LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
← Į sąrašą

 

Fondas: LTRF mg
Signatūra:LTRF mg 3795
Dainos pavadinimas : Birutės Tunkevičienės ir Vytauto Tunkevičiaus užrašytos tautosakos garso įrašas
Fiziniai parametrai ir būklė: Magnetinė juosta 6,4 mm pločio.
Pastabos: Šiame garso įraše nėra kūrinių nuo 41 iki 44 numerio.
Dokumentų rūšys: 1. garso įrašai

Apimtis (kiekis): 1. min:s: 185:58
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTR 6052

2. LTR 6051 (Pastabos: Birutės Tunkevičienės ir Vytauto Tunkevičiaus tautosakos rinkinys)

Fondo dokumentai:    
LTRF mg 3795-01    Kiraleison, Kristaleison
LTRF mg 3795-02    Angelas viešpaties apreiškė Marijai
LTRF mg 3795-03    Dieve aukščiausias
LTRF mg 3795-04    Sielai vis neaišku būna
LTRF mg 3795-05    O siela nemari
LTRF mg 3795-06    O kur karatistė?
LTRF mg 3795-07    Bulių veda
LTRF mg 3795-08    Basakojai prieš kardą
LTRF mg 3795-09    Atidarinėjama plyta
LTRF mg 3795-10    Gal į mišką nubėgo
LTRF mg 3795-11    KPSS – MIR
LTRF mg 3795-12    Ar dar muši?
LTRF mg 3795-13    Tiesą sako
LTRF mg 3795-14    Mokanti kalbėti papūga
LTRF mg 3795-15    Karas
LTRF mg 3795-16    Kinų prezidentas arba “Nie za čto”
LTRF mg 3795-17    Sliekai arba chebra sliekų
LTRF mg 3795-18    Audringi plojimai arba plojimų kaina
LTRF mg 3795-19    Žųsinėli boltas
LTRF mg 3795-20    Skrido uodas į mišką
LTRF mg 3795-21    Mes vaikščiojom
LTRF mg 3795-22    Ant aukšto kalnėlio
LTRF mg 3795-23    Atskrido karvėliai
LTRF mg 3795-24    Augo arškėtėlis
LTRF mg 3795-25    Švinto Jono kermašėlį
LTRF mg 3795-26    Žydi žirniai ir vikiai
LTRF mg 3795-27    Žydų važa brikį stočių
LTRF mg 3795-28    Žalia žolė
LTRF mg 3795-29    Ausma sasutas abrūsus
LTRF mg 3795-30    Pasėjau dobilalį
LTRF mg 3795-31    Vaikščiojo mergelė
LTRF mg 3795-32    Piemenėlis biednas
LTRF mg 3795-33    Aik, cibuta, vandenėlio
LTRF mg 3795-34    Rinkau sodi obolalį
LTRF mg 3795-35    Į ežerą platų
LTRF mg 3795-36    Nėra laimės šian pasauly
LTRF mg 3795-37    Oi lykte lykte
LTRF mg 3795-38    Tyliojoj naktelėj
LTRF mg 3795-39    Kartą ganė mergužėlė
LTRF mg 3795-40    Švints Untonai, meldžiam tavi
LTRF mg 3795-45    Starkau Jonai ga ga ga
LTRF mg 3795-46    Pelėdos mėgdžiojimas
LTRF mg 3795-47    Lakštingalos pamėgdžiojimas
LTRF mg 3795-48    Ana vana tatanija
LTRF mg 3795-49    Vieniko, untriko, trikuziko
LTRF mg 3795-50    Ėrcik, bėrcik
LTRF mg 3795-51    Silka silka
LTRF mg 3795-52    Žvirbli, žvirbli
LTRF mg 3795-53    Šokinėjo šarka
LTRF mg 3795-54    Du vagys
LTRF mg 3795-55    Klebono gaspadinė
LTRF mg 3795-56    Iš kaimo jaunimo gyvenimo
LTRF mg 3795-57    Oj gėra gėra
LTRF mg 3795-58    Ilgai lakštutė suokė
LTRF mg 3795-59    Nabašnykas vijo arba apie numirėlį
LTRF mg 3795-60    Neištikima gaspadinė ir angelas
LTRF mg 3795-61    Eigulys ir neištikima jo žmona
LTRF mg 3795-62    Oj tu pilkas paukštužėli
LTRF mg 3795-63    Šių noktį, par noktį
LTRF mg 3795-64    Rokiškio bažnyčia
LTRF mg 3795-65    Bažnyčioj žvakės mirgėjo
LTRF mg 3795-66    Atsimink, sasuta
LTRF mg 3795-67    Ko atjojai, bernužėli
LTRF mg 3795-68    Palankėj palankėj
LTRF mg 3795-69    Nemiels tėvelis
LTRF mg 3795-70    Oi gėriau gėriau
LTRF mg 3795-71    Tumsi naktis, mėnesiena
LTRF mg 3795-72    Kas subatos vakarėlį
