LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTRF mg
Signatūra:LTRF mg 3716
Dainos pavadinimas : Audronės Vaitonytės Kleišmanienės ir Arūno Kleišmano tautosakos Giedraičiuose, Molėtų raj. garso įrašas
Inventorinimo data: 1990
Dokumentų rūšys: 1. garso įrašai

Apimtis (kiekis): 1. min:s: 02:01:05
Kalbos: 1. lietuvių , 2. rusų
Susiję ištekliai: 1. LTR 5946

Fondo dokumentai: LTRF k 178-18    Kai pavasarį sėjau žolynus
LTRF k 178-19    Žinau dainelę vieną
LTRF k 178-20    Kai jūreivis per marias
LTRF k 178-21    Atlikęs pareigą tėvynei
LTRF k 178-22    Už ką žūsta Sibire jaunystė
LTRF k 178-23    An Beriusios kranto
LTRF k 178-24    Dainuok, sesute
LTRF k 178-25    Pragėriau žirgelį ir kamanėles
LTRF k 178-26    Ant ežerėlio rymojau
LTRF k 178-27    Jau pavasaris išaušo
LTRF k 178-28    Tylus buva vakarėlis
LTRF k 178-29    Oi laukiu laukiu
LTRF k 178-30    Marija, Marija, skaisčiausia lelija
LTRF k 178-31    Kėp vede ožkų pas ožį
LTRF k 178-32    Kėp vaidendavosi
LTRF mg 3716-01    Ties Sauginiais mus užpuolė
LTRF mg 3716-02    Miškus, laukus ir klonius
LTRF mg 3716-03    Pošla ja v les za malinoi
LTRF mg 3716-04    Oi polia, moi polia
LTRF mg 3716-05    Pošol kica u lesok
LTRF mg 3716-06    Liūli liūli šitų
LTRF mg 3716-07    Sauliutė teka, miglotas rytas
LTRF mg 3716-08    [Kaluno] prie Eidukevičiaus
LTRF mg 3716-09    Nu, sako, naktį prigrūsta kišenes
LTRF mg 3716-10    Anksčiau užkamuodavo velniai
LTRF mg 3716-11    Niemka Gavrila
LTRF mg 3716-12    Draugavo vaikinas su mergina
LTRF mg 3716-13    Kai pavasaris ateina
LTRF mg 3716-14    Pasėjau žilvitį
LTRF mg 3716-15    Apie upelį Kajutę
LTRF mg 3716-16    Apie pievą, Kuniša vadinamą
LTRF mg 3716-17    Iš pavasario ramumas dienų
LTRF mg 3716-18    Sakiau, berneli, nekartu
LTRF mg 3716-19    Augo kieme klevelis
LTRF mg 3716-20    Ant aukšto upės kranto
LTRF mg 3716-21    Jonas arė pūdymėlį
LTRF mg 3716-22    Oi, berneli vienturi
LTRF mg 3716-23    Viena bėda – tai ne bėda
LTRF mg 3716-24    Burkuoja balandis ant stogo
LTRF mg 3716-25    Grįšk namo, grįšk namo
LTRF mg 3716-26    Neiki už bernelio
LTRF mg 3716-27    Atskris gegutė paplavindama
LTRF mg 3716-28    Vieną kartą po darbo
LTRF mg 3716-29    Visas miškas nemiegojo
LTRF mg 3716-30    Dėl ko žydai nevalgo kiaulienos
LTRF mg 3716-31    Opa opa opapa
LTRF mg 3716-32    Augin tėvas du sūnelius
LTRF mg 3716-33    O kada tu mirsi, pijokėli mana?
LTRF mg 3716-34    Dar saulutei netekėjus
LTRF mg 3716-35    Aš eisiu į svečius
LTRF mg 3716-36    Oi žeme žemele, žemele juoda
LTRF mg 3716-37    Rūtele žalioji, kol nežaliuoji?
LTRF mg 3716-38    Oi tu, dukrele, ką tu ten rasi
LTRF mg 3716-39    Pučia vėjelis iš visų šalių
LTRF mg 3716-40    Kur pažiūri – ten gražu
LTRF mg 3716-41    Koksai kirvis yra aštriausias
LTRF mg 3716-42    Saulutė raudona
LTRF mg 3716-43    Eisiu miškan, kirsiu medį
LTRF mg 3716-44    Gi tylioj žavingoj nakties padangėj
LTRF mg 3716-45    Jis išėjo į pasaulį daugel metų atgalios
LTRF mg 3716-46    Ko liūdi, žalia giruže
LTRF mg 3716-47    Kukavo gegutė vyšnelių sodely
LTRF mg 3716-48    Aš išėjau į darželį
LTRF mg 3716-49    Du broliukai kunigai
LTRF mg 3716-50    Ruoškis, sesute, ruoškis ir važiuok
LTRF mg 3716-51    Bėk bėk, žirgeli, galan laukelio
LTRF mg 3716-52    Užkukavo gegutėlė vyšnelių sodely
LTRF mg 3716-53    Karvelėli mielas, rinki sau porelę
LTRF mg 3716-54    Augo sode serbenta
LTRF mg 3716-55    Puikios rožės gražiai žydi
LTRF mg 3716-56    Oi Dievuliau mano
