LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTRF mg
Signatūra:LTRF mg 3999
Dainos pavadinimas : Jurgitos Valiukevičiūtės ir Jurgitos Jakštaitės užrašytos tautosakos garso įrašas
Fiziniai parametrai ir būklė: Magnetinė juosta 6,4 mm pločio.
Dokumentų rūšys: 1. garso įrašai

Apimtis (kiekis): 1. min:s: 3:26:51
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTR 6338

2. LTR 6337

Fondo dokumentai: LTRF mg 3999-01    Pateikėjos Teresės Povilaitienės biografija
LTRF mg 3999-02    Paklausykit, jūs lietuviai, čionai susirinkę
LTRF mg 3999-03    Aplankei tu mus, paukšteli
LTRF mg 3999-04    Laisvai svyrinėdami braška
LTRF mg 3999-05    Šėriau žirgelį per savait
LTRF mg 3999-06    Dunda patrankos laukuose
LTRF mg 3999-07    Į stotį lydėjo jauną karininką
LTRF mg 3999-08    Ką darysi, sesulaite
LTRF mg 3999-09    Kai aš buvau neženots
LTRF mg 3999-10    Kai aš augau pas tėtį ir mamą
LTRF mg 3999-11    Tamsiojoj naktelėj audringojoj
LTRF mg 3999-12    O kur aš eisiu be turtų
LTRF mg 3999-13    Pažiūrėk, kaip skęsta obelys žieduose
LTRF mg 3999-14    Čiulba ulba paukšteliai
LTRF mg 3999-15    Kad vienąkart pavasarį
LTRF mg 3999-16    Atsimenu, kai augau kūdikėliu
LTRF mg 3999-17    Antai Šešupės pakrantės tylios
LTRF mg 3999-18    O kaip aš užaugau
LTRF mg 3999-19    Pasakojimas apie Pajevonio valsčių, advento, gavėnios papročius ir kt.
LTRF mg 3999-20    Kartą nutarė kaimynai balių padaryti
LTRF mg 3999-21    Kas ten ūžia, kas ten švilpia, kad net laukai plyšta
LTRF mg 3999-22    Padainuosiu gražią dainą
LTRF mg 3999-23    Gieda gaideliai anksti rytelį
LTRF mg 3999-24    Ant kalno gluosnys
LTRF mg 3999-25    Ei skaisti, meili merguže
LTRF mg 3999-26    Sakyk, mergele, ar mane myli?
LTRF mg 3999-27    Tu buvai toks didis, aš buvau mažutė
LTRF mg 3999-28    Į beržyną eina Ona
LTRF mg 3999-29    Tamsiojoj naktelėj audringojoj
LTRF mg 3999-30    Nutilo jau laukai
LTRF mg 3999-31    Aš nueisiu ant kalno
LTRF mg 3999-32    Tyliai leidžias pavargusi saulė
LTRF mg 3999-33    Nupink vainiką iš svajonių
LTRF mg 3999-34    Sodely, tarp gėlių
LTRF mg 3999-35    Jis pasėjo linus, išvažiavo toli
LTRF mg 3999-36    Ateisiu, kai saulutė nusileis
LTRF mg 3999-37    Viename kaimely, ant aukšto kalnelio
LTRF mg 3999-38    Ant melsvų ežero bangų
LTRF mg 3999-39    Ant Nemunėlio kranto
LTRF mg 3999-40    Kad jums nebebūtų nuobodu per dieną
LTRF mg 3999-41    Prašils, bus slidu
LTRF mg 3999-42    Pavasarį pražys melsvos gėlės
LTRF mg 3999-43    Gimtinėj tu užaigai
LTRF mg 3999-44    Nuo putino ir avietės
LTRF mg 3999-45    Sakyki, sese, ar tau negaila
LTRF mg 3999-46    Juodbėris beržų alėjoj
LTRF mg 3999-47    Aukse, tu sidabre, sumaišei protelį
LTRF mg 3999-48    Padainuosiu tą dainelę
LTRF mg 3999-49    Renkis, seserėle, į šliūbą važiuoti
LTRF mg 3999-50    Pūtė vėjelis iš visų šalių
LTRF mg 3999-51    Kartą vasaros nakty
LTRF mg 3999-52    Pirmų žibučių žiedai
LTRF mg 3999-53    Kaip aš ją pamačiau, vienas sau pamąsčiau
LTRF mg 3999-54    Pražydo pirmos melsvos žibuoklės
LTRF mg 3999-55    O kaip akis pavasarėlio
LTRF mg 3999-56    Kai sužydėjo baltos rožės
LTRF mg 3999-57    Į laisvę, į laisvę dar vakar kalbėjo
LTRF mg 3999-58    Mes išvargom pusantrų metelių
LTRF mg 3999-59    Ar iš dangaus tėviškės tu
LTRF mg 3999-60    Pučia švelnus vėjelis ir griaustinis girdėt
LTRF mg 3999-61    Kryžius pasviro šalia prie kelio
LTRF mg 3999-62    Ar atmeni, kai buvo vasara
LTRF mg 3999-63    Buvo gegužis, balo sodai
LTRF mg 3999-64    Kodėl lakštutė maža
LTRF mg 3999-65    Išgirsim aidus kieno laimės
LTRF mg 3999-66    Nepamilk, mergaite, niekad tu rudakio
LTRF mg 3999-67    Ant ežero kranto sėdėjome abu
LTRF mg 3999-68    Rūkstančioj gryčioj prie lango
LTRF mg 3999-69    Ąžuolą seną prie kelio
LTRF mg 3999-70    Už miškų, už kalnų
LTRF mg 3999-71    Padainuosim, broliai, mes dainelę
Anotacija: Garso įrašą sudaro 69 dainos ir 2 pasakojimai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 71
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (2-18, 20-71)
2. BIOGRAFINIAI PASAKOJIMAI (1)
3. PASAKOJIMAI (19)
Pateikimo būdas: 1. vokalinis folkloro pateikimas
2. sakytinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: nuo: 1994 iki: 1995
Užrašytojas: 1. Jurgita Jakštaitė (pastabos: apsk. vnt.: 1-22)
2. Jurgita Valiukevičiūtė (pastabos: apsk. vnt.: 23-71)
Užrašymo vieta: 1. Amalviškiai k., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (originale: Amalviškių k., Gudelių vls., Marijampolės apskr. )
2. Kybeikiai k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Kybeikių k., Kybartų apyl. , pastabos: apsk. vnt.: 1-22)
3. Marijampolė m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (originale: Marijampolė , pastabos: apsk. vnt.: 23-39)
4. Obšrūtėliai k., Šunskų sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (originale: Obšrūtų k., Igliškėlių vls., Marijampolės apskr. , pastabos: apsk. vnt.: 23-39)
5. Šlavančiai k., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (originale: Šlavančių k., Igliškėlių vls., Marijampolės apskr. )
Pateikėjai: 1. Teresė Povilaitienė , gyvenamoji vieta: Kybeikiai k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr., kilmės vieta: Klėtkininkai
2. Albina Mačienė (Bielskiūtė) , gyvenamoji vieta: Marijampolė m., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr., kilmės vieta: Obšrūtėliai
3. Zuzana Kazakevičiūtė , kilmės vieta: Šlavančiai
4. Dalija Marija Straigytė , kilmės vieta: Amalviškiai
Kitų žmonių įnašai: 1. Mantas Lapeika - skaitmenino
2. Vita Ivanauskaitė - katalogino (dainos nr. 4, 39, 48 sukatalogintos 2001 m.)

 

← Į sąrašą