LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos archyvo fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 996 1 Kirtau, kirtau kirtimėlį Plačiau
LTRF pl 996 2 Oi Dieve mano Plačiau
LTRF pl 996 3 Oi daugel, daugel mūsų broliukų Plačiau
LTRF pl 996 4 Prašau pas Dievą per visą dieną Plačiau
LTRF pl 996 5 Prapuoliau, motula Plačiau
LTRF pl 996 6 Sesute mūsų, jauna martele Plačiau
LTRF pl 996 7 Skautės, seselės, geros mergelės Plačiau
LTRF pl 996 8 Trake berželis stovėjo Plačiau
LTRF pl 997 1 Nebil kokia aš mergelė buvau Plačiau
LTRF pl 997 2 Oi aš mislinau, jaunas dūmojau Plačiau
LTRF pl 997 3 Tykiai, tykiai Nemunėlis teka Plačiau
LTRF pl 997 4 Oi sakal, sakalėli Plačiau
LTRF pl 997 5 Ūžia girioj medeliai Plačiau
LTRF pl 997 6 Arė bernelis pūdymėlį Plačiau
LTRF pl 998 1 O kas dyvai, kas tai zo dyveliai Plačiau
LTRF pl 998 2 Oi pūtė, pūtė šiaurus vėjelis Plačiau
LTRF pl 998 3 Oi toli toli, už Nemunėlio Plačiau
LTRF pl 998 4 Sidabriniai vainikeliai ant manos galvelės Plačiau
LTRF pl 998 5 Oi po tiltu, tilteliu Plačiau
LTRF pl 998 6 Aš nesėsiu nog žirgelio Plačiau
LTRF pl 998 7 Ajo mergužėlė per Vilniaus miestelį Plačiau
LTRF pl 999 1 Oi tai giedokim mes dvi sesiulės Plačiau
LTRF pl 999 2 Šalti šultinėliai, razni žolynėliai Plačiau
LTRF pl 999 3 Oi ant kalno Plačiau
LTRF pl 999 4 Voi tu strazdeli, dimnas paukšteli Plačiau
LTRF pl 999 5 Ant tėvulio dvaro Plačiau
LTRF pl 999 6 Oi mergela, mergela Plačiau
LTRF pl 1000 1 Tu ųžuole, tu žaliasai Plačiau
LTRF pl 1000 2 Oi pakelaje, pavieškelaje Plačiau
LTRF pl 1000 3 Putinėli raudonasai Plačiau
LTRF pl 1000 4 Oi buvo buvo Plačiau
LTRF pl 1000 5 Nebile krūmo aš rykštelę išlaušiu Plačiau
LTRF pl 1000 6 Kur tu buvai, bernužėli Plačiau
LTRF pl 1000 7 Saldi gardi arielkėlė Plačiau
LTRF pl 1000 8 Rudzynai purvynai Plačiau
LTRF pl 1000 9 Oi ir atjojo du radni brolaliai Plačiau
LTRF pl 1001 1 Ažeri vanduo tai apsistojo Plačiau
LTRF pl 1001 2 Susikalbėjo du žolynėliai Plačiau
LTRF pl 1001 3 Oi sunku sunku tam akmenėliui Plačiau
LTRF pl 1001 4 Šią naktelį, per naktelį Plačiau
LTRF pl 1001 5 Gerai gyvenim pas motinėlį Plačiau
LTRF pl 1001 6 Užgiedoj bernelis Plačiau
LTRF pl 1001 7 Oi gėriau gėriau Plačiau
LTRF pl 1001 8 Mano bernelis karčiamoj geria Plačiau
LTRF pl 1001 9 Aš mislinau stonužėlėj Plačiau
LTRF pl 1002 1 Apynėlis buinas, ba jis labai durnas Plačiau
LTRF pl 1002 2 Sirata be tėvo, sirata be motkos Plačiau
LTRF pl 1002 3 Snaudžiu pasnaudžiu Plačiau
LTRF pl 1002 4 Ir išbėgo žirgelis iš gojaus Plačiau