LTRF mg 3795-73    Aik, Onyte, gryčion
LTRF mg 3795-74    Aisiu į girelę
LTRF mg 3795-75    Trumpas mūs amžius
LTRF mg 3795-76    Mieliausias Jėzus aplankė žmoniją
LTRF mg 3795-77    Žmogau, pabuski
LTRF mg 3795-78    Štai baigės šios žemės varginga kelionė
LTRF mg 3795-79    Pilnos pievos gėlių raudonųjų
LTRF mg 3795-80    Per dykumas, tyrus Baikalo
LTRF mg 3795-81    Kaip obelis, mamyt, palinkus
LTRF mg 3795-82    Kas sudrumstė padangę ramią
LTRF mg 3795-83    Žaliąjame kaime užaugo trys sūnūs
LTRF mg 3795-84    Nelaimėj ar laimėj tave pažinau
LTRF mg 3795-86    Kodėl suvelti tau plaukai
LTRF mg 3795-86    Tamsioj naktalaj, žalioj giralaj
LTRF mg 3795-87    Ir atskrido vanagėlis
LTRF mg 3795-88    Tenai už kalnų, už miškų
LTRF mg 3795-89    Tėviškės laukuose saulė leidžias jau
LTRF mg 3795-90    Niekur neišeisi tu iš laukų tųjų
LTRF mg 3795-91    Aukštos pušys rems dar dangų
LTRF mg 3795-92    Atsimenu, kai augau kūdikėlis
LTRF mg 3795-93    Atlikęs pareigą Tėvynei
LTRF mg 3795-94    Keliavo kareivis vėlai vakarėly
LTRF mg 3795-95    Aš užeisiu ant kalnelio
LTRF mg 3816-95    Tamsioj, audringoj naktelėj
Anotacija: Garso įrašą sudaro 45 dainos, 8 giesmės, 12 ratelių, 1 pasakojimas, 4 pasakos, 2 garso pamėgdžiojimai, 1 sakmė, 1 erzinimas, 13 anekdotų, 4 skaičiuotės.
Bendras turinio vienetų kiekis: 91
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (31-40, 52, 53, 57, 58, 62-75, 79-95)
2. GIESMĖS (1-5, 76-78)
3. ANEKDOTAI (6-18)
4. DAINUOJAMIEJI RATELIAI IR ŽAIDIMAI (19-30)
5. ERZINIMAI (45)
6. GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI (46, 47)
7. SKAIČIUOTĖS (48-51)
8. PASAKOS (54, 55, 60, 61)
9. PASAKOJIMAI (56)
10. SAKMĖS (59)
Pateikimo būdas: 1. sakytinis folkloro pateikimas
2. vokalinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: 1991
Užrašytojas: 1. Birutė Tunkevičienė
2. Vytautas Tunkevičius
3. Sigita Savickaitė
Užrašymo vieta: Kalviai k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
Pateikėjai: 1. Marytė Staknienė-Biekšaitė , gyvenamoji vieta: Kalviai k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., Vilniaus apskr.
2. Stasys Staknys , gyvenamoji vieta: Kalviai k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., Vilniaus apskr.
3. Juozas Kazlauskas (Kalvių k.) , gyvenamoji vieta: Kalviai k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., Vilniaus apskr.
4. Algis Staknys , gyvenamoji vieta: Kalviai k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., Vilniaus apskr.
5. Motiejus Aliukonis , gyvenamoji vieta: Kalviai k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., Vilniaus apskr., kilmės vieta: Kaniūkai
6. Stasys Aliukonis , gyvenamoji vieta: Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr., kilmės vieta: Kalviai
7. Juozas Bagužis , gyvenamoji vieta: Obeliai k., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Karaliūniškis
8. Ksavera Valentienė-Kilkutė , gyvenamoji vieta: Obeliai k., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Vilnius
9. Janina Vilkienė-Valentaitė , gyvenamoji vieta: Obeliai k., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Jokšiškiai
10. Bronė Kiaulėnienė-Vilkaitė , gyvenamoji vieta: Obeliai k., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Pajuodraistis
Kitų žmonių įnašai: 1. Auksė Stankevičienė - skaitmenino

 

← Į sąrašą