LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 1019
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Kunigų Jono Reitelaičio ir Vinco Kurtinaičio tautosakos rinkinio nuorašas
Inventorinimo data: 1961
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, rašyta juodu rašalu. Prierašai - raudonu rašalu. Rinkinį sudaro 68 sąsiuviniai. Pirmojo sąsiuvinio viršeliai nuplyšę, susidėvėję. Rinkinio parametrai 17,5x22 cm.
Pastabos: Įvedėjo pastaba: J. Reitelaičio ir V. Kurtinaičio užrašytos tautosakos rinkinio nuorašas. Pastaba inventoriniame lape: „Užrašyta Sasnavos ir Višakio Rūdos apyl. (Marijampolės aps.) ir Šventežerio apyl. (Seinų aps.) XX a. pradžioj. Nr. 1 užrašytas V. Kurtinaičio. Rinkinys apie 1926 m. nurašytas iš LMD fondų. Originalas nežinomas“.

Praleisti kūrinių numeriai: 286 (41 sąsiuvinis), 392 (58 sąsiuvinis), 414 ir 415 (61 sąsiuvinis).

Rinkinyje tautosakos užrašymo vietos yra apibendrintai nurodytos pirmojo sąsiuvinio viršelyje bei inventoriniame lape. Tik keletas kūrinių turi nurodytą tikslią kilmės vietą. Įvedant į duomenų bazę, prie daugelio pateikėjų pavardžių nurodoma vietovė – Marijampolės apskritis.

Tikrintojo pastaba: 2016 m. nustatyta, kad dainų sąsiuvinius 1926 m. perrašė Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleiviai Pangonis, A. Butkūnas, J. pivorius, Karužas, Smailytė, Rimšaitė. (žr.: VUB RS F119-44/4). Jų originalai turėtų būti saugomi VUB RS Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.

Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 735
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 195 (Pastabos: Reitelaičio ir nežinomo tautosakos užraštojo rinkinys)

2. LMD I 281 (Pastabos: Kunigo Jono Reitelaičio tautosakos rinkinys)

3. LMD I 713 (Pastabos: Kunigo Jono Reitelaičio tautosakos rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro 458 dainos, 6 žaidinimai, 1 maldelė, 1 raudos parodija.
Inventorinimas tikslintas 2012 metais.
Bendras turinio vienetų kiekis: 466
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-199, 201-204, 206-228, 230, 235, 236, 238-285, 287-391, 393-413, 416-470.)
2. ŽAIDINIMAI (200, 205, 231-234)
3. RAUDŲ PARODIJOS (237)
4. MALDELĖS (229)
Užrašymo metai: 1902 iki: 1902
Užrašymo metų pastabos: Prie Ad. Masaičiūtės dainos Nr. 31 (sąsiuvinio Nr. 6) užrašyta: „Ad. Mas. 1-I-1902“.
Užrašytojas: 1. Jonas Reitelaitis
2. Vincas Kurtinaitis
Užrašymo vieta: 1. Būda k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: iš Būdos, Mar. apsk. , pastabos: apsk. vnt.: 2)
2. Sasnava k., Jankų sen., Kazlų Rūdos sav., Marijampolės apskr. (originale: Nuo Sasnavos , pastabos: apsk. vnt.: 11, 12)
3. Rūda k., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Rūdos parap. , pastabos: apsk. vnt.: 1 Dalis šio kaimo yra Gižų seniūnijoje, Vilkaviškio r. )
4. Šventežeris k., Šventežerio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (originale: Šventežeris , pastabos: Inventoriniame lape nurodyta, kad kaimas priklausęs apsk. vnt.: 981-984 Suvalkų gub., Seinų aps. Nuo 1950 m. Šventežeris priskirtas Lazdijų r.)
Pateikėjai: 1. Ona Olekiūtė , gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (apsk.vnt: 1)
2. Agota Baciavičiūtė , gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (apsk.vnt: 2)
3. N. Damijonaitytė (orig: Damijonaičiūtė), gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (apsk.vnt: 13, 17-19, 21, 26, 28.)
4. Pel. Damijonaitis , gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (apsk.vnt: 14, 23, 30)
5. Petkevičiūtė , gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (apsk.vnt: 22, 24)
6. Ad. Masaičiūtė , gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (apsk.vnt: 31, 33-38, 41, 44-46, 48-52, 55, 56-60, 62, 63, 66-72, 75-88, 92-117, 119-189, 191-194, 196-203, 230-233, 235, 236.)
7. P. Kisielius , gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (apsk.vnt: 90, 91)
8. Sadauskienė , gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (apsk.vnt: 238, 239)
9. Marė Nemuraitė , gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (apsk.vnt: 240-249, 251-269, 271-293, 295-321, 323-327, 329, 331-337.)
10. Uršulė Nemurienė , gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (apsk.vnt: 270)
11. Anelė Surdokaitė (orig: Surdokiūtė), gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (apsk.vnt: 338-341, 343)
12. Juzė Seveikaitė (orig: Seveikiūtė), gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (apsk.vnt: 342, 344-362)
13. O. Samulytė (orig: Samuliūtė), gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (apsk.vnt: 363-365, 367-374, 376-391, 394, 396, 398-418, 420.)
14. Giedraitytė (orig: Giedraičiūtė), gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (apsk.vnt: 419, 421-428, 430-433, 435-439, 441.)
15. Antanas Reitelaitis , gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (apsk.vnt: 442)
16. Anelė Grėbliūnaitė (orig: Grėbliūniūtė), gyvenamoji vieta: Šventežeris k., Šventežerio sen., Lazdijų r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 443, 446, 447.)
17. Ieva Grėbliūnaitė (orig: Grėbliūniūtė), gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (apsk.vnt: 444)
18. Ieva Krukoniūtė , gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (apsk.vnt: 445)
19. Brizgytė (orig: Brizgiūtė), gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (apsk.vnt: 448)
20. Masaitienė , gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (apsk.vnt: 449-464, 467-469.)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735

 

← Į sąrašą