LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos archyvo fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 879 3 Aikie, sesute, iš už stalo Plačiau
LTRF pl 879 4 Ant pastaukėlės stojau Plačiau
LTRF pl 879 5 Ar žiba žiburužiai Plačiau
LTRF pl 879 6 Ko liūdi, Kubuti, ko neverki Plačiau
LTRF pl 879 7 Aikie, berneli, iš už stalo Plačiau
LTRF pl 879 8 Negailios dūšios, sesute Plačiau
LTRF pl 879 9 Kol liūdi, sesute, kol neverki Plačiau
LTRF pl 879 10 Sėdi sesutė už stalo Plačiau
LTRF pl 880 1 Vai tu rugeli Plačiau
LTRF pl 880 2 Jaš pareinu iš lauko Plačiau
LTRF pl 880 3 Lėk, sakalėli, pasiskubyki Plačiau
LTRF pl 880 4 Šaly kelio jovaras stovėjo Plačiau
LTRF pl 880 5 Stovi jovaras vartuose Plačiau
LTRF pl 880 6 Stovi jovaras vartuose Plačiau
LTRF pl 880 7 Ek dui taukačiką, virė boba sparnačiką Plačiau
LTRF pl 880 8 Kad aš vakar nė namie nebuvau Plačiau
LTRF pl 880 9 Šokit, mergos, kad ir basos Plačiau
LTRF pl 880 10 Terp šakyčių, terp lapyčių Plačiau
LTRF pl 880 11 Per kiemelį jojau, langai atdaryti Plačiau
LTRF pl 881 1 Ant kalno lineliai Plačiau
LTRF pl 881 2 Atjoja berniukas per lygias lankas Plačiau
LTRF pl 881 3 Aš buvau dukrelė nedidelė Plačiau
LTRF pl 881 4 Gegutė lėkdama, gražiai kukuodama Plačiau
LTRF pl 881 5 Zuikelis po girelę bėginėjo Plačiau
LTRF pl 881 6 O tai graži roželė Plačiau
LTRF pl 881 7 Perkūnas medžioja velnią Plačiau
LTRF pl 881 8 Perkūnas persekioja velnią Plačiau
LTRF pl 881 9 Tabako kilmė Plačiau
LTRF pl 882 1 Lylia lylia mažučiukų Plačiau
LTRF pl 882 2 Ūščiu ūščiu Plačiau
LTRF pl 882 3 Rygon! iš Rygas! Plačiau
LTRF pl 882 4 Kutu kutu mažučiutį Plačiau
LTRF pl 882 5 Kut kut mažutį Plačiau
LTRF pl 882 6 Kutu kutu paršiukų Plačiau
LTRF pl 882 6a Kutu kutu paršiukų Plačiau
LTRF pl 882 7 Viru viru košį Plačiau
LTRF pl 882 8 Kuru kuru pečiukų Plačiau
LTRF pl 882 9 Pušku pušku runkytėm Plačiau
LTRF pl 882 10 Zur zur zurzulį Plačiau
LTRF pl 882 11 Kėku kėku meška veža šėkų Plačiau
LTRF pl 882 12 Tu katinėli juodaausėli Plačiau
LTRF pl 882 13 Palikau pilną žardą Plačiau
LTRF pl 882 14 Čičirik čičirik dėl mėsos Plačiau
LTRF pl 882 15 Gerų linų, gerų linų Plačiau
LTRF pl 882 16 Ieva, ieva, neganyk po pievą Plačiau
LTRF pl 883 1 Tu ąžuole, tu žaliasai Plačiau
LTRF pl 883 2 Gieda gaideliai sodely Plačiau
LTRF pl 883 3 Šok, žirgeli, šok, šyvasai Plačiau
LTRF pl 883 4 Arė bernelis pūdymėlį Plačiau
LTRF pl 883 5 Tėvuli mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 883 6 Tykiai, tykiai Nemunėlis teka Plačiau
