LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
2023-06-09
Birželio 9 d. - tarptautinė archyvų diena
 
Birželio 9 d. - tarptautinė archyvų diena. Lietuvių tautosakos archyvas, 2025 m. minėsiantis savo 90-metį, turi savo istoriją, kurią galėtume skaityti tiek per šimtą, tiek per porą šimtų metų.
Seniausias to liudininkas – 1800 m. datuotas Kazimiero Žemaičio tautosakos rinkinėlis. Jau 18 a. dvarų, klebonijų bibliotekose, namų archyvuose pradėjo rastis tautosakos užrašymų. Ypač dėmesys liaudies kūrybai sustiprėjo 19 a. pradžioje. Tekstai buvo užrašomi ir ne tik archyvuojami, bet ir sėkmingai panaudojami grožinėje literatūroje. Savo ruožtu iš literatūros tai pereidavo į tautosakinę apyvartą, ją per nauja papildant.

 

 

XX a. pradžioje įsikūrusi Lietuvių mokslo draugija (LMD, 1907-1939) nuo pirmųjų dienų iš savo narių pageidavo ne tik nustatyto piniginio mokesčio bet ir pagal galimybes aukoti kai ką iš savo namų bibliotekų bei archyvų kuriamoms draugijos saugykloms. Kai kurių narių kūrėjų, kaip antai, Jono Basanavičiaus, Petro Vileišio, turime paveldėję visą dokumentinį, rankraštinį bei knygų paveldą. Tuo pačiu, draugijai įsigijus fonografą, šalia rankraščių imtas kaupti ir garso įrašų fondas. Vis dėlto, tuometinėse istorinėse aplinkybėse, neturint pastovios vietos, nuolat persikraustant, LMD archyvas nebuvo pilnai išsaugotas: kai kas pamesta, kai kas sudrėko ir supelijo ir pan. Tautosakos rinkimo mastai ženkliai sumenko Lenkijai okupavus Vilnių ir Lietuvos sostinei persikėlus į Kauną. Atsiradusi demarkacinė linija ribojo LMD rinkėjus, valstybės įstaigų kūrimo reikalai pristabdė kitus. Tik gerokai sustruktūravus Lietuvos universiteto (dab. Vytauto Didžiojo universitetas) padalinius ir mokslo programas, Vincas Krėvė Mickevičius, Mykolas Biržiška, Balys Sruoga ir kiti humanitarai ėmėsi steigti Tautosakos komisiją (1930-1935), kurios veiklą vėliau papildė Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934-1935). 
 
 

Lietuvių tautosakos archyvas (LTA) savo veiklos pradžia žymi  1935 m., kuomet Vienos universitete baigęs doktorantūrą, jaunas mokslininkas Jonas Balys sugebėjo įtikinti tuometinę LR Švietimo ministeriją sukurti savivaldžią įstaigą. Iki 1939 m. LTA veikė Kaune. Sostinę sugrąžinus į Vilnių, čia persikėlė ir pagrindinės mokslo įstaigos, tarp jų ir naujai įsteigtas Lituanistikos institutas, kuriam priklausė ir LTA ir LMD kolekcijos. Nuo 1940 m. Mokslų Akademijos priklausomybėje tautosakos archyvinio paveldo likimas buvo nepavydėtinas: jis buvo primetamas tai Etnografijos, tai Istorijos institutams, kol galop, 1952 m., priskirtas Lietuvių kalbos ir literatūros institutui, ilgiems metams  gavo prieglobstį Petro Vileišio namuose, kur yra iki šiol. Tačiau taip pat ilgus metus jis buvo praradęs savo pirminį pavadinimą ir vadinosi Lietuvių tautosakos rankraštynu (LTR).

 

