LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 1002
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Rinkinys sudarytas iš įvairių rinkėjų užrašytos tautosakinės medžiagos, gautos iš „Aušrinės“ redakcijos
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis patenkinamos būklės. Kai kurie lapai suplyšę, susidėvėję. Popierius nusėtas rudomis dėmėmis. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai įvairūs.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 369
Kalbos: 1. lietuvių
Anotacija: Rinkinį sudaro 824 patarlės ir priežodžiai, 316 tikėjimų, 302 mįslės, 104 liaudies medicinos tekstų, 108 dainos, 24 skaičiuotės, 47 garsų pamėgdžiojimai, 46 sakmės, 28 trumpieji pasakymai, 19 šokių, ratelių, žaidimų dainų, 7 pasakos be galo, 3 pasakos, 15 etnografinių aprašų, 1 užkalbėjimas, 2 giesmių parodijos, 6 lopšinės, 6 padavimai, 3 burtai, 4 pasakojimai, 3 šokių ir žaidimų folkloro tekstai, 25 žaidimai, 17 žaidinimų, 7 greitakalbės, 1 keiksmas, 12 skaičiavimų, 15 erzinimų, 6 dialogai, 10 linkėjimų, 3 anekdotai, 1 sutartinė, 1 maldelė, 2 atvirkštinės kalbos, 3 žargonizmai, 1 situacinis pasakymas, 2 vietovių pavadinimai, 18 įrankių pavadinimų, 1 pavadinimas pagal kilmę. Inventorinimas tikslintas 2012 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 1964
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PATARLĖS (1 (1-292), 5 (1-21), 6 (1-29), 8 (1-2), 10 (33-34, 34a, 35-44), 11 (1-52), 79 (1-17,) 130 (1-9), 159 (1-6), 171 (2, 7), 180 (1-6, 6a, 7, 7a, 8-61), 182 (1-6), 313 (1-63), 315 (1-56), 317 (1-23), 318 (1-32), 326 (6-7), 329 (1-26), 334 (1-55), 336 (1-9), 369 (1-42))
2. PRIEŽODŽIAI (1 (1-292), 5 (1-21), 6 (1-29), 8 (1-2), 10 (33-34, 34a, 35-44), 11 (1-52), 79 (1-17), 130 (1-9), 159 (1-6), 171 (2, 7), 180 (1-6, 6a, 7, 7a, 8-61), 182 (1-6), 313 (1-63), 315 (1-56), 317 (1-23), 318 (1-32), 326 (6-7), 329 (1-26), 334 (1-55), 335 (7), 336 (1-9), 337 (5-10, 12-14), 368, 369 (1-42)
3. TIKĖJIMAI (2 (1-112), 10 (1-32), 12 (1-17), 25 (36-38), 44-48, 50, 55 (1-9), 75-76, 76a, 77b, 77c, 77d, 85-87, 107-108, 110 (1-3), 111, 112, 112a, 113, 143, 156 (1-11), 163-167, 245 (1-14), 250, 252-253, 253a, 253b, 255, 255a, 255b, 258a, 258b, 261(1-9), 262-263, 266, 268-272, 316 (1-6), 324 (1-3), 329a (7-16), 331 (1-6), 335 (1-5), 337 (15), 349 (1-15), 354, 355, 355 (1-6), 356 (1-3), 357, 358 (1-3))
4. MĮSLĖS (3 (1-38), 7 (1-40), 10 (45-86), 78 (1-40), 129 (1-12), 144a (1-11), 149 (1-10), 181 (1-4), 312 (1-27), 314 (1-9), 320 (1-5), 326 (1-5), 333 (1-12), 337 (4), 338, 348 (1-32), 370 (1-13))
