LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
Signatūra Archyvo antraštė
LMD I 1 Simono Daukanto rankraštis (Simono Stanevičiaus knygos „Dainos Žemaičių“, 1829, nuorašas) Plačiau
LMD I 2 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 3 Jurgio Strungio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 4 Kazio Aglinsko dainų rinkinys Plačiau
LMD I 5 Stasio Brašiškio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 6 Kazimiero Būgos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 7 K. Gudelio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 8 Kazimiero Juodvalkio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 9 Jono Mickeliūno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 10 Lauryno Ivinskio perrašytos dainos iš Motiejaus Valančiaus knygos „Palangos Juzė“ Plačiau
LMD I 11 S. Franckevičiaus-Aleksoto tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 12 Kazimiero Ladygos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 13 Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys Plačiau
LMD I 14 Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 16 Petro Markuzo dainų rinkinys Plačiau
LMD I 17 Jono Mickeliūno dainų rinkinys Plačiau
LMD I 18 Konstantino Narkevičiaus dainų rinkinys Plačiau
LMD I 19 Juliaus Abraičio-Sėjiko dainų rinkinys Plačiau
LMD I 21 Kosto Kalinausko – Vytauto Ainio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 22 Antano Žemaičio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 23 Bronislovo Miknevičiaus – Balandėlių Mylėtojo dainų rinkinys Plačiau
LMD I 24 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 25 Leukadijos S. dainų rinkinys Plačiau
LMD I 26 Andriaus Pučiuliausko-Pučiutės dainų rinkinys Plačiau
LMD I 27 Piščiko dainų rinkinys Plačiau
LMD I 28 Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys Plačiau
LMD I 29 Kazimiero Juodvalkio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 30 [Jono Mickeliūno] dainų rinkinys Plačiau
LMD I 31 Jono Krikščiūno-Jovaro tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 32 Antano Baniulio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 33 Matulaičio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 34 O. Pociukoniutės dainų rinkinys Plačiau
LMD I 35 K. Bitiko dainų rinkinys Plačiau
LMD I 36 V. Želvio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 37 Jono Norvaišo dainų rinkinys Plačiau
LMD I 38 Vlado Karoso dainų rinkinys Plačiau
LMD I 39 Vinco Muraškos dainų rinkinys Plačiau
LMD I 40 I. Radušytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 41 Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys Plačiau
LMD I 42 Petro Strepeko dainų rinkinys Plačiau
LMD I 43 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio ir Jono Miglino tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 44 Vaclovo Raginio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 45 Marytės Čenytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 46 Juozo Šlepečio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 47 Simono Daukanto dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 48 Juozo Kudarausko dainų rinkinys Plačiau
LMD I 49 Andriaus Pučuliausko-Pučiutės dainų rinkinys Plačiau
LMD I 50 Juozapo Grauželio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 51 Lauryno Ivinskio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 52 Antano Baniulio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 53 Pranciškaus Jacevičiaus dainų rinkinys Plačiau
LMD I 54 Simono Daukanto tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 55 Kazimiero Gineičio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 56 J. Skirpstaus dainų rinkinys Plačiau
LMD I 57 Mato Slančiausko dainų rinkinys Plačiau
LMD I 58 P. Mockevičiaus dainų rinkinys Plačiau
LMD I 59 Naminio Kiškio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 60 Petro Šalčiaus dainų rinkinys Plačiau
LMD I 61 Vlado Karoso dainų rinkinys Plačiau
LMD I 62 J. Patašiaus dainų rinkinys Plačiau
LMD I 63 Petro Būtėno dainų rinkinys Plačiau
LMD I 64 Juliaus Janonio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 65 Perkūnėlio ir A. Straukytės dainų rinkinys Plačiau
LMD I 66 Felikso Krikščiūno dainų rinkinys Plačiau
LMD I 67 Broniaus Švagždžio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 68 Mečiaus Markauskio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 69 Adomo Trečioko ir I. Trečioko dainų rinkinys Plačiau
LMD I 70 Petro Šalčiaus dainų rinkinys Plačiau
LMD I 71 Petro Vaičiūno dainų rinkinys Plačiau
LMD I 72 Mykolo [Ksavero] Miežinio dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 73 Edvardo Savickio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 74 Zigmanto Pakalnio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 75 Aleksandro Praškevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 77 Petro Kananavičiaus-Erdvo dainų rinkinys Plačiau
LMD I 78 Povilo Buzo dainų rinkinys Plačiau
LMD I 79 Kas. Bajoro dainų rinkinys Plačiau
LMD I 80 Jono Milašiaus dainų rinkinys Plačiau
LMD I 81 Simono Daukanto vestuvinių raudų ir dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 82 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 83 Pranciškaus Paulausko (Franciszka Pawlowskiego) dainų rinkinys Plačiau
LMD I 84 Barono dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 85 P. Micevičiaus dainų rinkinys Plačiau
LMD I 87 Al. Spudo ir A. Saurusaičio dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 88 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 89 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 90 Eduardo Volterio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 91 Konstanto Daukanto pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 92 Liudytės Dulskiūtės pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 93 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 94 Adomo Kuosos pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 95 Bronislovo Miknevičiaus – Balandėlių Mylėtojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 96 Petro Veblauskio pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 97 Kas. Bajoro tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 98 Lauryno Ivinskio pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 99 Pautienio pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 100 Antano Vailoko pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 101 Marės Ulevičiūtės pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 102 Noraus pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 103 Juozapo Grauželio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 104 Nežinomo užrašytojo pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 105 Jono Rudzevičiaus ir kitų rinkėjų tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 106 Nežinomo užrašytojo pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 107 Jono Rudzevičiaus pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 108 Mikalojaus Akelaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 109 Mikulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 110 Stanaičio pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 111 A. Lingio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 112 Jono Mačio pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 