LTRF pl 883 7 Oi marti marti, martela mūsų Plačiau
LTRF pl 884 1 Oi tas miestas miestužis Plačiau
LTRF pl 884 2 Iškasiu šulnelį vidury dvaro Plačiau
LTRF pl 884 3 Mano tėvas ir motina Plačiau
LTRF pl 884 4 Oi vieversy vieversy, vieversėli mažasai Plačiau
LTRF pl 884 5 Turėjo bobutė žilą oželį Plačiau
LTRF pl 884 6 Oi an kalno, an aukštojo Plačiau
LTRF pl 884 7 Oi kai aš buvau pas motinėlę Plačiau
LTRF pl 885 1 Kelaliu ajau, vandeniu bridau Plačiau
LTRF pl 885 2 An tėvulio dvaro stov rūtų darželis Plačiau
LTRF pl 885 3 Lygam lauki neišarta Plačiau
LTRF pl 885 4 Oi niekur nėra tokio dvarelio Plačiau
LTRF pl 885 5 Pas marelas an lieptelio Plačiau
LTRF pl 885 6 Pavasario dienelį sėjau žalią rūtelį Plačiau
LTRF pl 885 7 Tupi grūšioj pelėda Plačiau
LTRF pl 886 1 Kam vakaras vakarėlis Plačiau
LTRF pl 886 2 Oi tu girela, girela žalioji Plačiau
LTRF pl 886 3 Aš užeinu už baro Plačiau
LTRF pl 886 4 Oi tu kregždela Plačiau
LTRF pl 886 5 Kas tai tynai do žolynas Plačiau
LTRF pl 886 6 Tūžinos sakalėlis Plačiau
LTRF pl 886 7 Mes du broliai du du du Plačiau
LTRF pl 887 1 Pakinkyt šyvus žirgus Plačiau
LTRF pl 887 2 Išvedė mani šešurėlis tancun Plačiau
LTRF pl 887 3 Vidury laukų stovi grūšelė, Kalėda Plačiau
LTRF pl 887 4 Oi atvažiuoja šventos Kalėdos Plačiau
LTRF pl 887 5 Parlėkdamas bitinėlis pro drevį Plačiau
LTRF pl 887 6 Stov ant kalno melnyčia Plačiau
LTRF pl 887 7 Saulala, motula, užtekėk Plačiau
LTRF pl 887 8 Oi užmik, mažyti, a a a Plačiau
LTRF pl 888 1 Oi užmik, mažyti, a a a Plačiau
LTRF pl 888 2 Oi tu žėke žėkelėli Plačiau
LTRF pl 888 3 Eitie Povilu ir su šventu Petru Plačiau
LTRF pl 888 4 Juozupai šventas, būk pagarbintas Plačiau
LTRF pl 888 4a Juozapai šventas, būk pagarbintas Plačiau
LTRF pl 888 5 Ak man Jėzau, kaip tu klūpai Plačiau
LTRF pl 889 1 Ak mano Jėzau, kaip tu klūpai Plačiau
LTRF pl 889 2 Stovi motina verkdama Plačiau
LTRF pl 889 3 Jėzau, žegnoju aš tave Plačiau
LTRF pl 889 4 Linksminkis, dangau Plačiau
LTRF pl 889 5 Sveika būk, ponia svieto Plačiau
LTRF pl 889 6 Sveika, karaliene dangaus Plačiau
LTRF pl 890 1 Oi dūšia kiekviena, mislyk sau kasdiena Plačiau
LTRF pl 890 2 Kristus Dievas mūsų Plačiau
LTRF pl 890 3 Oi dūšia žmogaus nelaba Plačiau
LTRF pl 890 4 Arė brolalis laukely pūdymėlį Plačiau
LTRF pl 890 5 Oi kano tiej balti stalai Plačiau
LTRF pl 890 6 Jau sauliutė laides Plačiau
LTRF pl 891 1 Suverpė drobelį nei storų, nei plonų Plačiau
LTRF pl 891 2 Dziedai mano, dūšia mano Plačiau