5. LIAUDIES MEDICINA (4 (1-21), 25 (1-19, 19a, 20-24, 24a, 25-35, 35a), 115, 140, 175 (1-22), 235, 273 (1-19), 337 (11))
6. SKAIČIUOTĖS (8a, 8b, 56 (1-3), 126, 126 (1), 144 (1-2), 173 (1-2), 173 (1-4), 232-234, 319 (1-6))
7. LIAUDIES DAINOS (8c, 13-15, 20, 23a, 62-64, 64 (1), 67-73, 73a, 74, 145-148, 150, 150(1), 151-152, 152(1), 153-155, 155(1), 168, 168a, 171(4-6), 179, 183-206, 226-228, 280-293, 300-301, 301 (1), 304-306, 321-323, 325, 327-328, 328a, 328b, 328c, 328d, 330, 332, 339, 341-346, 346 (1), 347, 362a, 371a(6))
8. ŽEGNONIŲ PARODIJOS (9 (1), 24a, 231)
9. ŠOKIŲ, RATELIŲ, ŽAIDIMŲ DAINOS (14-15, 67-73, 73a, 74, 153-155, 155(1), 168, 168a, 302-303)
10. PASAKOS BE GALO (16-17, 60-61, 311, 371a (1-2))
11. ETNOGRAFINIS APRAŠAS (22-23, 41-43, 116-119, 122-123, 241, 248a, 257, 265)
12. UŽKALBĖJIMAI (25 (39))
13. GIESMIŲ PARODIJOS (27, 64 (2))
14. SAKMĖS (40, 51, 77, 77a, 88-106, 141-142, 158, 176, 236-237, 239, 242-244, 254, 256, 259-260, 267a, 307(1-4), 350-353)
15. PASAKOS (49, 52, 80)
16. GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI (53-54, 54a, 57 (1-3), 131-133, 133a, 138, 139, 139a, 150a, 150b, 157 (1-4), 170 (1-2), 174 (1-13), 179 (2-5), 225, 310a, 311a, 359-361, 362b, 363, 371a (5))
17. LOPŠINĖS (58-59, 125, 310, 310a, 310b)
18. PADAVIMAI (81 (1-2), 82, 83-84, 267)
19. Burtai (101-103)
20. PASAKOJIMAI (104, 109, 124, 246)
21. ŠOKIŲ IR ŽAIDIMŲ FOLKLORAS ( 121, 178 (5-6))
22. ŽAIDINIMAI (18, 125a, 125b, 162, 215-224, 310c, 368a, 371b)
23. ŽAIDIMAI, LOŠIMAI (120 (1-5), 126 (2), 169, 177 (1-3), 178 (1-4), 238, 247, 247a, 248, 264, 279, 302-303, 308-309)
24. GREITAKALBĖS (134-136, 173a, 207-208, 276)
25. TRUMPIEJI PASAKYMAI (19, 21, 23a, 23b, 31-32, 34-35, 34-39, 137 (3-7), 171 (3-6), 209-213)
26. KEIKSMAI (158a)
27. SKAIČIAVIMAI (9, 56 (4), 66, 160-161, 229, 275, 294, 294 (1), 364, 371)
28. ERZINIMAI (137 (9), 171 (3), 214, 230, 277, 295-299, 362, 366-367, 371a (4, 6)
29. DIALOGAI (137 (1-2), 172 (1-2), 365, 371 a (3))
30. ANEKDOTAI (24, 251, 274)
31. PAVADINIMAI PAGAL KILMĘ IR PRIKLAUSYMĄ (278)
32. LINKĖJIMAI (26 (1-8), 28 (1-2))
33. ĮRANKIŲ PAVADINIMAI (337 (1-18))
34. SUTARTINĖS (340)
35. SITUACINIAI PASAKYMAI (29)
36. ŽARGONIZMAI (33, 65, 171(1))
37. ATVIRKŠTINĖ KALBA (127-128)
38. MALDELĖS (137 (8))
39. VIETOVARDŽIAI (337a, 361a)
Užrašymo metai: nuo: 1910 iki: 1913
Užrašytojas: 1. Martynas Bacevičius (orig: Martynas Baceviče) (pastabos: apsk. vnt.: 1-4)
