LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTRF mg
Signatūra:LTRF mg 3942
Dainos pavadinimas : Vaivos Zizaitės ir Igorio Sigovo Kapčiamiesčio apyl. užrašytos tautosakos garso įrašas
Dokumentų rūšys: 1. garso įrašai

Apimtis (kiekis): 1. min:s: 03:01:01
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTR 6209

Fondo dokumentai: LTRF mg 3912-03    Nuo putinų, nuo aviečių
LTRF mg 3912-05    Per giralį jojau
LTRF mg 3942-02    Mum tėvelis
LTRF mg 3942-03    Ar aš nesakiau tau
LTRF mg 3942-04    Siuntė mane motinėlė
LTRF mg 3942-05    Ėjau per dvarelį
LTRF mg 3942-06    Už žalios giružės
LTRF mg 3942-07    Devyni metai
LTRF mg 3942-08    Pašėriau žirgelį
LTRF mg 3942-09    Ką, močiute, padarai?
LTRF mg 3942-11    Puikios rožės, puikiai žydi
LTRF mg 3942-12    Vai, kur mudu eisim?
LTRF mg 3942-13    Motinėle jūs mano
LTRF mg 3942-14    Nėra laimės šiam pasauly
LTRF mg 3942-15    O jaunula, o mano sesula
LTRF mg 3942-16    Viena guliau
LTRF mg 3942-17    Mįslė
LTRF mg 3942-18    Mįslė
LTRF mg 3942-19    Mįslė
LTRF mg 3942-20    Ir atrūksta juodi dūmai
LTRF mg 3942-21    Oi augo augo
LTRF mg 3942-22    Dar neisiu šiemet
LTRF mg 3942-23    Mano bernelis
LTRF mg 3942-24    Lėk sakale
LTRF mg 3942-25    Šiaurus vėjas pučia
LTRF mg 3942-26    Pro šilelį jojau
LTRF mg 3942-27    Ko, berneli, liūdnas
LTRF mg 3942-28    Motula širdela
LTRF mg 3942-29    Per ežerų platų
LTRF mg 3942-30    Aukštam danguj
LTRF mg 3942-31    Oi motula motula
LTRF mg 3942-32    Anta maralių
LTRF mg 3942-33    Kur giria žaliuoja
LTRF mg 3942-34    An kalnelio, an aukštojo
LTRF mg 3942-35    Gera paci pirmoji
LTRF mg 3942-36    Motula mano
LTRF mg 3942-37    Aš pas savo motinėlį
LTRF mg 3942-38    Pas motulę augau
LTRF mg 3942-39    Prie pajūrų pakranto
LTRF mg 3942-40    Cykus vakaras
LTRF mg 3942-41    Kukavo gegutė
LTRF mg 3942-42    Šių nakteli, per nakteli
LTRF mg 3942-43    Paskucinį vakarėlį
LTRF mg 3942-44    Mėnasėlis aiškus
LTRF mg 3942-45    Kiek tiktai yr žmonių
LTRF mg 3942-46    Liūdna dūšia ties kūnu
LTRF mg 3942-47    Lėkė pilkas balandėlis
LTRF mg 3942-48    An dvaro Jonelis
LTRF mg 3942-49    Naktį sargyboj stovėjau
LTRF mg 3942-50    Pas motinėlį
LTRF mg 3942-51    Oi, žydėk žydėk
LTRF mg 3942-52    Ant kalnelio
LTRF mg 3942-53    O kaip aš augau
LTRF mg 3942-54    Už jūrų marių
LTRF mg 3942-55    Motulė vaikštinėjo
LTRF mg 3942-56    Oi ir atpučia
LTRF mg 3942-57    Ačiū tėveliui
LTRF mg 3942-58    Aptvėrė brolelis
LTRF mg 3942-59    Tylių naktį
LTRF mg 3942-60    Mylima Dzūkija
LTRF mg 3942-61    Ko nuliūdo jauna seserėlė
LTRF mg 3942-62    Tau dvidešimt metų nebuvo
LTRF mg 3942-63    Penkiolikto gruodžio
LTRF mg 3942-64    Partizanų būrys atidarė duris
LTRF mg 3942-65    Liūdnai nušvito mėnesėlis
LTRF mg 3942-66    Verksi, motule, ašarosi
LTRF mg 3942-67    Neverk, mamyt
LTRF mg 3942-68    Kelkis, brolel, kelkis iš miego
LTRF mg 3942-69    Prie laikrodžio naktį budėsiu
LTRF mg 3942-70    Per skausmą laisvė mum nušvito
LTRF mg 3942-71    Ant mūs baisi našta užgriuvus
LTRF mg 3942-72    Iš meilės, ilgesio ir kančių
LTRF mg 3942-73    Lietuva, mes tau aukojam meilę