LTRF pl 891 3 Kad aš neverkiu toli aidama Plačiau
LTRF pl 891 4 Šoks tėvelis suktinį Plačiau
LTRF pl 891 5 Apynėlį sodzinau, sodzinau Plačiau
LTRF pl 891 6 Kasiu daržely aželas Plačiau
LTRF pl 891 7 Šlėktos tartokai, tai šoka ledokai Plačiau
LTRF pl 892 1 O kas mani šią naktį patiešys Plačiau
LTRF pl 892 2 Atsimink, berneli, kų vakar kalbėjai Plačiau
LTRF pl 892 3 Oi aisiu aisiu, aš čia nebūsiu Plačiau
LTRF pl 892 4 Oi aisiu aisiu, aš čia nebūsiu Plačiau
LTRF pl 892 5 Plėšikas užmigdo žmones Plačiau
LTRF pl 893 1 Plėšikas užmigdo žmones Plačiau
LTRF pl 894 1 Gertau gertau, nėr su kuom gertie Plačiau
LTRF pl 894 2 Subatėlės vakarėlį po dvarelį vaikščionėjau Plačiau
LTRF pl 894 3 Lakštingelėla, linksma paukštela Plačiau
LTRF pl 894 4 Dvarelį šlaviau, vėjelį laistiau Plačiau
LTRF pl 894 5 Buvo brolis bendorius Plačiau
LTRF pl 894 6 Sakė mūsų svočiutės slaunos giminėlės Plačiau
LTRF pl 894 7 Kas ty miški braška Plačiau
LTRF pl 894 8 O ja ja jai, Dievuliau mano Plačiau
LTRF pl 894 9 Andarokas su palbonais Plačiau
LTRF pl 895 1 Teka upė per žvyrynų Plačiau
LTRF pl 895 2 An kalno grūšia, pakalnėj vyšnia Plačiau
LTRF pl 895 3 Po sodelį vaikščiojau Plačiau
LTRF pl 895 4 Oi šalin šalin, sieras sakalėli Plačiau
LTRF pl 895 5 Ir prijojo pilnas kiemas jaunųjų svetelių Plačiau
LTRF pl 895 6a Kelkis, berneli, negulėk Plačiau
LTRF pl 895 6 Dar aš neinajau jaunan jaunimėlin Plačiau
LTRF pl 895 7 Vai žirge žirgeli, juodbėrėli Plačiau
LTRF pl 895 8 Sėjau rūtų, sėjau mėtų Plačiau
LTRF pl 896 1 Oi ant kalno balta liepa Plačiau
LTRF pl 896 2 Šią naktelę nemigau, nemigau Plačiau
LTRF pl 896 3 Švietė mienas ir pazaras Plačiau
LTRF pl 896 4 Ajo šventas Petras ir su šventu Povilu Plačiau
LTRF pl 896 5 Oi ir atjojo jaunas bernelis Plačiau
LTRF pl 896 6a Aš mažas žėkelis, kap grikių pėdelis Plačiau
LTRF pl 896 6 Aš mažas žėkelis, kap grikių pėdelis Plačiau
LTRF pl 896 7 Ir atlėkė balandėlis Plačiau
LTRF pl 897 1 Baltus linus verpk Plačiau
LTRF pl 897 2 Vai dukrela mano, balta lelijėla Plačiau
LTRF pl 897 3 Ajo mergos kelaliu Plačiau
LTRF pl 897 4 Viriau žirnius su lašiniais Plačiau
LTRF pl 897 5 Zanavyko ilgas skrandas Plačiau
LTRF pl 897 6 Oi aš turiu brolužėlį Plačiau
LTRF pl 897 7 Oi tu rūtela, oi tu žalioji Plačiau
LTRF pl 898 1 Putiną, serbentą vanduo pasėmė Plačiau
LTRF pl 898 2 Oi kur aš gėriau, uliavojau Plačiau
LTRF pl 898 3 Vai po giružėm, po mėlynom maružėm Plačiau
LTRF pl 898 4 Kad aš turėtau pas tėvulį valalį Plačiau
LTRF pl 898 5 Vai tu diemed diemedėli Plačiau
