LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTR
Signatūra:LTR 5863
Originali antraštė:Tautosaka, surinkta 1989 m. rugpjūčio mėn. Lenkijoje, Punsko apylinkės Kreivėnų kaime Lietuvių etninės kultūros draugijos kompleksinės ekspedicijos metu
Dainos pavadinimas : Kosto Aleksyno tautosakos rinkinys
Sudarymo metai: 1989 - 1990
Sudarytojas (-ai): 1. Kostas Aleksynas
Inventorinimo data: 1990
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis geros būklės, rašyta juodu rašalu, raštas gerai įskaitomas, parametrai – 21,5x30 cm.
Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 386
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTRF mg 3682 (Pastabos: K. Aleksyno užrašytos tautosakos garso įrašas.)

2. LTRF mg 3683 (Pastabos: K. Aleksyno užrašytos tautosakos garso įrašas.)

Anotacija: Rinkinį sudaro 176 dainos, 3 rateliai, 2 pasakos, 28 sakmės, 3 padavimai, 11 pasakojimų, 5 anekdotai, 1 etnografinis aprašas, 3 žaidimai, 1 priežodis, 1 tikėjimas.
Bendras turinio vienetų kiekis: 234
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1, 19-23, 25-30, 39-43, 45, 46, 48-56, 70-199, 213-225, 228, 231-234)
2. ŠOKIŲ, RATELIŲ, ŽAIDIMŲ DAINOS (24, 226, 227)
3. PASAKOS (7, 15)
4. SAKMĖS (2-6, 10, 11, 35, 37, 38, 57-61, 63-66, 69, 204-206, 209-211, 229, 230)
5. PADAVIMAI (18, 31-32)
6. PASAKOJIMAI (33, 34, 36, 44, 62, 200-203, 207, 208)
7. ETNOGRAFINIS APRAŠAS (16)
8. ANEKDOTAI (8, 9, 12-14)
9. ŽAIDIMAI, LOŠIMAI (47, 67, 68)
10. PRIEŽODŽIAI (17)
11. TIKĖJIMAI (212)
Užrašymo metai: nuo: 1947 iki: 1989
Užrašymo metų pastabos: 1947-1954 m. rašyti J. Uzdilos dainų sąsiuviniai (nr. 71-194), likusi tautosaka užrašyta 1989 m.
Užrašytojas: 1. Kostas Aleksynas
2. Juozas Uzdila (pastabos: 1947-1954 m. rašė dainų sąsiuvinius, kurie 1989-1990 m. buvo perrašyti tautosakos rinkėjų ir pridėti prie rinkinio (nr. 71-194)
Užrašymo vieta: Nieko nerasta (originale: Kreivėnų k., Punsko apyl., Lenkija )
Pateikėjai: 1. Petronėlė Gavėnienė (apsk.vnt: 20, 22, 23, 25-30)
2. Vincas Grimalauskas (apsk.vnt: 213-233)
3. Aldona Jankauskienė (apsk.vnt: 70)
4. Vincas Krasauskas (apsk.vnt: 7, 8, 10-15)
5. Julius Sanda (apsk.vnt: 16-19)
6. Danguolė Pečiulytė (apsk.vnt: 21, 24)
7. Jonas Staskevičius (apsk.vnt: 31-48)
8. Magdė Valinčienė (apsk.vnt: 49-56)
9. Juozas Valinčius (apsk.vnt: 50)
10. Petras Tumelis (apsk.vnt: 57-69)
11. Juozas Uzdila (apsk.vnt: 71-212)
12. Leonas Šarka (apsk.vnt: 1-6, 9)
Kitų žmonių įnašai: 1. R. Bikulčytė (Bikulčiūtė) - iššifravo tekstą (nr. 29, 30, 213-228, 231-233)
2. J. Peseckaitė - iššifravo tekstą (nr. 16, 37-56)
3. Eligija Garšvienė - transkribavo melodiją (nr. 74)
4. Vita Ivanauskaitė - katalogino (nr. 25, 76, 139, 140, 163, 166, 183, 184, 194)
5. Vilma Daugirdaitė - katalogino (nr. 53, 109, 142)
6. Danutė Perminaitė - susijęs (perrašė J. Uzdilos dainų sąsiuvinį (nr. 159-194)
7. Nerutė Uzdilaitė - susijęs (perrašė J. Uzdilos dainų sąsiuvinį (nr. 71-158)
8. Povilas Krikščiūnas - inventorino (1990 m.)

 

← Į sąrašą