LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
Signatūra Archyvo antraštė
LMD III 2 Jono Umbraso tarmiškų žodžių rinkinys Plačiau
LMD III 3 Alberto Umbražūno tarmiškų žodžių rinkinys Plačiau
LMD III 4 Stanislovo Šimelionio tarmiškų žodžių rinkinys Plačiau
LMD III 5 A. Jurkevičiaus vietovardžių rinkinys Plačiau
LMD III 6 Jono Žydelio žodžių rinkinys Plačiau
LMD III 7 Šarlono ir Alberto Labucko vietovardžių rinkinys Plačiau
LMD III 8 J. B. Mačiulio ir Antaninos Zabalevičiūtės pasakų rinkinys Plačiau
LMD III 9 Prano Račinsko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 11 Įvairių užrašytojų tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 12 Almos Ulazaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 13 Antano Ulazo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 14 Huberto Gudelaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 15 Juozo Aidulio, Kazio Trapiko ir Alberto Umbražūno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 16 Kunigo Prano Bieliausko ir Mato Untulio dainų rinkinys Plačiau
LMD III 17 Albino Griškos užrašytų žodžių rinkinys Plačiau
LMD III 18 Kosto Cibulsko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 19 Vaclo Cicėno, Antano Umbraso, B. Kardelio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 20 Albertas Umbražūno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 21 Viktoro Maldžiūno dainų ir žodžių rinkinys Plačiau
LMD III 24 M. P. Pakalkos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 25 Vaclovo Balevičiaus-Nebažėlio dainų rinkinys Plačiau
LMD III 26 Broniaus Sabo mokinių užrašytos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 27 Edvardo Lelertavičiaus ir Kazimiero Trapiko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 28 L. Krasausko žodžių rinkinys Plačiau
LMD III 29 Huberto Gudelaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 30 Jono Milašiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 31 Mikalinos Sanžartaitės pasakų rinkinys Plačiau
LMD III 32 Juozo Brazausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 33 Juozo Aidulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 34 Prano Anoškos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 35 Juliaus Siniaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 36 Kunigo Mykolo Rudžio-Rudzio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 37 L. Mickevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 39 Trajano tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 40 Juliaus Siniaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 41 Juozo Aidulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 43 Antano Rukšėno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 44 Mokytojo Nikodemo Jasiulionio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 45 Juozo Aidulio, Broniaus Sabo ir kitų užrašytojų tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 46 Juozo Aidulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 47 Emilijos Miliauskaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 48 Leono Mačėno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 50 Jono Petrausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 51 Pijaus Jankausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 52 Veronikos Misiūnaitės ir Apolionijos Beinorytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 53 Broniaus Sabo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 54 Broniaus Sabo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 55 Broniaus Sabo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 56 Kunigo Prano Bieliausko ir Mato Untulio dainų rinkinys Plačiau
LMD III 57 Juozo Aidulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 58 Jono Bagdonavičiaus vietovardžių rinkinys Plačiau
LMD III 60 Broniaus Račinsko žodžių rinkinys Plačiau
LMD III 61 Juozo Maceikos ir Stanislovo Ragelio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 62 Kosto Stacevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 63 Prano Žemaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 64 Nikodemo Spiečiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 65 Huberto Gudelaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 66 Huberto Gudelaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 67 K. Žilėno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 68 Prano Tamulevičiaus pasakų rinkinys Plačiau
LMD III 69 Vlado Žilėno dainų rinkinys Plačiau
LMD III 70 Vilės Kardelytės dainų rinkinys Plačiau
LMD III 71 Petro Averkos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 72 Daniaus Mačėno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 73 Broniaus Sabo mokinių užrašytos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 74 Alfonso Kalesinsko tautosakos ir žodžių rinkinys Plačiau
LMD III 75 Mato Untulio sudarytas vietovardžių rinkinys Plačiau
LMD III 76 Alberto Umbražūno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 77 Prano Tamuliavičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 78 Jono Pekoriaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 79 Adolfo Laurinavičiaus dainų rinkinys Plačiau
LMD III 80 Kunigo Prano Bieliausko laiškas Matui Untuliui Plačiau
LMD III 81 Kazio Dodos dainų rinkinys Plačiau
LMD III 82 Antano Rapniko dainų rinkinys Plačiau
LMD III 84 Kunigo Prano Bieliausko ir kitų nežinomų užrašytojų tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 85 Jono Tamulevičiaus dainų rinkinys Plačiau
LMD III 86 Antano Akstino ir Viktoro Vilčinsko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 87 Edmundo Deveikio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 88 Vinco Valiukevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 89 Viktoro Vilčinsko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 90 O. Janukevičiūtės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 92 Zigmo Karlono tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 93 Jono Rimšelio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 94 Bronės Keinytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 95 Viktoro Maldžiūno vietovardžių rinkinys Plačiau
LMD III 96 A. Žigo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 97 Leono Misiūno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 100 Kazio Tijūnėlio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 101 Jono Radzevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 102 Antano Rukšėno dainų rinkinys Plačiau
LMD III 105 Juozo Poškaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 106 M. Abaravičiaus ir A. Žigo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 107 K. Žilėno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 108 Antano Panavo dainų rinkinys Plačiau
LMD III 109 P. Kraunelio dainų rinkinys Plačiau
LMD III 110 Vinco Valiukevičiaus dainų rinkinys Plačiau
LMD III 111 Ludvikos Žyckos dainų rinkinys Plačiau
