LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTRF mg
Signatūra:LTRF mg 3906
Dainos pavadinimas : Kosto Aleksyno, Kęstučio Valionio ir Vlado Janušo užrašytos tautosakos garso įrašas
Fiziniai parametrai ir būklė: Magnetinė juosta 6,4 mm pločio.
Dokumentų rūšys: 1. garso įrašai

Apimtis (kiekis): 1. min:s: 188:51
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTR 6483

Fondo dokumentai: LTRF mg 3906-01    Kaime aš užaugau
LTRF mg 3906-02    Bėki, mano žirgeli
LTRF mg 3906-03    Dainuoju aš dainelę
LTRF mg 3906-04    Oi sesute sesutėle
LTRF mg 3906-05    Oi jūs mergaitės, ko nedainuojat
LTRF mg 3906-06    Ar žinai, močiute
LTRF mg 3906-07    Kukavo gegutė vyšnelių sodely
LTRF mg 3906-08    Ko ūžaujat, vėtros, po girią
LTRF mg 3906-09    Juoda žemė, juoda žemė
LTRF mg 3906-10    Šitam dideliam būry
LTRF mg 3906-11    Štai žydi, aidi žalias kraštas
LTRF mg 3906-12    Oi mergele mylimoji
LTRF mg 3906-13    Du karveliai kluone gėrė
LTRF mg 3906-14    Zuikelis bėgdamas kazokėlį šoka
LTRF mg 3906-15    Kur banguoja Nemunėlis
LTRF mg 3906-16    Jau raudona saulė skęsta
LTRF mg 3906-17    Neliūdėk, močiute, kad prie Kūčių stalo
LTRF mg 3906-18    Linksmumas gražumas pavasarėlia
LTRF mg 3906-19    Tek upelis vingiuodamas
LTRF mg 3906-20    Motinėla sengalvėla
LTRF mg 3906-21    Skambalėli Joneli
LTRF mg 3906-22    Treji gaideliai giedoja
LTRF mg 3906-23    Oi, skauda skauda mano galvelą
LTRF mg 3906-24    Apgesa man viltis ir apmirė širdis
LTRF mg 3906-25    Vasaros puikiami laiki
LTRF mg 3906-26    Čia ne ponas, čia ne dvaras
LTRF mg 3906-27    Dėkui tau, močiute
LTRF mg 3906-28    Aušta aušrela, jau žaruo
LTRF mg 3906-29    Karvelėli mielas, skrisk į tą šalį
LTRF mg 3906-30    Arielkėla tu pilkoji
LTRF mg 3906-31    Pilnos pievos gėlių raudonųjų
LTRF mg 3906-32    Einu per kiemelį, žiūriu pro langelį
LTRF mg 3906-33    Sudiev, kvietkeli tu mano brangiausias
LTRF mg 3906-34    An kiema klevelis stovėja
LTRF mg 3906-35    Rimtas mano žirgas, nereikia žaboti
LTRF mg 3906-36    Jau pavasaris išaušo
LTRF mg 3906-37    Kukava gegute vyšnelių sodely
LTRF mg 3906-38    Menu aš savo seną namelį
LTRF mg 3906-39    Motiniuke man kalbėja
LTRF mg 3906-40    Stovi an tilta
LTRF mg 3906-41    Du broliukai zgadoj gyveno
LTRF mg 3906-42    Taujėnų vardo kilmė
LTRF mg 3906-43    Panevėžio vardo kilmė
LTRF mg 3906-44    Vietoj kiaulės užmuša burloką
LTRF mg 3906-45    Degantys pinigai
LTRF mg 3906-46    Velnias klaidina žmogų
LTRF mg 3906-47    Po grūšia vaidenasi
LTRF mg 3906-48    Apie aitvarus
LTRF mg 3906-49    Kaip aitvarai atrodo
LTRF mg 3906-50    Vaikas išgąsdina jaunuosius
LTRF mg 3906-51    Šveplos mergos
LTRF mg 3906-52    Žemažiūrė
LTRF mg 3906-53    Žalčio baimė
LTRF mg 3906-54    Baido prie kapų
LTRF mg 3906-55    Baltas stulpas prietemy
LTRF mg 3906-56    Apie raganas ir laumes
LTRF mg 3906-57    Apie Jonines
LTRF mg 3906-58    Kaip priviliot bernioką
LTRF mg 3906-59    Gudrybės
LTRF mg 3906-60    Gražus lizdas
LTRF mg 3906-61    Aitvaras – iš gaidžio kiaušinio
LTRF mg 3906-62    Kai papūtė rytų vėjas
LTRF mg 3906-63    Išėjai į kovą, kai patrankos gaudė
LTRF mg 3906-64    Neišeik neišeik, savanoriau
LTRF mg 3906-65    Jaunas berneli, kada tu josi
LTRF mg 3906-66    Kur gaudžia galingosios salvės
LTRF mg 3906-67    Kai laisvės aušroj mes išėjom
LTRF mg 3906-68    Pirmiau buvai gražus berniokas
LTRF mg 3906-69    Pirmutinė gėlė atsiduso tyliai
LTRF mg 3906-70    Kai žūsta broliai partizanai
LTRF mg 3906-71    Tyliajam vakare žydėjo jazminai
LTRF mg 3906-72    Mažas būdams, kūdikiu bėgiojau
LTRF mg 3906-73    Dalia tu mano nelaiminga
LTRF mg 3906-74    Sudie, vargdieniai, ginklo broliai
LTRF mg 3906-75    Ulonai ulonai
LTRF mg 3906-76    Taip tyliai banguoja gyvenimas mano
LTRF mg 3906-77    Aš pasaulio šviesos karalijos
LTRF mg 3906-78    Tu pasimelski, miela mama