LTRF pl 1002 5 Tai gražiai žydi baltas putinėlis Plačiau
LTRF pl 1002 6 Pro sodų jodamas Plačiau
LTRF pl 1002 7 Žvenk, žirgeli, žvenk, bėrali Plačiau
LTRF pl 1002 8 Oi mergela, lelijėla Plačiau
LTRF pl 1002 9 Marija Magdalena Plačiau
LTRF pl 1002 10 Oi mes gėrėm, uliavojom Plačiau
LTRF pl 1003 1 Sėdžiu sėdžiu po langeliu Plačiau
LTRF pl 1003 2 Kalne rugeliai, klonėj kvieteliai Plačiau
LTRF pl 1003 3 Prieg žaliam šilaičio Plačiau
LTRF pl 1003 4 Tai kelsiuos, tai kelsiuos Plačiau
LTRF pl 1003 5 A ja ja ja Dievuliau mano Plačiau
LTRF pl 1003 6 Kokis dabar čėsas yra Plačiau
LTRF pl 1003 7 Aukštai dangus, šviesios žvaigždės Plačiau
LTRF pl 1004 1 Motula mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 1004 2 Oi pas šaltinėlį, pas tą šaltojį Plačiau
LTRF pl 1004 3 Aš keleliu keliavau Plačiau
LTRF pl 1004 4 Aš pasėjau žalią rūtą Plačiau
LTRF pl 1004 5 Išleidai, motule, išleidai, širdele Plačiau
LTRF pl 1004 6 Oi jaučiu jaučiu pakelėj našlelę Plačiau
LTRF pl 1004 7 Lipo grūšion pelėda Plačiau
LTRF pl 1004 8 Ko sėdi, sesule, ko neverki Plačiau
LTRF pl 1005 1 Prašės brolis brolyston Plačiau
LTRF pl 1005 2 Gėriau dienelį, oi ir naktelį Plačiau
LTRF pl 1005 3 Šinkorkėla, oi duoki an manį Plačiau
LTRF pl 1005 4 Sėdzi, prisėdzi mergelių suolas Plačiau
LTRF pl 1005 5 Kloj mergelė linelius Plačiau
LTRF pl 1005 6 Oi Dieve Tėve, Dieve maloningas Plačiau
LTRF pl 1005 6a Oi Dieve Tėve, Dieve maloningas Plačiau
LTRF pl 1005 7 Ajo šventas Petras Plačiau
LTRF pl 1005 8 Sviestas mušant, jei nesusmušant Plačiau
LTRF pl 1005 9 Palaidziu jauna sava cykų alasėlį Plačiau
LTRF pl 1005 10 Kap gaila stojo Plačiau
LTRF pl 1005 11 Pasakojimas apie raudos raudojimą Plačiau
LTRF pl 1006 1 Mazurka Plačiau
LTRF pl 1006 2 Oi bernelis nenaudėli Plačiau
LTRF pl 1006 3 Mergaitė lokio namely Plačiau
LTRF pl 1006 4 Uojajajajai, Dzievuliau manas Plačiau
LTRF pl 1007 1 Aš atsikelsiu anksti rytelį Plačiau
LTRF pl 1007 2 Vai teka, bėga vakarinė žvaigždelė Plačiau
LTRF pl 1007 3 Per didį dvarą saulė tekėjo Plačiau
LTRF pl 1007 4 Vai ant kalno, ant aukštojo Plačiau
LTRF pl 1008 1 Vaikštinėjo tėvulis pabarėmis Plačiau
LTRF pl 1008 2 Sustokit, ponai, po vienai šaliai Plačiau
LTRF pl 1008 3 Prašinėjo kanapėlė Plačiau
LTRF pl 1008 4 Augo jievaras laukuose Plačiau
LTRF pl 1008 5 Kalėdų rytą rožė pražydo Plačiau
LTRF pl 1008 6 Vai, kas girioj pamigo Plačiau
LTRF pl 1008 7 Kieno tam dvare leliumoj Plačiau
LTRF pl 1008 8 Jišlėk, sakale, jišlėk, pilkasai Plačiau
LTRF pl 1009 1 Wilec, sakole, wilec Plačiau