LMD III 112 Konstanto Mackevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 113 Petro Karaciejaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 114 Vytauto Didžiojo gimnazijos Kraštotyros kuopelės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 115 V. Žižmaraitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 116 Kazio Tijūnėlio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 117 Viktoro Maldžiūno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 118 Prano Bielinio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 120 Petro Karlono tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 121 Antano Panavo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 122 Bruzgelevičiūtės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 123 Broniaus Sabo mokinių užrašytos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 124 Justino Stanevičiaus-Siuvėjo dainų rinkinys Plačiau
LMD III 125 Vlado Seliuko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 126 A. Žigo dainų rinkinys Plačiau
LMD III 127 Emilijos Keinytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 129 J. Jazukevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 130 Jono Varno dainų rinkinys Plačiau
LMD III 131 Juozo Aidulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 132 Kunigo Prano Bieliausko ir Rožės Sabaliauskienės dainų rinkinys Plačiau
LMD III 133 Jono Varno dainų rinkinys Plačiau
LMD III 134 Alfonso Kalesinsko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 135 K. Paukštės mokinių tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 136 A. Žigo dainų rinkinys Plačiau
LMD III 137 Vilės Kardelytės dainų rinkinys Plačiau
LMD III 138 Viktoro Maldžiūno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 139 Pranciškaus Kaziukevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 140 Zosios Tareilytės dainų rinkinys Plačiau
LMD III 141 Prano Žemaičio dainų rinkinys Plačiau
LMD III 142 Vytauto Diako tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 143 A. Tarandos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 144 Antano Viršelio dainų rinkinys Plačiau
LMD III 145 Juozo Jurgos dainų su melodijomis rinkinys Plačiau
LMD III 146 Kazio Maldžiūno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 148 Zigmo Miliausko padavimų rinkinys Plačiau
LMD III 149 Huberto Gudelaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 151 P. Čibiro dainų rinkinys Plačiau
LMD III 152 Rožės Sabaliauskienės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 153 Liudo Vaišniaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 154 Mokinių Leono Mačėno, Stasio Bagdono, Viliaus Bagdono, Edvardo Bojarūno, Jono Apivalos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 155 Juozo Vainos dainų su melodijomis rinkinys Plačiau
LMD III 156 Leono Skrebutėno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 158 Vytauto Diako tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 159 Augustino Lapėno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 161 Švenčionių mokytojų sąjungos tautosakos rinkinys, sudarytas iš Aučynos, Juodagalvių, Buiviliškės „Ryto“ mokyklų mokinių užrašytos tautosakinės medžiagos Plačiau
LMD III 162 Juozo Kurpės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 163 Stasio Čyčelio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 164 Kazio Maldžiūno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 165 Jono Skliuto tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 166 Kazio Tijūnėlio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 167 Viktoro Maldžiūno vietovardžių rinkinys Plačiau
LMD III 168 Kazio Maldžiūno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 169 Juozo Jurgos dainų rinkinys Plačiau
LMD III 170 Viktoro Maldžiūno dainų ir sutartinių rinkinys Plačiau
LMD III 172 Jono Stukėno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 173 Švenčionių lietuvių mokytojų sąjungos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 175 Prano Račinsko dainų rinkinys Plačiau
LMD III 176 Grasilios Dragūnienės dainų rinkinys Plačiau
LMD III 177 Prano Bielinio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 178 Vilės Kardelytės dainų rinkinys Plačiau
LMD III 179 Kazio Maldžiūno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 181 Juozo Brazausko dainų ir raudų rinkinys Plačiau
LMD III 182 Jurgio Veličkos vietovardžių rinkinys Plačiau
LMD III 183 Huberto Gudelaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 184 Jono Žydelio vietovardžių rinkinys Plačiau
LMD III 185 Juozo Keršio patarlių ir priežodžių rinkinys Plačiau
LMD III 186 Juozo Maceikos žodžių rinkinys Plačiau
LMD III 187 Prano Račinsko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 188 Zigmo Miliausko pasakų rinkinys Plačiau
LMD III 189 Valerijono Cicėno mokinių tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 190 Broniaus Jurgelevičiaus vietovardžių rinkinys Plačiau
LMD III 191 Alekso Balkio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 192 Mokytojo Stasio Čyčelio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 193 Vinco Žydelio ir kitų tautosakos užrašytojų vietovardžių rinkinys Plačiau
LMD III 194 Prano Račinsko vietovardžių rinkinys Plačiau
LMD III 195 Jono Umbraso tautosakos ir vietovardžių rinkinys Plačiau
LMD III 196 Alekso Balkio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 197 Juozo Aidulio ir Broniaus Sabo mokinių tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 198 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 199 Stefanijos Babkauskaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 200 Jono Šalnos užrašytų vietovardžių sąrašas Plačiau
LMD III 201 Jono Stukėno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 202 Stasio Bludoriaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 203 Leono Mačėno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 204 Agnietės Bagdzevičiūtės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 205 Juozo Kurpės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 206 Leopoldo Skusevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 207 Pijaus Jankausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 208 Vargonininko Pijaus Jankausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 209 Jono Skruodžio mokinių tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 210 Huberto Gudelaičio ir A. Juodvalkio ir tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 211 Kazio Maldžiūno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 212 Vaclovo Balevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 213 Antano Umbraso tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 214 Biekšos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 215 Boleslovo Dragūno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 216 Adomo Kalnėno-Zagorsko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 217 Kazimiero Trapiko, Kazimiero Panavo, Kastanto Klišausko ir kitų užrašytojų tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 218 Elenos Veličkaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 219 Nežinomo autoriaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 220 Jono Kuklio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 221 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 222 Jono Pekoriaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 223 Albino Griškos tautosakos rinkinys Plačiau
1 2