LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTRF mg
Signatūra:LTRF mg 3693
Dainos pavadinimas : Povilo Krikščiūno užrašytos tautosakos garso įrašas
Fiziniai parametrai ir būklė: Magnetinė juosta 6,4 mm pločio.
Pastabos: Prie kai kurių dainų yra pateikėjos Agotos Žuraulienės komentarai.
Dokumentų rūšys: 1. garso įrašai

Apimtis (kiekis): 1. min:s: 131:13
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTR 6005

Fondo dokumentai: LTRF mg 3683-49    Tu pas mane eidams
LTRF mg 3693-01    Kai mus jaunus vežti rinko
LTRF mg 3693-02    Lietuva brangi, mano Tėvyne
LTRF mg 3693-03    Žiaurūs tironai skriaudžia mūs šalį
LTRF mg 3693-04    Vos dar pražydo vyšnios baltos
LTRF mg 3693-05    Prabilkite, žvaigždės auksinės
LTRF mg 3693-06    Klausyk, klausyk, jauna mergaite
LTRF mg 3693-07    Čia sraunios upės per klonius teka
LTRF mg 3693-08    Gražus geguži, auštantis ryte
LTRF mg 3693-09    Tenai už kalnų, už aukštų
LTRF mg 3693-10    Penkiolikto gruodžio
LTRF mg 3693-11    Lietuva, Tėvyne mano
LTRF mg 3693-12    Sakyk, man, lietuvi
LTRF mg 3693-14    Rauda rudens vėjas, verkia už langų
LTRF mg 3693-15    Ką radau aš sugrįžęs pas mamą
LTRF mg 3693-16    Broleli, užgeso jaunystė tavoji
LTRF mg 3693-17    Ne man jau saulė linksmoji šviečia
LTRF mg 3693-18    O tu taiklus kulkosvaidi
LTRF mg 3693-19    Palinko liepa šalia kelio
LTRF mg 3693-20    Oi ko nusižvengei, juodbėras žirgeli
LTRF mg 3693-27    Sibirą šaltą aš regėjau
LTRF mg 3693-28    Ūžė miškas, šlamėjo medžiai
LTRF mg 3693-29    Pūtė, pūtė šiaurus vėjas
LTRF mg 3693-30    Ateis, pone, prapultis
LTRF mg 3693-31    Senelių prakaitu įmirkus
LTRF mg 3693-32    Ešelonų broliai, ešelonų sesės
LTRF mg 3693-33    Sudie, motule mylimoji
LTRF mg 3693-34    Saulutė leidžias debesėlin
LTRF mg 3693-35    Graži Tėvynė mano
LTRF mg 3693-36    Lietuva – tai laukai ir kalneliai
LTRF mg 3693-13    Kelkis, sūnau, skubėk rarotų
LTRF mg 3693-21    Aš pasėjau ąžuolą
LTRF mg 3693-22    Pro Sibirą platų Jenisiejus tekėjo
LTRF mg 3693-23    Mylima mano sesele
LTRF mg 3693-24    Tu viską, o viską seniai pamiršai
LTRF mg 3693-25    Išeisiu vieškeliu plačiu
LTRF mg 3693-26    Žaliuojančiam kaime užaugo trys sūnūs
LTRF mg 3693-02a    Nemielas man šitas pasaulis
Anotacija: Garso įrašą sudaro 37 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 1990
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1, 2, 2a, 3-36)
2. ISTORINIAI PASAKOJIMAI ()
Pateikimo būdas: 1. vokalinis folkloro pateikimas
2. sakytinis folkloro pateikimas
Užrašytojas: Povilas Krikščiūnas
Užrašymo vieta: Druskininkai m., , Druskininkų sav., Alytaus apskr. (originale: gyv. Druskininkuose )
Pateikėjai: Agotė Žuraulienė (orig: Agota Žuraulienė), gyvenamoji vieta: Druskininkai m., , Druskininkų sav., Alytaus apskr., kilmės vieta: Margionys (apsk.vnt: 1, 2, 2a, 3-36)
Kitų žmonių įnašai: 1. Mantas Lapeika - skaitmenino

 

← Į sąrašą