LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTRF mg
Signatūra:LTRF mg 3712
Dainos pavadinimas : Jolantos Vilkaitės ir Pauliaus Subačiaus užrašytos tautosakos Gražiškėse garso įrašas
Sudarytojas (-ai): 1. Paulius Subačius
2. Jolanta Vilkaitė
Inventorinimo data: 1990
Dokumentų rūšys: 1. garso įrašai

Apimtis (kiekis): 1. min:s: 03:04:28
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTR 5958

Fondo dokumentai: LTRF mg 3712-01    Kai pradėjo jaunikaitis
LTRF mg 3712-02    Gegutė kukavo per girią lėkdama
LTRF mg 3712-03    Kelkis kelkis, motinėle
LTRF mg 3712-04    Negėriau saldžios, negėriau karčios
LTRF mg 3712-05    Bėda man, bėda man
LTRF mg 3712-06    Paskutinį vakarėlį
LTRF mg 3712-07    Pati rūtelių pasisėjau
LTRF mg 3712-08    Pro mažą miestelį
LTRF mg 3712-09    Bijūnėlis žalias
LTRF mg 3712-10    Mūsų kaimynas vakarų
LTRF mg 3712-11    Saulutė nusileido
LTRF mg 3712-12    Atvažiavo bernužėlis
LTRF mg 3712-13    Susprogs medeliai, sužaliuos
LTRF mg 3712-14    Tą subatos vakarėlį
LTRF mg 3712-15    Vai, sakale sakalužėli
LTRF mg 3712-16    Apie vaidenimąsi
LTRF mg 3712-17    Pilnos pievos gėlių raudonųjų
LTRF mg 3712-18    Virš Berlyno miesto
LTRF mg 3712-19    Tai daina, tai daina
LTRF mg 3712-20    Bijūnėlis žalias
LTRF mg 3712-21    Siūbavo levandai
LTRF mg 3712-22    Linksmos sesės ir broliukai
LTRF mg 3712-23    Mūs vestuvėj ant stalelio
LTRF mg 3712-23    Mūs vestuvėj ant stalelio
LTRF mg 3712-24    Kas ten rėkia, kas ten klykia
LTRF mg 3712-25    Tu degtine, tu baltoja
LTRF mg 3712-26    Anksti rytą atsikeldama
LTRF mg 3712-27    Aušrele, suk suk dienelę
LTRF mg 3712-28    Vai, dariau dariau
LTRF mg 3712-29    Liubavo miestelis tarp kalnų
LTRF mg 3712-30    Išeinu, nelauk sugrįštant
LTRF mg 3712-31    Tai ošia, tai šlama
LTRF mg 3712-32    Ko stovi parymus
LTRF mg 3712-33    Penkioliktais meteliais karas prasidėjo
LTRF mg 3712-34    Saulėtą rytą ant pečių
LTRF mg 3712-35    Sūneli palaidūne
LTRF mg 3712-36    Napotkal ja mlodu neviestu
LTRF mg 3712-37    Będriemy my tam z germanami
LTRF mg 3712-38    W tamtej stronie wadi stoja
LTRF mg 3712-39    Žaliuojančiam kaime
LTRF mg 3712-39    Žaliuojančiam kaime
LTRF mg 3712-40    Mėnesėlis šviečia šviečia
LTRF mg 3712-41    Per Vištyčio miesčiuką
LTRF mg 3712-43    Vai tu, Lietuva
LTRF mg 3712-44    Čiulba ulba drabni paukšteliai
LTRF mg 3712-45    Padėkok močiutei
LTRF mg 3712-46    Vai kai tu sėdai į mašinėlę
LTRF mg 3712-47    Pasėjau linelius
LTRF mg 3712-48    Cacaliuke, Razaliuke
LTRF mg 3712-49    Vyrs vyrs kaip pipirs
LTRF mg 3712-50    Drapakas drapakas
LTRF mg 3712-51    Bitute pilkoji
LTRF mg 3712-52    Nesvarstysi, mergužėle
LTRF mg 3712-53    Tykiai ramiai upelis tekėjo
LTRF mg 3712-54    Žalioj girelėj gegutė kukavo
LTRF mg 3712-55    Ačiū, motule, ačiū, širdele
LTRF mg 3712-58    Saulė teka, saulė leidžias
LTRF mg 3712-59    Pavasario giedrioj dienelėj