Sovietų okupacijos metais folkloristų darbas varžytas marksistinės ideologijos. Pokaryje į ideologinių represijų girnas pakliuvo senieji, patyrę archyvo darbuotojai, iš darbo priversti išeiti Tautosakos sektoriaus darbuotojai Zenonas Slaviūnas, Jadvyga Čiurlionytė, Juozas Aidulis, Juozas Jurga ir kt. Ekspedicijose buvo užrašinėjami ne visi tautosakos žanrai. Atsirado reikmė kai ką paslėpti metalinėse užrakinamose spintose, vad. specfonduose – juk pasitaikydavo, lyg ir netyčia, įrašyti partizanų, tremtinių, Lietuvos kariuomenės ir pan. dainų, pasakojimų, kontrastuojančių su sovietinės viešosios politikos diskursu.... Tautosakininkai buvo verčiami rinkti „tarybinę tautosaką“ (žr. pavydzį aukščiau), ar net dirbtinai skatinti jos atsiradimą. 
Kaip mena garbiausias amžiumi ir stažu kolega dr. Kostas Aleksynas, 1959 m. pradėjęs darbuotis LKLI, Lietuvių tautosakos rankraštyną radęs ten pat, kur jis yra ir dabar – pastato prie gatvės rūsyje. Tada buvo paskirtas ir rankraštyno vedėjas, panašiu laiku įsidarbinęs Klimas Viščinis. Tačiau ir toliau inventorinimo darbais rūpintasi sutelktai. Rinkiniai gaudavo inventorinį numerį, prieš atguldami į savo vietas saugyklose, tačiau dar kelis kartus pereidavo per specialistų rankas: vieni peržiūrėdavo ir sukatalogindavo dainas, kiti – pasakas, sakmes bei kitą pasakojamąją tautosaką, po to savo katalogus papildydavo patarlių ir kitokios smulkiosios tautosakos tyrėjai. Tai nurodoma tituliniame rinkinio puslapyje.
Rinkiniai plaukė iš pačių Instituto tautosakininkų kasmetinių ekspedicijų, kuriose dalyvaudavo ir talkininkai iš kitų darboviečių, kitų specialybių žmonės, supratę ir vertinę tautos kūrybinį paveldą. Nuo 1962 m. jie susibūrė į Lietuvos (TSR tuomet) paminklų apsaugos ir kraštotyros draugiją, kuri organizavo gausybę nacionalinių kompleksinių ir lokalių ekspedicijų. Pareigingiausi ekspedicijų dalyviai savo ranka ar į magnetofonus surašytą tautosaką per pusmetį ar iki kitos ekspedicijų vasaros „iššifruodavo“ t.y. gražiai perrašydavo ir asmeniškai arba per savąjį vadovą konsultantą atiduodavo tautosakos rankraštynui. Kai kurie vadovai, tarkim, dr. Bronislava Kerbelytė, sugebėdavo iš savo grupės talkininkų išreikalauti, kad tai kas rinkta dienomis, būtų vakarais perrašyta ir ekspedicijai baigiantis viskas įteikta vadovei. Vis dėlto, tai nežavėjo, ypač jaunimo – juk norėjosi vakarais pasišokti, prisidainuoti ką tik išmoktų dainų, pasimaudyti [juk vasara], ilgiau užsibūti pas pateikėjus. Taigi medžiagos tvarkymas ir buvo atidedamas rudeniui, paskui dar ir žiemai, pavasariui... su perspėjimu, kad „nesutvarkius pernykščių rinkinių bus pagalvota apie galimybę dalyvauti kitoje ekspedicijoje“. Bet buvo visko, ko nebuvo... Ir dabar senose registracijų knygose matyti įrašai, jog rinkinys pažadėtas, bet taip ir neįteiktas, paimtas papildyti, pataisyti, bet taip ir negrąžintas...
 
Nepaisant tokių ir kitokių nuostolių, saugykla pilnėjo, teko statyti vis daugiau medinių lentynų, tarp kurių nepiga suktis, bet modernesnių dar nebuvo. 
 
 
1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Institutas buvo padalytas į dvi institucijas: Lietuvių kalbos institutą ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą. Nepriklausomybės metais pradėta aktyviai užrašinėti sovietmečiu draustus kūrinius: tremtinių ir rezistencijos, patriotines dainas, politinius anekdotus bei pasakojimus, krikščioniškas tradicijas atspindinčią tautosaką. Gręžtasi į visų socialinių sluoksnių, profesijų ir įvairaus amžiaus žmonių kūrybą. Susidomėta moderniosios komunikacijos folkloru, miestuose ir kaimuose vykstančių folkloro renginių, svarbių Lietuvai datų pažymėjimo, folkloro ansamblių judėjimo ir kitų dalykų fiksavimu.
Lietuvių tautosakos archyvo fondai papildyti didelėmis asmeninėmis kolekcijomis, pvz.: 1998 m. žymus tautosakininkas Jurgis Dovydaitis padovanojo savo surinktą tautosakos archyvą (45 stambūs teminiai rinkiniai, 350 sąsiuvinių, 1243 magnetinės juostos, kuriose užfiksuota daugiau kaip 100 000 vnt. įvairių žanrų tautosakos kūrinių, 800 fotojuostų).
 
Ilgus metus trukusi Klimo Viščinio, vėliau jo pareigas perėmusio Povilo Krkščiūno „vienvaldystė“ Tautosakos rankraštyne peraugo į Tautosakos archyvo skyrių. Akademikas Leonardas Sauka, tapęs LLTI direktoriumi [1993-2001], netrukdamas pasirūpino, kad Tautosakos sektorius būtų pertvarkytas į tris savarankiškus skyrius. Tautosakos archyvo skyriui vadovauti paskirtas dr. Kostas Aleksynas. Tuomet jau ne vienas žmogus, o visas pulkelis bandė susitalpinti rūsio patalpose, ten, kur dabar yra Mokslinės bibliotekos saugykla, nes kitur buvo lentynos, lentynos – pilnos rinkinių dėžių. Buvo labai nepatogu, bet ir labai smagu. Ant vadinamojo Jono Basanavičiaus stalo nuolatos sukosi juostinis magnetofonas, kadangi buvo priimta saugomas juostas tam tikrais laiko tarpais iš naujo persukti, nes kitaip joms grėsė perdžiūti, sulipti, sutrupėti, nes juostos, beje, irgi buvo įsigytos ne „iš pirmų rankų“ – dažniausiai išprašytos iš Lietuvos radijo ir televizijos laidoms panaudotų likučių. Kampe prie lango dūzgė pirmieji gremėzdiški kopijavimo aparatai, prie kurių dirbta pamainomis. Prie technikos dūzgesio pynėsi replikų, pokalbių, monologų gaudesys – ūžė tarsi bičių avilys. Gal todėl po kurio laiko labai pritiko sugalvoti Tautosakos medaus nominaciją rinkėjui iš šalies, vienam iš tų, kurių dėka, tarsi turtingi medumi koriai, tautosakos rankraščiais, nuotraukų albumais, garso ir vaizdo įrašais prisipildė visos įmanomos Lietuvių tautosakos archyvo talpos.
 
 
 

Parengė Gražina Kadžytė, Asta Skujytė-Razmienė, Rūta Žarskienė