LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTRF mg
Signatūra:LTRF mg 3851
Dainos pavadinimas : Aldonos Kačerauskienės užrašytos tautosakos garso įrašas
Fiziniai parametrai ir būklė: Magnetinė juosta 6, 4 mm pločio.
Dokumentų rūšys: 1. garso įrašai

Apimtis (kiekis): 1. min:s: 03:03
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTR 6155

Fondo dokumentai: LTRF mg 3851-01    Gegutėla, tu pilkoji
LTRF mg 3851-02    Čiulba ulba paukšteliai
LTRF mg 3851-03    Pūtė vėjalis nuo pietų
LTRF mg 3851-04    Mergužėla lelijėla
LTRF mg 3851-05    Čiužinėjo laputaitė
LTRF mg 3851-06    Šeimininkė šito kiemo
LTRF mg 3851-07    Onksti ryto keldama
LTRF mg 3851-08    Oi, diemedi diemedėli
LTRF mg 3851-09    Nustojo kukuoti pilka gegutėla
LTRF mg 3851-10    Pagal žalį gojį
LTRF mg 3851-11    Siuntė mane motinėlė
LTRF mg 3851-12    Už jūrių marių
LTRF mg 3851-13    Aš atėjo pas kaimyno
LTRF mg 3851-14    Užaugo Pasvaly
LTRF mg 3851-15    Jis išėjo į pasaulį
LTRF mg 3851-16    Šėriau žirgelį
LTRF mg 3851-17    Aš verkiau parimus
LTRF mg 3851-18    Pražydo mėlyna žibutė
LTRF mg 3851-19    Trypia juodbėrėlis prie rūtų darželio
LTRF mg 3851-20    Trypia juodbėrėlis prie rūtų darželio
LTRF mg 3851-21    Upės plauks į melsvą tolį
LTRF mg 3851-22    Ten, kur ošia žaliasis pušynas
LTRF mg 3851-23    Miglotas rytas
LTRF mg 3851-24    Į ežerą platų toli nuo namų
LTRF mg 3851-25    Laukus, miškus ir pievas
LTRF mg 3851-26    Tenai už miško leidos saulė
LTRF mg 3851-27    Tenai prie kelio palinkęs kryžius
LTRF mg 3851-28    Dainuok, sesute, lepunėle
LTRF mg 3851-29    Vos tik mėnulis sužybės danguj ramiai
LTRF mg 3851-30    Oi gi, Dieve brangus
LTRF mg 3851-31    Sveiki, broliai daininykai
LTRF mg 3851-32    Jau ruduo atėjo
LTRF mg 3851-33    Mažas piemenėlis
LTRF mg 3851-34    Mano bitės kaip avytės
LTRF mg 3851-35    Anoj pusėj Dunojėlia
LTRF mg 3851-36    Atlikęs pareigą Tėvynei
LTRF mg 3851-37    Kai dangus horizonte liepsnoja
LTRF mg 3851-38    Pražydo pirmos miškų žibutės
LTRF mg 3851-39    Už gimtinės tolį su dangum žydriu
LTRF mg 3851-40    Kai saulė leidosi už girių
LTRF mg 3851-41    Ak, pavasari malonus
LTRF mg 3851-42    Siūbavo girios šimtametės
LTRF mg 3851-43    Ant Tatulos kranto smėlėto
LTRF mg 3851-44    Oi diemedi diemedėli
LTRF mg 3851-45    Tu verkei parimus daržely, prie vartų
LTRF mg 3851-46    Ko liūdi, žalia giruže
LTRF mg 3851-47    Lakštingalėle, linksmas paukšteli
LTRF mg 3851-48    Burkuoja balandis po langu
LTRF mg 3851-49    Pavasario sodai jau žydi
LTRF mg 3851-50    Yra pasaulyje širdis
LTRF mg 3851-51    Mylėjau tave, brangi Tėvyne
LTRF mg 3851-52    Išauš, išauš pavasarėlis
LTRF mg 3851-53    Dainuok, sesute lepunėle
LTRF mg 3851-54    Ak liepos, mano liepos
LTRF mg 3851-55    Oi kareivi, kareivėli
LTRF mg 3851-56    Aisim, sesutės
LTRF mg 3851-57    Bijūnėlis žalias
LTRF mg 3851-58    O kryžiaus rože paslaptinga
LTRF mg 3851-59    Tu esi taip graži nuostabiai
LTRF mg 3851-60    Motin, guosk mus
LTRF mg 3851-61    Nuo putinų, nuo aviečių
LTRF mg 3851-62    Oi kaip gera, oi kaip gera
LTRF mg 3851-63    Vidury mano darželio
LTRF mg 3851-64    Pasidainuokim, mas sesutėlas
LTRF mg 3851-65    O kas ti žydi
LTRF mg 3851-66    Aš tų dalgį išpustyto
LTRF mg 3851-67    Neturėjo dvara
LTRF mg 3851-68    Sunku siratėlai
LTRF mg 3851-69    Miško paukšteliai čiulbėjo
LTRF mg 3851-70    Kampe tupi, kampe tupi
LTRF mg 3851-71    Oi tu rūta rūta
LTRF mg 3851-72    Prie kelio mažytėj trobelėj
LTRF mg 3851-73    Į kovą, į kovą visi, kas tik gali
LTRF mg 3851-74    Nusiboda rūtas ravėti
LTRF mg 3851-75    Prašom prašom paklausyti
LTRF mg 3851-76    Tenai, kur ošia žalia girelė