LTRF mg 3712-60    Vėjelis pūtė, giružė ūžė
LTRF mg 3712-61    Saulutė buvo taip žemai
LTRF mg 3712-62    Mislinčius mislino
LTRF mg 3712-63    Per visą dienelę
LTRF mg 3712-65    Vai paklausk kodelgi ašaros tau rieda
LTRF mg 3712-66    Ar prisimeni vakarą tylų
LTRF mg 3712-67    Kirto diedas ragučius
LTRF mg 3712-68    O tai apsiženyk, Jonai
LTRF mg 3712-69    Augo sode uogelė
LTRF mg 3712-70    Kaip tėtis gavo bulvę
LTRF mg 3712-71    Kaip mergina nuėmė žiedą
LTRF mg 3712-72    Apie juodą žmogų
LTRF mg 3712-73    Apie Vištyčio ežerą
LTRF mg 3712-74    Apie kumeliuką
LTRF mg 3712-75    Prie Dotorų ežero
LTRF mg 3712-76    Apie Kalvarijos ežerą
LTRF mg 3712-77    Miki miki, Kazytėli
LTRF mg 3712-78    Gidu gidu kateles
LTRF mg 3712-79    Kūmas kūmą pamylėjo
LTRF mg 3712-80    Sugrįški, dukrele
LTRF mg 3712-81    Kaip pas darbininkę mergą piršliai atvažiavo
LTRF mg 3712-82    Neprimatanti mergina
LTRF mg 3712-83    Nešvari mergina
LTRF mg 3712-84    Apie Vištyčio ežerą
LTRF mg 3712-85    Mes vaikščiojom ir šen ir ten
LTRF mg 3712-86    Ant stogo karvelis
LTRF mg 3712-87    Pūtė vėjas per giružę
LTRF mg 3712-88    Tykūs vakarai pavasarėlio
LTRF mg 3712-89    Aš pamačius puputį
LTRF mg 3712-90    Vai, marti marti
LTRF mg 3712-91    Gyveno diedas su boba
LTRF mg 3712-92    Diedas, boba ir vištelė
LTRF mg 3712-93    Apie poną ir šuniuką
LTRF mg 3712-94    Šviesi naktis, jau zara
LTRF mg 3712-95    Gerkim gerkim, broliukėliai
LTRF mg 3712-96    Vieną kartą girtas aš
LTRF mg 3712-97    Mergele rūtele
LTRF mg 3712-98    Visą amžių uliavojau
LTRF mg 3712-99    Kur auga žalias medis
LTRF mg 3712-100    Kaip lietuviai išeidavo į kovą
LTRF mg 3712-101    Saulutė nuilsus an atilsio slenka
LTRF mg 3712-102    Prie sienos pakrypusioj lpvpj
LTRF mg 3712-103    Kai aš buvau mažiukas
LTRF mg 3712-104    Kodėl moterims reikia taip vargti?
LTRF mg 3712-105    Kas yra Mėnulyje
LTRF mg 3712-106    Valėli vyrui ištiko nelaimė
LTRF mg 3712-107    Tai Tėvyne mano brangi
LTRF mg 3712-108    Tamsiąją audringąją naktį
LTRF mg 3712-109    Palydėk mane, vėjeli
LTRF mg 3712-110    Mielas tėve, motinėle
LTRF mg 3712-111    Dėkui dėkui, motule
LTRF mg 3712-112    Penkiolikos metų jaunutis dar buvau
LTRF mg 3712-113    Vilkas pilkas kepurėtas
LTRF mg 3712-114    Vaikai vaikai, vanagai
LTRF mg 3712-115    Kai mes išėjom tą Kūčių naktį
LTRF mg 3712-116    Ko sėdi, jaunoji
LTRF mg 3712-117    Bažnyčioje žvakė žibėjo
LTRF mg 3712-118    An kalno malūnėlis
LTRF mg 3712-119    Berneli jaunasis
LTRF mg 3712-120    Pabaigei, sesute
LTRF mg 3712-121    Tamsi naktis ramina gėle
LTRF mg 3712-122    Jauna kalinė būdama
LTRF mg 3712-123    Atlikęs pareigą tėvynei
LTRF mg 3712-124    Menu prie kelio pušynėliai
LTRF mg 3712-125    Kaip žydas vežė dukterį an šliūbo
Anotacija: Įrašą sudaro 6 pasakos, 3 padavimai, 8 žaidimai, 2 šokiai, 7 sakmės, 1 pasakojimas, 102 liaudies dainos, 2 skaičiuotės.
