LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 976
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Įvairių rinkėjų užrašytos tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis blogos būklės. Rinkinys sudarytas iš įvairaus formatų lapelių, kai kurie iš jų labai stipriai suplyšę, pradėję blukti, išmušti gelsvomis dėmėmis. Rašyta juodu ir mėlynu rašalu. Raštas įskaitomas. Keletas tekstų yra laikraščių iškarpos.
Pastabos: Rinkinys sudarytas iš įvairių rinkėjų užrašytos medžiagos. Čia sudėti padriki, pasimetę rinkėjų tekstai, bei iš „Aušrinės“ ir „Ateities“ redakcijų gauta tautosakinė medžiaga. Todėl kai kurių tekstų užrašytojai, pateikėjai ir užrašymo vietos nežinomi.
Dokumentų rūšys: 1. natos (Pastabos: nr. 9, psl., 24)

2. rankraščiai

3. laiškai (Pastabos: nr. 13; psl. 36)

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 81
Kalbos: 1. lietuvių
Anotacija: Rinkinį sudaro 28 dainos, 1 rauda, 1 oracija, 1 sakmė, 2 pasakos, 2 pasakojimai, 2 tikėjimai, 3 mįslės, 2 pranešimai-laiškai. Inventorinimas tikslintas 2012 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 41
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-9, 18, 21-24, 26-27, 29-40)
2. RAUDOS (28)
3. ORACIJOS (10)
4. SAKMĖS (15)
5. PASAKOS (20, 25)
6. PASAKOJIMAI (16-17)
7. TIKĖJIMAI (11, 12) (Pastabos: nr. 12 – trumpas laiškas iš nežinomo leidinio redakcijos apie išleistą nenurodytą prietarų ir burtų leidinį.)
8. MĮSLĖS (14, 14a, 14b)
Užrašymo metai: nuo: 1835 iki: 1923
Užrašymo metų pastabos: Tautosakos užrašymo metai įvairūs: 1835, 1893, 1911, 1916, 1923 m.
Užrašytojas: 1. Simonas Daukantas (pastabos: apsk. vnt.: 10)
2. Jonas Krikščiūnas-Jovaras (orig: Laukinis (slapyvardis)) (pastabos: apsk. vnt.: 14, 14a, 14b)
3. Kazimieras Svilas-Daglys-Siaustaitis (orig: Daglys, Kazys Svilas) (pastabos: apsk. vnt.: 15-16, 29)
4. Adomas Cicėnas (pastabos: apsk. vnt.: 20-22)
5. Matas Slančiauskas (pastabos: apsk. vnt.: 28)
6. M. Mikalauskaitė (pastabos: apsk. vnt.: 31)
7. Aleksna (pastabos: apsk. vnt.: 35-36)
8. Petras Markuza (pastabos: apsk. vnt.: 39-40)
Užrašymo vieta: 1. Gervėčiai mstl., , Astravo r., Gardino sr. (originale: , pastabos: apsk. vnt.: 27)
2. Buktiškiai k., Barzdų sen., Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Buktiškių kaime, Griškabūdžio par., Naum. pav. , pastabos: apsk. vnt.: 35-36)
3. Palanga m., , Palangos sav., Klaipėdos apskr. (originale: In Palangos , pastabos: apsk. vnt.: 26)
4. Maišymai k., Šeštokų sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (originale: Maišymai , pastabos: apsk. vnt.: 9)
5. Pasodninkai k., Gelvonų sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Pasodnikų k., Širvintų aps. , pastabos: apsk. vnt.: 31)
6. Pumpėnai sen., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Pumpenų par., Panev. pav. , pastabos: apsk. vnt.: 29)
7. Pušalotas sen., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Pušalotu parap., Panevėžio pav. )
8. Šakiai m., , Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Šakiuose. Suv. gub. Naum. rėdybos. , pastabos: apsk. vnt.: 32)
9. Šiauliai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Šiaulių pavietas , pastabos: apsk. vnt.: 14)
Pateikėjai: 1. Kastė Rusevičiūtė , gyvenamoji vieta: Maišymai k., Šeštokų sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 9)
2. Petras Jarašūnas (orig: Petras Jarašunas), gyvenamoji vieta: Pušalotas sen., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 16)
3. Karolina Mockienė (orig: Karalina Mockienė), gyvenamoji vieta: Gervėčiai mstl., , Astravo r., Gardino sr. (apsk.vnt: 27)
4. A. Steponavičienė , gyvenamoji vieta: Pumpėnai sen., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 29)
5. U. Steponaitienė , gyvenamoji vieta: Šakiai m., , Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 32)
6. Juozas Lauklaitis (apsk.vnt: 39)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino (1958 m. sukatalogino dainas.)
2. Andželika Jakubynienė - inventorino (2012 m. tikslino inventorinimą.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

 

← Į sąrašą