LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTRF mg
Signatūra:LTRF mg 3957
Dainos pavadinimas : Aldonos Kačerauskienės garso įrašas, įrašytas Plungėje ir Šilalės apyl.
Dokumentų rūšys: 1. garso įrašai

Apimtis (kiekis): 1. min:s: 03:08:04
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTR 6411

2. LTR 6413

Fondo dokumentai: LTRF mg 3942-01    Oi žinau žinau
LTRF mg 3957-01    Sudiev, mergele
LTRF mg 3957-02    Vo komet mergelė brongi
LTRF mg 3957-03    O kad aš jaunas buvau
LTRF mg 3957-04    Stov karietėlė
LTRF mg 3957-06    Visą amžių uliavojo
LTRF mg 3957-07    Kad aš mažas buvau
LTRF mg 3957-08    Raudonai jau puošias mėnulis
LTRF mg 3957-09    Girdžiu, kad viskas atsimaino
LTRF mg 3957-11    Žvaigždė, kuri jaunystėj mano
LTRF mg 3957-12    Oi žiba žiba žvaigždelės
LTRF mg 3957-13    Sugrįšk, kur nuaidėjo laukais
LTRF mg 3957-14    Kareivėliai jau laukiaus eina
LTRF mg 3957-15    Už giružės teka upė
LTRF mg 3957-16    Kur tu vedi mane
LTRF mg 3957-17    Šitos rožės gražiai žydi
LTRF mg 3957-18    Vėjas pučia, neša laivą
LTRF mg 3957-19    Šėma mūsų dėdė
LTRF mg 3957-20    Anoj pusėj Krekenavos, oi
LTRF mg 3957-21    Kad aš buvau nedidis
LTRF mg 3957-22    Vieną rytą dar nevalgęs
LTRF mg 3957-23    Sunku žengti į pasaulį
LTRF mg 3957-25    Esu linksmas, kaip paukštelis
LTRF mg 3957-26    Aš padainiausiu jums dainą
LTRF mg 3957-27    Tyliai leidžias pavargusi saulė
LTRF mg 3957-28    Anoj pusėj Nemunėlio
LTRF mg 3957-29    Laukus, kalnus ir klonius
LTRF mg 3957-30    Dainužę supinsiu iš meilės balsų
LTRF mg 3957-31    Tamsiam sode, slaptingoj alėjoj
LTRF mg 3957-32    Ant šio plačiojo pasaulio
LTRF mg 3957-33    Kodėl man jo akys malonios
LTRF mg 3957-34    Gyvenimas brangus
LTRF mg 3957-35    Jau vakaras vėlus
LTRF mg 3957-36    Nemalonus man pasaulis
LTRF mg 3957-37    Turėjo bobutė
LTRF mg 3957-38    Vai Jurgi Jurgeli
LTRF mg 3957-39    Pjaun broliukai lankoj šieną
LTRF mg 3957-40    Išaugo medelis
LTRF mg 3957-41    Oi eglute, tu žalioji
LTRF mg 3957-42    Ant aukšto kalnelio
LTRF mg 3957-43    Žemaičių žalias kraštas aidi
LTRF mg 3957-44    Šiaudų batai
LTRF mg 3957-45    Jurginėlis gražiai žydi
LTRF mg 3957-46    Motule mano
LTRF mg 3957-47    Augo putinas, augo žaliavo
LTRF mg 3957-48    Lakštingalėli, puikus paukšteli
LTRF mg 3957-49    Nusibodo man šis tuščias namas
LTRF mg 3957-50    Nežinojau, kas laisvę prarasti
LTRF mg 3957-51    Kur aukštos tvoros
LTRF mg 3957-52    Jau girdėti patrankų gaudimas
LTRF mg 3957-53    Nebeverk, mamyte, laukdama manęs
LTRF mg 3957-54    Pamilau aš tave ne svajam vakare
LTRF mg 3957-55    Jums, užmigusiems kryžiaus kalneliuose
LTRF mg 3957-56    Apvaikščioj gūdžią stepę
LTRF mg 3957-58    Dar nesulaukęs laisvos tėvynės
LTRF mg 3957-59    Pavasarį paukščiai
LTRF mg 3957-60    Neklausk, ko liūsta mano veidas
LTRF mg 3957-61    Buvo gražus gegužės rytas
LTRF mg 3957-62    Marija – gražus šis vardas
LTRF mg 3957-63    Norėčiau aš nuskristi ten toli toli
LTRF mg 3957-64    Aš verkiu, kai prisimenu mamą
LTRF mg 3957-65    Kalinio sakmės
LTRF mg 3957-66    Saulėlydžio žaros užgesę nuskendo
LTRF mg 3957-67    Aš numeris eilinis
LTRF mg 3957-68    Kurmis nemato
LTRF mg 3957-69    Tėvynė
LTRF mg 3957-70    Aš vėl sugrįžau į tėvynę
LTRF mg 3957-71    Tėvynę matau
LTRF mg 3957-72    Lietuva
LTRF mg 3957-73    Sėdu ant akmena
LTRF mg 3957-74    Teka upė, teka
LTRF mg 3957-75    Oi širdis, mano širdis
LTRF mg 3957-76    Saulelė raudona
LTRF mg 3957-77    Čiulba ulba paukšteliai
LTRF mg 3957-78    Sulojo šuneliai
LTRF mg 3957-79    Buvo gegužis, balo sodai
LTRF mg 3957-80    Ką, močiute, padarei
LTRF mg 3957-81    Oi ko rymai, sesutėle