113 Juozo Lazausko (Lazauskučio) pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 114 Juozo Lazausko (Lazauskučio) pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 115 Juozo Lazausko (Lazauskučio) pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 117 Jono Rudzevičiaus pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 118 Juozo Žiugždos pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 119 Stanaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 120 Juozo Gustaičio pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 121 Jono Žiliaus (Žilinsko) pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 122 Jono Mačio pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 123 Veiverių mokytojų seminarijos mokinių B. Talavičiaus, Juozo Mašanausko, M. Katiliaus, I. Paltinavičiaus, P. Leverio, M. Sabo pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 124 Povilo Urtakio, Povilo Radausko, Jurgio Razgaičio, Teklos Žilvičiukės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 125 Mykolo Bagdono tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 126 Juozapo Žiugždos pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 127 Juozo Grabausko pasakų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 128 Motiejaus Vitkausko pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 129 Pranciškaus Ambrazo pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 130 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 131 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 132 Dominiko Maminio pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 133 Vinco Basanavičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 134 Jurgio Stokaus pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 135 Jono Basanavičiaus pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 136 Felikso Krikščiūno pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 137 Prano Veiverio pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 138 A. Zalieckio-Vėjo brolio pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 139 Kazimiero Būgos užrašyti tautosakos kūriniai, skelbti E. Volterio „Lietuviškoje chrestomatijoje“ Plačiau
LMD I 141 Juozo Švirmicko pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 142 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 143 Petro Šalčiaus pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 144 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 145 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 146 Mokytojo Antano Matlaševičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 147 Juozo Grauželio ir Pranciškaus Jacevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 149 Stasio Brašiškio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 150 Karolinos Gelažiūtės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 151 Jono Nanartavičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 152 Piščiko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 153 Vinco Basanavičiaus (?) tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 154 Vlado Natkevičiaus-Parausvinio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 155 Antano Bajoryno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 156 Kosto Stikliaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 157 Prutenio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 158 J. D. Taunio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 159 Petro Šalčiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 160 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 162 J. P. Utenų oracijų rinkinys Plačiau
LMD I 163 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 164 Jono Jablonskio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 165 Vincento Ordovskio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 166 Nežinomo užrašytojo oracijų rinkinys Plačiau
LMD I 167 Nežinomo užrašytojo oracijų rinkinys Plačiau
LMD I 168 Nežinomo užrašytojo oracijų rinkinys Plačiau
LMD I 169 Kunigo Vinco Kurtinaičio oracijų rinkinys Plačiau
LMD I 170 Nežinomo užrašytojo oracijų rinkinys Plačiau
LMD I 171 Jokūbo Pelaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 172 Mečislovo Davainos-Silvestraičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 173 Bronislovo Miknevičiaus-Balandėlių Mylėtojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 174 Panernacki Zygm. tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 176 J. Vanago tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 177 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 178 I. Kelmelio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 179 Leono Vaiciekausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 180 Mato Untulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 181 Juozo Rasiulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 182 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 183 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 184 Vlado Šiekštelės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 185 Vincento Bakučio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 186 Jono Norkaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 187 A. Stanelio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 188 Kosto Kalinausko – Vytauto Ainio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 189 Kosto Miškinio ir Julijonos Maminskaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 190 Andriaus Pučuliausko-Pučiutės, Jono Petraičio ir Pranio Karnausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 191 Jokūbo Pelaičio ir Juozo Palionio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 192 Felikso Krikščiūno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 193 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir D. Čižiko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 194 Mato Untulio ir Agotos Bielinytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 195 Kunigo Jono Reitelaičio ir nežinomo tautosakos užrašytojo rinkinys Plačiau
LMD I 196 Benedikto Jamanto ir Basio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 197 Petro Marecko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 198 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Stasio Bukausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 200 Prano Šivickio-Mildos ir mokytojo Vlado Šiekštelės ir jo mokinių tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 201 Marytės Čenytės ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 202 Roko Šliūpo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 203 Elenos Jurgelevičiūtės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 204 Prano Muralio ir Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 205 Įvairių užrašytojų tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 206 Onos Guobytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 207 Kazimiero Šneiderio, Vlado Gailiūno ir Jono Jakštos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 209 Kazimiero Skerniavičiaus, Liudvikos Didžiulienės ir Mėčio Jurgelio (Anti-Ragučio) tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 210 Antano Dailidės-Jaunučio ir Juozo Petraičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 211 Jono Norkaus tautosakos rinkinys Plačiau
1 2 3 4 5