LTRF pl 898 6 Vai ka mes buvom mes dvi sesulės Plačiau
LTRF pl 899 1 Džiaugėsi bernelis audėjėlę Plačiau
LTRF pl 899 2 Oi žiba žiburėlis Plačiau
LTRF pl 899 3 Sėdžiu po langeliu, žiūrau per langelį Plačiau
LTRF pl 899 4 Jau saulutė leidžias Plačiau
LTRF pl 899 5 Aušta aušrelė, teka saulalė Plačiau
LTRF pl 899 6 Oi žirge, žirgeli Plačiau
LTRF pl 899 7 Motula mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 900 1 Mergela mano, aikie už mani Plačiau
LTRF pl 900 2 Vai tėvulis ir motulė Plačiau
LTRF pl 900 3 An tėvulio didzio dvaro Plačiau
LTRF pl 900 4 Kalėdų dienų ežerai šalo Plačiau
LTRF pl 900 5 Lėkis lėkis, sakalėlis Plačiau
LTRF pl 900 6 Vai kas ty sodi pamigo Plačiau
LTRF pl 901 1 Anula sesula, kų tu nudarysi Plačiau
LTRF pl 901 2 Oi kano dvari, leliumoj Plačiau
LTRF pl 901 3 Sėdo prisėdo bernelių suolas Plačiau
LTRF pl 901 4 Tetervinas ūžė, malė Plačiau
LTRF pl 901 5 Sauilutė raudona, pasaulis geltonas Plačiau
LTRF pl 901 6 Apie Nosį darbininkę Plačiau
LTRF pl 902 1 Ku kū devyni brolaliai Plačiau
LTRF pl 902 2 Mergaitė lokio namely Plačiau
LTRF pl 903 1 Mergaitė lokio namely Plačiau
LTRF pl 903 2 Laumių dovanos Plačiau
LTRF pl 903 3 Vai Dzievuliau manas Plačiau
LTRF pl 903 4 Ajo šventas Petras ir su šventu Povylu Plačiau
LTRF pl 903 5 Kap palaisiu aš dalgelį Plačiau
LTRF pl 903 6 Mergela mano, aikie už mani Plačiau
LTRF pl 904 1 Arė brolalis pūdzymėlį Plačiau
LTRF pl 904 2 Pakelėj mergelė linus ravėjo Plačiau
LTRF pl 904 3 Vai an kalno, an aukštojo Plačiau
LTRF pl 904 4 Vai an dvaro, an didžiojo Plačiau
LTRF pl 904 5 Vai kas ty, vai kas ty užu durų Plačiau
LTRF pl 904 6 Grįskime, mergos, ievaro tiltų Plačiau
LTRF pl 905 1 Kloj mergelė linelius Plačiau
LTRF pl 905 2 Šilanskienė bėdų turėj Plačiau
LTRF pl 905 3 Vai keliai keliai, pakelėj berželiai Plačiau
LTRF pl 905 4 Tu rūtela, tu žalioji Plačiau
LTRF pl 905 5 Vai kad sugrįžtų valnios dienelės Plačiau
LTRF pl 905 6 Tai verkė motulė, tai bėdavojo Plačiau
LTRF pl 905 7 Motula širdela tai tau Plačiau
LTRF pl 906 1 Motula širdela tai tau Plačiau
LTRF pl 906 2 Vai tai dėkui motula Plačiau
LTRF pl 906 3 Subatėlės vakarėlį šėriau žirgą Plačiau
LTRF pl 906 4 Subatėlės vakarėlį šėriau žirgą Plačiau
LTRF pl 906 5 Oi ir ant kalnelio bajoras žydėjo Plačiau
LTRF pl 906 6 Tu žvirbluki keturkoji Plačiau
LTRF pl 906 7 Oi čiūčiai liūliai an marių vilnia Plačiau
LTRF pl 907 1 Ir išjojo bernužėlis ant vainelės Plačiau
LTRF pl 907 2 Išejo tėvelis iš aukštos klėtelės Plačiau