LTRF mg 3942-74    Lapkričio pabaigoje
LTRF mg 3942-75    Sveika būki, senoji Merkine
LTRF mg 3942-76    Liūdnai nušvito mėnesėlis
LTRF mg 3942-77    Sudrumstė tylą šūvis
LTRF mg 3942-78    Ūžė vėjas nuo miško šlamėjo
LTRF mg 3942-79    Buvai nepaprastai drąsus
LTRF mg 3942-80    Sugrįški, Linksmuti
LTRF mg 3942-81    Ateina stribai į kaimą
LTRF mg 3942-82    Tu žydiškas beproti Stalinai
LTRF mg 3942-83    Eis į kartuves čekistai
LTRF mg 3942-84    Nenorime karo
LTRF mg 3942-85    Tai aš pasėjau rūtely
LTRF mg 3942-86    Einu per laukelį
LTRF mg 3942-87    Oi, diemedi diemedėl
LTRF mg 3942-88    Ateis pavasarėlis
LTRF mg 3942-89    Tavo akys žvelgė į tolį
LTRF mg 3942-90    Tu kryžiau šventas, būk galingas
LTRF mg 3942-91    Sugrįšk, žmogau
LTRF mg 3942-92    Myliu tave, o mano Dieve
LTRF mg 3942-93    Vienturtis sūnus
LTRF mg 3942-94    Mįslė
LTRF mg 3942-95    Mįslė
LTRF mg 3942-96    Mįslė
LTRF mg 3942-97    Mįslė
LTRF mg 3942-98    Gana ulioti
LTRF mg 3942-99    Kam man anksti kelti
LTRF mg 3942-101    Sakė žmonės jau nuo seno
LTRF mg 3942-102    Pas motinėlę valią turėjau
LTRF mg 3942-103    Buvo Jonas ir Jonienė
LTRF mg 3942-104    Kas vakaras, mergele
LTRF mg 3942-105    Už giružės teka upė
LTRF mg 3942-106    Augo du tėveliai
Anotacija: Įrašą sudaro 4 mįslės, 7 eilėraščiai, 92 liaudies dainos, 2 rateliai, 1 pasaka.
Bendras turinio vienetų kiekis: 106
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-10, 13-16, 20-69, 74-89, 98-106)
2. EILĖRAŠČIAI (70-73, 90-92)
3. DAINUOJAMIEJI RATELIAI IR ŽAIDIMAI (11, 12)
4. PASAKOS () (Pastabos: 93)
Pateikimo būdas: 1. sakytinis folkloro pateikimas
2. vokalinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: 1992
Užrašytojas: 1. Vaiva Zizaitė
2. Igoris Sigovas
Užrašymo vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (originale: )
Ekspedicija: VVU kr. klubo kompl.
Pateikėjai: 1. Veronika Ignatavičienė , gyvenamoji vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 1-28)
2. Juzė Čiškevičienė , gyvenamoji vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 29-46)
3. Kazys Valentis , gyvenamoji vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 46, 49)
4. Antanina Valentienė , gyvenamoji vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 48, 50-59)
5. Daminka Levickienė , gyvenamoji vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 50, 51, 54-56)
6. Bačiauskienė , gyvenamoji vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 59-84, 88-92)
7. Stasė Jurkonienė , gyvenamoji vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 85-87)
8. Jonas Januliavičius , gyvenamoji vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 93, 96, 97, 101-103)
9. Janina Januliavičienė , gyvenamoji vieta: Kapčiamiestis mstl., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 94, 95, 98-100, 103-106)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vaiva Zizaitė - iššifravo tekstą
2. Vilma Daugirdaitė - katalogino (2003 m. sukatalogino dainas: nr. 9, 25, 32, 100)
3. Povilas Krikščiūnas - katalogino (2003 m.)
4. Eligija Garšvienė - transkribavo melodiją (nr. 70)

 

← Į sąrašą