Bendras turinio vienetų kiekis: 125
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-39, 42-47, 52, 55-68, 77-80, 87, 88, 90, 94-99, 103, 106-112, 115-124)
2. SAKMĖS (16, 70-72, 74, 104, 105)
3. ŠOKIAI (49, 50)
4. DAINUOJAMIEJI RATELIAI IR ŽAIDIMAI (40, 41, 48, 51, 53, 54, 85, 86)
5. PADAVIMAI (73, 76, 84)
6. PASAKOS (81-83, 91-93)
7. PASAKOJIMAI (75)
8. SKAIČIUOTĖS (113, 114)
Pateikimo būdas: 1. vokalinis folkloro pateikimas
2. sakytinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: 1990
Užrašytojas: 1. Jolanta Vilkaitė
2. Paulius Subačius
Užrašymo vieta: 1. Vygreliai k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: , pastabos: 1-51, 65, 66, 69-76, 85, 86)
2. Jakiškiai k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: , pastabos: Nr. 52-54)
3. Aštriakalnis k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: , pastabos: 77-84)
4. Bartninkai mstl., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: , pastabos: 98, 99, 113-125)
5. Sausininkai k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: , pastabos: 100-105)
6. Užbaliai k., Pajevonio sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Užbalių k., Vilkaviškio r. , pastabos: 55-64, 87-97, 106-112)
Pateikėjai: 1. Anelė Gajauskienė , gyvenamoji vieta: Vygreliai k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 1-7, 33-38)
2. Anelė Verbylienė , gyvenamoji vieta: Vygreliai k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 8,9)
3. Viktoras Sabaliauskas , gyvenamoji vieta: Vygreliai k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 10)
4. Ona Murauskienė , gyvenamoji vieta: Vygreliai k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 11-16, 42-46)
5. Pranas Murauskas , gyvenamoji vieta: Vygreliai k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 17-21)
6. Veronika Ramanauskienė (Vygreliai) , gyvenamoji vieta: Vygreliai k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 22-28)
7. Birutė Verbylaitė , gyvenamoji vieta: Vygreliai k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 29-32, 65, 66)
8. Danutė Ravinienė , gyvenamoji vieta: Vygreliai k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 39-41)
9. Teresė Ališauskienė , gyvenamoji vieta: Vygreliai k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 47-54 69, 85, 86)
10. Anastazija Čirvinskienė , gyvenamoji vieta: Jakiškiai k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 52-54)
11. Kazimiera Motkevičienė , gyvenamoji vieta: Užbaliai k., Pajevonio sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 55-64, 87-97, 106-112)
12. Jonas Lenkas , gyvenamoji vieta: Vygreliai k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 67, 68)
13. Jonas Ružaitis , gyvenamoji vieta: Vygreliai k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 70-74, 76)
14. Teresė Ružaitienė , gyvenamoji vieta: Vygreliai k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 75)
15. Teresė Ėrešiūnienė , gyvenamoji vieta: Aštriakalnis k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 77-84)
16. Uršulė Kalinauskienė , gyvenamoji vieta: Bartninkai mstl., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 98, 99)
17. Kazimieras Didvalis , gyvenamoji vieta: Sausininkai k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 100)
18. Aldona Puidienė , gyvenamoji vieta: Sausininkai k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 157, 158)
19. Anastazija Dadurkienė , gyvenamoji vieta: Sausininkai k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 1036-105)
20. Birutė Narbutavičiūtė , gyvenamoji vieta: Bartninkai mstl., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 113, 114)
21. Teresė Narbutavičienė-Kisieliauskaitė , gyvenamoji vieta: Bartninkai mstl., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 115-124)
22. Antanas Litvaitis , gyvenamoji vieta: Bartninkai mstl., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 125)
Kitų žmonių įnašai: 1. Povilas Krikščiūnas - inventorino
2. Povilas Krikščiūnas - katalogino
3. Vita Ivanauskaitė - katalogino
4. Vilma Daugirdaitė - katalogino

 

← Į sąrašą