LTRF mg 3851-77    Miega girios, lygu lygumėlės
LTRF mg 3851-78    Tykus ramus vakarėlis
LTRF mg 3851-79    Pilkas karvelėli
LTRF mg 3851-80    Vai, mergela, mana
LTRF mg 3851-81    Oi dėkui dėkui
LTRF mg 3851-82    Šalia kelio per Moliūnus
LTRF mg 3851-83    Garbė garbė Marijai
LTRF mg 3851-84    Gražioj gėlėtoj pievoj
LTRF mg 3851-85    Saulutė leidos, mėnulis teka
Anotacija: Garso įraše yra 82 dainos, 2 giesmės ir 1 ratelis.
Bendras turinio vienetų kiekis: 85
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-51, 53-59, 61-82, 84, 85)
2. GIESMĖS (60, 83)
3. ŠOKIŲ, RATELIŲ, ŽAIDIMŲ DAINOS (52)
Pateikimo būdas: 1. vokalinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: 1993
Užrašytojas: Aldona Kačerauskienė
Užrašymo vieta: 1. Pasvalys m., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: )
2. Krinčinas mstl., Krinčino sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: )
3. Daujėnai mstl., Daujėnų sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: )
Pateikėjai: 1. Aldona Maračinskienė-Vadapalaitė , gyvenamoji vieta: Pasvalio miestas sen., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Čižiškiai (pastabos: Pateikėja – Pasvalio bažnyčios choro giesmininkė.; apsk.vnt: 1-27)
2. Bronė Valiūnienė-Šinkevičiūtė , gyvenamoji vieta: Pasvalys m., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Valakai (pastabos: Pateikėja – Pasvalio bažnyčios choro giesmininkė.; apsk.vnt: 1-27)
3. Marytė Šinkevičienė-Valeikaitė , gyvenamoji vieta: Pasvalys m., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Pateikėja – Pasvalio bažnyčios choro giesmininkė.; apsk.vnt: 1-27)
4. Ona Baliūnienė-Valeikaitė , gyvenamoji vieta: Pasvalio Vienkiemiai k., Pasvalio sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Pateikėja – Pasvalio bažnyčios choro giesmininkė.; apsk.vnt: 1-27)
5. Anelė Godliauskaitė , gyvenamoji vieta: Pasvalio Vienkiemiai k., Pasvalio sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Pušalotas (apsk.vnt: 28-32)
6. Adelė Šimoliūnienė-Godliauskaitė , gyvenamoji vieta: Pasvalio Vienkiemiai k., Pasvalio sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Pušalotas (apsk.vnt: 28-34)
7. Eugenija Trebienė-Vičaitė , gyvenamoji vieta: Krinčinas mstl., Krinčino sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Leliškiai (pastabos: Pateikėja – Krinčino bažnyčios choro giesmininkė.; apsk.vnt: 35-51, 53, 55-60)
8. Petronėlė Daubarienė-Baguškaitė , gyvenamoji vieta: Krinčinas mstl., Krinčino sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: Pateikėja – Krinčino bažnyčios choro giesmininkė.; apsk.vnt: 35-53, 55-60)
9. Janina Gaidelionienė-Dulkaitė , gyvenamoji vieta: Krinčinas mstl., Krinčino sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Gustoniai (pastabos: Pateikėja – Krinčino bažnyčios choro giesmininkė.; apsk.vnt: 35-51, 53, 55-60)
10. Albina Juozelėnaitė , gyvenamoji vieta: Krinčinas mstl., Krinčino sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Kalniškis (pastabos: Pateikėja – Krinčino bažnyčios choro giesmininkė.; apsk.vnt: 35-51, 53, 54-60)
11. Emilija Majauskienė-Kukurytė , gyvenamoji vieta: Daujėnai mstl., Daujėnų sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Naujasodis (pastabos: Pateikėja yra Daujėnų bažnyčios choro giesmininkė.; apsk.vnt: 61-85)
12. Janina Kukurytė , gyvenamoji vieta: Daujėnai mstl., Daujėnų sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Naujasodis (pastabos: Pateikėja yra Daujėnų bažnyčios choro giesmininkė.; apsk.vnt: 61-85)
13. Stasys Majauskas , gyvenamoji vieta: Daujėnai mstl., Daujėnų sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 84, 85)

 

← Į sąrašą