LTRF mg 3716-57    Einu per pievą, per pat žalumą
LTRF mg 3716-58    Aušta aušta aušrutėlė
LTRF mg 3716-59    Šoltam ore pavasarį
LTRF mg 3716-60    Bunda vyčiai, skamba tarška plienas
LTRF mg 3716-61    Dar žiauresnio karo trys mergaitės
LTRF mg 3716-62    Ant kiemo berneliai
LTRF mg 3716-63    Mūsų kieme šunys loja
LTRF mg 3716-64    Šunelis sulojo, gaidžiai sudiedojo
LTRF mg 3716-65    Močiute mano, senoji mano
LTRF mg 3716-66    Gieda gaideliai, raliuoja
LTRF mg 3716-67    Pasakyk, mergele, pasakyk, jaunoji
LTRF mg 3716-68    Užsigeidė mano diedas avižų kisieliaus
LTRF mg 3716-69    Nuo vyšnelių, nuo serbentų sodai raudonuoja
LTRF mg 3716-70    Sužvengė žirgas, šunelis loja
LTRF mg 3716-71    Ko nuliūdai, mergele
LTRF mg 3716-72    Čia ne ta motina
LTRF mg 3716-73    Statysiu laivelį ant marių krantelio
LTRF mg 3716-74    Augin mane tėvelis
LTRF mg 3716-75    Oi tu, strazdeli, raibas paukšteli
LTRF mg 3716-76    Dainuok, sesute lelijėle
Anotacija: Įrašą sudaro 8 pasakojimai, 6 rateliai, 61 liaudies daina.
Bendras turinio vienetų kiekis: 75
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-7, 9-13, 17-30, 32-52, 56-61, 64-75)
2. PASAKOJIMAI (8-12, 15, 16, 30)
3. DAINUOJAMIEJI RATELIAI IR ŽAIDIMAI (14, 53-55, 62, 63)
Pateikimo būdas: 1. vokalinis folkloro pateikimas
2. sakytinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: 1989
Užrašytojas: 1. Audronė Kleišmonienė-Vaitonytė
2. Arūnas Kleišmonas
Užrašymo vieta: 1. Dienavagiai k., Giedraičių sen., Molėtų r. sav., Utenos apskr. (originale: , pastabos: 3-14)
2. Padvariai k., Giedraičių sen., Molėtų r. sav., Utenos apskr. (originale: , pastabos: 1,2)
3. Žalvariai k., Giedraičių sen., Molėtų r. sav., Utenos apskr. (originale: , pastabos: 15-41, 64-75)
4. Daujočiai k., Giedraičių sen., Molėtų r. sav., Utenos apskr. (originale: , pastabos: 42-55)
5. Šiaudžiai k., Giedraičių sen., Molėtų r. sav., Utenos apskr. (originale: , pastabos: 56-63)
Ekspedicija: VVU kr. klubo kompl.
Pateikėjai: 1. Kazys Mažeika , gyvenamoji vieta: Pavariai k., Pabarės sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 1,2)
2. Stefanija Plotnikovienė-Platovaitė , gyvenamoji vieta: Dienavagiai k., Giedraičių sen., Molėtų r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 3-5, 7, 14)
3. Valė Stražinskienė-Plotnikovaitė , gyvenamoji vieta: Dienavagiai k., Giedraičių sen., Molėtų r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 6, 8-11, 13, 7, 14)
4. Plotnikovaitė , gyvenamoji vieta: Dienavagiai k., Giedraičių sen., Molėtų r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 12)
5. Mikalina Cikatavičienė-Pažusytė , gyvenamoji vieta: Žalvariai k., Giedraičių sen., Molėtų r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 15-41, 64-75)
6. Konstancija Zarembienė-Cibulskaitė , gyvenamoji vieta: Daujočiai k., Giedraičių sen., Molėtų r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 42-55)
7. Teklė Dasevičienė-Slavinskaitė , gyvenamoji vieta: Daujočiai k., Giedraičių sen., Molėtų r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 42-55)
8. Aleksandras Bareika , gyvenamoji vieta: Šiaudžiai k., Giedraičių sen., Molėtų r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 56-63)
9. Rima Stražinskaitė , gyvenamoji vieta: Dienavagiai k., Giedraičių sen., Molėtų r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 14)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vita Ivanauskaitė - katalogino
2. Vilma Daugirdaitė - katalogino

 

← Į sąrašą