2. Kas. Bajoras (pastabos: apsk. vnt.: 5-7)
3. A. Beržas (pastabos: apsk. vnt.: 8 )
4. E. Butkaitė (pastabos: apsk. vnt.: 9)
5. Donatas Čižikas (orig: D. Čižikas, Donatas Češūnas) (pastabos: Čižikas gali būti slapyvardis. Apsk. vnt.: 11-24a.)
6. Kazimieras Gineitis (pastabos: apsk. vnt.: 25 )
7. Mėčius Jurgelys (Anti-Ragutis) (orig: Mečius Jurgelys) (pastabos: apsk. vnt.: 26-52)
8. K. Kanauka (pastabos: apsk. vnt.: 53-54)
9. Antanas Naujokaitis-Kiliukas (orig: Ant. Kiliukas) (pastabos: apsk. vnt.: 55-74)
10. Klimas (pastabos: apsk. vnt.: 75-77)
11. Juozas Kupstys-Papartis (pastabos: apsk. vnt.: 78-79)
12. Apolinaras Lastauskas (pastabos: apsk. vnt.: 80)
13. Mečys Markauskis (Markauskas) (pastabos: Apsk. vnt.: 81-128)
14. J. Mičiulis (pastabos: Apsk. vnt.: 129-130)
15. Vladas Natkevičius (orig: Vladas Parausvinis – slapyvardis) (pastabos: apsk. vnt.: 131-143)
16. S. Pranckevičienė (orig: Pumpuras-slapyvardis) (pastabos: apsk. vnt.: 144-150)
17. A. Saurusaitis (pastabos: apsk. vnt.: 151-167)
18. Jackus Sondeckas (orig: Sondeckas, Sondeckis) (pastabos: apsk. vnt.: 168-179)
19. Al. Spudas (pastabos: apsk. vnt.: 180-272)
20. V. Steponaitis (pastabos: apsk. vnt.: 273-279)
21. Sveikauskytė (orig: Pušaitė – slapyvardis) (pastabos: apsk. vnt.: 280-311)
22. Kazimieras Svilas-Daglys-Siaustaitis (pastabos: apsk. vnt.: 312-333)
23. Alfonsas Šinkevičius (pastabos: apsk. vnt.: 335-336)
24. Matas Untulis (pastabos: apsk. vnt.: 337, 337a)
25. Ignotas Urbaitis (pastabos: apsk. vnt.: 339-340)
26. Petras Vaičiūnas (pastabos: apsk. vnt.: 341-349)
27. F. Mikšis- Varnėnas (orig: Varnėnas-slapyvardis) (pastabos: apsk. vnt.: 350-361)
28. Jonas Miglinas (pastabos: apsk. vnt.: 362-371a)
29. A. Čerkeliūnas–Smukužis (pastabos: apsk. vnt.: 10 )
Užrašymo vieta: 1. Pilviškiai sen., , Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: , pastabos: apsk. vnt.: 55 )
2. Kalvarija sen., , Kalvarijos sav., Marijampolės apskr. (originale: , pastabos: apsk. vnt.: 75-77)
3. Brūžaičiai k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav., Tauragės apskr. (originale: Adakavos parakvijos, Bružaičiu kaimo, Raseinių pavet. , pastabos: apsk. vnt.: 280-287)
4. Kriūkai sen., , Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Apie Kriukus , pastabos: apsk. vnt.: 273-279)
5. Balsupiai k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (originale: Balsupių kaime, Keturvalakių parapijoje, Marijampolės pav. , pastabos: apsk. vnt.: 137-142)
6. Barboriškis k., Veprių sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Barboriškių kaim., Veprių parak, Ukmergės apskr. , pastabos: apsk. vnt.: 348)
7. Butrimiškiai k., Alytaus sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (originale: Butrimiškiuose, Kalv. apskr. , pastabos: apsk. vnt.: 53-54)
8. Deltuva sen., , Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Deltuvos parakv., Ukmergės apskr. , pastabos: apsk. vnt.: 341-345)
9. Gruzdžiai sen., , Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Gruzdžių apylinkėj, Šiaulių pavieto , pastabos: apsk. vnt.: 26 )
10. Bakšiai k., Alytaus sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (originale: kaim. Bakšiai, par. Rumbonių, Alytaus val., Kalvarijos apskr. , pastabos: apsk. vnt.: 362-371)
11. Subačius mstl., Subačiaus sen., Kupiškio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: M-ije Subačius , pastabos: apsk. vnt.: 335-336)
12. Mosėdis sen., , Skuodo r. sav., Klaipėdos apskr. (originale: Mosėdžio apielynkėje, Telšių pavieto , pastabos: apsk. vnt.: 81-128)
13. Nemakščiai sen., , Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: Nemakščių par., Raseinių pav. , pastabos: apsk. vnt.: 288-293, 306-311)
14. Peleniai k., Lukšių sen., Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Peleniu kaimė , pastabos: apsk. vnt.: 1-4 )
15. Piliakalnis vs., Šėtos sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr. (originale: Pilekalnių sodž., Ponaterių parakv., Kauno apskr. , pastabos: apsk. vnt.: 345-347, 349)
16. Pušalotas sen., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Pušaloto par., Pan. ap. , pastabos: apsk. vnt.: 350-361)
17. Pušalotas sen., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Pušaloto par., Panevėžio p. , pastabos: apsk. vnt. 312-333)
18. Pušalotas sen., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Pušaloto parap., Panevėžio apskr. , pastabos: apsk. vnt.: 10 )
19. Raginėnai k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Raginėnai, Pan. apsk., Kauno gub. , pastabos: apsk. vnt.: 339-340)
20. Seda sen., , Mažeikių r. sav., Telšių apskr. (originale: Sedos parakv., Telšių pav. , pastabos: apsk. vnt.: 337-338)
21. Šemetaičiai k., Papilės sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Šemetaičiai, Papilės par. , pastabos: apsk. vnt.: 78-79)
22. Slavikai sen., , Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Slavikų apyl. , pastabos: apsk. vnt.: 55-74)