LTRF pl 1009 2 Kap aš buvau pas močiutę Plačiau
LTRF pl 1009 3 Siuntė manį motenėlė Plačiau
LTRF pl 1009 4 Susidainuokim mes dvi sesulės Plačiau
LTRF pl 1009 5 Uoi žinau, žinau Plačiau
LTRF pl 1009 6 Šviesi saulutė tekėjo Plačiau
LTRF pl 1010 1 Gėriau dienelį, tamsių naktelį Plačiau
LTRF pl 1010 2 Voj, gėriau gėriau Plačiau
LTRF pl 1010 3 Voj, močiute močiute Plačiau
LTRF pl 1010 4 Ankstų rytelį kėliau Plačiau
LTRF pl 1010 5 Tamsioji naktelėj, tolimas kelalis Plačiau
LTRF pl 1010 6 Iš mažumėlės be motinėlės Plačiau
LTRF pl 1010 7 Uoj ant kalno, ant aukštojo Plačiau
LTRF pl 1010 8 Svotuli piršlali melagi Plačiau
LTRF pl 1011 1 Aš tavi, brolali, seniai pažinau Plačiau
LTRF pl 1011 2 Mes turim brolį labai mažukų Plačiau
LTRF pl 1011 3 Ant svočiutės galvos Plačiau
LTRF pl 1011 4 Oi kvietkai, jūs kvietkai Plačiau
LTRF pl 1011 5 Mergela mano, jaunoji mano Plačiau
LTRF pl 1011 6 Aš kelaliu važiavau Plačiau
LTRF pl 1011 7 Ūžia, gaudžia šiaurus vėjas Plačiau
LTRF pl 1012 1 Šėriau žirgelį per du metelius Plačiau
LTRF pl 1012 2 Siuntė manį motulė Plačiau
LTRF pl 1012 3 Stovi čerkelė pastatyta Plačiau
LTRF pl 1012 4 Sveika, kūma, sveika Plačiau
LTRF pl 1012 5 Mūs kūmulis bėdų turėja Plačiau
LTRF pl 1012 7 Oi kieno čionai dvi stojnios stovėjo Plačiau
LTRF pl 1012 8 Liepė man motulė Plačiau
LTRF pl 1013 1 Voi, kad iššauštų giedria dienelė Plačiau
LTRF pl 1013 2 Sėdžiu pasėdžiu, aš miegelio noriu Plačiau
LTRF pl 1013 3 Kas norit valioj būcia Plačiau
LTRF pl 1013 4 Gėriau alulį ir saldų medulį Plačiau
LTRF pl 1013 5 Vai an dvarelio, vai an didžiojo Plačiau
LTRF pl 1013 6 Vai ūlioj ūlioj jaunas bernelis Plačiau
LTRF pl 1013 7 Apynėlis buinas, ba jis labai šumnas Plačiau
LTRF pl 1014 1 Pamarėje, an kalnelio Plačiau
LTRF pl 1014 2 Tykiai, puikiai Nemunėlis teka Plačiau
LTRF pl 1014 3 Per didį dvarų saulė tekėjo Plačiau
LTRF pl 1014 4 Pūtė vėjas uažuolan Plačiau
LTRF pl 1014 5 Pūtė vėjas uažuolan Plačiau
LTRF pl 1014 6 Vaikščiojo tėvulis pabarėmis Plačiau
LTRF pl 1014 7 Prašinėjo kanapėlė Plačiau
LTRF pl 1015 1 Vai tu kuosela, leliumoj Plačiau
LTRF pl 1015 2 Oi ir atlėkė baikštusai alnis Plačiau
LTRF pl 1015 3 Ant tėvulio dvaro Plačiau
LTRF pl 1015 4 Oi aš ajau per dvarelį Plačiau
LTRF pl 1015 5 Ai per sodžių ūlyčėlė Plačiau
LTRF pl 1015 6 Vai kap aš buvau Plačiau
LTRF pl 1015 7 Uoj kap aš buvau Plačiau
LTRF pl 1015 8 Pywszy woteszkę pojdzem spac Plačiau
LTRF pl 1016 1 Kad aš turėčiau pas tėvulį valalį Plačiau
LTRF pl 1016 2 Poželim žyta Plačiau