LTRF mg 3906-79    Stovi juodberėlis prie rūtų darželio
LTRF mg 3906-80    Likime likime, kodėl tu toks žiaurus
LTRF mg 3906-81    Menu aš savo seną namelį
LTRF mg 3906-82    Pavasariui auštant iš ryto
Anotacija: Garso įrašą sudaro 2 padavimai, 2 pasakos, 7 pasakojimai, 9 sakmės, 5 rateliai, 57 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 82
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-8, 11, 13, 16-41, 62-82)
2. SAKMĖS (45-49, 54-56, 61)
3. PADAVIMAI (42-43)
4. PASAKOS (51-52)
5. PASAKOJIMAI (44, 50, 53, 57-60)
6. DAINUOJAMIEJI RATELIAI IR ŽAIDIMAI (9-10, 12 14-15)
Užrašymo metai: nuo: 1989 iki: 1993
Užrašytojas: 1. Kostas Aleksynas (pastabos: užrašė 1993 m., apsk.vnt.: 18-62.)
2. Kęstutis Valionis (pastabos: užrašė 1992 m., apsk.vnt.: 1-17.)
3. Vaclovas Janušis (pastabos: užrašė 1989 m., apsk. vnt. 63-82.)
Užrašymo vieta: 1. Truskava mstl., Truskavos sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr. (originale: )
2. Taujėnai mstl., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
3. Ukmergė m., , Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
4. Šalnos k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Šalnų k., Taujėnų apyl., Ukmergės raj,. )
5. Šambališkiai k., Vadoklių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Šambališkių k., Vadoklių apyl., Panevėžio r. )
Ekspedicija: LLTI tts. eksp.
Pateikėjai: 1. Kęstutis Valionis , gyvenamoji vieta: Truskava mstl., Truskavos sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr. (pastabos: Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio „Vermena“ vadovas.; apsk.vnt: 1-29)
2. Antanina Valaikienė-Gabrytė , gyvenamoji vieta: Taujėnai mstl., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 30-35)
3. Julija Škutienė (pastabos: Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio „Vermena“ narė.; apsk.vnt: 1-17)
4. Zita Dzimavičienė (pastabos: Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio „Vermena“ narė.; apsk.vnt: 1-17)
5. Ona Gvergždienė (pastabos: Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio „Vermena“ narė.; apsk.vnt: 1-17)
6. Bronė Ilikevičienė (pastabos: Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio „Vermena“ narė.; apsk.vnt: 1-17)
7. Janina Kubiliūnienė (pastabos: Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio „Vermena“ narė.; apsk.vnt: 1-17)
8. Janina Galdikienė (pastabos: Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio „Vermena“ narė.; apsk.vnt: 1-17)
9. Albertas Šilkaitis (pastabos: Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio „Vermena“ narys.; apsk.vnt: 1-17)
10. Algimantas Jakas (pastabos: Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio „Vermena“ narys.; apsk.vnt: 1-17)
11. Onutė Rajuncienė (pastabos: Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio „Vermena“ narė.; apsk.vnt: 1-17)
12. Adelė Vilkonienė (pastabos: Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio „Vermena“ narė.; apsk.vnt: 1-17)
13. Julija Karutienė (pastabos: Kėdainių rajono Truskavos kultūros namų etnografinio ansamblio „Vermena“ narė.; apsk.vnt: 1-17)
14. Vanda Baravykienė , gyvenamoji vieta: Šalnos k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 36-41)
15. Kazimiera Žitkauskienė , gyvenamoji vieta: Taujėnai mstl., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 42-61)
16. Roma Koženiauskienė-Černiauskaitė , gyvenamoji vieta: Ukmergė m., , Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 63-82)
17. Vlada Barkauskienė-Černiauskaitė , gyvenamoji vieta: Ukmergė m., , Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 63-82)
18. Algirdas Serapinas , gyvenamoji vieta: Šambališkiai k., Vadoklių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 62)
Kitų žmonių įnašai: 1. Kostas Aleksynas - susijęs (1993 m. LLTI ekspedicijos metu nukopijavo iš Vaclovo Janušio ir Kęstučio Valionio gautus garso įrašus. )

 

← Į sąrašą