LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTRF mg
Signatūra:LTRF mg 3713
Dainos pavadinimas : Jolantos Vilkaitės ir Pauliaus Subačiaus užrašytos tautosakos Gražiškėse garso įrašas
Inventorinimo data: 1990
Dokumentų rūšys: 1. garso įrašai

Apimtis (kiekis): 1. min:s: 01:25:41
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTR 5958

Fondo dokumentai: LTRF mg 3713-01    Kaip žydas vežė dukterį an šliūbo
LTRF mg 3713-02    Kaip biedni žydai prasigyveno
LTRF mg 3713-03    Apie žydelį fronte
LTRF mg 3713-04    Apie Hitlerį
LTRF mg 3713-05    Kaip teisė lenką, žydą ir rusą
LTRF mg 3713-06    Velniai šokiuose
LTRF mg 3713-07    Apie gudrų berną
LTRF mg 3713-08    Važiavau savaitę trečią
LTRF mg 3713-09    Aš jauna mergqaitė
LTRF mg 3713-10    Susiūbavo susiūbavo girios medeliai
LTRF mg 3713-11    Tamsiojoj naktelėj audringojoj
LTRF mg 3713-12    Anoj pusėj Nemunėlio
LTRF mg 3713-13    Kad vieną vasaros naktyje
LTRF mg 3713-14    Tegul ir karstas mane nubaudžia
LTRF mg 3713-15    Ko palinko žilvičiai prie kelio
LTRF mg 3713-16    Atmenu tą dieną, kada tu išėjai
LTRF mg 3713-17    Visą dieną saulė šviečia
LTRF mg 3713-18    Sudiev, mergaite, paskutinį
LTRF mg 3713-19    Siuntė mane močiutė
LTRF mg 3713-20    Ko nuliūdai, žalias medi
LTRF mg 3713-21    Barė Jonas katinėlį
LTRF mg 3713-22    Kartą mačiau ramunę baltą
LTRF mg 3713-23    Tu tvorele, tu retoji
LTRF mg 3713-24    Siuntė mane motinėlė
LTRF mg 3713-25    Einu pas kaimyną pro žalią pušyną
LTRF mg 3713-26    Kai važiavau vieškelėliu
LTRF mg 3713-27    Jau žiba žiburužiai
LTRF mg 3713-28    Išeisiu, motinėle, išeisiu, širdužėle
LTRF mg 3713-29    Močiute širdele, tai tau, tai tau
LTRF mg 3713-30    Per šitą žalią girelę
LTRF mg 3713-31    Mane motinėlė gražiai išauklėjo
LTRF mg 3713-32    Jaunas kalinys būdamas
LTRF mg 3713-33    Šaltas vėjas ūžia
LTRF mg 3713-34    Vežėjas ir žydai
LTRF mg 3713-35    Kaip vežėjas žydą prigavo
LTRF mg 3713-36    Apie žydų kapines
LTRF mg 3713-37    Kas nutiko mergai pas ūkininką
LTRF mg 3713-38    Apie žydo žmoną
LTRF mg 3713-39    Apie raganą
LTRF mg 3713-40    Apie pono bulių
LTRF mg 3713-31a    Kai ankstų rytelį
Anotacija: Garso įrašą sudaro 14 pasakų, 2 žaidimai, 24 liaudies dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 40
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (8-20, 22, 24-33)
2. PASAKOS (1-7, 34-40)
3. DAINUOJAMIEJI RATELIAI IR ŽAIDIMAI (21, 23)
Pateikimo būdas: 1. sakytinis folkloro pateikimas
2. vokalinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: 1990
Užrašytojas: 1. Jolanta Vilkaitė
2. Paulius Subačius
Užrašymo vieta: 1. Bartninkai mstl., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: , pastabos: 7, 23-29, 30-33, 34-40)
2. Vygreliai k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: , pastabos: 8-29)
Ekspedicija: VVU kr. klubo kompl.
Pateikėjai: 1. Antanas Litvaitis , gyvenamoji vieta: Bartninkai mstl., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 1-6)
2. Jonas Lenkas , gyvenamoji vieta: Vygreliai k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (pastabos: 8)
3. Antanas Čėsna , gyvenamoji vieta: Bartninkai mstl., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 7, 23-29)
4. Birutė Verbylaitė , gyvenamoji vieta: Vygreliai k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 9-20)
5. Teresė Ališauskienė , gyvenamoji vieta: Vygreliai k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 21-29)
6. Konstancija Šultonienė , gyvenamoji vieta: Bartninkai mstl., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 30-33)
Kitų žmonių įnašai: 1. Povilas Krikščiūnas - inventorino
2. Povilas Krikščiūnas - katalogino
3. Vilma Daugirdaitė - katalogino
4. Vita Ivanauskaitė - katalogino

 

← Į sąrašą