LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTRF k
Signatūra:LTRF k 602
Dainos pavadinimas : Daivos Bendinskienės ir Vitolio Bendinsko užrašytos tautosakos garso įrašas
Pastabos: Kūrinius Nr. 23-44 pateikė Kapčiamiesčio moterų folkloro ansamblis. Ansambliui talkina girininkas Antanas Alšauskas, Vytautas Stacevičius, Saulius Kancevičius bei Kapčiamiesčio vidurinės mokyklos moksleiviai.

Garso įraše nėra kūrinio Nr. 32.
Dokumentų rūšys: 1. garso įrašai

Apimtis (kiekis): 1. min:s: 87:00
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTR 6492

Fondo dokumentai: LTRF k 602-01    Žalias kaimas Dzūkijos užaugino tave
LTRF k 602-02    Išėjai pageltus lapams
LTRF k 602-03    Mylėjai tu Dzūkijos pušynus
LTRF k 602-04    Ak, Tėvyne, tu mano Tėvyne
LTRF k 602-05    Atvažiavo piršlys, leliumai
LTRF k 602-06    Tai džiūsta rūtelė
LTRF k 602-07    Oi, sesele mūsų
LTRF k 602-08    Oi seserėle, oi, lelijėle
LTRF k 602-09    Tu sakei, sesele
LTRF k 602-10    Mažas piemenėlis, didis vargdienėlis
LTRF k 602-11    Ant aukšto, stataus kranto
LTRF k 602-12    Ak, ateik, juoda čigone
LTRF k 602-13    Oi tu putin putinėli
LTRF k 602-14    Apie senelę ir kvailą anūkėlį
LTRF k 602-15    Šurum burum palingurum
LTRF k 602-16    Mus jaunus vežė į Sibirą
LTRF k 602-17    Pavasarį paukščiai į Tėviškę grįžta
LTRF k 602-18    Tave paguldė tarp akmenėlių
LTRF k 602-19    Kaip aš augau pas tėtį ir mamą
LTRF k 602-20    Mamytę, seną tėtį, juos išvežė nakčia
LTRF k 602-21    Paklausykit jūs, lietuviai
LTRF k 602-22    Vai motin motin, motinėle mano
LTRF k 602-23    Mergela mano
LTRF k 602-24    ...Sėdi žvirblelis ant kalnelio
LTRF k 602-25    Gandrai, gandrai ga ga ga
LTRF k 602-26    Burkū, burkū gražūs mes abu
LTRF k 602-27    Krės, krės varškės
LTRF k 602-28    Gyvi, gyvi
LTRF k 602-29    Čyru vyru pavasaris
LTRF k 602-30    Gaidžiai vidurnakty
LTRF k 602-31    Baidymas
LTRF k 602-33    Kad tavį išvežė in tolimų šalalį
LTRF k 602-34    Kristina mergela
LTRF k 602-35    Aptvėrė brolalis darželį
LTRF k 602-36    Prie sasulės vartų
LTRF k 602-37    Anta dvaro žirgeliai
LTRF k 602-38    Iškasiau šulnelį
LTRF k 602-39    Prašom, prašom paklausyti
LTRF k 602-40    Aukšti kalneliai ir pakalnėlės
LTRF k 602-41    Kai aš užaugau prie Nemunėlio
LTRF k 602-42    Prisirinkau nuo tavo kapo
LTRF k 602-43    Vai ir atpučia šiaurus vėjelis
LTRF k 602-44    Vėl pražydo vyšnios baltos
Anotacija: Garso įrašą sudaro 33 dainos, 1 rauda, 1 ratelis, 2 pasakos, 1 pasakojimas, 1 sakmė, 5 garsų pamėgdžiojimai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 44
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-13, 15-23, 34-44)
2. RAUDOS (33)
3. DAINUOJAMIEJI RATELIAI IR ŽAIDIMAI (35)
4. PASAKOS (14, 24)
5. PASAKOJIMAI (30 )
6. SAKMĖS (31)
7. GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI (25-29)
Pateikimo būdas: 1. vokalinis folkloro pateikimas
2. sakytinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: 1992
Užrašytojas: 1. Vitolis Bendinskas
2. Daiva Bendinskienė
Užrašymo vieta: 1. Kuodžiai k., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (originale: ...Lazdijų raj., Kuodžių k. , pastabos: apsk. vnt.: 1-14)
2. Stalai k., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (originale: ...Stalų k., Kapčiamiesčio k. ir apyl., Lzd. raj. , pastabos: 15-20)
3. Žmirklės k., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (originale: ...Žmirklėse , pastabos: apsk. vnt.: 21, 22)
4. Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (originale: Lazdijų rajonas, Kapčiamiesčio apylinkė, Kapčiamiestis , pastabos: apsk. vnt.: 23-44)
Pateikėjai: 1. Julė Žibudienė-Rutkauskaitė , gyvenamoji vieta: Kuodžiai k., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr., kilmės vieta: Barčiai (pastabos: 1-14)
2. Stasė Karsickaitė , gyvenamoji vieta: Stalai k., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (pastabos: 15-20)
3. Juozas Grušauskas , gyvenamoji vieta: Žmirklės k., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr., kilmės vieta: Kalviai (apsk.vnt: 21, 22)
4. Viktoras Šerkšnas , gyvenamoji vieta: Žmirklės k., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr., kilmės vieta: Kalviai (apsk.vnt: 21, 22)
5. Stasė Jurkonienė (orig: Jurkonienė-Jančiulytė), gyvenamoji vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr., kilmės vieta: Kapčiamiestis (pastabos: Kapčiamiesčio moterų folkloro ansamblio dalyvė; apsk.vnt: 23, 32-44)
6. Marytė Šarkauskienė-Kriaučelytė , gyvenamoji vieta: Varviškė k., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr., kilmės vieta: Varviškė (pastabos: Kapčiamiesčio moterų folkloro ansamblio dalyvė; apsk.vnt: 23, 32-44)
7. Elė Juozulynienė-Valentaitė , kilmės vieta: Valentai (pastabos: Kapčiamiesčio moterų folkloro ansamblio dalyvė; apsk.vnt: 23, 32-44)
8. Birutė Stacevičienė-Jarmalaitė , gyvenamoji vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr., kilmės vieta: Obeliai (pastabos: Kapčiamiesčio moterų folkloro ansamblio dalyvė; apsk.vnt: 23, 32-44)
9. Danutė Kumelienė-Lukoševičiūtė , gyvenamoji vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr., kilmės vieta: Menciškė (pastabos: Kapčiamiesčio moterų folkloro ansamblio dalyvė; apsk.vnt: 23, 32-44)
10. Antanas Alšauskas , kilmės vieta: Mankūnai (pastabos: Dažnai talkina Kapčiamiesčio moterų folkloro ansamliui)
11. (pastabos: Pateikėjas – ansambliui talkinantys Kapčiamiesčio vidurinės mokyklos moksleiviai. Tiksli metrika nenurodoma.; apsk.vnt: 24-31)
Kitų žmonių įnašai: 1. Jonas Korys - skaitmenino (Suskaitmeninta 2014 metais.)

 

← Į sąrašą