LTRF pl 1016 3 Oi girdžiu girdžiu Plačiau
LTRF pl 1016 4 Aš paėmiau jaunų pačių Plačiau
LTRF pl 1016 5 Verpsiu linelius kuo ploniausiai Plačiau
LTRF pl 1016 6 Mamute, kap gi bus Plačiau
LTRF pl 1017 1 Kaip mes buvom du broliukai Plačiau
LTRF pl 1017 2 Sėdžiu po langeliu, žiūriu pro langelį Plačiau
LTRF pl 1017 3 Augin motka du sūnu Plačiau
LTRF pl 1017 4 Susikalbėjo sausa nendrelė Plačiau
LTRF pl 1017 5 Tai nežertas, tai ne štuka Plačiau
LTRF pl 1017 6 Tėvas su motina savo Plačiau
LTRF pl 1017 7 Subatėlės vakarėlį, kloj mergelė patalėlį Plačiau
LTRF pl 1018 1 Traji gaideliai giedojo Plačiau
LTRF pl 1018 2 Pakelėje, paviešėje ten stovėjo Plačiau
LTRF pl 1018 3 Šių naktelį per naktelį Plačiau
LTRF pl 1018 4 Suntė mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 1018 5 Oi tu rūta rūta Plačiau
LTRF pl 1018 6 Ci pamietasz panie Janie Plačiau
LTRF pl 1018 7 Aš užeisiu už skomelių Plačiau
LTRF pl 1018 8 Liepė man motulė Plačiau
LTRF pl 1019 1 Žalioj girioj, lygioj lankoj Plačiau
LTRF pl 1019 2 Kad aš neverkiu toli aidama Plačiau
LTRF pl 1019 3 Oi kad man bėda Plačiau
LTRF pl 1019 4 Graži paukštė volungėlė Plačiau
LTRF pl 1019 5 Žalioj girelėj, lygioj lankelėj Plačiau
LTRF pl 1019 6 Ko beliūdi mūs sesutė Plačiau
LTRF pl 1020 1 Nebile pievelėj dobilas augo Plačiau
LTRF pl 1020 2 O aš išjojau, išvendravojau Plačiau
LTRF pl 1020 3 Augo girioj stadulėlė Plačiau
LTRF pl 1020 4 Šilai pušynai, trakai beržynai Plačiau
LTRF pl 1020 5 Jau žirgai pakinkyti Plačiau
LTRF pl 1020 6 Ant kalnelio pucinėlis Plačiau
LTRF pl 1020 7 Oi augin augin tėvas sūnelį Plačiau
LTRF pl 1021 1 Ir pagimdė Ulijūtė mažąjį vaikelį Plačiau
LTRF pl 1021 2 Kelelį kirtau, pats laivą dariau Plačiau
LTRF pl 1021 3 Pamarėm, pajūrėm mergelė vaikščiojo Plačiau
LTRF pl 1021 4 Aš šią naktelę, per naktelę Plačiau
LTRF pl 1021 5 Oi močiute, nieko nemeluosiu Plačiau
LTRF pl 1021 6 Oi sunku sunku sausai nendrelai Plačiau
LTRF pl 1021 7 Ir atlėkė trys raibi sakalėliai Plačiau
LTRF pl 1022 1 Motule mano, mano širdele Plačiau
LTRF pl 1022 2 Pelėda ant kraigo, uodegutį kraipo Plačiau
LTRF pl 1022 3 Ausk, močiute, drobeles Plačiau
LTRF pl 1022 4 Aš šią naktį, per naktį Plačiau
LTRF pl 1022 5 O kur josi, broleli Plačiau
LTRF pl 1022 6 Bėkit, baraliai Plačiau
LTRF pl 1022 7 Kieno tas karvojėlis Plačiau
LTRF pl 1022 8 Šalyje kelio jievaras stovėjo Plačiau
LTRF pl 1023 1 Šėriau žirgų juodbėrėlį Plačiau
LTRF pl 1023 2 Tai gardžiai gertau vyno kupkelį Plačiau
LTRF pl 1023 3 Žalioj girelėj, lygioj lankelėj Plačiau