23. Gataučiai k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (originale: sod. Gataučių, Linkuvos par., Kauno gub. , pastabos: apsk. vnt.: 180-272)
24. Storiai k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., Utenos apskr. (originale: Sodžiaus Storių, Kauno gub. Anykščių apylinkes , pastabos: apsk. vnt.: 11-24a)
25. Tauragnai mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (originale: Tauragnai, Kauno gub. , pastabos: apsk. vnt.: 25 )
26. Trakai sen., , Trakų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Vilniaus gub., Trakų pav. , pastabos: apsk. vnt.: 5-7)
27. Žemaičių Kalvarija sen., , Plungės r. sav., Telšių apskr. (originale: Ž. Kalvarijoje, Kauno gub. , pastabos: apsk. vnt.: 9, 168-179)
Pateikėjai: 1. Jadvyga Bacevičiūtė (orig: Jedviga Bacevičiute), gyvenamoji vieta: Peleniai k., Lukšių sen., Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 2 (1-112))
2. Jadvyga Bacevičiūtė , gyvenamoji vieta: Peleniai k., Lukšių sen., Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 2 (1-112), 4 (1-21))
3. Agota Bacevičiūtė , gyvenamoji vieta: Peleniai k., Lukšių sen., Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 2 (1-112))
4. Juozas Bacevičius , gyvenamoji vieta: Peleniai k., Lukšių sen., Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 2 (1-112))
5. Jurgis Bacevičius , gyvenamoji vieta: Peleniai k., Lukšių sen., Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 2 (1-112))
6. Jurgis Bendikas , gyvenamoji vieta: Slavikai sen., , Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 55 (3-9))
7. Ant. Kartavičienė (orig: Ant. Kartavyčienė), gyvenamoji vieta: Pilviškiai sen., , Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 55 (1-2))
8. Marcelė Naujokaitytė (orig: Marcelė Naujokaitukė) (apsk.vnt: 57)
9. Kunigunda Naujokaitytė (orig: Kunigunda Naujokaitukė) (apsk.vnt: 60-61)
10. B. Naujokaitienė (apsk.vnt: 64 (1))
11. Kriščiūnas (elgeta) (apsk.vnt: 74)
12. Zigmas Spudas , gyvenamoji vieta: Gataučiai k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 183, 187, 198, 201, 260)
13. Teodora Spudaitė , gyvenamoji vieta: Gataučiai k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 184, 190-191)
14. Ignacas Spudas , gyvenamoji vieta: Gataučiai k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 185, 205, 250-251, 254, 255a, 256, 267)
15. Al. Spudas , gyvenamoji vieta: Gataučiai k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 186, 196)
16. Emilija Spudienė , gyvenamoji vieta: Gataučiai k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 188-189, 193-195, 197, 199-200, 203, 206, 235, 240-244, 246, 249, 252, 255, 266, 272)
17. Petras Balčiūnas , gyvenamoji vieta: Gataučiai k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 192)
18. Veronika Tarvainytė , gyvenamoji vieta: Brūžaičiai k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav., Tauragės apskr. (apsk.vnt: 280-287)
19. Petronėlė Tarvainytė , gyvenamoji vieta: Brūžaičiai k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav., Tauragės apskr. (apsk.vnt: 280-287)
20. M. Urbonienė , gyvenamoji vieta: Nemakščiai sen., , Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 288-293, 304305, 305 (1))
21. Ona Beišienė , gyvenamoji vieta: Nemakščiai sen., , Raseinių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 306-311)
22. A. Gyžas , gyvenamoji vieta: Pušalotas sen., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 321)
23. Šedekionietė , gyvenamoji vieta: Pušalotas sen., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 327-328)
24. Ona Žilinskaitė , gyvenamoji vieta: Raginėnai k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 339)
25. Veronika Tamošaitytė , gyvenamoji vieta: Raginėnai k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 340)
26. Uršulė Bukliutė (orig: Uršė Bukliutė), gyvenamoji vieta: Piliakalniai k., Šilų sen., Jonavos r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 341-345)
27. M. Vaičiūnienė , gyvenamoji vieta: Piliakalnis vs., Šėtos sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 345-346, 346 (1), 347)
28. Uršulė Bukliutė (orig: Uršė Bukliutė), gyvenamoji vieta: Deltuva sen., , Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 341-344)
29. V. Šarka , gyvenamoji vieta: Barboriškis k., Veprių sen., Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 348 (25-32))
30. Ona Miglinienė , gyvenamoji vieta: Bakšiai k., Alytaus sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 362 b)
31. Jonas Struckus (apsk.vnt: 365)
32. Juozas Anauka , gyvenamoji vieta: Jovaišonys k., Alytaus sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 371a (1-2))
Kitų žmonių įnašai: 1. Andželika Jakubynienė - inventorino (2012 m. tikslino inventorinimą.)
2. Pranė Jokimaitienė - katalogino (1958 m. sukatalogino dainas.)
3. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1973 m. sukatalogino pasakojamąją tautosaką.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369

 

← Į sąrašą