LTRF mg 3957-82    Dainuok, mergelė, graži širdelė
LTRF mg 3957-83    Bėg upelis vingiuodamas
LTRF mg 3957-84    Ko liūdi, sese
LTRF mg 3957-85    Kartą girdėjau mažą vaiką
LTRF mg 3957-86    Stovi tiltas geležinis
LTRF mg 3957-87    Oi motin, motin
LTRF mg 3957-88    Sako, kitados nuo seno
LTRF mg 3957-89    Rasotų gėlių prisiskynus
LTRF mg 3957-90    Kur statūs krantai prie Dubysos
LTRF mg 3957-91    Laukus, miškus ir pievas
LTRF mg 3957-92    Žemaičių žalias kraštas
LTRF mg 3957-93    Sėdžiu ant kalnelio
LTRF mg 3957-94    Žalioj girelėj prie žaliojo pušyno
LTRF mg 3957-95    Pijokėlių kad nebūtų
LTRF mg 3957-96    Kai tik dėdė grojit ima
LTRF mg 3957-97    Augino mane motinėlė
LTRF mg 3957-98    Atsistoki, mergele
LTRF mg 3957-99    Močiute širdele
LTRF mg 3957-100    Kukavo gegutė
LTRF mg 3957-101    Kai jaunas buvau
LTRF mg 3957-102    Kiek ilgesio prakalba lūpos
LTRF mg 3957-103    Tavo lūpos rausvos, rožių žiedai supasi
LTRF mg 3957-104    Aušt aušrelė, tek saulelė
LTRF mg 3957-105    Skrisiu į girelę
LTRF mg 3957-106    Kai aš buvau jauna
LTRF mg 3957-107    Ar aš ne graži mergelė
LTRF mg 3957-108    Ketejė sūrelė
LTRF mg 3957-110    Oi Juzi, Juzeli
LTRF mg 3957-111    Aš pats eisiu į turgiuką
LTRF mg 3957-112    Ateisiu, bernužėli, ateisiu
LTRF mg 3957-113    Jau naktis už lango
LTRF mg 3957-114    Kaip aš tave palydėjau
LTRF mg 3957-115    Atjoja Juonis pri manęs
Anotacija: Įrašą sudaro 9 eilėraščiai, 1 šokis ir 105 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 115
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-43, 45-63, 73-115)
2. EILĖRAŠČIAI (64-72)
3. ŠOKIS (44)
Pateikimo būdas: 1. sakytinis folkloro pateikimas
2. vokalinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: 1994
Užrašytojas: Aldona Kačerauskienė
Užrašymo vieta: 1. Nevočiai k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav., Tauragės apskr. (originale: , pastabos: 73-105)
2. Šėrikai k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav., Tauragės apskr. (originale: , pastabos: 106-115)
3. Plungė m., , Plungės r. sav., Telšių apskr. (originale: , pastabos: 1-72)
Pateikėjai: 1. Zosė Rupšienė-Kargauskaitė , gyvenamoji vieta: Nevočiai k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav., Tauragės apskr. (apsk.vnt: 73-105)
2. Stasė Astrauskaitė- Dagytė , gyvenamoji vieta: Nevočiai k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav., Tauragės apskr. (apsk.vnt: 73-105)
3. Zofija Pliuškienė- Kasiliauskaitė , gyvenamoji vieta: Šėrikai k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav., Tauragės apskr.
4. Zosė Beržinienė-Brazauskaitė , gyvenamoji vieta: Nevočiai k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav., Tauragės apskr. (pastabos: 73-105)
5. Elena Vitkienė-Brazauskaitė , gyvenamoji vieta: Nevočiai k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav., Tauragės apskr. (pastabos: 73-105)
6. Stefanija Striaukienė- Kontrimaitė , gyvenamoji vieta: Plungė m., , Plungės r. sav., Telšių apskr.
7. Rozalija Valiūnienė- Preibytė , gyvenamoji vieta: Plungė m., , Plungės r. sav., Telšių apskr. (apsk.vnt: 49-54)
8. Bronė Kundrotienė-Akrataitė , gyvenamoji vieta: Plungė m., , Plungės r. sav., Telšių apskr. (pastabos: 55)
9. Sofija Skėrienė- Puplauskaitė , gyvenamoji vieta: Plungė m., , Plungės r. sav., Telšių apskr. (apsk.vnt: 41-48)
10. Albertas Norvidas , gyvenamoji vieta: Plungė m., , Plungės r. sav., Telšių apskr. (apsk.vnt: 56-63, 65, 69, 71)
11. Bronė Bitnikienė- Urnikaitė , gyvenamoji vieta: Plungė m., , Plungės r. sav., Telšių apskr. (apsk.vnt: 56-64, 66-68, 70, 72)
12. Algimantas Valiūnas , gyvenamoji vieta: Plungė m., , Plungės r. sav., Telšių apskr. (apsk.vnt: 56-63)

 

← Į sąrašą