svočia Plačiau
LTRF pl 1048 5 Vaikščiojau, vaikščiojau Plačiau
LTRF pl 1048 6 Vaikščiojau, vaikščiojau Plačiau
LTRF pl 1049 1 Aš viens žvirblis, žvirblis Plačiau
LTRF pl 1049 2 Suka lizdą gerveli Plačiau
LTRF pl 1049 3 Oi liu liu liu šiaudai be grūdų Plačiau
LTRF pl 1049 4 Anksti rytą kėlusi, per dvarelį ėjusi Plačiau
LTRF pl 1049 5 Po kalnelį vaikščiodama Plačiau
LTRF pl 1050 1 Bene buvai daržely Plačiau
LTRF pl 1050 2 Treji gaidžiai negiedojo Plačiau
LTRF pl 1050 3 Oi žinau, žinau, ale nesakau Plačiau
LTRF pl 1050 4 Vidur nakties giest gaideliai Plačiau
LTRF pl 1050 5 Šelmi berneli, laidokėli Plačiau
LTRF pl 1050 6 Praded gaideliai giedoti Plačiau
LTRF pl 1051 1 Šelmi berneli, laidokėli Plačiau
LTRF pl 1051 2 Šelmi berneli, laidokėli Plačiau