LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 10 a
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Juodgalvių sodžiaus dainos
Archyvo antraštė : Daniaus Mačėno tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys sudarytas iš plonų sąsiuvinių bei lapelių, būklė prasta. Rašyta juodu, mėlynu rašalu bei paprastu pieštuku, raštas įskaitomas. Parametrai 10,5x18 cm.
Pastabos: Tautosaką LMD draugijai perdavė St. Lazdinis.
Rinkinys pažymėtas LMD valdybos, LTA antspaudais.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 171
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD III 10 b (Pastabos: Daniaus Mačėno tautosakos rinkinys.)

2. LMD III 72 (Pastabos: Daniaus Mačėno tautosakos rinkinys.)

Anotacija: Rinkinį sudaro 288 dainų tekstai, 4 giesmės, 31 talalinė, 75 tikėjimai. Inventorinimas tikslintas 2012 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 398
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-93,98-117,125(1-76)) (Pastabos: nr. 125(1-76) užrašyti tik pirmieji dainų posmeliai.)
2. TALALINĖS (118-124,126(1-24))
3. GIESMĖS (94-97)
4. TIKĖJIMAI (127(1-75))
Pateikimo būdas: 1. rašytinis folkloro pateikimas
Užrašymo metų pastabos: Užrašyta apie 1930-1933 metus.
Užrašytojas: Danius Mačėnas
Užrašymo vieta: Melagėnai k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Juodgalvių sodž. )
Pateikėjai: 1. Teofilė Burokienė , gyvenamoji vieta: Melagėnai k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 1-2,6-10,12,13,23,41,78,104,106)
2. Teofilė Mačėnienė , gyvenamoji vieta: Melagėnai k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 3-5,14,15-21,36,37,96,97,105)
3. Mikalina Narkūnienė , gyvenamoji vieta: Melagėnai k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 11,22,25,34,38,39,70-76,79,82,99-101,103)
4. P. Varnaitė , gyvenamoji vieta: Melagėnai k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 24,26-33,81)
5. A. Varnaitė , gyvenamoji vieta: Melagėnai k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 24,26-33,81,91,92)
6. A. Varnienė , gyvenamoji vieta: Melagėnai k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 35)
7. Elžbieta Šablauskaitė , gyvenamoji vieta: Melagėnai k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (pastabos: 42-61,80,107,109-112)
8. A. Šablauskaitė , gyvenamoji vieta: Melagėnai k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 42-50,53,60)
9. Amilia Vanagienė , gyvenamoji vieta: Melagėnai k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 62-69,83-90)
10. St. Narkūnaitė , gyvenamoji vieta: Melagėnai k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 77)
11. E. Mačėnaitė , gyvenamoji vieta: Melagėnai k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 98)
12. S. Burokaitė , gyvenamoji vieta: Melagėnai k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 102)
13. B. Šablauskienė , gyvenamoji vieta: Melagėnai k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 108,109)
14. Stanislava Mačėnaitė , gyvenamoji vieta: Melagėnai k., Sarių sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 113-117)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino (Dainos sukatalogintos. 1958. VI. 26)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

 

← Į sąrašą